In Inwestycje budowlane, Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/najem-komercyjny

Szkolenie najem komercyjny – biura, magazyny, powierzchnie produkcyjne i handlowe. Warsztaty dla najemców i wynajmujących

– jak negocjować, zawierać i zabezpieczać umowę najmu komercyjnego? Błędy i pułapki w zapisach i postanowieniach umownych.

Najem komercyjny – uważaj na pułapki i błędy w umowach

Jesteś właścicielem, zarządcą, najemcą powierzchni komercyjnych – biura, magazyny, powierzchnie produkcyjne i handlowe, itd.?
Zadbaj o zapisy, które zabezpieczą interesy Twojej firmy w umowie najmu komercyjnego!
Sprawdź jak powinna wyglądać bezpieczna umowa? Umowę zawierasz na złe, a nie dobre czasy!
Zminimalizuj obszary największego ryzyka i zagrożeń!
Umowa najmu komercyjnego zawiera wiele szczególnych postanowień dotyczących czynszu, kwestii współczynnika powierzchni wspólnej, uporządkowanie praw i obowiązków stron w coraz bardziej popularnych regulaminach budynków.

Skorzystaj z kilkunastoletniego doświadczenia i wiedzy naszego Eksperta, który na co dzień pomaga firmom poruszać się w gąszczu niejednoznacznych regulacji dotyczących najmu powierzchni komercyjnych!

Sprawdź:

jak zabezpieczyć interes firmy z punktu widzenia najemcy?
na co powinien zwrócić uwagę w umowie wynajmujący?
co warto sprawdzić przed zawarciem umowy najmu komercyjnego?
jak sprawdzić podmiot, z którym zawieramy umowę, jak sprawdzić nieruchomość?
jakie mogą być konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione? Czy każda taka umowa jest nieważna?
czy można uchylić od umowy najmu z powodu wady oświadczenia woli?
jakie klauzule warto wprowadzić do umowy dla ochrony swoich interesów?
jakie konstrukcje są najbardziej przydatne?
na co zwrócić uwagę w protokole przekazania przedmiotu najmu – wady istotne i nieistotne?
jak można zabezpieczyć realizację umowy?
czy opłaty eksploatacyjne płacone przez najemcę są przychodem wynajmującego?
jakie mogą pojawić się kwestie sporne związane z wykorzystywaniem powierzchni wspólnych?
na co zwracać uwagę w umowach z partnerami zagranicznymi?
kiedy najemca może wypowiedzieć umowę?
co zrobić, gdy najemca przestaje płacić?
co się dzieje z umową najmu w przypadku upadłości wynajmującego?
jakie uprawnienia przysługują najemcy w przypadku wykrycia wad lokalu? 

Zaproszony Ekspert, radca prawny i wspólnik w kancelarii prawnej z olbrzymią praktyką i doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z różnych branż, omówi trudne sytuacje:

 • znaczny spadek dochodów najemcy i związane z tym opóźnienia w płatnościach,
 • możliwości windykacyjne,
 • jak renegocjować wysokość czynszu,
 • kiedy skorzystać z klauzuli siły wyższej, istotnej zmiany okoliczności.

Omówione zostaną zagadnienia związane z zawieraniem umowy najmu i procesem negocjacyjnym jak również problemy związane z realizacją umowy, w tym rozliczenia oraz dochodzenie roszczeń.

Zero nudy, 100% praktyki!

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

19 kwietnia 2024r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Harmonogram godzinowy:

Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 790 zł netto.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z dużą ilością praktycznych przykładów, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Najem komercyjny – cele szkolenia:

Celem szkolenia Najem komercyjny jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy na temat konstruowania, zawierania i zabezpieczania umów najmu komercyjnego.

PROGRAM

Najem komercyjny – program szkolenia:

Umowy najmu komercyjnego w praktyce – diabeł tkwi w szczegółach

 • Jak powinna wyglądać bezpieczna umowa najmu?
 • Zasady najmu powierzchni komercyjnych
 • Badanie stanu prawnego wynajmowanej nieruchomości
 • Forma umowa najmu komercyjnego
 • Załączniki do umowy najmu
 • Przedmiot umowy najmu. Co możemy wynająć i do czego możemy zastosować umowę najmu?
 • Na co zwrócić uwagę w protokole przekazania przedmiotu najmu – wady istotne i nieistotne?
 • Zasady tworzenie umów najmu nieruchomości komercyjnych
 • Umowa najmu a umowa na wyłączność

Negocjacje i zawarcie umowy najmu komercyjnego

 • Negocjacje a postanowienia umowy najmu. Kwestie sporne a zapisy umowne
 • Reprezentacja stron umowy, pełnomocnictwo i prokura. Co się stanie jeżeli umowę zawrze osoba nieuprawniona?
 • Dokumentacja przedkontraktowa
 • Zabezpieczenie interesów stron umowy
 • Jakie klauzule warto wprowadzić do umowy dla ochrony swoich interesów? Jakie konstrukcje są najbardziej przydatne?
 • Zabezpieczenia stosowane w umowie m.in.: kary umowne, kaucja, gwarancja bankowa, dobrowolne poddanie się egzekucji, itd.

Postanowienia umowy najmu komercyjnego

 • Umowy pre-lease
 • Umowy zawierane na czas określony i na czas nieokreślony
 • Ograniczenia możliwości rozwiązania umowy
 • Najczęstsze błędy w umowach najmu
 • Powierzchnia wspólna
 • Terminy płatności
 • Regulamin budynku
 • Klauzule w umowach
 • Jak się zabezpieczyć w umowie, aby najemca nie wykonał zmian w lokalu i jego przebudowy?

Rozliczenie umowy najmu komercyjnego

 • Obliczania czynszu i jego waloryzacja – praktyczne wskazówki
 • Odsetki za opóźnienie w transakcja handlowych
 • Rekompensata kosztów windykacji – 40/70/100 euro
 • Naliczanie i rozliczanie opłat eksploatacyjnych
 • Zasady rozliczania między wynajmującym a najemcą
 • Kaucja a zapłata podatku VAT?

Dochodzenie roszczeń z umowy najmu

 • Rozwiązanie, wypowiedzenie a odstąpienie od umowy najmu
 • Dochodzenie roszczeń i terminy przedawnienia
 • Kiedy najemca może wypowiedzieć umowę?
 • Jakie uprawnienia przysługują najemcy w przypadku wykrycia wad lokalu?
 • Wykorzystywania lokalu niezgodnie z przeznaczeniem
 • Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego a swoboda woli stron
 • Bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu
 • Eksmisja i egzekucja oraz upadłość najemcy
 • Likwidacja a umowa najmu
WYKŁADOWCA

Szkolenie najem komercyjny poprowadzi:

Radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej

z olbrzymią praktyką i wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z różnych branż. Specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, zawieraniu i zabezpieczaniu umów najmu, obsłudze organów spółek kapitałowych oraz doradztwie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i studiów podyplomowych „Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce” oraz „Prawo Rosyjskiej Federacji”.

Wybitny, charyzmatyczny wykładowca, od 18 lat prowadzi szkolenia z różnych dziedzin prawa.

Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego w szczególności prawa spółek, umów w obrocie gospodarczym, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy i cywilnoprawnych form zatrudnienia, windykacji należności, prawa administracyjnego, w tym postępowania przed organami administracji publicznej, przygotowywania i negocjowania umów, oraz wszelkich spraw związanych z obrotem nieruchomościami.

Jest znana z umiejętności mówienia o skomplikowanych terminach prawnych, ludzkim językiem zrozumiałym dla przedsiębiorców i nie prawników.

Realizowała projekty szkoleniowe zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego.

Prowadzi szkolenia:

 • kodeks spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych,
 • przekształcenia podmiotów prawa handlowego
 • prowadzenie dokumentacji korporacyjnej
 • odpowiedzialność menedżerów i członków zarządu
 • obsługa organów spółek kapitałowych (obsługa prawna zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń spółek prawa handlowego)
 • windykacja należności
 • zawieranie umów handlowych

Autorka publikacji, książek, praktycznych komentarzy na temat skomplikowanych kazusów i rozwiązań prawnych.

Wyróżnia się wyjątkowym doświadczeniem w obsłudze prawnej spraw związanych
z nieruchomościami. Wdrażała system Elektronicznej Księgi Wieczystej w ramach projektu PHARE PL2003/004-379/01/11 oraz system NKW  (LMOS/SWKW/SCI/SCBD) w Sądach Rejonowych i w Ośrodkach Migracyjnych w całym kraju. Uczyła  sędziów i referendarzy sposobów dokonywania wpisów do treści ksiąg wieczystych.

Uczestnicy szkoleń:

 • PERN S.A.
 • Tauron Wydobycie S.A.
 • BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Oddział w Łodzi
 • Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A.
 • ICN POLFA Rzeszów S.A.
 • Welcome Airport Services Sp. z o.o.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Główny Inspektor Sanitarny MSW
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
METODY

Najem komercyjny – metody szkolenia:

Szkolenie najem komercyjny będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

Szkolenie najem komercyjny adresujemy do:

 • najemców powierzchni w budynkach o przeznaczeniu komercyjnym
 • specjalistów ds. eksploatacji nieruchomości
 • dyrektorów i specjalistów działów administracji, odpowiedzialnych za warunki najmu powierzchni komercyjnych
 • właścicieli i zarządców nieruchomości komercyjnych
 • specjalistów ds. wynajmu obiektów komercyjnych
 • specjalistów działów gospodarowania nieruchomościami
 • pracowników działów gospodarki mieniem

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia najem komercyjny:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

19.04.2024 Szkolenie online
790 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.