In Rozwój kompetencji osobistych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/prawo-autorskie-i-prawo-wlasnosci-przemyslowej-w-dzialalnosci-przedsiebiorstw

Szkolenie Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej w działalności przedsiębiorstw

– jak chronić wynalazki, innowacje, patenty, projekty racjonalizatorskie, znaki towarowe, zwalczać nieuczciwą konkurencję?

Współczesna gospodarka opiera się na wiedzy, pomysłowości, innowacyjności dlatego własność intelektualna, przemysłowa to istotny składnik majątku każdego przedsiębiorstwa, który pomaga firmie odnosić sukces rynkowy i wymaga szczególnej ochrony.

Zapraszamy do udziału w specjalistycznych warsztatach, podczas których Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie chronić aktywa intelektualne: utwory, wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, innowacyjne pomysły, projekty racjonalizatorskie będące źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zaproszony Ekspert wskaże praktyczne rozwiązania, których zastosowanie pomoże uniknąć długotrwałych i kosztownych procesów w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej, także w Internecie. Szczegółowo omówione zostaną kwestie dotyczące ewentualnego sporu z twórcą czy firmą.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się co, kiedy i jak należy chronić oraz która procedura ochrony jest w danych przypadkach optymalna.

Szczegółowo zaprezentowane zostaną poszczególne procedury: krajowa, wspólnotowa, międzynarodowa. Omówione zostaną także możliwości prawnej ochrony programów komputerowych.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania i zagadnienia:

 • Gdzie i jak prawa własności intelektualnej wykorzystywane są w działalności firm?
 • Co może być chronione jako utwór, wynalazek, wzór użytkowy, znak towarowy?
 • Jak chronić przedmiot własności przemysłowej w firmie, innowacyjne pomysły?
 • Utwory stworzone przez pracowników, a prawa majątkowe przedsiębiorcy, kiedy nie trzeba płacić za korzystanie z cudzej twórczości?
 • Czy strona internetowa, logotyp firmy podlega ochronie w cyberprzestrzeni?
 • Jak zawrzeć umowę na przekazanie praw do programu komputerowego, zdjęcia, gadżetu, zrobienie filmu promocyjnego?
 • Jak wygląda procedura uzyskania patentu, prawa ochronnego czy prawa z rejestracji?
 • Jakie są koszty uzyskania praw wyłącznych na tle korzyści wynikających z uzyskania ochrony prawnej?
 • Jaka jest odpowiedzialność cywilno-karna za naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej?
 • Jak dochodzić swoich praw?
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Prawo autorskie – podstawowe definicje

1. Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej

 • Pojęcie własności intelektualnej
 • Własność intelektualna a własność rzeczy
 • Potrzeba ochrony innowacyjnych rozwiązań
 • Innowacje a własność intelektualna
 • Prawo autorskie a prawo własności przemysłowej
 • Oznaczenia ® © ™

CASE STUDY: POMYSŁ NA WYNALAZEK

2. Źródła prawa własności intelektualnej

 • Prawo polskie: ustawa o prawie autorskim, prawo własności przemysłowej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Rozporządzenia i dyrektywy
 • Ważniejsze regulacje międzynarodowe
 • Rola orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE

CASE STUDY: SPRAWA MAGILL

3. Prawo autorskie: wiedza niezbędna w pracy inżyniera/konstruktora

 • Wiadomości podstawowe
 • Pojęcie i przykłady utworów
 • Utwory samoistne, inspirowane, zależne: problemy

CASE STUDY: SEKSMISJA…

 • Utwory pracownicze
 • Dozwolony użytek

CASE STUDY: KIEDY CYTAT JEST DOPUSZCZALNY?

 • Plagiat czy inspiracja?
 • Zadanie praktyczne: Rozpoznaj, co jest a co nie jest utworem
 • Programy komputerowe i ich ochrona
 • Ochrona baz danych
 • Problem ochrony technicznych zabezpieczeń

CASE STUDY: RIPOWANIE PIOSENEK, legalne czy nie?

CASE STUDY: SŁYNNE PLAGIATY

4. Prawo autorskie w Internecie

 • Własność intelektualna przedsiębiorstw w sieci
 • Digitalizacja i korzystanie z Internetu w świetle prawa autorskiego
 • Dwie strony medalu: Prawo autorskie a „ruchy wolnościowe”
 • Open Source i Creative Commons
 • Licencja GPL
 • Jak działają licencje CC?
 • 6 warunków podstawowych
 • Korzystanie z utworów opublikowanych na licencji CC
 • Użytek niekomercyjny
 • Odpowiedzialność za naruszenia prawa w Internecie

TEST: CZY ZAWIERAŁEŚ UMOWĘ NA WARUNKACH CC?

5. Prawo autorskie a prawo własności przemysłowej

6. QUIZ

7. DYSKUSJA MODEROWANA: ILE UTWORU POZOSTAŁO JESZCZE W UTWORZE?

II. PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Innowacje, transfer technologii, umowy, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ.

1. Wprowadzenie do prawa własności przemysłowej

 • Wiadomości podstawowe
 • Patenty i wynalazki

CASE STUDY: PATENT NA KOTY, PIESKI I SZCZURY

 • Wzory użytkowe
 • Wzory przemysłowe

CASE STUDY: DYWAN CZY JAJECZNICA?

 • Znaki towarowe

CASE STUDY: ZNAKI ORLEN’U

 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

CASE STUDY: UJAWNIAĆ CZY NIE UJAWNIAĆ ?

 • Dokumenty w firmie a ochrona danych osobowych
 • Ochrona danych technicznych

CASE STUDY: WIZERUNEK

 • Prawo własności przemysłowej w  Internecie

CASE STUDY: PIRACTWO DOMENOWE

Ćwiczenie: CZY PODLEGA OCHRONIE?

2. Systemy ochrony praw własności intelektualnej
 • Uwagi wprowadzające
 • Urzędy odpowiedzialne za ochronę: UPRP, OHIM, EPO, WIPO
 • Procedura ochrony na poziomie krajowym (procedura przed UP RP)
 • Ochrona w trybie wspólnotowym (postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym czy OHIM w Alicante)
 • Międzynarodowe procedury ochrony  (zgłoszenia wynalazków w trybie PCT)

CASE STUDY: CIEKAWE PROCESY SĄDOWE

3. Przykładowy model zarządzania własnością intelektualną (innowacjami)

 • Planowanie procesu generowania własności intelektualnej
 • Organizowanie i wdrażanie procesu ochrony własności intelektualnej
 • Kontrolowanie procesu zarządzania własnością intelektualną

CASE STUDY: BEZPIECZEŃSTWO DOKUMENTÓW „FIRMOWYCH”

4. Optymalizacja kosztów ochrony własności intelektualnej

 • Koszty ochrony w trybie krajowym
 • Koszty ochrony w trybie wspólnotowym
 • Koszty postępowania międzynarodowego
 • Problem wyboru optymalnej (ekonomicznie efektywnej) procedury ochronnej
 • Znaczenie ochrony innowacyjnych rozwiązań i transfer technologii
 • Rynkowa wartość patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych
 • Możliwości komercyjnej eksploatacji własności intelektualnej
 • Transfer technologii, czyli od koncepcji do biznesu

CASE STUDY: DOBRE PRAKTYKI W TRANSFERZE TECHNOLOGII

5. Umowy w prawie własności intelektualnej

 • Umowy: prawo autorskie a prawo własności przemysłowej
 • Umowy przenoszące prawa (cesje)
 • Licencje
 • Umowa poufności (ang. NDA)

ZADANIE PRAKTYCZNE: NAKAZY I ZAKAZY W UMOWACH

 • Ćwiczenie: POPRAW BŁĘDY W UMOWIE
 • Umowy w transferze technologii

CASE STUDY: KOMERCJALIZACJA WIEDZY

6. Odpowiedzialność za naruszenie prawa własności intelektualnej

 • Uwagi ogólne o zasadach odpowiedzialności
 • Roszczenia przysługujące uprawnionemu
 • Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego
 • Odpowiedzialność za naruszenie prawa własności przemysłowej
 • Odpowiedzialność za działalność w Internecie

CASE STUDY: PLIKI ŚCIĄGANE Z INTERNETU: LEGALNIE CZY NIE?

7. QUIZ

8. DYSKUSJA MODEROWANA: JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z INTERNETU?

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

dr Aleksandra Nowak-Gruca

rzecznik patentowy, dr nauk prawnych, ekonomista, trener biznesu. Doradza i szkoli w zakresie zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym.

Adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Odbyła dwie aplikacje prawnicze: aplikację komorniczą i aplikację rzecznikowską. Obecnie wspólnik Logoprotect Kancelaria Rzeczników Patentowych s.c. Ukończyła studia doktoranckie z prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz z ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autorka rozprawy doktorskiej z zakresu prawa autorskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w ochronie własności intelektualnej zdobyte w trakcie aplikacji rzecznikowskiej, a następnie w ramach indywidualnej praktyki. Specjalizuje się w uzyskiwaniu praw ochronnych na znaki towarowe, wzory przemysłowe, w ocenie ich zdolności rejestrowej, w prowadzeniu procedury zgłoszeniowej w kraju i za granicą, w prowadzeniu postępowań związanych z unieważnianiem, wygaszaniem praw. Posiada duże doświadczenie w zakresie dochodzenia i egzekwowania roszczeń z tytułu naruszenia praw wyłącznych. Zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych i umów z zakresu własności intelektualnej. Prowadzi negocjacje, reprezentuje klientów w sporach dotyczących praw własności intelektualnej. Zajmuje się także prawem autorskim i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Oferuje doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania strategii zarządzania kapitałem intelektualnym.

Autorka szkoleń i szeregu publikacji, w tym z zakresu ochrony własności intelektualnej i zarządzania wiedzą. W procesie szkolenia wykorzystuje znajomość andragogiki i psychologii, stosując metody aktywizujące proces zdobywania wiedzy. Uczy prawa praktycznie i skutecznie, a przede wszystkim przyjemnie.

Ważniejsze publikacje:

 • Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013
 • Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych, Monitor Prawniczy 13/2006;
 • Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 719/2006;
 • Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny (zagadnienia wybrane), Przegląd Prawa Egzekucyjnego 9/2007;
 • Recenzja : G. J. Bamber, R.D.Lansbury, N.Wailes, (red.), International And Comparative Employment Relations. Globalisation and the developed market economies, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3-4/2005;
 • Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji Dyrektywy 2004/48 WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego prace z serii „Prace z Prawa Własności Intelektualnej” nr 1/2008;
 • Roszczenie informacyjne w ustawie prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa, Monitor Prawniczy 15/2008;
 • Ekspertyza odnosząca się do relacji pomiędzy pracodawcami i pracownikami (twórcami wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych) w celu podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw i uzyskania wzajemnych korzyści (współautor),  www.mg.gov.pl/Wiadomości/Innowacyjność
 • Prawo zobowiązań. Materiały dydaktyczne pod redakcją J. Szwaji (współautor), Kraków 2010
 • Prawa własności intelektualnej jako przedmiot egzekucji, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 7-10/2012

Ważniejsze szkolenia:

 • Prawo własności Intelektualnej dla kadry konstrukcyjnej. Poziom podstawowy i zaawansowany, WSK „PZL Rzeszów” S.A.
 • Prawo własności intelektualnej w procesie komercjalizacji technologii, przedsiębiorstwa typu spin out/spin off, Bełchatowsko – Kleszczowski Park Przemysłowo  Technologiczny sp. z o.o.
 • Ochrona Własności Intelektualnej w praktyce, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • Ochrona prawna wzornictwa, Ochrona własności intelektualnej w działalności architekta, VIRTUS
 • Prawo własności intelektualnej w praktyce,  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Ochrona własności intelektualnej a działalność MSP w Internecie, Fundacja Małych i  Średnich Przedsiębiorstw
 • Ochrona prawna projektów, Instytut Wzornictwa Przemysłowego
 • Prawo autorskie w praktyce, Instytut Pamięci Narodowej
 • Prawo własności intelektualnej w praktyce,  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Prawo własności intelektualnej w praktyce, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Prawo w Internecie, Polski Instytut Dyplomacji im. I.J. Paderewskiego
 • Prawna ochrona projektów, Instytut Wzornictwa Przemysłowego
METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.

Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

Autorskie i innowacyjne metody szkolenia i nauczania, w tym Szkolenie Przez Przebudzenie™

Metody wyszczególnione:

prezentacja PP,

case study,

dyskusja,

quiz.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Pracodawców, Właścicieli
 • Kadry kierowniczej
 • Inżynierów, konstruktorów
 • Projektantów
 • Specjalistów odpowiedzialnych za prace badawczo – rozwojowe
 • Specjalistów odpowiedzialnych za wprowadzenie nowych technologii na rynek
 • Pracowników działów prawnych
 • Właścicieli i pracowników agencji reklamowych, brandingowych
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.