In Rozwój kompetencji osobistych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/prawne-aspekty-funkcjonowania-sekretariatu

Szkolenie Prawne aspekty funkcjonowania sekretariatu

– warsztat prawny doskonalący standardy pracy Sekretariatu/Biura Zarządu

Współpraca z Zarządem, Radą Nadzorczą, Kierownictwem wymaga od Asystentów posiadania specjalistycznej wiedzy dotyczącej prawnych aspektów funkcjonowania firmy. Wymagana jest znajomość przepisów prawnych regulujących organizację spółek, pojęć z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego. Bardzo istotnym aspektem jest nabycie umiejętności zarządzania informacjami oraz profesjonalnej archiwizacji dokumentów. Niezwykle ważne jest posiadanie umiejętności i wiedzy na temat redagowania, usprawnienia oraz zapewnienia prawidłowego obiegu i bezpieczeństwa dokumentacji firmowej.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest wyposażenie Specjalistów Biura Zarządu w niezbędną wiedzę na temat dobrych praktyk i procedur usprawniających pracę sekretariatu.

Podczas warsztatów odpowiemy na pytania:

 • Jak wprowadzać zmiany i dokonać aktualizacji dokumentacji firmowej?
 • Kiedy i w jaki sposób wprowadzane są zmiany w tekście statutu/umowy spółki?
 • Na co zwrócić uwagę redagując dokumenty firmowe? Nieprawidłowości i uchybienia w zapisach i ich konsekwencje prawne.
 • Jak usprawnić obieg dokumentów firmowych? Jak prowadzić ewidencję i weryfikację pism?
 • Na co zwrócić uwagę redagując dokumenty firmowe? Potknięcia i błędy w dokumentach.
 • Jak przygotować pracowników sekretariatu do prawidłowego pod względem prawnym i organizacyjnym przetwarzania i przechowywania dokumentów?
 • Jak zabezpieczać dokumenty i chronić tajemnicę przedsiębiorstwa?
 • W jaki sposób powinno odbywać się udostępnianie dokumentów?
 • Jakich dokumentów i informacji mogą żądać: organy administracji publicznej, podmioty uprawnione do kontroli, wspólnicy, akcjonariusze, rada nadzorcza i ich członkowie, zarząd, pracownicy?
 • Jak postępować z dokumentacją objętą klauzulą niejawności?
 • Jak zgodnie z prawem zwoływać posiedzenia, tworzyć projekty uchwał?
 • Jak dokonywać zapisów z posiedzeń?
 • Jakie firmowe dokumenty należy bezwzględnie archiwizować?
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

ZNAJOMOŚĆ PRAWNYCH ASPEKTÓW FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA NA STANOWISKU ASYSTENTA ZARZĄDU/KIEROWNIKA SEKRETARIATU.

1. Zagadnienia dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania firmy, umiejętność pracy z dokumentami firmy, współtworzenie aktów wewnętrznych firmy, znajomość pojęć z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego.

 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Miejsce rejestracji przedsiębiorców.
 • Procedura rejestracji przedsiębiorców (formularze wniosków, wymagane opłaty).
 • Dokumenty niezbędne do rejestracji przedsiębiorców (umowa spółki, akt założycielski).
 • Dokumenty rejestracyjne przedsiębiorców (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o rejestracji płatnika VAT, obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców).
 • Pełnomocnictwa i upoważnienia – podobieństwa i różnice, przygotowanie przykładów dokumentów.
 • Analiza aktualnego i pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – praca z dokumentem.
 • Analiza wypisu z Ksiąg Wieczystych – praca z dokumentem.

2. Asystentka/Asystent w kontaktach z organami i działami firmy.

 • Współpraca na linii Sekretariat – Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie, Zgromadzenie Wspólników.
 • Współpraca Sekretariatu z pozostałymi działami firmy – Dział Kadr/Dział Personalny, Dział Prawny.

3. Szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa spółek, których znajomość wpływa na jakość obsługi Sekretariatu Spółki/Biura Zarządu.

 • Rodzaje spółek.
 • Kapitał zakładowy, pojęcie wkładu, udziału, aportu.
 • Organy spółek.
 • Odpowiedzialność za długi w spółkach prawa handlowego.
 • Zarząd w spółce kapitałowej, jego rola, zadania i kompetencje.
 • Pełnomocnik Spółki – regulacja prawna, zakres reprezentacji.
 • Rada Nadzorcza w spółce, jego rola, zadania i kompetencje.
 • Obowiązki członków zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego.
 • Sporządzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu? (podstawowe błędy popełniane przy pisaniu sprawozdań).
 • Opinia biegłego rewidenta, kiedy jest sporządzana oraz jej znaczenie.
 • Sprawozdanie finansowe i jego elementy.
 • Procedura zwoływania zgromadzeń wspólników – procedury wymagane prawem.
  – treść zawiadomienia o zgromadzenia wspólników
  – zasady zawiadamiania wspólników o zgromadzeniu
  – odbycie zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania zgromadzenia.
 • Przygotowanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce kapitałowej.
  – zestaw dokumentów niezbędnych do przygotowania zgromadzenia wspólników
  treść protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników – praca na dokumencie.
 • Dokumenty składane przez spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończeniem roku obrotowego (procedura i termin złożenia dokumentów).
 • Stosowanie pieczątek firmowych w obrocie prawnym i gospodarczym.

4. Zagadnienia związane z tworzeniem dokumentacji w firmie – dokumenty, z którymi spotyka się Asystentka/Asystent w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych (faktury, umowy, dokumenty kadrowe, wezwania do zapłaty, monity, protokoły, zamówienia, oferty).

 • Zasady przyjęcia dokumentacji w sekretariacie
 • Weryfikacja treści pod względem formalnym i merytorycznym
 • Zasady przechowywania

Ćwiczenie – opracowanie treści: wezwania do zapłaty, monitu, zamówienia, oferty.

Oferta – konsekwencje złożenia oferty, terminy związania ofertą, złożenie oferty w postaci elektronicznej (wymogi prawne), odwołanie oferty; przyjęcie oferty; opóźniona odpowiedź na ofertę; modyfikujące przyjęcie oferty; czas i miejsce zawarcia umowy.

Akty wewnętrzne – umowa lub statut spółki, regulaminy, instrukcje, zarządzenia wewnętrzne.

Obieg zewnętrzny i wewnętrzny dokumentów.

5. Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, które powinna znać Asystentka/Asystent/Kierownik Biura Zarządu w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych

 • Podstawa prawna ochrony danych osobowych.
 • Pojęcie danych osobowych.
 • Pojęcie administratora danych osobowych i administratora bezpieczeństwa informacji.
 • Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych w firmie.
 • Zasady ochrony i udostępniania danych osobowych.

6. Niezbędne w pracy sekretariatu informacje związane z zawieraniem umów.

 • Najistotniejsze postanowienia umowy.
 • Rodzaje umów stosowanych w obrocie gospodarczym.
 • Podstawowe błędy popełniane przy sporządzaniu umów i ich konsekwencje.
 • Właściwa reprezentacja przy zawieraniu umów: reprezentacja przez członków zarządu, prokurentów, wspólników – konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione.
 • Formy zawierania umów: forma pisemna, ustna, konkludentna, akt notarialny.
 • Oferty przedstawiane telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 • Sporządzanie aneksów i załączników do umowy.

7. Zagadnienia prawa cywilnego istotne z punktu widzenia dochodzenia

 • Wymagalność roszczenia, odsetki, określenie przedmiotu sporu, właściwość miejscowa sądu.
 • Zaliczka, zadatek, kredyt kupiecki.
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

mec. MONIKA SAWARSKA

adw. Monika Sawarska

Adwokat, ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Praktykę i doświadczenie zdobywała w pracy w jednej z wiodących kancelarii ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. , świadczącej obsługę prawną przedsiębiorców na terenie Górnego Śląska.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doktorantka tego Wydziału. Uczestniczka studiów podyplomowych „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Aplikację adwokacką ukończyła egzaminem adwokackim z oceną celującą.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zajmuje się rozwiązywaniem zagadnień prawnych związanych z prawem pracy tzw. ładem korporacyjnym w spółkach oraz funkcjonowaniem przedsiębiorstw, procesami łączeniowymi i przekształceniowymi spółek.

Obecnie w ramach własnej praktyki doradza przede wszystkim spółkom prawa handlowego w sprawach korporacyjnych związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem. Reprezentuje również Klientów w sprawach sądowych związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek, oraz odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorców związanej z prowadzoną działalnością. Z uwagi na dotychczasową praktykę i ukończone studia podyplomowe w zakresie fuzji i przejęć przeprowadza procesy gospodarcze związane z przekształcaniem, podziałem i łączeniem spółek.

Prowadzi także szkolenia w zakresie zawierania kontraktów w handlu międzynarodowym, jak również wspomaga przedsiębiorców polskich i zagranicznych w tworzeniu, negocjowaniu i rozstrzyganiu sporów na tle wykonania tego typu umów.

Autorka bloga o prawnych aspektach działania Spółki Akcyjnej – „Spółka Akcyjna w praktyce”

Na co dzień doradza spółkom kapitałowym i pomaga w rozwiązywaniu problemów, które są związane z zawiłymi regulacjami prawnymi w przedmiocie ich funkcjonowania.

Publikacje artykułów:

 • Akcjonariusz powinien walczyć o swoje prawa, Wyborcza.biz
 • Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. w przypadku bezskuteczności egzekucji, Infor.pl
 • Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki akcyjnej
 • Koszty założenia spółki akcyjnej
 • Regulaminy w spółce akcyjnej
 • Przejęcie spółki akcyjnej
 • Reprezentacja spółki akcyjnej przez prokurenta
 • Jedyny akcjonariusz w spółce akcyjnej
 • Kadencja zarządu spółki akcyjnej
 • Zgłoszenie spółki akcyjnej do rejestru
 • Co powinna zawierać międzynarodowa umowa handlowa?, Infor.pl
 • Prawo właściwe dla zobowiązań umownych, Infor.pl
 • Zawiadomienie o przelewie wierzytelności, jako jedna z form ochrony dłużnika, Monitor Prawniczy
 • Zakaz potrącenia ex iure tertii, Rejent
 • Elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny (e-BTE), Infor.pl
METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone metodą warsztatową z elementami prezentacji, która pozwala przejść przez serię rynkowych case’ów. Praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, dyskusja i wymiana doświadczeń, mini-gra rywalizacyjna.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Asystentów/Sekretarek Prezesów, Zarządów, Dyrektorów
 • Menedżerów Biur Zarządów i Rad Nadzorczych
 • Specjalistów ds. obsługi władz spółki
 • Kierowników i Specjalistów ds. administracji
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   • Kinga Lalko-Smołka
    Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Wykładowca bardzo rzeczowo i konkretnie przekazuje informacje. Doskonale dobiera do wątków przykłady ze swojego życia zawodowego i ciekawie je opowiada. Wszystko jest przedstawione w jasny sposób i będzie to dla mnie bardzo przydatna wiedza. Prowadząca posiada ogromną wiedzę".  

    HONGBO CLEAN ENERGY EUROPE        SP. Z O.O. Małgorzata
   • "Bardzo wyczerpujące przekazanie informacji. Wykładowca - kompetentna osoba, posiadająca niesamowitą wiedzę praktyczną i teoretyczną".  

    VITROTERM-MURÓW S.A. Alina

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.