In Rozwój kompetencji osobistych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/szkolenie-dla-sekretarek-szkolenie-dla-asystentek-lean-office

Szkolenie Certyfikowana Sekretarka/Asystentka

– praca z dokumentacją firmy, współtworzenie aktów wewnętrznych firmy, znajomość pojęć z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, Lean Office – nowoczesne narzędzia i aplikacje dla asystentek/sekretarek. Warsztat doskonalący standardy pracy Sekretariatu/Biura Zarządu.

Szkolenie Certyfikowana Asystentka. Lean Office – zyskujesz sprawdzone narzędzia do poprawy efektywności pracy sekretariatu.

Przewaga i wyjątkowość naszego szkolenia polega na połączeniu niezbędnej dla Asystentek wiedzy prawnej z wykorzystaniem narzędzi Lean Office usprawniających pracę sekretariatu/biura zarządu.
Proponujemy spotkanie z doświadczonym radcą prawnym, ekspertem prawa gospodarczego i praktyka Lean Office, którzy przekażą wiedzę na temat dobrych praktyk prowadzenia sekretariatu i biura zarządu
.

 • Pracujesz pod presją czasu
 • Szef wymaga od Ciebie zadań „na wczoraj”
 • Twój grafik pęka w szwach i coraz częściej bierzesz pracę do domu?!

Czas z tym skończyć!
Sprawdź co możesz w swojej pracy usprawnić, jakie zadania możesz wykonać szybciej, bez utraty jakości.
Nasze warsztaty pomogą Ci skrócić czas realizacji codziennych zadań i zwiększyć efektywność o min. 40%.

Poznasz niezawodne praktyki i skuteczne narzędzia Lean office do zastosowania od zaraz.
O
trzymasz konkretne arkusze, listy kontrolne i narzędzia online do poprawy efektywności pracy.
Skrócisz czas obiegu informacji i dokumentów.

Obniżysz koszty obsługi biura, ograniczysz błędy, podwyższysz jakość swojej pracy, a co za tym idzie satysfakcję klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

Niewielkim nakładem sił wypracujesz najlepszą strategię organizacji biura przy pomocy list kontrolnych, harmonogramów, kalendarzy, map procesowych, tablic kanban, standardów pracy i narzędzi online.
Lean office to nie moda, to konieczność!

W części prawnej dowiesz się między innymi:

 • jakich dokumentów i informacji mogą żądać: organy administracji publicznej, podmioty uprawnione do kontroli, wspólnicy, akcjonariusze, rada nadzorcza i ich członkowie, zarząd, pracownicy?
 • jak wprowadzać zmiany i dokonać aktualizacji dokumentacji firmowej?
 • kiedy i w jaki sposób wprowadzane są zmiany w tekście statutu/umowy spółki?
 • na co zwrócić uwagę redagując dokumenty firmowe? Nieprawidłowości i uchybienia w zapisach i ich konsekwencje prawne.
 • jak usprawnić obieg i zapewnić bezpieczeństwo dokumentacji firmowej.
 • jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa?
 • jak postępować z dokumentacją objętą klauzulą niejawności?

uczestnicy szkolenia certyfikowana sekretarka/asystentka lean office wybrali również:

Szkolenie dynamic presentations – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie certyfikowana sekretarka/asystentka, lean office – cele i korzyści:

Głównym celem szkolenia Lean office jest skrócenie czasu wykonywania większości prac biurowych dzięki wykorzystaniu narzędzi online, poprawa organizacji miejsca pracy.
Zdobyte umiejętności i wiedza będą przydatne w pracy biurowej w każdym dziale firmy.

Cele i korzyści:

 • poznasz skuteczne metody poprawy efektywności pracy,
 • skrócisz czas realizacji czynności nawet o 40-60%,
 • będziemy pracować tylko i wyłącznie w oparciu o praktyczne przykłady i narzędzia,
 • praca w grupie odbędzie się na bazie ćwiczeń i symulacji, które w prosty i szybki sposób pomogą Ci w skutecznych usprawnieniach.
PROGRAM

Szkolenie certyfikowana asystentka. lean office – program:

I Dzień
Warsztaty z prawnikiem, specjalistą prawa gospodarczego

Pogłębienie wiedzy na temat znajomości prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa na stanowisku asystenta zarządu/kierownika sekretariatu.

1. Zagadnienia dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania firmy, umiejętność pracy z dokumentami firmy, współtworzenie aktów wewnętrznych firmy, znajomość pojęć z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego.

 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Miejsce rejestracji przedsiębiorców.
 • Procedura rejestracji przedsiębiorców (formularze wniosków, wymagane opłaty).
 • Dokumenty niezbędne do rejestracji przedsiębiorców (umowa spółki, akt założycielski).
 • Dokumenty rejestracyjne przedsiębiorców (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o rejestracji płatnika VAT, obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców).
 • Pełnomocnictwa i upoważnienia – podobieństwa i różnice, przygotowanie przykładów dokumentów.
 • Analiza aktualnego i pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – praca z dokumentem.
 • Analiza wypisu z Ksiąg Wieczystych – praca z dokumentem.

2. Asystentka/Asystent w kontaktach z organami i działami firmy.

 • Współpraca na linii Sekretariat – Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie, Zgromadzenie Wspólników.
 • Współpraca Sekretariatu z pozostałymi działami firmy – Dział Kadr/Dział Personalny, Dział Prawny.

3. Szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa spółek, których znajomość wpływa na jakość obsługi Sekretariatu Spółki/Biura Zarządu.

 • Rodzaje spółek.
 • Kapitał zakładowy, pojęcie wkładu, udziału, aportu.
 • Organy spółek.
 • Odpowiedzialność za długi w spółkach prawa handlowego.
 • Zarząd w spółce kapitałowej, jego rola, zadania i kompetencje.
 • Pełnomocnik Spółki – regulacja prawna, zakres reprezentacji.
 • Rada Nadzorcza w spółce, jego rola, zadania i kompetencje.
 • Obowiązki członków zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego.
 • Sporządzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu? (podstawowe błędy popełniane przy pisaniu sprawozdań).
 • Opinia biegłego rewidenta, kiedy jest sporządzana oraz jej znaczenie.
 • Sprawozdanie finansowe i jego elementy.
 • Procedura zwoływania zgromadzeń wspólników – procedury wymagane prawem.
  – treść zawiadomienia o zgromadzenia wspólników
  – zasady zawiadamiania wspólników o zgromadzeniu
  – odbycie zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania zgromadzenia.
 • Przygotowanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce kapitałowej.
  – zestaw dokumentów niezbędnych do przygotowania zgromadzenia wspólników
  treść protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników – praca na dokumencie.
 • Dokumenty składane przez spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończeniem roku obrotowego (procedura i termin złożenia dokumentów).
 • Stosowanie pieczątek firmowych w obrocie prawnym i gospodarczym.

4. Zagadnienia związane z tworzeniem dokumentacji w firmie – dokumenty, z którymi spotyka się Asystentka/Asystent w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych (faktury, umowy, dokumenty kadrowe, wezwania do zapłaty, monity, protokoły, zamówienia, oferty).

 • Zasady przyjęcia dokumentacji w sekretariacie
 • Weryfikacja treści pod względem formalnym i merytorycznym
 • Zasady przechowywania

Ćwiczenie – opracowanie treści: wezwania do zapłaty, monitu, zamówienia, oferty.

Oferta – konsekwencje złożenia oferty, terminy związania ofertą, złożenie oferty w postaci elektronicznej (wymogi prawne), odwołanie oferty; przyjęcie oferty; opóźniona odpowiedź na ofertę; modyfikujące przyjęcie oferty; czas i miejsce zawarcia umowy.

Akty wewnętrzne – umowa lub statut spółki, regulaminy, instrukcje, zarządzenia wewnętrzne.

Obieg zewnętrzny i wewnętrzny dokumentów.

5. Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, które powinna znać Asystentka/Asystent/Kierownik Biura Zarządu w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych

 • Podstawa prawna ochrony danych osobowych.
 • Pojęcie danych osobowych.
 • Pojęcie administratora danych osobowych i administratora bezpieczeństwa informacji.
 • Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych w firmie.
 • Zasady ochrony i udostępniania danych osobowych.

6. Niezbędne w pracy sekretariatu informacje związane z zawieraniem umów.

 • Najistotniejsze postanowienia umowy.
 • Rodzaje umów stosowanych w obrocie gospodarczym.
 • Podstawowe błędy popełniane przy sporządzaniu umów i ich konsekwencje.
 • Właściwa reprezentacja przy zawieraniu umów: reprezentacja przez członków zarządu, prokurentów, wspólników – konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione.
 • Formy zawierania umów: forma pisemna, ustna, konkludentna, akt notarialny.
 • Oferty przedstawiane telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 • Sporządzanie aneksów i załączników do umowy.

7. Zagadnienia prawa cywilnego istotne z punktu widzenia dochodzenia

 • Wymagalność roszczenia, odsetki, określenie przedmiotu sporu, właściwość miejscowa sądu.
 • Zaliczka, zadatek, kredyt kupiecki.

II Dzień
Nasz Ekspert Lean Office podzieli się swoimi doświadczeniami z udanych projektów usprawnień w biurach oraz wskaże jakich narzędzi używać, aby odzyskać czas i poprawiać komunikację.

1. Wprowadzenie do świata Lean office, niezawodne praktyki stosowane do poprawy organizacji prac w obszarach biurowych i administracyjnych, główne korzyści z wdrożeń.

Mój dzień w biurze, moje zadania – co wymaga doskonalenia w mojej pracy?
Ustalanie priorytetów, ważności spraw do załatwienia
Zarządzanie procesami

Cel: Jak skrócić czas realizacji prostych czynności, wyeliminować czynności zbędne, zapewnić płynną i efektywną komunikację z innymi działami firmy, zredukować liczbę problemów jakościowych i błędów, wpłynąć na przyspieszenia prac biura, skorzystać ze sprawdzonych narzędzi i metod, które pomagają w organizacji pracy i komunikacji.

2. Omówienie rodzaje marnotrawstw, które przeszkadzają w pracach biurowych

 • Zbędny ruch
 • Oczekiwanie
 • Nadprodukcja
 • Nadmierne przetwarzanie
 • Defekty/Poprawki
 • Zapasy
 • Transport
 • Utracony potencjał

Ćwiczenie Indywidualne: „Mój Czas = Moja Efektywność”.
Dzięki temu ćwiczeniu zidentyfikujemy czynności i zadania w Twojej pracy, które można skutecznie usprawnić, aby zwiększyć efektywność Twoją i biura.
Wymiana doświadczeń między uczestnikami szkolenia pozwoli nam wybrać najlepsze przykłady do pracy nad usprawnieniami w trakcie szkolenia.

3. Gra Symulacyjna: „Z życia Biura”

 • Ćwiczenie zespołowe z podziałem ról: dostawca, klient, obserwatorzy
 • Mapowanie procesu, żeby zobaczyć gdzie szukać największych możliwych usprawnień
 • Wypracowanie propozycji usprawnień, żeby zyskać czas i energię
 • Planowanie usprawnień i ich skuteczne wprowadzenie w życie, żeby zawsze zapewnić realizację zadań
 • Testowanie kluczem do sukcesu i trwałych efektów
 • Wdrożenie nowej organizacji czynności i sprawdzenie efektu

4. Skuteczne narzędzia do planowania prac i zarządzania zadaniami

 • Skuteczne listy kontrolne
 • Harmonogramy czynności standardowych
 • Filmy instruktażowe (baza wiedzy firmy)
 • Wizualizacja zadań zgodnie z metodą kanban
 • Kalendarze i inne
 • 5S dla efektywnej pracy biura (biurko i dokumentacja)

5. Bezpłatne, intuicyjne programy online i aplikacje służące poprawie efektywności pracy

 • Aplikacja Trello umożliwia bliższą współpracę i wykonywanie większej liczby zadań.
 • Aplikacja Asana – bezpłatny program do zarządzania zadaniami

W tej części szkolenia zapoznamy się z konkretnymi aplikacjami i systemami, które służą do planowania zadań i skutecznej ich realizacji. Będziemy pracować na laptopach i smartfonach, żeby od razu wprowadzać nową wiedzę i umiejętności w życie.
Przejdziemy całą ścieżkę od założenia konta, logowania, zakładania tablic zadań, budowy projektów w systemie online, aż do planowania zadań, przepływu informacji, załączania materiałów, oznaczeń wizualnych zadań i list kontrolnych.

6. Ćwiczenie: „Moje Biuro Online”

W tym ćwiczeniu zastosujemy programy online i aplikacje do zaplanowanie zadań w ramach Twojego biura od nowa. Przeniesiesz swoją specyfikę pracy do odpowiednich programów i błyskawicznie poczujesz efekty usprawnień. Dzięki temu zaraz po powrocie do pracy będziesz korzystać z nowych rozwiązań i inspirować innych do usprawnień.

7. Podsumowanie warsztatów i wybór najlepszych praktyk do zastosowania w swojej firmie.

WYKŁADOWCA

Szkolenie Certyfikowana Asystentka. Lean office poprowadzą:

I dzień
Radca prawny ze specjalnością prawo rynku kapitałowego, prawo gospodarcze i handlowe, prawo cywilne – zobowiązania. Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego. Na co dzień
obsługuje podmioty gospodarcze, przygotowuje umowy handlowe w tym w ramach procesu inwestycyjnego dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, zakłada i restrukturyzuje grupy kapitałowe, przeprowadza walne zgromadzenia i zgromadzenia wspólników, reprezentuje strony przed sądem i urzędami administracji publicznej.
Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK.
Odbył staż zagraniczny w International School of Law oraz na Kingston University w Londynie. 

Publikacje:

Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa
Prawa akcjonariusza do informacji jako narzędzie nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa na rynku kapitałowym
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego
Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

II dzień
Trener, Konsultant Lean, Inspirator wdrażaniu usprawnień procesów biurowych.

Specjalizuje się w budowie standardów procesów biurowych, mapowaniu procesów administracyjnych.
Pomagał w usprawnieniach ponad 60 firmom z branży produkcyjnej, usługowej, serwisowej i handlowej. Prowadzi projekty wdrożeniowe, szkolenia, warsztaty, gry symulacyjne z narzędzi i metod lean, motywacji i kreatywnego myślenia.
Wykładowca studiów podyplomowych Lean Management w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. 

Autor kilku publikacji na tematy związane z optymalizacją procesów oraz zarządzania ludźmi w procesach.
Autor bestsellera branżowego „Skuteczny Lider Lean. Jak usprawniać firmy w Polsce i pomagać im więcej zarabiać””. Książka dotarła do pierwszej dziesiątki listy bestsellerów wydawnictwa OnePress, a audiobook do podium wyprzedzając tym samym książkę Kuby Wojewódzkiego.

Pomagał takim markom jak: KGHM, RABEN, INGRAM Micro, STOLBUD, GREENBRIER, ZNTK Oława, Fundusz Pomerania, TRYUMF, REJS, Protech, Sklejka-Multi, Weltech, Intermag, Ceba Baby, Rawag, Unimot, Omega, Poltech, FOD, WM Eltar, Lesaffre, Geldbach, Thermoplast, Newag, Jamar, Rothlehner, Kontakt-SIMON, FAM, FTT Wolbrom, Prymat, Nutricia, Docdata, czy Kirchhoff.

METODY

Szkolenie Profesjonalna Asystentka. Lean office – doskonalenie standardów pracy sekretariatu/biura zarządu – metody praktyczne:

 • Mini wykłady
 • Case studies  (analiza przypadków)
 • Gry, symulacje
 • Dyskusje moderowane
 • Praca indywidualna
 • Praca w grupach
ADRESACI

Szkolenie Profesjonalna Asystentka. Lean office – doskonalenie standardów pracy sekretariatu/biura zarządu adresowane jest do:

 • Asystentów/Sekretarek Prezesów, Zarządów, Dyrektorów, Działów
 • Specjalistów Działu Księgowości
 • Menedżerów Biur Zarządów i Rad Nadzorczych
 • Specjalistów ds. obsługi władz spółki
 • Kierowników i Specjalistów ds. administracji

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Profesjonalna Asystentka. Lean office – doskonalenie standardów pracy sekretariatu/biura zarządu:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.