In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/minimalne-wymagania-dla-maszyn-zasadnicze-wymagania-dla-maszyn-bhp-maszyny-pip-udt-2

Szkolenie Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – niezbędnik dla UR, produkcji, bhp

– zgodnie z dyrektywą maszynową, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, założenia nowego rozporządzenia w sprawie maszyn 2023/1230/UE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn – zalecenia pokontrolne Inspektorów

Szkolenie Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych prowadzone jest przez Eksperta odpowiedzialnego za bezpieczeństwo maszyn w zakładach produkcyjnych w Polsce.
Nadinspektor PIP zapozna Uczestników z zalecanymi środkami i dobrymi praktykami podnoszącymi bezpieczeństwo maszyn ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków wynikających ze zmian w prawie. Podczas szkolenia zostaną przedstawione wymagania dotyczące kompletności dokumentacji techniczno ruchowej urządzeń technicznych.

Jak się okazuje, wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspektorów PIP wykazały, że 60% pracodawców nadal nie dostosowało maszyn do minimalnych wymagań bhp zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE.

Dlaczego firmy nadal nie spełniają wymagań dyrektywy narzędziowej i nie znają obowiązków wynikających z dyrektywy maszynowej?

Najwięcej problemów sprawiają starsze maszyny. Użytkownicy są zmuszeni samodzielnie wykonać wszelkie prace dostosowawcze, odtworzyć dokumentację techniczną gdyż niejednokrotnie ich producenci dawno zakończyli działalność.

Kolejnym problemem są maszyny zespolone zestawiane ze starych, mieszanych lub nowych maszyn przez samych użytkowników, którzy nie mają świadomości, że są producentami nowych maszyn zespolonych, które podlegają wymogom Dyrektywy Maszynowej i systemu oceny zgodności (Deklaracja Zgodności EC (WE), znak CE i dokumentacja towarzysząca).

Podczas szkolenia Wymagania PIP dla maszyn i urządzeń technicznych nasz Ekspert odpowie na pytania jak kompleksowo dostosować stanowisko pracy przy maszynie do wymogów dyrektyw, BHP, PPOŻ i przedstawi sprawdzone i niezawodne rozwiązania techniczne wykorzystywane w pracach dostosowawczych – zalecenia pokontrolne PIP.


uczestnicy szkolenia wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych wybrali również:

BHP w transporcie wewnętrznym Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – cele szkolenia:

Celem szkolenia Wymagania PIP dla maszyn i urządzeń technicznych jest omówienie obowiązków i odpowiedzialności prawnej ciążącej na użytkownikach maszyn nowych i starych, wynikających z przepisów aktualnie obowiązujących oraz udzielenie odpowiedzi na pytania najbardziej nurtujące obecnie użytkowników i producentów maszyn w zakresie oceny zgodności i spełniania wymagań bezpieczeństwa.

Równocześnie wejście w życie nowej dyrektywy maszynowej i niskonapięciowej  LVD 2014/35/UE zaowocowało wieloma pytaniami dotyczącymi praktycznej strony oceny zgodności maszyn. Na pracodawców zostały nałożone obowiązki w zakresie wyposażania stanowisk pracy w maszyny spełniające zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, a to z kolei zrodziło wiele pytań do producentów i dystrybutorów:

• czy producent dopełnił wszystkich obowiązków wynikających z dyrektyw wystawiając deklarację zgodności WE?

• czy producent bądź dystrybutor przekazał pełną dokumentację techniczną wymaganą do prawidłowego odbioru urządzenia (instrukcja obsługi, deklaracja zgodności itp.)?

• czy użytkownik dokonując samodzielnie modernizacji urządzenia traci oznaczenie CE i musi oznaczyć je nowym znakiem oraz przyjąć na siebie odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami zasadniczymi?

Na te i inne pytania odpowie zaproszony Ekspert, którzy wskaże najbardziej optymalne rozwiązania techniczne minimalizujące konieczne nakłady.

Firma EFFECT proponuje Państwu szkolenia z udziałem doświadczonych i kompetentnych wykładowców posiadających rzetelną i aktualną wiedzę popartą wieloletnią praktyką.

PROGRAM

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – program szkolenia:

1. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – zakres stosowania oraz zasadnicze zmiany w stosunku do dyrektywy 98/37/WE

 • omówienie zmian w obszarach związanych z zakresem stosowania, oceną zgodności i wprowadzaniem maszyn i elementów bezpieczeństwa na rynek UE.
 • co to jest maszyna?
 • wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do projektowania i wykonywania maszyn.
 • rodzaje deklaracji, oznakowanie CE.
 • kategorie maszyn, które przy ocenie zgodności wymagają udziału Jednostki Notyfikowanej.
 • orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa.
 • dokumentacja techniczna maszyny, omówienie dokumentacji wymaganej dla maszyn.
 • przykłady dokumentów typu deklaracja zgodności, instrukcja obsługi.
 • co to maszyna nieukończona?
 • dokumentacja techniczna maszyny nieukończonej.
 • instrukcja montażu maszyny nieukończonej.
 • maszyny zespolone.
 • co to jest zespół maszyn i jakie obowiązki są z nim związane?
 • modernizacja maszyn.
 • normy zharmonizowane do nowej dyrektywy 2006/42/WE.
 • produkcja maszyn do użytku własnego (tzw. „samoróbka”).
 • producent, upoważniony przedstawiciel, importer – odpowiedzialność za wprowadzanie do obrotu bezpiecznych maszyn – nadzór rynku.
 • procedury oceny zgodności.
 • jak wykonać ocenę ryzyka maszyn? Norma PN EN 12100.
 • co powinien producent maszyny uwzględnić w ocenie maszyny?
 • przykłady wypadków zaistniałych przy obsłudze maszyn oznaczonych znakiem CE.
 • omówienie postępowania organów PIP po wypadkach przy pracy.

2. Zastąpienie dyrektywy maszynowej 2006/42/WE nowym rozporządzeniem w sprawie maszyn 2023/1230/UE. Co użytkownicy, producenci, dostawcy muszą wiedzieć? Jak się przygotować do zmian i kontroli PIP? Nowe wymagania i obowiązki, nowe pojęcia i definicje.

3. Modernizacja maszyn – odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn.

 • jaki wpływ na oznakowanie znakiem CE ma przeróbka maszyny?
 • jakie zmiany wprowadzone przez użytkownika, kwalifikują maszyny do maszyn zmodernizowanych?
 • od kiedy obowiązuje nowa dyrektywa maszynowa po zmianach wprowadzonych w danej maszynie?
 • co w sytuacji gdy firma zakupiła maszynę zgodną z dyrektywą 2006/42/WE i dostosowała ją do własnych potrzeb?
 • co z maszynami, liniami produkcyjnymi, zespołami maszyn, które co jakiś czas są dostosowywane do własnych potrzeb użytkowników?
 • jakie zmiany powodują konieczność sporządzenia deklaracji zgodności ?
 • kiedy mamy do czynienia ze znaczną modernizacją a kiedy z gruntowną naprawą?
 • kto decyduje czy dokonaną przeróbkę albo naprawę maszyny należy zaliczyć do głębokiej modernizacji, czy też do gruntownej naprawy?
 • jak problem modernizacji regulują obecnie obowiązujące polskie i europejskie przepisy?
 • omówienie procedury modernizacji maszyn.
 • jak dokumentować modernizację maszyny?

4. Nowa Dyrektywa 2009/104/WE dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania przez pracowników wyposażenia roboczego przy pracy, ujednolicającą przepisy dyrektyw 89/655/EWG oraz 95/63/WE, 2001/45/WE i 2007/30/WE

 • europejski system zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn – koncepcja bezpieczeństwa „starych” i „nowych” środków pracy.
 • kiedy stosowane są przepisy o minimalnych wymaganiach, a kiedy wymagania zasadnicze dla maszyn?
 • współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn – odpowiedzialność i obowiązki użytkownika w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w maszyny spełniające wymagania zasadnicze bezpieczeństwa.

5. Procedura doprowadzenia maszyn do zgodności z wymaganiami minimalnymi

 • dokonanie oceny poziomu bezpieczeństwa maszyn – audyt maszyn – warunki efektywnej realizacji audytu.
 • szczegółowe oględziny z identyfikacją, stref i sytuacji niebezpiecznych.
 • kontrola poprawności działania zainstalowanych elementów bezpieczeństwa.
 • pomiar czasu dobiegu, drogi hamowania oraz ewentualnie innych istotnych parametrów elementów ruchomych maszyny.
 • raport z audytu maszyny, oszacowanie ryzyka, odwołanie do norm i przepisów.
 • karta oceny ryzyka na stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami obligatoryjnymi Art. 226 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP z dnia 26.09.2003 Dz. U. Nr 169, poz. 1650 par. 39.1.

6. Omówienie najczęściej występujących niezgodności użytkowanych maszyn z dyrektywą 2009/104/WE – doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP.

 • przykłady niebezpiecznego działania maszyn.
 • przykłady usterek, które mogą prowadzić do stanu niebezpiecznego.
 • przykładowe uszkodzenia elementów elektrycznych.
 • przykładowe uszkodzenia elementów hydraulicznych lub pneumatycznych.
 • przykładowe uszkodzenia elementów mechanicznych.

7. Listy zagrożeń i listy kontrolne opracowane przez Inspektorów PIP dla różnych rodzajów urządzeń – zidentyfikowane i ocenione zagrożenia wynikające z niespełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa

 • sposób dokonywania oceny zagrożeń.
 • podział zagrożeń wg ich ciężaru na ekstremalne, wysokie, średnie i niskie.
 • zasady oceny ryzyka maszyn – wykorzystanie nieobowiązkowych norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową.
  – Norma PN-EN ISO 14121-1:2008.
  – Norma PN-EN ISO 12100-1:2005.
  – Norma PN-EN ISO 12100-2:2005.
  – Norma PN-EN 1088:2001.
  – Norma PN-EN 954-1:2001.
  – Norma PN-EN 953:1999 itp.
 • przykład oceny zgodności maszyn

8. Ocena dostosowania urządzeń technicznych objętych dozorem PIP do spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE – doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.

9. Postępowanie Inspektorów PIP w zależności od stwierdzonych niezgodności podczas kontroli urządzeń, wpisy do protokołu kontroli, decyzje itp.

10. Najnowsze zmiany w przepisach BHP – zwiększona odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo pracy.

11. Wypadki związane z niedostosowaniem urządzeń do dyrektywy 2009/104/WE.

12. Organizacja bezpiecznego stanowiska pracy wyposażonego w maszyny zgodnie z obowiązującymi w 2016 roku przepisami BHP. Praktyczne problemy z oceną ryzyka na stanowiskach wyposażonych w maszyny i urządzenia techniczne

 • Karty oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska: spawacza, ślusarza – mechanika, pracownika warsztatu mechanicznego, obróbka skrawaniem
  – informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego
  – identyfikacja zagrożeń
  – metodyka oceny ryzyka zawodowego
  – środki profilaktyczne

13. Obowiązki pracodawcy, kierującego pracownikami i pracowników w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

 • uprawnienia i obowiązki pracownika w związku z eksploatacją maszyn
 • odpowiedzialność karna i wykroczeniowa
 • wstrzymanie pracy maszyny i urządzenia
 • powstrzymanie się pracownika od wykonywania pracy
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych poprowadzi:

  Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Dyrektor Oddziału PIP

  Uznany Ekspert z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli maszyn pod względem ich dostosowania do minimalnych wymagań bezpieczeństwa. W ramach organów nadzoru rynku prowadzi kontrole w zakładach pracy w zakresie spełnienia przez urządzenia techniczne wymagań zasadniczych, prawidłowości oznakowania maszyn oraz kompletności dokumentacji techniczno ruchowej urządzeń oddanych do eksploatacji.

  METODY

  wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – metody szkolenia:

  Warsztaty Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z ćwiczeniami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.

  Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

  ADRESACI

  wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – adresaci szkolenia:

  • użytkowników maszyn (pracodawcy, dozór techniczny, służby utrzymania ruchu, specjaliści BHP)
  • wszystkich osób odpowiedzialnych za stan urządzeń w przedsiębiorstwie

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  98%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Bardzo rzetelne szkolenie, wyczerpujące tematykę. Wykładowcy posiadają ogromną wiedzę. Na szkoleniach pokazywane liczne przykłady, które ubogaciły szkolenie i pogłębiały wiedzę. Obszerne materiały szkoleniowe".  

    FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. Agnieszka
   • "Polecam szkolenie osobom doświadczonym jak i początkującym w temacie wymagań dla maszyn i urządzeń. Szkolenie nie tylko przydatne dla służb BHP, ale również dla pracowników UR, technologów czy producentów maszyn".  

    proseat Sp. z o.o. Maciej
   • "Szkolenie na wysokim poziomie, umiejętność przekazania wiedzy na przystępnym dla wszystkich poziomie, pobudzenie uczestników szkolenia do dyskusji. Autentyczne przykłady z życia omawiane krok po kroku. Polecam wzięcie udziału w szkoleniach firmy Effect".  

    TRW Steering Systems Poland Sp. z o.o. Karolina
   • "Bardzo dobra organizacja. Fachowo przekazywana wiedza. Możliwość dyskusji oraz poznania opinii służb kontrolujących pozwala na wykorzystywanie wiedzy na terenie własnej firmy".  

    ETISOFT Sp. z o.o. Anna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.