In Inwestycje budowlane, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-prawo-budowlane-3

Szkolenie Prawo budowlane w 2022 roku – Polski Ład – zmiany od 3 stycznia 2022 roku oraz konsekwencje poważnych zmian z 2021 roku

– jak wygląda proces budowlany po zmianach? Cyfryzacja, nowe rozwiązania, nowe projekty zmian, wątpliwości interpretacyjne

Czas na kolejne zmiany w Prawie budowlanym!

Zmiany w prawie budowlanym z 2021 roku oraz w ramach Polskiego Ładu w budownictwie są bardzo istotne, a w niektórych obszarach nawet rewolucyjne i budzą obawy szczególnie w przypadku rozpoczętych inwestycji.
Dodatkowo Rząd zakończył prace nad kolejnym etapem cyfryzacji.
Nowym wyzwaniem dla uczestników procesu budowlanego będzie prowadzenia dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.
Projekt wprowadza również elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. 

Co się zmieni w najbliższym czasie?
Jak przygotować się do planowanych zmian?
Jak poradzić sobie w gąszczu przepisów, orzeczeń i interpretacji i uniknąć pułapek, realizując inwestycję budowlaną?
Jak zmiany wpłyną na proces budowlany, a w szczególności na rozpoczęte inwestycje?

O nowościach, zmianach i ich konsekwencjach dla przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego opowie nasz Ekspert Mariola Berdysz, która na co dzień doradza zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzić, jak zmiany przepisów wpłyną na realizację Państwa inwestycji.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

27 maja 2022r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Zaplanuj czas na szkolenie – 9:00-15:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień.

Cena szkolenia wynosi 590 zł netto.

Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym. Doradztwo prawne proponujemy na indywidualne zlecenia w ramach usług świadczonych przez Effect Polska.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie prawo budowlane w 2022 roku – cele i korzyści:

Celem szkolenia Prawo budowlane w 2022 roku jest zdobycie wiedzy na temat zmian przepisów, które mają kolosalne znaczenie dla przebiegu inwestycji budowlanych.

Zaproszony Ekspert na praktycznych przykładach wyjaśni wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów, zapozna Uczestników ze zmianami, które w znaczny sposób wpłynęły na proces inwestycyjny w 2022 roku, a w skrajnych przypadkach uniemożliwią realizację inwestycji.

Szczególny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na praktyczne ujęcie tematu i zapoznanie z najnowszym orzecznictwem.

PROGRAM

Prawo budowlane w 2022 roku – program szkolenia:

Zasadnicze zmiany w przepisach budowlanych z programu „Polski Ład”

Cyfryzacja procedur budowlanych

 • platforma e-budownictwo – problemy stosowania procedur cyfrowych
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Kolejny etap cyfryzacji – projekt ustawy w Sejmie

 • projekt cyfrowego dziennika budowy (e-DB) i książki obiektu budowlanego (e-KOB)
 • projekt nowego Centralnego Rejestru osób z Uprawnieniami Budowlanymi (e-CRUB)

   Przepisy przejściowe – koniec możliwości posługiwania się „starym projektem budowlanym” w postępowaniach w sprawie zgody budowlanej

   • zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”
   • budowa zbiorników wodnych na gruntach rolnych

   Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego – nowe warunki techniczne dla budynków od 20 września 2022 r.

   • definicje ze słowniczka ustawy PB – zmiany i problemy interpretacyjne

   Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

   • Lista budów
    – nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
    – nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów
   • Lista robót budowlanych
    – nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
    – nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów
   • Zgłoszenie robót
    – wymagane prawem załączniki do zgłoszenia- milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu
    – szczególne regulacje dot. budynków jednorodzinnych w tym budynków o pow. zab. do 70 m²
    – milcząca zgoda organu lub zaświadczenie z urzędu o braku sprzeciwu
    – sprzeciw obligatoryjny i sprzeciw fakultatywny z nałożeniem obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę
    – sprzeciw do zgłoszenia domu jednorodzinnego o pow. zab. do 70 m ²
    – zmiany w procedurach zgłoszeń
   • Zgłoszenie budowy budynku o pow. zabudowy do 70 m² – specyfika uregulowań
    – dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
    – dla budynku rekreacji indywidualnej
    – ograniczone kompetencje organów AA-B
   • Rozbiórki – zmiany w przepisach
    – rozbiórki wymagające pozwolenia na rozbiórkę
    – rozbiórki na zgłoszenie
    – rozbiórki bez pozwolenia i zgłoszenia

   Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – ograniczenie stosowania i nowe wymagania formalno-prawne
   Zmiany warunków technicznych odroczone o 24 miesiące

   Pozwolenie na budowę – cyfryzacja procedury

   • nowy formularz uzupełnienia wniosku
   • nowe strony postępowania w przypadku zamierzeń inwestycyjnych będących przedsięwzięciami mogącymi negatywnie oddziaływać na środowisko – zmiany w ustawie „ocenowej”
   • obligatoryjne zawieszenie postępowania przy wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej

   Nowy projekt budowlany – zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie oraz zmiany w rozporzadzeniu i projektowane zmiany

   • projekt zagospodarowania działki – zmiany dot. mapy do celów projektowych
   • projekt architektoniczno-budowlany
   • projekt techniczny a projekt wykonawczy
   • wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zmiany wprowadzone i projektowane zmiany
   • zmiany w przepisach techniczno – budowlanych
   • zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE
   • zmiany w projekcie budowlanym wynikające z ustawy o elektromobilności po zmianach
   • zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę

   Zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę

   Uczestnicy procesu budowlanego – nowe obowiązki i uprawnienia

   • inwestor
   • projektant
   • kierownik budowy
   • inspektora nadzoru inwestorskiego
   • konsekwencje wprowadzenia elektronicznego centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane – projektowane zmiany

    Budowa

    • dziennik budowy – nowe rozporządzanie i projekt elektronicznego dziennika budowy
    • zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy – cyfryzacja
    • obowiązek ustanowienia kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego
    • obowiązek geodezyjnego wytyczenia obiektu – nowe obiekty od 3 stycznia 2022 r.

    Istotne odstąpienie – zmiany kryteriów ustawowych

    Oddanie obiektu do użytkowania – cufrowe procedury

    • wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy
    • wymagalność pozwolenia na użytkowanie
    • dokumenty niezbędne w postępowaniu – nowe uregulowania
    • zakres obowiązkowej kontroli – zmiana zakresu kontroli i nowe rozporządzenie
    • szczególne regulacje dot. budynków jednorodzinnych w tym budynków o pow. zab. do 70 m² oraz budynków rekreacji indywidualnej o pow. zab. od 35 m² do 70 m²
    • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

    Samowola budowlana – cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.

    • obowiązujące procedury legalizacyjne
    • legalizacja na wniosek – zmiany w procedurach
    • legalizacja 20 letnich samowoli – uproszczone procedury – specjalne regulacje dla altan na terenach rodzinnych ogródków działkowych
    • postępowanie legalizacyjne na wniosek w trybie art. 103 ust. 2 ustawy Prawo budowlane na podstawie przepisów Prawa budowlanego z 1974 r.

    Użytkowanie obiektów budowlanych

    • zmiany dot. kontroli rocznych i prowadzenia KOB dla wybranych sieci gazowych
    • protokół kontroli okresowych – nowe załączniki do protokołów
    • cyfrowe protokoły kontroli przewodów kominowych
    • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków  – nowe obowiązki właścicieli budynków ogrzewanych od 1 lipca 2021 r.
    • wyrok TK w sprawie niekonstytucyjności części art. 91a PB
    • elektroniczna książka obiektu budowlanego – projektowane zmiany

    Zmiana sposobu użytkowania – nowe załączniki do wniosku i cyfryzacja procedur

    Istotne zmiany w liniach orzeczniczych sądów administracyjnych

    Projektowane zmiany w przepisach budowlanych

    WYKŁADOWCA

    Szkolenie Prawo budowlane w 2022 roku poprowadzi:

    Mariola Berdysz
    Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, architekt, uprawniony urbanista.

    Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego. Od 2007 pełni funkcję prezesa Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego. 

    Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości.

    Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Doradza – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

    Jest autorką wielu artykułów w prasie fachowej a także współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob, oraz redaktorem (do 2009r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer.

    Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Wykłada na Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.

    METODY

    Szkolenie prawo budowlane w 2022 roku – metody:

    Szkolenie prawo budowlane w 2022 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

    • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
    • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
    ADRESACI

    Szkolenie prawo budowlane w 2022 roku

    • Kierowników i specjalistów działów inwestycji
    • Pracowników administracji zaangażowanych w proces budowlany
    • Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów
    • zarządców nieruchomościami oraz innych osób zajmujących się inwestycjami

    Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenie prawo budowlane:

    POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
    95%
    ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
    98%
    UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
    94%

    MIEJSCE SZKOLENIA

    27.05.2022 Szkolenie online
    590 ZŁ (NETTO)

    KARTA ZGŁOSZENIA

    OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

     KONSULTANT


     KINGA LALKO-SMOŁKA
     KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 150
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     AGNIESZKA WALAS
     SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 153
     mobile: +48 608 577 231
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     OPINIE KLIENTÓW


     • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

      ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
     • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

      Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

     Newsletter


     BĄDŹ NA BIEŻĄCO

     z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
      Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.