In Inwestycje budowlane
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-prawo-budowlane-3

Szkolenie Prawo budowlane w 2021 roku po zmianie przepisów

– jak zmiany w prawie wpłynęły na proces budowlany? Nowe rozwiązania, wątpliwości interpretacyjne, cyfryzacja procesu budowlanego. 

Czas na kolejne zmiany w Prawie budowlanym!

Zmiany w prawie budowlanym z września, października i grudnia 2020 roku są bardzo istotne, a w niektórych zakresach nawet rewolucyjne. Nic dziwnego, że budzą obawy szczególnie w przypadku rozpoczętych inwestycji.
Dodatkowym wyzwaniem dla uczestników procesu budowlanego są kolejne planowane zmiany oraz cyfryzacja procesu inwestycyjnego.

Co się zmieni w najbliższym czasie?
Jak przygotować się do planowanych zmian?
Jak poradzić sobie w gąszczu przepisów, orzeczeń i interpretacji i uniknąć pułapek, realizując inwestycję budowlaną?
Jak zmiany wpłyną na proces budowlany, a w szczególności na rozpoczęte inwestycje?

O zmianach i ich konsekwencjach dla przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego opowie nasz Ekspert Mariola Berdysz, która na co dzień doradza zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzić, jak zmiany przepisów wpłyną na realizację Państwa inwestycji.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

27 stycznia 2021r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9:00 – 10:30 Zajęcia
10:30 – 10:45 Sesja pytań i odpowiedzi / Przerwa
10:45 – 12:15 Zajęcia
12:15 – 12:30 Sesja pytań i odpowiedzi / Przerwa
12:30 – 14:30 Zajęcia

Cena szkolenia wynosi 490 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie prawo budowlane w 2021 roku – cele i korzyści:

Celem szkolenia Prawo budowlane w 2021 roku jest zdobycie wiedzy na temat zmian przepisów, które mają kolosalne znaczenie dla przebiegu inwestycji budowlanych.

Zaproszony Ekspert na praktycznych przykładach wyjaśni wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów, zapozna Uczestników ze zmianami, które w znaczny sposób wpłynęły na proces inwestycyjny w 2021 roku, a w skrajnych przypadkach uniemożliwią realizację inwestycji.

Szczególny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na praktyczne ujęcie tematu i zapoznanie z najnowszym orzecznictwem.

PROGRAM

Prawo budowlane w 2021 roku – program szkolenia:

Zmiany w Prawie budowlanym

 • z 31 lipca, 19 września i grudnia 2020 r.
 • przepisy obowiązujące w okresie pandemii
 • cyfryzacja procesu inwestycyjnego – trzy etapy wdrożenia do 1 lipca 2021 r.
 • projekt ustawy o zwalczaniu skutków suszy – co z niego wynika dla uczestników procesu budowlanego
 • projekt ustawy o inwestycjach infrastrukturalnych i jego konsekwencje dla procesu inwestycyjnego

Zmiany wybranych przepisów związanych ze stosowaniem Prawa budowlanego.

Przepisy przejściowe – możliwości wyboru

 • sprawy wszczęte przed wejściem zmiany
 • sprawy wszczęte po wejściu zmiany
 • zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”

Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego – okresy przejściowe

Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne

Zmienione definicje

 • tymczasowy obiekt budowlany
 • liniowy obiekt budowlany
 • definicje problemowe

Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zmiany wprowadzone i projektowane zmiany

 • projekt zmian w warunkach technicznych

Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

 • lista budów
 • nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
 • nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów

Lista robót budowlanych

 • nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
 • nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów

Zgłoszenie robót

 • wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
 • milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu
 • sprzeciw
 • nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
 • zmiany w procedurach zgłoszeń

Rozbiórki – zmiany w przepisach

 • rozbiórki wymagające pozwolenia na rozbiórkę
 • rozbiórki na zgłoszenie
 • rozbiórki bez pozwolenia i zgłoszenia

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 19 września 2020 r.

Pozwolenie na budowę.


Nowy projekt budowlany – nowe zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie.

 • projekt zagospodarowania działki
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • projekt techniczny
 • projektowane zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE
 • zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę
 • stosowanie starego projektu budowlanego dla realizowanych zamierzeń inwestycyjnych

Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego – nowe obowiązki i uprawnienia

 • obowiązek ustanowienia kierownika budowy
 • obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Budowa

 • dziennik budowy
 • zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy
 • geodezyjne wytyczenia obiektu

Istotne odstąpienie – zmiany od 19 września 2020 r.

Oddanie obiektu do użytkowania

 • wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy
 • wymagalność pozwolenia na użytkowanie
 • dokumenty niezbędne w postępowaniu – nowe uregulowania
 • zakres obowiązkowej kontroli – zmiany
 • przepisy obowiązujące w czasie pandemii

Samowola budowlana

 • obowiązujące procedury legalizacyjne
 • legalizacja na wniosek – zmiany w procedurach od 19 września 2020 r.
 • legalizacja 20 letnich samowoli – uproszczone procedury od 19 września 2020 r. – specjalne regulacje dla altan na terenach rodzinnych ogródków działkowych
 • postępowanie legalizacyjne na wniosek w trybie art. 103 ust 2 na podstawie przepisów Prawa budowlanego z 1974 r.

Użytkowanie obiektów budowlanych

 • zmiany dot. sieci gazowych
 • protokół kontroli okresowych – zmiany

Zmiana sposobu użytkowania – problemy stosowania art. 71 i zmiany od 19 września 2020 r.
 
Istotne zmiany w liniach orzeczniczych sądów administracyjnych

WYKŁADOWCA

Szkolenie Prawo budowlane w 2021 roku poprowadzi:

Mariola Berdysz
Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, architekt, uprawniony urbanista.

Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego. Od 2007 pełni funkcję prezesa Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego. 

Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości.

Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Doradza – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Jest autorką wielu artykułów w prasie fachowej a także współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob, oraz redaktorem (do 2009r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer.

Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Wykłada na Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.

METODY

Szkolenie prawo budowlane w 2021 roku – metody:

Szkolenie prawo budowlane w 2021 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

Szkolenie prawo budowlane w 2021 roku

 • Kierowników i specjalistów działów inwestycji
 • Pracowników administracji zaangażowanych w proces budowlany
 • Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów
 • zarządców nieruchomościami oraz innych osób zajmujących się inwestycjami

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenie prawo budowlane:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

27.01.2021 Szkolenie online
490 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.