http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/srodki-ochrony-indywidualnej

Szkolenie Środki ochrony indywidualnej z uwględnieniem zabezpieczeń wykorzystywanych do ochrony i zabezpieczenia przed COVID-19

– dobór, użytkowanie, odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami – wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów. Doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP.

Do Twoich obowiązków należy zaopatrzenie pracowników w środki bezpieczeństwa?
Jesteś odpowiedzialny za dobór odpowiednich zabezpieczeń?
Masz wątpliwości jakie środki zastosować dla zabezpieczenia pracowników przed Covid-19?
Czy w sytuacji zagrożenia koronawirusem można pracowników wyposażać w ochrony dróg oddechowych nie posiadające deklaracji zgodności?
Co jest lepsze na stanowisku pracy – maska czy przyłbica?
Jakiego typu maski i rękawice chronią przed wirusem?
Nie wiesz czym się kierować przy wyborze ŚOI, żeby zapewnić pracownikom realne bezpieczeństwo?
Chcesz się dowiedzieć jakich dokumentów wymagać od sprzedawcy, dystrybutora, producenta ŚOI by mieć pewność, że zabezpieczenia spełniają wymagania stawiane prawem?
Zamierzasz poznać konsekwencje dla pracodawców i osób odpowiedzialnych za dobór i kontrolę stosowania ŚOI w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas wizyty Inspektora PIP?

Co zyskasz uczestnicząc w szkoleniu Środki Ochrony Osobistej?

Na naszym szkoleniu Ekspert PIP wskaże najlepsze praktyki w doborze i stosowaniu środków ochrony indywidualnej zarówno w warunkach epidemii jak i po jej ustaniu.
Pomożemy Ci przeanalizować zagrożenia na różnych stanowiskach pracy i wyeliminować lub wystarczająco ograniczyć ryzyko wypadków.
Omówione zostaną zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego w kontekście doboru ochron. Przedstawione zostaną przykłady środków ochrony indywidualnej odpowiednie do stanowisk pracy, na których występują czynniki szkodliwe i niebezpieczne, a także nieprawidłowości w tym zakresie. 
Dowiesz się jak w kilku krokach sprawdzić czy dany produkt zapewnia pracownikowi należytą ochronę przed zagrożeniem, na które jest narażony.

Tylko praktyczna wiedza i umiejętności

Nasze szkolenie zapewni Ci niezbędną wiedzę z zakresu oceny zgodności oraz wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej, dzięki której unikniesz zakupu zabezpieczeń, które nie spełniają standardów (znakowanie CE, instrukcja użytkowania, deklaracja zgodności, certyfikaty, itd.).
Dzięki właściwemu doborowi środków ochrony indywidualnej zredukujesz liczbę wypadków oraz unikniesz konsekwencji ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy (PIP).

Kogo zapraszamy do udziału w szkoleniu środki ochrony indywidualnej?

Szkolenie adresowane jest do pracodawców, osób kierujących pracownikami, służb bhp oraz osób odpowiedzialnych w zakładzie za dobór, zakup i konserwację środków ochrony indywidualnej.
Nasze warsztaty kierujemy również do osób z dozoru, które są odpowiedzialne za stosowanie ŚOI przez pracowników zgodnie z ich przeznaczeniem.


uczestnicy szkolenia środki ochrony indywidualnej wybrali również:

BHP w transporcie wewnętrznym Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Środki ochrony indywidualnej – cele i korzyści z udziału w szkoleniu:

Szkolenie Środki ochrony indywidualnej ma na celu przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy wymaganej przy doborze i użytkowaniu środków ochrony indywidualnej w zakładzie, w celu uniknięcia wypadków przy pracy, schorzeń i chorób zawodowych oraz konsekwencji ze strony organów kontrolujących warunki pracy.

Przedstawione zostaną zasady optymalnego doboru środków ochrony indywidualnej i scharakteryzowane będą rodzaje oraz przeznaczenie konkretnych ochron.

Omówione zostaną prawne podstawy stosowania i wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej, wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej, zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego w kontekście doboru ochron.

Podamy przykłady środków ochrony indywidualnej odpowiednie do stanowisk pracy, na których występują czynniki szkodliwe i niebezpieczne. 
Inspektor wskaże również środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań zasadniczych oraz procedury Państwowej Inspekcji Pracy związane ze stwierdzeniem, że dany wyrób jest niezgodny z wymaganiami zasadniczymi (brak CE, niewłaściwa instrukcja, niezgodne oznakowanie lub jego brak).

PROGRAM

Środki ochrony indywidualnej – program szkolenia:

1. Obowiązki pracodawcy, pracownika oraz osób kierujących pracownikami  w zakresie zapewnienia, stosowania i użytkowania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej – analiza obowiązujących przepisów prawnych, normy zharmonizowane, dyrektywy

 • zasady przydziału,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • kryteria wycofania – naprawa lub wymiana (instrukcja).

2. Środki ochrony indywidualnej wykorzystywane do ochrony i zabezpieczenie przed COVID 19

 • dobór, stosowanie, oznakowanie,
 • jaka jest różnica pomiędzy środkiem ochrony indywidualne, a wyrobem medycznym?
 • czy ŚOI do walki z COVID-19 muszą spełniać wymagania oceny zgodności i muszą być znakowane znakiem CE? (UCHWAŁA NR 33/2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2)
 • czy w obecnej sytuacji spowodowanej koronawirusem, można pracowników wyposażać w ochrony dróg oddechowych nie posiadające deklaracji zgodności?
 • co jest lepsze na stanowisku pracy – maska czy przyłbica?
 • jakiego typu maski i rękawice chronią przed wirusem?
 • czy można na stanowiskach pracy stosować maseczki uszyte we własnym zakresie przez pracowników lub w szwalniach?
 • jaką odzież ochronną i rękawice należy stosować do ochrony przed wirusem?
 • czy środki ochrony indywidualnej wyprodukowane przez pracodawcę powinny mieć deklaracje zgodności i znak CE?
 • czy pracownicy powinni być wyposażenie w kombinezony ochronne?
 • czy pracodawca powinien weryfikować wewnątrzzakładowe tabele przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ŚOI?
 • jak traktować zużyte ŚOI?

3. Środki ochrony indywidualnej i środki ochrony zbiorowej

Wymagania stawiane pracodawcom w zakresie doboru i stosowania ŚOI.

4. Jak właściwie dobrać ŚOI?

Dobre praktyki i analiza najczęściej popełnianych błędów – doświadczenia pokontrolne Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy

 • Analiza zagrożeń w środowisku pracy oraz ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy wymagających stosowania ŚOI

  – identyfikacja czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących na stanowisku pracy
  –  określenie części ciała pracownika narażonych na działanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych
  – oszacowanie ciężkości następstw zagrożeń

 • Prawidłowy dobór i użytkowanie ŚOI

  – ocena przydatności ŚOI (czy są odpowiednie do poziomu ryzyka zawodowego i warunków panujących na stanowisku pracy? czy ich zastosowanie nie spowoduje jednocześnie zwiększenia ogólnego poziomu ryzyka zawodowego? czy są odpowiednio dopasowane do użytkownika, po wykonaniu niezbędnych regulacji? czy są określone warunki stosowania środków ochrony indywidualnej – przypadki i czas, w którym powinny być noszone? czy w przypadku występowania więcej niż jednego zagrożenia i konieczności stosowania kilku środków ochrony indywidualnej – środki te dają się dopasować względem siebie – bez zmniejszania ich parametrów ochronnych)?

 • Konserwacja, przechowywanie ŚOI

 • Kryteria wycofania – naprawa lub wymiana (instrukcja)

 • Odzież ostrzegawcza jako środek ochrony indywidualnej – zastosowanie i wymagania

5. Postępowanie Inspektorów PIP w zależności od stwierdzonych niezgodności podczas kontroli. Jakie są konsekwencje dla pracodawców i osób odpowiedzialnych za dobór i kontrolę stosowania ŚOI w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli?

6. Wypadki przy pracy związane z nieprawidłowościami w stosowaniu i użytkowaniu środków ochrony indywidualnej lub brakiem stosowania ŚOI

7. Środki ochrony indywidualnej

– wymagania stawiane producentom, importerom, dystrybutorom

8. Zmiany w unijnym prawie dotyczącym środków ochrony indywidualnej wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.

 • zakres stosowania, wykluczenia i definicje,
 • wymagania dla producentów,
 • wymagania dla upoważnionych przedstawicieli,
 • wymagania dla importerów,
 • wymagania dla dystrybutorów,
 • domniemanie zgodności ŚOI,
 • zawartość deklaracji zgodności dla ŚOI,
 • ogólne zasady dotyczące oznakowania CE,
 • zasady i warunki umieszczania oznakowania CE,
 • kategoryzacja środków ochrony indywidualnej,
 • procedury oceny zgodności,
 • zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa,
 • zawartość dokumentacji technicznej ŚOI.

9. Rola norm zharmonizowanych w systemie oceny zgodności dla środków ochrony indywidualnej.

 • przykłady norm zharmonizowanych dla wybranych środków ochrony indywidualnej,
 • znakowanie środków ochrony indywidualnej,
 • dodatkowe informacje zamieszczane na środkach ochrony indywidualne i w instrukcji użytkowania,
 • wybrane przykłady środków ochrony indywidualnej nie spełniających wymagań zasadniczych – omówienie niezgodności.

10. Przykłady nieprawidłowości w stosowaniu i użytkowaniu środków ochrony indywidualnej przyczyną wypadków przy pracy

– omówienie i przedstawienie wypadków przy pracy podczas których poszkodowani nie stosowali ŚOI.

WYKŁADOWCA

Szkolenie Środki ochrony indywidualnej poprowadzi:

Wybitny Ekspert PIP

Długoletnie pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zatrudnionym od 1999 r. obecnie na stanowisku starszego inspektora pracy – głównego specjalisty w zakresie bezpieczeństwa pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych. Biegły sądowy z zakresu BHP przy Sądzie Okręgowym w Katowicach i Sądzie Okręgowym w Gliwicach. 
Przygotowywał wytyczne oraz został koordynatorem krajowym tematu „Bezpieczeństwo w transporcie i magazynowaniu”.
Sprawuje nadzór i kontrolę głównie w zakładach przemysłowo – produkcyjnych branży metalowej oraz automotive.
Specjalizuje się głównie w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym m.in. przestrzegania przepisów dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE (wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych), narzędziowej 2009/104/WE (minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy) oraz w sprawie środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG (znakowanie, dokumentacja, dobór, stosowanie i użytkowanie)
Należy do zespołu inspektorów pracy zajmujących się nadzorem rynku.
W podległych zakładach prowadzi dochodzenia powypadkowe. Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp oraz publikowanych na łamach: kwartalnika Praca. Zdrowie. Bezpieczeństwo. oraz miesięcznika Inspektor Pracy.
Koordynował i nadzorował  w OIP w Katowicach kontrole m.in. w temacie:
„Bezpieczeństwo pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne”,
„Minimalne wymagania dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych”,
„Wymagania zasadnicze dla środków ochrony słuchu”,
„Wymagania zasadnicze dla odzieży ochronnej”
„Wymagania minimalne dla maszyn do obróbki metalu i obróbki plastycznej”.

Prowadził szkolenia pracodawców i pracowników w ramach programów prewencyjnych m.in „Pracodawco! Zdobądź dyplom PIP” oraz „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej.
Prowadził szkolenia partnerów społecznych w ramach „Akademii SIP” oraz brał udział w kampanii prewencyjnej „Na Pierwszej Fali Zatrudnienia”.
Prowadzi szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz organizacji związkowych.
Był opiekunem praktyk zawodowych podinspektorów pracy. 
Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu bhp w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

METODY

Środki ochrony indywidualnej – metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami związanymi z doborem optymalnych ŚOI.

ADRESACI

Szkolenie środki ochrony indywidualnej adresujemy do:

 • pracodawców
 • osób kierujących pracownikami (kierowników, brygadzistów, mistrzów)
 • pracowników służb bhp w zakładach pracy odpowiedzialnych za dobór i stan techniczny ŚOI
 • osób odpowiedzialnych w zakładzie za zakup i dostarczanie środków ochrony indywidualnej (pracownicy działów logistyki materiałowej, pracownicy działów przetargów)
 • przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy
 • producentów, importerów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Środki ochrony indywidualnej

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.