In Inwestycje budowlane
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-prawo-budowlane-3?date=34967

Szkolenie Prawo budowlane w 2021 roku – duża nowelizacja oraz zmiany od 4 lutego, 1 i 5 lipca 2021 roku

– jak będzie wyglądał proces budowlany po zmianach? Cyfryzacja, nowe rozwiązania, wątpliwości interpretacyjne

Czas na kolejne zmiany w Prawie budowlanym!

Zmiany w prawie budowlanym z września, października, grudnia 2020 roku oraz lutego i marca 2021 roku są bardzo istotne, a w niektórych obszarach nawet rewolucyjne. Do tego postępująca cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego i zmiany obowiązujące w okresie pandemii, budzą obawy szczególnie w przypadku rozpoczętych inwestycji.
Dodatkowym wyzwaniem dla uczestników procesu budowlanego są kolejne planowane zmiany (elektroniczny dziennik budowy, elektroniczna książka obiektu budowlanego, itd.).

Co się zmieni w najbliższym czasie?
Jak przygotować się do planowanych zmian?
Jak poradzić sobie w gąszczu przepisów, orzeczeń i interpretacji i uniknąć pułapek, realizując inwestycję budowlaną?
Jak zmiany wpłyną na proces budowlany, a w szczególności na rozpoczęte inwestycje?

O zmianach i ich konsekwencjach dla przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego opowie nasz Ekspert Mariola Berdysz, która na co dzień doradza zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzić, jak zmiany przepisów wpłyną na realizację Państwa inwestycji.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie prawo budowlane w 2021 roku – cele i korzyści:

Celem szkolenia Prawo budowlane w 2021 roku jest zdobycie wiedzy na temat zmian przepisów, które mają kolosalne znaczenie dla przebiegu inwestycji budowlanych.

Zaproszony Ekspert na praktycznych przykładach wyjaśni wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów, zapozna Uczestników ze zmianami, które w znaczny sposób wpłynęły na proces inwestycyjny w 2021 roku, a w skrajnych przypadkach uniemożliwią realizację inwestycji.

Szczególny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na praktyczne ujęcie tematu i zapoznanie z najnowszym orzecznictwem.

PROGRAM

Prawo budowlane w 2021 roku – program szkolenia:

Zmiany w Prawie budowlanym

 • z 31 lipca, 19 września i grudnia 2020 r. – duża nowelizacja oraz oraz 5 i 18 stycznia 2021 r.
 • cyfryzacja procedur budowlanych – etapy wdrążenia:  od 4 lutego, 1 lipca i 5 lipca 2021 r.,
 • platforma e-budownictwo
 • nowe wzory wniosków, zgłoszeń i zawiadomień

Zmiany w Prawie budowlanym

 • 5 i 18 stycznia, 5 lutego oraz 1 i 5 lipca 2021 r.
 • obowiązujące w okresie pandemii

Przepisy przejściowe – możliwości wyboru regulacji prawnych stosowanych do realizowanych zamierzeń inwestycyjnych

 • sprawy wszczęte przed wejściem w życie zmiany
 • sprawy wszczęte po wejściu w życie zmiany
 • zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”

Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego – okresy przejściowe

 • definicje – zmiany i problemy interpretacyjne
  – zmienione definicje: budowla, tymczasowy obiekt budowlany, liniowy obiekt budowlany, obszar oddziaływania
 • definicje problemowe: obiekt budowlany, budynki, budowle, wiaty, altany, obiekty małej architektury

Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zmiany wprowadzone i projektowane zmiany
Projektowane zmiany w przepisach techniczno – budowlanych

Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

 • Lista budów
  – nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
  – nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów
 • Lista robót budowlanych
  – nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
  – nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów
 • Zgłoszenie robót
  – wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
  – milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu
  – sprzeciw
  – zmiany w procedurach zgłoszeń
 • Rozbiórki – zmiany w przepisach
  – rozbiórki wymagające pozwolenia na rozbiórkę
  – rozbiórki na zgłoszenie
  – rozbiórki bez pozwolenia i zgłoszenia

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 19 wrzenia 2020 r. i cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.
Pozwolenie na budowę – cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.

 • nowe strony postępowania w przypadku zamierzeń inwestycyjnych będących przedsięwzięciami mogącymi negatywnie oddziaływać na środowisko – zmiany w ustawie „ocenowej”

Nowy projekt budowlany – zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie

 • projekt zagospodarowania działki – zmiany dot. mapy do celów projektowych
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • projekt techniczny
 • zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE
 • zmiany w projekcie budowlanym wynikające z przepisów o elektromobilności
 • zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę
 • stosowanie „starego projektu budowlanego” dla realizowanych zamierzeń inwestycyjnych
 • nowe oświadczenie projektanta od 1 lipca 2021 r.

Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego – nowe obowiązki i uprawnienia

 • obowiązki projektanta
 • obowiązki ustanowienia kierownika budowy
 • obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
 • skutki wprowadzenia nowego centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane – projektowane zmiany

Budowa

 • dziennik budowy – projekt elektronicznego dziennika budowy
 • zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy – cyfryzacja od 4 lutego 2021 r.
 • geodezyjne wytyczenie obiektu

Istotne odstąpienie – zmiany od 19 wrzenia 2020 r.

Oddanie obiektu do użytkowania – cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.

 • wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy – cyfryzacja od 4 lutego 2021 r.
 • wymagalność pozwolenia na użytkowanie
 • dokumenty niezbędne w postępowaniu – nowe uregulowania
 • zakres obowiązkowej kontroli – zmiana zakresu kontroli i nowe rozporządzenie
 • przepisy obowiązujące w czasie pandemii

Samowola budowlana – cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.

 • obowiązujące procedury legalizacyjne
 • legalizacja na wniosek – zmiany w procedurach od 19 wrzenia 2020 r.
 • legalizacja 20 letnich samowoli – uproszczone procedury od 19 wrzenia 2020 r. – specjalne regulacje dla altan na terenach rodzinnych ogródków działkowych
 • postępowanie legalizacyjne na wniosek w trybie art. 103 ust 2 ustawy Prawo budowlane  na podstawie przepisów Prawa budowlanego z 1974 r.

Użytkowanie obiektów budowlanych

 • zmiany dot. sieci gazowych
 • protokół kontroli okresowych – nowe załączniki do protokołów
 • cyfrowe protokołu kontroli przewodów kominowych
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków  – nowe obowiązki właścicieli budynków ogrzewanych
 • wyrok TK w sprawie niekonstytucyjności części art. 91a PB
 • elektroniczna książka obiektu budowlanego – projektowane zmiany

Zmiana sposobu użytkowania – zmiany od 19 wrzenia 2020 r. i cyfryzacja od 4 lutego 2021 r.

Istotne zmiany w liniach orzeczniczych sądów administracyjnych

Projektowane zmiany w przepisach budowlanych

 • projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane
 • projekt ustawy o zwalczaniu skutków suszy
 • projekt ustawy o inwestycjach infrastrukturalnych
WYKŁADOWCA

Szkolenie Prawo budowlane w 2021 roku poprowadzi:

Mariola Berdysz
Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, architekt, uprawniony urbanista.

Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego. Od 2007 pełni funkcję prezesa Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego. 

Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości.

Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Doradza – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Jest autorką wielu artykułów w prasie fachowej a także współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob, oraz redaktorem (do 2009r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer.

Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Wykłada na Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.

METODY

Szkolenie prawo budowlane w 2021 roku – metody:

Szkolenie prawo budowlane w 2021 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

Szkolenie prawo budowlane w 2021 roku

 • Kierowników i specjalistów działów inwestycji
 • Pracowników administracji zaangażowanych w proces budowlany
 • Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów
 • zarządców nieruchomościami oraz innych osób zajmujących się inwestycjami

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenie prawo budowlane:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

18.05.2021 Szkolenie online
490 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.