In Inwestycje budowlane, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/roboty-budowlane-w-obiektach-zabytkowych-proces-inwestycyjny-prawo-budowlane-roboty-budowlane-przy-obiekcie-wpisanym-do-rejestru-zabytkow

Roboty budowlane w obiektach zabytkowych – jakie przepisy, orzecznictwo, stanowiska organów i interpretacje musisz znać realizując inwestycję budowlaną?

– zgody, pozwolenia, zgłoszenia, opinie i inne wymagania. Warsztaty dla właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego

Proces budowlany w obiektach zabytkowych jest czasochłonny i wymaga od inwestorów doskonałej znajomości nie tylko prawa budowlanego, ale wymogów, wyłączeń, obowiązków wynikających z innych aktów prawnych.
Niemałym problemem są różnice w interpretacji przepisów przez organy kontrolne i administrację, co dodatkowo komplikuje sytuację właścicieli i inwestorów obiektów zabytkowych.
Co zrobić, żeby remont zabytku nie był drogą przez mękę?

Sprawdź na co zwrócić  szczególną uwagę przy prowadzeniu robót budowlanych w obiektach zabytkowych. Upewnij się, że na każdym etapie Twoje działania są zgodne z obowiązującymi przepisami.
Uważaj na kosztowne błędy, które mogą na wiele miesięcy wstrzymać Twoją inwestycję.
Podpowiemy jakie prawa mają właściciele zabytków.

O przykładach trudnych sytuacji, pułapkach, których można było uniknąć, w związku z inwestycjami prowadzonymi przy obiektach zabytkowych opowie nasz Ekspert Mariola Berdysz, która na co dzień doradza zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Jakie warunki trzeba spełnić w przypadku prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych? Jak nie utonąć w papierach?
Jak zmieniają się obowiązki inwestora w zależności od formy ochrony zabytku?
Jakie przepisy prawa obowiązują właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru?
Jak poradzić sobie w gąszczu przepisów, orzeczeń i interpretacji i uniknąć pułapek, realizując inwestycję budowlaną w obiektach zabytkowych?
Jakie prace wymagają zgody lub uzgodnień z konserwatorem zabytków?
Co grozi za remont zabytku bez zgody konserwatora?

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Roboty budowlane w obiektach zabytkowych – cele i korzyści:

 

PROGRAM

Roboty budowlane w obiektach zabytkowych – program szkolenia:

Ustalenia aktów prawa miejscowego wpływające na realizacje robót budowlanych w obiektach zabytkowych i na obszarach zabytkowych:

 • Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, plan rewitalizacji i uchwała krajobrazowa
  – ustalenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wprowadzane do aktów prawa miejscowego
  – problemy z nieprawidłowymi ustaleniami aktów prawa miejscowego – orzecznictwo sądów administracyjnych

  Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów zabytkowych

  • Wymagalność decyzji
  • Udział w postępowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  • Ustalenia decyzji

  Określenie zamierzeń inwestycyjnych zgodnie ze słowniczkiem ustawy Prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

  • Roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,
  • Obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe, obiekty tymczasowe
  • Rozpoczęcie robót budowlanych,
  • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
  • Zabytek nieruchomy, zabytek archeologiczny
  • Prace konserwatorskie, prace restauratorskie
  • Historyczny układ urbanistyczny, historyczny zespół zabytków
  • Otoczenie zabytku

  Prawne formy ochrony zabytków z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  Dokumenty i rozstrzygnięcia niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych w obiektach zabytkowych:

  • Zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
   – decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
   – milcząca zgoda albo zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – projektowane zmiany
  • Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w obiektach rejestrowych i obiektach za gminnej ewidencji
   – zmienione wymagania dla obiektów z gminnej ewidencji od 19 września 2021 r.
   – możliwość uzyskiwania zgody dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę od 21 września 2022 r.
  • Pozwolenie na budowę – dobrowolne cyfrowe procedury i projektowany system SOAPB
   – wniosek o pozwolenie na budowę,
   – uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
   – projekt budowlany – zmiany w Prawie budowlanym i nowe rozporządzenie z późniejszymi zmianami
   – informacje o zakazie prowadzenia robót budowlanych wynikających z prewencyjnej ochrony obiektów zabytkowych przepisy obowiązujące i projektowane zmiany
  • Zgłoszenie robót budowlanych – milcząca zgoda lub zaświadczenie organu,
   – wymóg zgłoszenia robot budowlanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków
   – dokumenty niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków
   – sprzeciw fakultatywny dla robót budowlanych mogących pogorszyć stan zachowania zabytków
  • Dziennik budowy i elektroniczny dziennik budowy (e-DB) – obowiązujące przepisy i zmiany
   – zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

   Przebieg procesu budowlany w obiektach zabytkowych

   • Obowiązki inwestora,
   • Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego,

   Wymagania kwalifikacyjne osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy obiektach zabytkowych wynikające z ustaw

   • O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
   • Prawo budowlane po zmianach

   Uprawnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w trakcie wykonywania robót budowlanych w zabytkach – obowiązujące przepisy i projektowane zmiany
   Istotne i nieistotnymi odstąpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej i warunków pozwolenia na budowę

   • Definicja nieistotnego odstąpienia
   • Obowiązki projektanta w zakresie kwalifikacji odstąpień
   • Wymóg zamiennego pozwolenie na budowę

   Zasady wprowadzania zmian w projekcie technicznym
   Samowola budowlana jej konsekwencje i legalizacja

   • Nielegalne istotne odstąpienie od projektu budowlanego
   • Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami
   • Wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania

   Roboty budowlane w obiektach zabytkowych

   • Bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
   • Niezgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
   • Po objęciu obiektu prewencyjną ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków– obowiązujące przepisy

   Zakończeniu robót budowlanych

   • Wymagane dokumenty
   • Zakończenie budowy
   • Zgłoszenie obiektu do użytkowania,
   • Uzyskanie pozwolenie na użytkowanie
   • Obowiązki informacyjne wynikające ze zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

   Zmiana sposobu użytkowania obiektu bądź jego części

   • Zgłoszenie zamierzonej zmiany sposobu użytkowania
   • Wymagane dokumenty – zmiany
   • Wymóg pozwolenia na budowę przy zmianie sposobu użytkowania związanej z koniecznością wykonania robót budowlanych
   • Legalizacja nielegalnej zmiany sposobu użytkowania i jej konsekwencje
   WYKŁADOWCA

   Szkolenie roboty budowlane w obiektach zabytkowych poprowadzi:

   Mariola Berdysz
   Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, architekt, uprawniony urbanista.

   Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego. Od 2007 pełni funkcję prezesa Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego. 

   Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości.

   Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Doradza – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

   Jest autorką wielu artykułów w prasie fachowej a także współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob, oraz redaktorem (do 2009r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer.

   Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Wykłada na Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.

   METODY

   Szkolenie roboty budowlane w obiektach zabytkowych – metody:

   Szkolenie roboty budowlane w obiektach zabytkowych będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

   • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
   • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
   ADRESACI

   Szkolenie roboty budowlane w obiektach zabytkowych kierujemy do:

   • kierowników i specjalistów działów inwestycji
   • pracowników administracji zaangażowanych w proces budowlany
   • pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów
   • zarządców nieruchomościami oraz innych osób zajmujących się inwestycjami
   • osoby zajmujące się przygotowaniem i prowadzeniem robót budowlanych w obiektach objętych ochroną konserwatorską, zarówno w sferze budżetowej jak i w sektorze prywatnym.

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenie prawo budowlane:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   95%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   98%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   94%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 608 577 231
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

     ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
    • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

     Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.