In Inwestycje budowlane, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-prawo-budowlane-3?date=64868

Szkolenie Prawo budowlane w 2022/2023 roku

– jak wygląda proces budowlany po zmianach z lipca 2022 roku? Cyfryzacja od stycznia 2023 roku – przygotuj się już dziś! Nowe rozwiązania, kolejne projekty zmian, wątpliwości interpretacyjne

Czas na kolejne zmiany w Prawie budowlanym!

7 lipca 2022 r. została uchwalona ustawa zmieniająca prawo budowlane i dwie inne ustawy. Zmiany w większości związane są z cyfryzacją procesu budowlanego, ale pojawiają się też takie, które naprawiają błędy z poprzednich nowelizacji i przy okazji tworzą nowe błędy.
Zmiany w prawie budowlanym z 2022 i wchodzące w życie w 2023 roku są bardzo istotne, a w niektórych obszarach nawet rewolucyjne i budzą obawy szczególnie w przypadku rozpoczętych inwestycji.

Nowym wyzwaniem dla uczestników procesu budowlanego będzie prowadzenie dziennika budowy (od 27 stycznia 2023 r.) i książki obiektu budowlanego (od 1 stycznia 2023 r.) w postaci elektronicznej.
Zmiany wprowadzają również elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. 

Co jeszcze się zmieni w najbliższym czasie?
Jak przygotować się do planowanych zmian?
Jak poradzić sobie w gąszczu przepisów, orzeczeń i interpretacji i uniknąć pułapek, realizując inwestycję budowlaną?
Jak zmiany wpłyną na proces budowlany, a w szczególności na rozpoczęte inwestycje?

O nowościach, zmianach i ich konsekwencjach dla przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego opowie nasz Ekspert Mariola Berdysz, która na co dzień doradza zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzić, jak zmiany przepisów wpłyną na realizację Państwa inwestycji.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

2 grudnia 2022r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Zaplanuj czas na szkolenie – 9:00-15:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień.

Cena szkolenia wynosi 690 zł netto.

Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym. Doradztwo prawne proponujemy na indywidualne zlecenia w ramach usług świadczonych przez Effect Polska.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie prawo budowlane w 2022 roku – cele i korzyści:

Celem szkolenia Prawo budowlane w 2022 roku jest zdobycie wiedzy na temat zmian przepisów, które mają kolosalne znaczenie dla przebiegu inwestycji budowlanych.

Zaproszony Ekspert na praktycznych przykładach wyjaśni wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów, zapozna Uczestników ze zmianami, które w znaczny sposób wpłynęły na proces inwestycyjny w 2022 roku, a w skrajnych przypadkach uniemożliwią realizację inwestycji.

Szczególny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na praktyczne ujęcie tematu i zapoznanie z najnowszym orzecznictwem.

PROGRAM

Prawo budowlane w 2022 roku – program szkolenia:

Cyfrowe dokumenty w Prawie budowlanym – zmiany

 • cyfrowy : dziennika budowy (e-DB) od 27 stycznia 2023 r.
 • cyfrowa książka obiektu budowlanego (e-KOB) – od 1 stycznia 2023 r.
 • elektroniczny  centralny rejestr osób z uprawnieniami budowlanymi (e-CRUB) – od 1 sierpnia 2023 r.

Zasadnicze zmiany w przepisach budowlanych z programu „Polski Ład”
Cyfrowe  procedury budowlane – Platforma e-budownictwo zmiany od 10 sierpnia 2022 r.

   Przepisy przejściowe zmian z 2020 r.  – zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”

   Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego – odroczenie terminów zmian WT

   Definicje ze słowniczka ustawy PB – zmiany obowiązujące  i zmiany od 27 stycznia 2023 r.

    Lista budów

    • nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
    • nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów

    Lista robót budowlanych

    • nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
    • nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów

    Zgłoszenie robót

    • wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
    • szczególne regulacje dot. budynków jednorodzinnych w tym budynków o pow. zab. do 70 m²
    • milcząca zgoda organu lub zaświadczenie z urzędu o braku sprzeciwu
    • sprzeciw obligatoryjny i sprzeciw fakultatywny z nałożeniem obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

    Budowa budynków o pow. zabudowy do 70 m² – specjalne uregulowania

    Roboty rozbiórkowe – szczególne uregulowania

    • wymagane procedury
    • dokumenty wymagane do zgłoszenia
    • projekt rozbiórki

    Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – ograniczenie stosowania i nowe wymagania formalno-prawne
    Pozwolenie na budowę – cyfryzacja procedury

    • nowy formularz uzupełnienia wniosku
    • nowe zasady prowadzenia  postępowań w przypadku zamierzeń inwestycyjnych będących przedsięwzięciami mogącymi negatywnie oddziaływać na środowisko – zmiany w ustawie „ocenowej”

    Nowy projekt budowlany – zapisy ustawowe oraz kolejne zmiany w rozporządzeniu

    • projekt zagospodarowania działki – zmiany dot. mapy do celów projektowych
    • projekt architektoniczno-budowlany – ograniczony zakres
    • projekt techniczny a projekt wykonawczy
    • wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zmiany wprowadzone i projektowane zmiany
    • zmiany w przepisach techniczno – budowlanych
    • zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE
    • zmiany w projekcie budowlanym wynikające z ustawy o elektromobilności po zmianach

    Zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę

    Uczestnicy procesu budowlanego – nowe obowiązki i uprawnienia po zmianach

    • inwestor
    • projektant
    • kierownik budowy
    • inspektora nadzoru inwestorskiego

     Budowa

     • dziennik budowy – nowe rozporządzanie i elektroniczny dziennika budowy – e-BD
     • zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy – cyfryzacja
     • obowiązek ustanowienia kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego
     • obowiązek geodezyjnego wytyczenia obiektu – nowe obiekty od 3 stycznia 2022 r.

     Istotne odstąpienie – zmiana ustawowych kryteriów kwalifikacji i zmiany od 10 sierpnia 2022 r.

     Oddanie obiektu do użytkowania – cyfrowe procedury

     • wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy
     • wymagalność pozwolenia na użytkowanie
     • dokumenty niezbędne w postępowaniu – nowe uregulowania
     • zakres obowiązkowej kontroli – zmiana zakresu kontroli i nowe rozporządzenie
     • szczególne regulacje dot. budynków jednorodzinnych w tym budynków o pow. zab. do 70 m² oraz budynków rekreacji indywidualnej o pow. zab. od 35 m² do 70 m²

     Samowola budowlana – cyfryzacja procedur

     • obowiązujące procedury legalizacyjne
     • legalizacja na wniosek – zmiany w procedurach
     • legalizacja 20 letnich samowoli – uproszczone procedury – specjalne regulacje dla altan na terenach rodzinnych ogródków działkowych

     Użytkowanie obiektów budowlanych

     • zmiany dot. kontroli rocznych i prowadzenia KOB dla wybranych sieci gazowych
     • protokół kontroli okresowych – nowe załączniki do protokołów
     • cyfrowe protokoły kontroli przewodów kominowych
     • wyrok TK w sprawie niekonstytucyjności części art. 91a PB
     • elektroniczna książka obiektu budowlanego – zmiany od 1 stycznia 2023 r.

     Zmiana sposobu użytkowania – nowe załączniki do wniosku i cyfryzacja procedur

     Problemy interpretacyjne z orzeczeń NSA

     Projektowane zmiany w prawie budowlanym

     WYKŁADOWCA

     Szkolenie Prawo budowlane w 2022 roku poprowadzi:

     Mariola Berdysz
     Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, architekt, uprawniony urbanista.

     Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego. Od 2007 pełni funkcję prezesa Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego. 

     Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości.

     Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Doradza – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

     Jest autorką wielu artykułów w prasie fachowej a także współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob, oraz redaktorem (do 2009r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer.

     Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Wykłada na Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.

     METODY

     Szkolenie prawo budowlane w 2022 roku – metody:

     Szkolenie prawo budowlane w 2022 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

     • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
     • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
     ADRESACI

     Szkolenie prawo budowlane w 2022 roku

     • Kierowników i specjalistów działów inwestycji
     • Pracowników administracji zaangażowanych w proces budowlany
     • Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów
     • zarządców nieruchomościami oraz innych osób zajmujących się inwestycjami

     Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenie prawo budowlane:

     POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
     95%
     ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
     98%
     UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
     94%

     MIEJSCE SZKOLENIA

     2.12.2022 Szkolenie online
     690 ZŁ (NETTO)

     KARTA ZGŁOSZENIA

     OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

      KONSULTANT


      KINGA LALKO-SMOŁKA
      KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

      tel: +48 32 33 55 150
      mobile: +48 662 297 689
      e-mail: effect@effect.edu.pl

      AGNIESZKA WALAS
      SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

      tel: +48 32 33 55 153
      mobile: +48 608 577 231
      e-mail: effect@effect.edu.pl

      OPINIE KLIENTÓW


      • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

       ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
      • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

       Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

      Newsletter


      BĄDŹ NA BIEŻĄCO

      z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

       Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
       Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.