In Inwestycje budowlane, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-prawo-budowlane-3

Szkolenie Prawo budowlane w 2023 roku

– jak wygląda proces budowlany po zmianach? Cyfryzacja od stycznia 2023 roku – przygotuj się już dziś! Nowe rozwiązania, kolejne projekty zmian, wątpliwości interpretacyjne

Czas na kolejne zmiany w Prawie budowlanym! Trwają prace legislacyjne nad kolejną nowelizacją Prawa budowlanego.

Zmiany w większości związane są z cyfryzacją procesu budowlanego, ale pojawiają się też takie, które naprawiają błędy z poprzednich nowelizacji i przy okazji tworzą nowe.
Zmiany w prawie budowlanym wchodzące w życie w 2023 roku są bardzo istotne, a w niektórych obszarach nawet rewolucyjne i budzą obawy szczególnie w przypadku rozpoczętych inwestycji.

Nowym wyzwaniem dla uczestników procesu budowlanego będzie prowadzenie dziennika budowy (od 27 stycznia 2023 r.) i książki obiektu budowlanego (od 1 stycznia 2023 r.) w postaci elektronicznej.
Zmiany wprowadzają również elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. 
Prawo budowlane zawiera nadal wiele skomplikowanych regulacji, które spędzają sen inwestorom, ze względu na różnice w interpretacji przepisów przez organy kontrolne i administrację.

Co jeszcze się zmieni w najbliższym czasie?
Jak przygotować się do zmian?
Jak poradzić sobie w gąszczu przepisów, orzeczeń i interpretacji i uniknąć pułapek, realizując inwestycję budowlaną?
Jak zmiany wpłyną na proces budowlany, a w szczególności na rozpoczęte inwestycje?
Jakie są projektowane nowe uprawnienia organów NB dot. obiektów w nieprawidłowym stanie technicznych?

O nowościach, zmianach i ich konsekwencjach dla przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego opowie nasz Ekspert Mariola Berdysz, która na co dzień doradza zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzić, jak zmiany przepisów wpłyną na realizację Państwa inwestycji.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

11 października 2023r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Zaplanuj czas na szkolenie – 9:00-15:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień.

Cena szkolenia wynosi 740 zł netto.

Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym. Doradztwo prawne proponujemy na indywidualne zlecenia w ramach usług świadczonych przez Effect Polska.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie prawo budowlane w 2023 roku – cele i korzyści:

Celem szkolenia Prawo budowlane w 2023 roku jest zdobycie wiedzy na temat zmian przepisów, które mają kolosalne znaczenie dla przebiegu inwestycji budowlanych.

Zaproszony Ekspert na praktycznych przykładach wyjaśni wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów, zapozna Uczestników ze zmianami, które w znaczny sposób wpłynęły na proces inwestycyjny w 2023 roku, a w skrajnych przypadkach uniemożliwią realizację inwestycji.

Szczególny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na praktyczne ujęcie tematu i zapoznanie z najnowszym orzecznictwem.

PROGRAM

Prawo budowlane w 2023 roku – program szkolenia:

Cyfrowe dokumenty i cyfrowe postępowania w budownictwie

 • elektroniczny centralny rejestr osób z uprawnieniami budowlanymi (e-CRUB) – od 1 sierpnia 2022 r.
 • cyfrowe procedury budowlane
  – platforma e-budownictwo – zmiany wprowadzone 10 sierpnia 2022 r.
  – projektowany obowiązek procedur cyfrowych w systemie SOPAB
 • cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB) – od 1 stycznia 2023 r.
 • elektroniczny: dziennika budowy (e-DB) od 27 stycznia 2023 r.

Definicje ze słowniczka ustawy PB

 • definicja dokumentacji budowy – zmiany od 27 stycznia 2023 r.
 • projektowane zmiany
 • projektowane nowe definicje przydomowego schronu i przydomowego ukrycia doraźnego
 • projektowane nowe definicje oceny technicznej i ekspertyzy technicznej

Zasady realizacji robót budowlanych

 • wyjątki
 • regulacje szczególne po zmianach

Lista budów

 • nie wymagających pozwolenia na budowę
 • nie wymagających zgłoszenia
 • projektowane nowe budowy bez pozwolenia

Lista robót budowlanych

 • nie wymagających pozwolenia na budowę
 • nie wymagających zgłoszenia
 • projektowane nowe roboty bez pozwolenia na budowę

Zgłoszenie robót

 • wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
 • dodatkowe dokumenty wymagane do zgłoszenia domu jednorodzinnego o pow. zab. do 70 m²
 • zgłoszenia budów bez możliwości wniesienia sprzeciwu – obowiązujące przepisy i projektowane doprecyzowania

Roboty rozbiórkowe –  szczególne uregulowania

 • wymagane procedury
 • wymagane dokumenty

Roboty rozbiórkowe –  szczególne uregulowania

 • wymagane procedury
 • wymagane dokumenty
 • projekt rozbiórki

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

 • wymagane dokumenty
 • nowe możliwości uzyskiwania odstępstw dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę od 21 września 2022 r.
 • projektowane zmiany

Pozwolenie na budowę – cyfrowe procedury

 • nowy formularz uzupełnienia wniosku

Trzyczęściowy nowy projekt budowlany, projekt cyfrowy – zapisy ustawowe oraz kolejne zmiany w przepisach wykonawczych

 • projekt zagospodarowania działki – mapa do celów projektowych
 • projekt architektoniczno-budowlany – ograniczony zakres
 • projekt techniczny a projekt wykonawczy
 • wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – odroczenie terminów zmian wszystkich WT i nowe WT
 • zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE
 • zmiany w projekcie budowlanym wynikające z ustawy o elektromobilności

Zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę

 • projektowane ograniczenia zakresu sprawdzania dokumentacji projektowej przez organy AA-B
 • projektowana likwidacja zatwierdzania dokumentacji projektowej w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projektowany wymóg składania dodatkowego oświadczenia do odwołania i do zażalenia

Projektowane nowe obligatoryjne dokumenty przy wnoszeniu odwołań i zażaleń – zarzuty, żądania oraz dowody

Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – obowiązki i uprawnienia po zmianach

 • projektant
 • kierownik budowy
 • inspektora nadzoru inwestorskiego
 • rzeczoznawca budowlany – projektowane nowe uprawnienia dla rzeczoznawców

Projektowane poszerzenia możliwości uzyskania uprawnień budowlanych przez techników i skrócenie czasu praktyki odbywanej pod patronatem osoby z uprawnieniami budowlanymi i 5 letnim doświadczeniem

Budowa

 • dziennik budowy – papierowy i elektroniczny dziennika budowy (e-BD)
 • obowiązek ustanowienia kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego
 • obowiązek geodezyjnego wytyczenie obiektu – nowe obiekty od 3 stycznia 2022 r. i projektowane zmiany

Istotne odstąpienie –  ustawowe kryteria kwalifikacji

 • zmiany od 10 sierpnia 2022 r.
 • zmiany od 21 września 2022 r.
 • projektowana zasada „żółtej kartki” w przypadku nielegalnego istotnego odstąpienia od dokumentacji projektowej.

Oddanie obiektu do użytkowania – cyfrowe procedury

 • wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy
 • wymagalność pozwolenia na użytkowanie
 • dokumenty niezbędne w postępowaniu – nowe uregulowania
 • zakres obowiązkowej kontroli – zmiana zakresu kontroli
 • szczególne regulacje dot. budynków jednorodzinnych w tym budynków o pow. zab. do 70 m² oraz budynków rekreacji indywidualnej o pow. zab. od 35 m² do 70 m²
 • projektowana zmiana zasad zakończenia budowy i podjęcia użytkowania obiektu budowlanego

Samowola budowlana

 • obowiązujące procedury legalizacyjne
 • legalizacja na wniosek
 • legalizacja 20 letnich samowoli – uproszczone procedury i specjalne regulacje dla altan na terenach rodzinnych ogródków działkowych
 • legalizacja obiektów budowlanych, których budowa została zakończona prze 1 stycznia 1995 r – możliwość wyboru procedury legalizacji

Użytkowanie obiektów budowlanych

 • zmiany dot. kontroli rocznych
 • protokół kontroli okresowych – nowe załączniki do protokołów
 • cyfrowe protokoły kontroli przewodów kominowych
 • cyfrowa książka obiektu budowlanego od 1 stycznia 2023 r.
 • okresy przejściowe dla prowadzenia KOB i c-KOB
 • projektowane zmiany w zakresie wymagań kwalifikacyjnych do kontroli „dużych obiektów budowlanych” i kontroli bezpieczeństwa w obiektach

Projektowane nowe uprawnienia organów NB dot. obiektów w nieprawidłowym stanie technicznych

 • nakładanie obowiązków na gminy
 • wykonania zastępcze i egzekucja komornicza.

Zmiana sposobu użytkowania – nowe załączniki do wniosku i cyfryzacja procedur

 • projektowane zmiany w zakresie wymagalności ekspertyzy rzeczoznawcy ds. ppoż.

Obowiązujące przepisy przejściowe zmian z 2020 r.  – zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”

Projektowane zmiany w przepisach szczególnych

WYKŁADOWCA

Szkolenie Prawo budowlane w 2023 roku poprowadzi:

Mariola Berdysz
Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, architekt, uprawniony urbanista.

Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego. Od 2007 pełni funkcję prezesa Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego. 

Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości.

Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Doradza – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Jest autorką wielu artykułów w prasie fachowej a także współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob, oraz redaktorem (do 2009r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer.

Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Wykłada na Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.

METODY

Szkolenie prawo budowlane w 2023 roku – metody:

Szkolenie prawo budowlane w 2023 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

Szkolenie prawo budowlane w 2023 roku

 • Kierowników i specjalistów działów inwestycji
 • Pracowników administracji zaangażowanych w proces budowlany
 • Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów
 • zarządców nieruchomościami oraz innych osób zajmujących się inwestycjami

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenie prawo budowlane:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

11.10.2023 Szkolenie online
740 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.