In Inwestycje budowlane, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-prawo-budowlane-3?date=57654

Szkolenie Szkolenie Prawo budowlane w 2022 roku – Polski Ład – zmiany od 3 stycznia 2022 roku oraz konsekwencje poważnych zmian z 2021 roku

– jak wygląda proces budowlany po zmianach? Cyfryzacja, nowe rozwiązania, nowe projekty zmian, wątpliwości interpretacyjne

Czas na kolejne zmiany w Prawie budowlanym!

Zmiany w prawie budowlanym z 2021 roku oraz w ramach Polskiego Ładu w budownictwie od 3 stycznia 2022 roku są bardzo istotne, a w niektórych obszarach nawet rewolucyjne. Postępująca cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego i zmiany obowiązujące w okresie pandemii, budzą obawy szczególnie w przypadku rozpoczętych inwestycji. Nie bez znaczenia są propozycje zawarte w kolejnych projektach zmian.
Dodatkowym wyzwaniem dla uczestników procesu budowlanego są kolejne planowane zmiany (elektroniczny dziennik budowy, elektroniczna książka obiektu budowlanego, itd.).

Co się zmieni w najbliższym czasie?
Jak przygotować się do planowanych zmian?
Jak poradzić sobie w gąszczu przepisów, orzeczeń i interpretacji i uniknąć pułapek, realizując inwestycję budowlaną?
Jak zmiany wpłyną na proces budowlany, a w szczególności na rozpoczęte inwestycje?

O zmianach i ich konsekwencjach dla przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego opowie nasz Ekspert Mariola Berdysz, która na co dzień doradza zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzić, jak zmiany przepisów wpłyną na realizację Państwa inwestycji.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

28 stycznia 2022r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Zaplanuj czas na szkolenie – 9:00-15:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień.

Cena szkolenia wynosi 590 zł netto.

Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym. Doradztwo prawne proponujemy na indywidualne zlecenia w ramach usług świadczonych przez Effect Polska.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie prawo budowlane w 2021 roku – cele i korzyści:

Celem szkolenia Prawo budowlane w 2021 roku jest zdobycie wiedzy na temat zmian przepisów, które mają kolosalne znaczenie dla przebiegu inwestycji budowlanych.

Zaproszony Ekspert na praktycznych przykładach wyjaśni wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów, zapozna Uczestników ze zmianami, które w znaczny sposób wpłynęły na proces inwestycyjny w 2021 roku, a w skrajnych przypadkach uniemożliwią realizację inwestycji.

Szczególny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na praktyczne ujęcie tematu i zapoznanie z najnowszym orzecznictwem.

PROGRAM

Prawo budowlane w 2021 i 2022 roku – program szkolenia:

Zmiany w Prawie budowlanym

 • Polski Ład – zmiany w Prawie budowlanym od 3 stycznia 2022 r.
 • cyfryzacja procedur budowlanych
 • platforma e-budownictwo – problemy stosowania procedur cyfrowych
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków od 1 lipca 2021 r.
 • projekt cyfrowego dziennika budowy (e-DB) i książki obiektu budowlanego (e-KOB)
 • projekt nowego Centralnego Rejestru Uprawnionych (e-CRUB)

  Zmiany w Prawie budowlanym

  • z Polskiego Ładu od 3 stycznia 2022 r.
  • związane z wprowadzeniem procedur cyfrowych
  • obowiązujące w okresie pandemii
  • wynikające ze zmian w ustawie „ocenowej”  od 13 maja 2021 r.

  Przepisy przejściowe – koniec możliwości posługiwania się „starym projektem budowlanym”  w postępowaniach w sprawie zgody budowlanej

  • zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”

  Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego – nowe warunki techniczne dla budynków od 20 września 2022 r.

  • definicje – zmiany i problemy interpretacyjne

  Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

  • Lista budów
   – nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
   – nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów
  • Lista robót budowlanych
   – nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
   – nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów
  • Zgłoszenie robót
   – wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
   – milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu
   – sprzeciw
   – sprzeciw do zgłoszenia domu jednorodzinnego o pow. zab. do 70 m ²
   – zmiany w procedurach zgłoszeń
  • Zgłoszenie budowy budynku o pow. zabudowy do 70 m² – specyfika postępowań
   – dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   – dla budynku rekreacji indywidualnej
   – ograniczone kompetencje organów AA-B
  • Rozbiórki – zmiany w przepisach
   – rozbiórki wymagające pozwolenia na rozbiórkę
   – rozbiórki na zgłoszenie
   – rozbiórki bez pozwolenia i zgłoszenia

  Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 19 września 2020 r. i cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.

  Pozwolenie na budowę – cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.

  • nowe strony postępowania w przypadku zamierzeń inwestycyjnych będących przedsięwzięciami mogącymi negatywnie oddziaływać na środowisko – zmiany w ustawie „ocenowej”
  • obligatoryjne zawieszenie postępowania przy wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej

  Nowy projekt budowlany – zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie oraz zmiany w rozporzadzeniu i projektowane zmiany

  • projekt zagospodarowania działki – zmiany dot. mapy do celów projektowych
  • projekt architektoniczno-budowlany
  • projekt techniczny
  • wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zmiany wprowadzone i projektowane zmiany
  • zmiany w przepisach techniczno – budowlanych
  • zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE
  • zmiany w projekcie budowlanym wynikające z przepisów o elektromobilności
  • rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi od 29 maja 2021 r.
  • zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę
  • nowe oświadczenie projektanta od 1 lipca 2021 r.

  Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego – nowe obowiązki i uprawnienia

  • obowiązki projektanta
  • obowiązki ustanowienia kierownika budowy
  • obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
  • skutki wprowadzenia nowego centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane – projektowane zmiany

  Budowa

  • dziennik budowy – projekt elektronicznego dziennika budowy
  • zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy – cyfryzacja od 4 lutego 2021 r.
  • geodezyjne wytyczenie obiektu – nowe obiekty od 3 stycznia 2022 r.

  Istotne odstąpienie – zmiany od 19 września 2020 r.

  Oddanie obiektu do użytkowania – cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.

  • wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy – cyfryzacja od 4 lutego 2021 r.
  • wymagalność pozwolenia na użytkowanie
  • dokumenty niezbędne w postępowaniu – nowe uregulowania
  • zakres obowiązkowej kontroli – zmiana zakresu kontroli i nowe rozporządzenie
  • przepisy obowiązujące w czasie pandemii

  Samowola budowlana – cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.

  • obowiązujące procedury legalizacyjne
  • legalizacja na wniosek – zmiany w procedurach od 19 września 2020 r.
  • legalizacja 20 letnich samowoli – uproszczone procedury od 19 września 2020 r. – specjalne regulacje dla altan na terenach rodzinnych ogródków działkowych
  • postępowanie legalizacyjne na wniosek w trybie art. 103 ust. 2 ustawy Prawo budowlane na podstawie przepisów Prawa budowlanego z 1974 r.

  Użytkowanie obiektów budowlanych

  • zmiany dot. sieci gazowych
  • protokół kontroli okresowych – nowe załączniki do protokołów
  • cyfrowe protokoły kontroli przewodów kominowych
  • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków  – nowe obowiązki właścicieli budynków ogrzewanych od 1 lipca 2021 r.
  • wyrok TK w sprawie niekonstytucyjności części art. 91a PB
  • elektroniczna książka obiektu budowlanego – projektowane zmiany

  Zmiana sposobu użytkowania – zmiany od 19 września 2020 r. i cyfryzacja od 4 lutego 2021 r.

  Istotne zmiany w liniach orzeczniczych sądów administracyjnych

  Projektowane zmiany w przepisach budowlanych

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Prawo budowlane w 2021 roku poprowadzi:

  Mariola Berdysz
  Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, architekt, uprawniony urbanista.

  Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego. Od 2007 pełni funkcję prezesa Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego. 

  Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości.

  Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Doradza – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

  Jest autorką wielu artykułów w prasie fachowej a także współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob, oraz redaktorem (do 2009r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer.

  Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Wykłada na Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.

  METODY

  Szkolenie prawo budowlane w 2021 roku – metody:

  Szkolenie prawo budowlane w 2021 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

  • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
  • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
  ADRESACI

  Szkolenie prawo budowlane w 2021 roku

  • Kierowników i specjalistów działów inwestycji
  • Pracowników administracji zaangażowanych w proces budowlany
  • Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów
  • zarządców nieruchomościami oraz innych osób zajmujących się inwestycjami

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenie prawo budowlane:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  94%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  28.01.2022 Szkolenie online
  590 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.