In Inwestycje budowlane, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-prawo-budowlane-3

Szkolenie Prawo budowlane w 2024 roku – ważne zmiany w projekcie budowlanym od 1 sierpnia br. i ich konsekwencje dla inwestorów. Uporządkowanie aktualnego stanu prawnego w świetle ostatnich nowelizacji.

– jak odnaleźć się w gąszczu przepisów, orzeczeń i interpretacji realizując inwestycję budowlaną?

Zmiany od 1 sierpnia 2024 roku mają kolosalne znaczenie dla przebiegu inwestycji budowlanych.
Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie istotne zmiany czekają inwestorów i urzędników wydających pozwolenia na budowę od 1 sierpnia 2024 roku, masz dość szukania na własną rękę aktualnych przepisów, ich analizowania i zastanawiania się, czy są obowiązujące, weź udział w naszym szkoleniu, które uporządkuje Twoją wiedzę i zawiera stan prawny na dzień jego realizacji.
O nowościach i o planowanych zmianach opowie nasz Ekspert Mariola Berdysz, która na co dzień doradza zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Prawo budowlane zawiera wiele skomplikowanych regulacji, które spędzają sen inwestorom, ze względu na różnice w interpretacji przepisów przez organy kontrolne i administrację.
Zmiany w prawie budowlanym, które weszły w życie w 2023 roku są bardzo istotne, a w niektórych obszarach nawet rewolucyjne i nadal budzą wiele kontrowersji. Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 sierpnia 2024 roku również mocno wpłyną na proces inwestycyjny.

Istotną nowością jest zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która jest ściśle powiązana z Prawem budowlanym. Odpowiemy na pytanie czy można budować na działce bez MPZP i decyzji o warunkach zabudowy? Zwrócimy uwagę na  wprowadzenie obowiązku przedkładania do zgłoszenia budowy decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Jak stosować przepisy obowiązujące od 1 sierpnia 2024 roku?
Jak zmiany wpłyną na proces budowlany, i czy będą miały wpływ na rozpoczęte inwestycje?
Czy coś się zmieni w najbliższym czasie?
Jak poradzić sobie w gąszczu przepisów, orzeczeń i interpretacji i uniknąć pułapek, realizując inwestycję budowlaną?

Omówimy również planowane zmiany – Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, które zawierają znaczne ułatwienia i mają przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany oraz zmniejszyć obciążenia zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzić, jak zmiany przepisów wpłyną na realizację Państwa inwestycji.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

24 września 2024r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Harmonogram godzinowy:

Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 790 zł netto.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie prawo budowlane w 2024 roku – cele i korzyści:

Celem szkolenia Prawo budowlane w 2024 roku jest zdobycie wiedzy na temat zmian przepisów, które mają kolosalne znaczenie dla przebiegu inwestycji budowlanych.

Zaproszony Ekspert na praktycznych przykładach wyjaśni wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów, zapozna Uczestników ze zmianami, które w znaczny sposób wpłynęły na proces inwestycyjny w 2024 roku, a w skrajnych przypadkach uniemożliwią realizację inwestycji.

Szczególny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na praktyczne ujęcie tematu i zapoznanie z najnowszym orzecznictwem.

PROGRAM

Prawo budowlane w 2024 roku – program szkolenia:

1. Najważniejsze zmiany w ustawie Prawo budowlane i okresy przejściowe tych zmian
2. Zmieniane i nowe definicje ze słowniczka ustawy PB

 • definicja dokumentacji budowy
 • definicja dokumentacji technicznej od 3 czerwca 2023 r.

3. Zasady realizacji robót budowlanych

 • Zasady generalne i wyjątki
 • Roboty budowlane nie wymagających pozwolenia na budowę – nowe roboty budowlane. problemy interpretacyjne i orzeczenia sądów administracyjnych
  – budowy wymagające zgłoszenia
  – budowy nie wymagające zgłoszenia
  – roboty wymagające zgłoszenia
  – roboty nie wymagających zgłoszenia

4. Zgłoszenie robót

 • wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
 • zgłoszenie budowy wymagające dołączenia decyzji WZ – rozszerzenie listy od 24 września 2023 w związku ze zmianą ustawy o PiZP

5. Roboty rozbiórkowe – szczególne uregulowania

 • Wymagane procedury
 • Wymagane dokumenty
 • Projekt rozbiórki – problemy dot. .zawartości opracowania i kwalifikacji autora

6. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

 • nowe możliwości uzyskiwania odstępstw dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę od 21 września 2022 r.

7. Pozwolenie na budowę – cyfrowe procedury

8. Cyfrowy projekt budowlany

 • projekt zagospodarowania działki
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • projekt techniczny a projekt wykonawczy
 • zmiana warunków technicznych od 1 sierpnia 2024 r.
  – nowe zasady lokalizacji obiektów
  – nowe wymagania dla placów zabaw
  – nowe wymagania dla placów publicznych
 • zmiana zakresy projektu budowlanego od 1 sierpnia 2024 r.
  – wymóg analizy akustycznej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i wybranych jednorodzinnych

9. Zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę

10. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – obowiązki i uprawnienia po zmianach

 • Projektant
 • Kierownik budowy
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

11. Budowa

 • Elektroniczny dziennik budowy (e-BD) – terminy przejściowe i końcowe terminy wprowadzenia

12. Istotne odstąpienie od zatwierdzonej dokumentacji projektowej i zmiany w projekcie technicznym – ustawowe kryteria kwalifikacji i zasady wprowadzania zmian

13. Oddanie obiektu do użytkowania – przypadki, stanowiska GUNB i orzeczenia sądów

 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
 • Zgłoszenie zakończenia budowy
 • Udział PSP i PISE w czynnościach odbiorowych i problemy z uwagami i sprzeciwem
 • Dokumenty niezbędne w postępowaniach
 • Zakres obowiązkowej kontroli

14. Samowola budowlana – obowiązujące procedury legalizacyjne

 • Elektroniczna platforma wykonań zastępczych

15. Użytkowanie obiektów budowlanych

 • cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)
  – obowiązkowa c-KOB dla nowych obiektów budowlanych od 1 stycznia 2024 r.
  – okresy przejściowe i końcowe daty dla papierowych KOB
  – wyjątki dot. obowiązku prowadzenia c-KOB
 • zmiany dot. kontroli rocznych
  – elektroniczne protokoły kontroli przewodów kominowych – obowiązkowy od 18 września 2023 r.
  – elektroniczny protokół czyszczenia przewodów kominowych – obowiązkowy od 18 września 2023 r.
  – dobrowolne inwentaryzacje budynków przez mistrzów kominiarskich i gminy
  – zamawianie on-line przeglądów przewodów kominowych
  – inwentaryzacja budynku i uproszczony audyt energetyczny

  16. Obowiązujące przepisy przejściowe zmian z 2020 r. – zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”

  17. Cyfryzacja w budownictwa – etapy wprowadzania

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Prawo budowlane w 2024 roku poprowadzi:

  Mariola Berdysz
  Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, architekt, uprawniony urbanista.

  Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego. Od 2007 pełni funkcję prezesa Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego. 

  Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości.

  Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Doradza – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

  Jest autorką wielu artykułów w prasie fachowej a także współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob, oraz redaktorem (do 2009r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer.

  Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Wykłada na Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.

  METODY

  Szkolenie prawo budowlane w 2024 roku – metody:

  Szkolenie prawo budowlane w 2024 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

  • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
  • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
  ADRESACI

  Szkolenie prawo budowlane w 2024 roku

  • Kierowników i specjalistów działów inwestycji
  • Pracowników administracji zaangażowanych w proces budowlany
  • Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów
  • zarządców nieruchomościami oraz innych osób zajmujących się inwestycjami

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenie prawo budowlane:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  94%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  24.09.2024 Szkolenie online
  790 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.