In Inwestycje budowlane, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/ksiazka-obiektu-budowlanego-2023

Książka obiektu budowlanego w 2023 roku. Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

– kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, trudne przypadki i analiza błędów w dokumentacji. Najnowsze wytyczne na 2023 rok. Książka obiektu budowlanego w wersji elektronicznej

Książka obiektu budowlanego – kto ma obowiązek zakładania i prowadzenia?

Budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (hale produkcyjne, biura), budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej podlegają rygorowi prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Z kontroli przeprowadzonych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego wynika, że do najważniejszych uchybień właścicieli i zarządców nieruchomości należy brak książki obiektu budowlanego lub jej niewłaściwe prowadzenie (brak zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy itp.). W efekcie nieznajomość przepisów prawa skutkuje wysokimi karami nałożonymi zarówno na zarządców i właścicieli jak i na osoby odpowiedzialne za prowadzenie KOB.

Weź udział w szkoleniu Książka Obiektu Budowlanego – unikniesz błędów i wysokich kar za błędne prowadzenie lub brak KOB.

Zdobędziesz i ugruntujesz wiedzę z zakresu przepisów regulujących użytkowanie obiektu budowlanego, szczególnie zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego.
Dowiesz się kto ma obowiązek zakładać i prowadzić książkę obiektu budowlanego.
Dowiesz się jak wykonać przeglądy techniczne budynków, nauczysz się prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego.

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, z uwzględnieniem nadchodzących zmian w ustawie Prawo budowlane,
 • wpływ treści protokołu z kontroli na dokonywanie wpisów do KOB,
 • zasady wypełniania KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem różnych przypadków.

Nasz trener, autor najpopularniejszej wśród osób zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej prowadzenia i wypełniania Książki Obiektu Budowlanego oraz utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych, zna odpowiedzi na pytania i problemy, z którymi się borykasz!
W pierwszej części szkolenia omówione zostaną zasady zgodnego z prawem użytkowania obiektu budowlanego i przeprowadzania wymaganych kontroli.
W części warsztatowej przedstawiony zostanie sposób prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego z uwzględnieniem kontrowersji, które powstają w praktyce.


Szkolenie, które może Cię zainteresować:
Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Książka obiektu budowlanego 2023 – cele:

Podczas szkolenia dowiesz się jak prowadzić Książkę obiektu budowlanego w 2023 roku, co wpisywać w poszczególnych rubrykach, kiedy dokonywać zapisów, jakich błędów unikać.

Powiemy do kiedy prowadzimy KOB na dotychczasowych zasadach, a od kiedy wyłącznie elektroniczną KOB (c-KOB).
Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jaką dokumentacje obiektu należy skompletować i rejestrować w KOB i c-KOB.

PROGRAM

Szkolenie Książka obiektu budowlanego 2023 – program:

Odpowiedzialność właściciela i zarządcy za prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego wynikające z obowiązujących przepisów prawa

 • Jakie dokumenty powinien posiadać właściciel, zarządca, użytkownik obiektu budowlanego?
 • Co w przypadku braków w dokumentacji obiektu (braki dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i innej)?
 • Wymagania zawarte ustawa prawo budowlane.
 • Przepisy p.poż. w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.
 • Sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów Prawa budowlanego.

Jaką dokumentację techniczną powinien posiadać właściciel, zarządca, użytkownik obiektu budowlanego?

 • Zarządzanie dokumentacją
 • Wykaz dokumentacji technicznej, którą powinien skompletować zarządca nieruchomości
  – projekt budowlany oraz dokumentacja powykonawcza
  – instrukcje obsługi
  – dokumentacja techniczna robót wykonywanych w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego
  – opinie techniczne i ekspertyzy
  – protokoły z kontroli okresowych

Obowiązkowe kontrole obiektu budowlanego wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa

 • Osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
 • Rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
  – kontrole roczne
  – kontrole pięcioletnie
  – pozostałe kontrole
 • Przebieg kontroli i protokół z kontroli stanu technicznego obiektu
 • Jaka jest odpowiedzialność osób przeprowadzających kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego?

Książka obiektu budowlanego – wypełnianie książki obiektu budowlanego – pokażemy, co i jak trzeba wpisywać do książki
Kiedy należy założyć książkę obiektu budowlanego?
Które obiekty są objęte obowiązkiem prowadzenia KOB, a które nie? – podstawa prawna prowadzenia książki obiektu budowlanego
Kto jest upoważniony do dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego

Prowadzenie książki obiektu budowlanego krok po kroku (studia przypadków, analiza sytuacji Uczestników szkolenia)

 • Cel prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 • Omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów (studia przypadków)
 • Jak praktycznie i prawidłowo wypełniać poszczególne tablice KOB?
 • Jakie druki i protokoły wg aktualnego stanu prawnego należy rejestrować w KOB?
 • Sytuacje nietypowe i nieprzewidziane w książce obiektu budowlanego
 • Obowiązkowe kontrole i zasady ich dokumentowania, struktura i zawartość protokołu z kontroli.
 • Jakie zapisy powinny znaleźć się w protokołach kontroli?

Najczęściej popełniane błędy w protokołach i ich konsekwencje. Omówiona będzie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy, które należy przenieść do książki obiektu budowlanego.

 • Jak dokonywać wpisów okresowych kontroli obiektu budowlanego (kontrole roczne, pięcioletnie, z nakazu nadzoru budowlanego)
 • Na co zwracać uwagę podczas kontroli stanu elementów konstrukcyjnych budynku i elewacji, aby wyeliminować wszelkie ryzyka, a następnie prawidłowo udokumentować swoje działania
 • W jaki sposób dokumentować kontrolę przewodów kominowych, oraz instalacji gazowej
 • Gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych – czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
 • Jakie podjąć działania w przypadku wykrycia błędów w kontekście obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego?
 • Jak sprawdzić poprawność dokonanych wpisów?
 • W jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?
 • Dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi – kiedy mówimy o awarii a kiedy o katastrofie budowlanej?
 • Dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Cyfrowa książka obiektu budowlanego

 • Od kiedy obowiązuje?
 • Do kiedy można prowadzić książkę w formie papierowej?
 • Jakie są zmiany w stosunku do wersji papierowej?

Uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w użytkowaniu obiektu.

Stanowiska Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w związku z różnymi interpretacjami dotyczącymi sposobu prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego.

WYKŁADOWCA

Szkolenie książka obiektu budowlanego 2023 poprowadzi:

Autor najpopularniejszej wśród zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej prowadzenia i wypełniania Książki Obiektu Budowlanego oraz utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych.

Ekspert w obszarze zarządzania nieruchomościami od wielkich instalacji przemysłowych, poprzez obiekty logistyczne, handlowe wielkopowierzchniowe, biurowe, mieszkalne. Od 25 lat zarządza nieruchomościami z uwzględnieniem prowadzania remontów, modernizacji, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych dla największych firm i instytucji w Polsce. Obecnie osobiście zarządza między innymi zespołem 18 hal logistycznych w Warszawie – Okęciu. Kontroluje ich stan techniczny i prowadzi książki obiektu budowlanego.

Na co dzień wspiera inwestorów w prowadzeniu inwestycji budowlanych, postępowaniach związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu.
W imieniu Klientów nadzoruje inwestycje budowlane, doradza jak skutecznie zabezpieczyć interesy i zminimalizować ryzyko finansowe prowadzonych inwestycji budowlanych.

Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlanych, osób zarządzających nieruchomościami oraz pracowników urzędów z prawa budowlanego, procesu inwestycyjno-budowlanego, zasad prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych, prowadzenia książki obiektu budowlanego, rozliczania mediów, prowadzenia finansów inwestycji budowlanych.
Wśród jego klientów:
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park” Sp. z o.o., Venglon Sp. z o.o., Mars Polska Sp. z o.o., MSM Energetyka Stegny Południe.

Doświadczenie zdobywał na najwyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich i budowlanych J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A, gdzie uczestniczył i realizował projekty deweloperskie i zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”.

METODY

Szkolenie książka obiektu budowlanego 2023 – metody:

Szkolenie Książka Obiektu Budowlanego będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • praca z dokumentem (analiza i wypełnianie KOB)
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

Do udziału w szkoleniu Książka obiektu budowlanego 2023 zachęcamy:

 • właścicieli budynków firmowych, członków zarządów przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą we własnych budynkach,
 • pracowników firm produkcyjnych, którzy są odpowiedzialni za stan techniczny hal produkcyjnych, magazynów, biurowców i innych obiektów,
 • pracowników, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej
 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • administratorów i zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych,
 • zarządców budynków komunalnych,
 • wszystkich osób, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Książka obiektu budowlanego:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie uświadomiło mi jakie, z pozoru mało istotne błędy popełniałem przy prowadzeniu KOB. Dokładniej zapoznałem się z regulacjami prawnymi. Dobre praktyki wykorzystam w swojej pracy".

   Nestlé Polska S.A. Krzysztof
  • "Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca przekazywał wiedzę w sposób prosty i zrozumiały. Rozwiewał wszelkie wątpliwości uczestników szkolenia".

   Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. Joanna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.