In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/rozporzadzenie-w-sprawie-maszyn-nowe-wymagania-zasadnicze-dla-maszyn

Nowe rozporządzenie w sprawie maszyn 2023/1230/UE – przełomowe zmiany dla użytkowników i producentów. Przygotowanie do kontroli PIP.

– jak dostosować zakład do nowych wymagań bezpieczeństwa? Nowe wymagania zasadnicze, nowy katalog maszyn podlegających kontroli, maszyny wysokiego ryzyka, nowe definicje, istotna modyfikacja i konsekwencje prawne takiej modyfikacji, zmiany w dokumentacji.

Nie czekaj, czas ucieka!
Już dziś zapoznaj się z nowymi wymogami wynikającymi z rozporządzenia 2023/1230/UE w sprawie maszyn.
Zaplanuj wdrożenie zmian, które są przełomowe zarówno dla producentów, dostawców jak i użytkowników.
Przygotuj się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze dostosowania do nowych obowiązków.

Szkolenie poprowadzi Dyrektor Oddziału PIP z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych.
Na praktycznych przykładach zostaną przedstawione dobre praktyki dostosowania maszyn do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa, głównie w obszarze modyfikacji i ingerencji w budowę maszyn przez użytkowników oraz prowadzenia dokumentacji.
Szkolenie ma na celu przygotowanie zakładu do planowanych w najbliższym okresie kontroli PIP.
Szkolenie skierowane jest do użytkowników, producentów, dystrybutorów maszyn, którzy posiadają wiedzę w obszarze dyrektywy maszynowej i chcą ją uzupełnić o nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia 2023/1230/UE.

Jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie 2023/1230/UE?

 • rozszerzono katalog maszyn podlegających kontroli
 • dodano szereg nowych pojęć i definicji. Dodano definicję istotnej modyfikacji maszyny oraz o konsekwencje prawne takiej modyfikacji. Rozporządzenie zawiera dokładniejsze wytyczne dotyczące sposobu postępowania w przypadku istotnych modyfikacji maszyny, a także maszyn podlegających kontroli.
 • zmieniono oraz uzupełniono szereg wymagań zasadniczych dotyczących maszyn,
 • podzielono tzw. maszyny „szczególnie niebezpieczne” na dwie grupy,
 • zmieniono procedury oceny zgodności.

Zaproszony Ekspert PIP odpowie na pytania:

 • Jakie są najważniejsze zmiany, które wprowadza rozporządzenie ws. maszyn 2023/1230/UE, w stosunku do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE?
 • Jakich dokumentów musi oczekiwać zamawiający od dostawcy maszyn, maszyn nieukończonych oraz zespołów maszyn zespolonych?
 • Kto może wykonywać modyfikacje i modernizacje maszyn, maszyn zespolonych i  instalacji  i na podstawie jakich dokumentów? (rysunki, projekty, obliczenia)
 • Jak dokumentować modyfikacje, modernizacje maszyn?
 • Czym się różni modyfikacja, modernizacja od remontu. Jakie zmiany kwalifikują maszynę do maszyn zmodernizowanych?
 • Jakie są podstawy prawne dotyczące rozruchów, odbiorów, prób funkcjonalnych  maszyn, instalacji, zespołów maszyn?
 • Jak powinien wyglądać rozruch maszyny, instalacji, zespołu maszyn  podczas realizacji inwestycji, remontu, modernizacji i jakie służby powinny brać w nich udział?
 • Kto odpowiada za dopuszczenie pracownika do maszyny niebezpiecznej – nie dostosowanej do wymagań bezpieczeństwa?
 • Kto odpowiada za wady wyrobów wprowadzonych do obrotu na terytorium UE i RP?
 • Kiedy za wady wyrobów odpowiada bezpośrednio użytkownik maszyny?

Z doświadczeń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że nadal znacząca część kontrolowanych firm:

 • dopuszcza maszyny i sprzęt roboczy bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu pracowników,
 • nie posiada wymaganej dokumentacji dla maszyn i urządzeń eksploatowanych w swoich zakładach,
 • nie posiada dokumentacji potwierdzającej nadzorowanie sprzętu roboczego, w tym maszyn, w zakresie dostosowania i utrzymania wymagań bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach,
 • nie ma wiedzy w zakresie przysługujących im praw wobec producentów i dostawców maszyn i sprzętu roboczego w związku z zakupem, a następnie z eksploatacją nowych i używanych maszyn i urządzeń,
 • wykonuje modyfikacje, ingeruje w budowę i sterowanie maszyn posiadających ocenę zgodności (deklarację zgodności i oznakowanie CE) bez poparcia tych czynności stosownymi dokumentami i analizami.

uczestnicy szkolenia nowe rozporządzenie w sprawie maszyn 2023/1230/UE wybrali również:

BHP w transporcie wewnętrznym Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

23 lipca 2024r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Harmonogram godzinowy:

Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 840 zł netto.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Nowe rozporządzenie w sprawie maszyn 2023/1230/UE – cele szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie obowiązków i odpowiedzialności prawnej ciążącej na użytkownikach maszyn wynikających z rozporządzenia w 2023/1230/UE.

PROGRAM

Nowe rozporządzenie w sprawie maszyn 2023/1230/UE – program szkolenia:

 1. Jaki jest aktualny stan prawny dotyczący bezpieczeństwa maszyn i urządzeń? – wprowadzone zmiany.
 2. Najważniejsze zmiany, które wprowadza rozporządzenie ws. maszyn 2023/1230/UE, w stosunku do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
 3. Przyczyny i powody zastąpienia dyrektywy w sprawie maszyn 2006/42/WE rozporządzeniem 2023/1230/UE.
 4. Kiedy nowe rozporządzenie 2023/1230/UE zastąpi dyrektywę maszynową 2006/42/WE? Czy można wcześniej działać zgodnie z nowymi przepisami?
 5. Co o nowych przepisów muszą wiedzieć użytkownicy i producenci maszyn? Jakie wdrożenia i zmiany ich czekają?
 6. Jakie produkty objęto zakresem stosowania rozporządzenia?
 7. Produkty wyłączone z zakresu stosowania rozporządzenia.
 8. Obowiązki producentów maszyn i produktów powiązanych.
 9. Obowiązki producentów maszyn nieukończonych.
 10. Zadania i rola upoważnionych przedstawicieli.
 11. Obowiązki importerów maszyn i produktów powiązanych.
 12. Obowiązki importerów maszyn nieukończonych.
 13. Obowiązki dystrybutorów maszyn i produktów powiązanych.
 14. Obowiązki dystrybutorów maszyn nieukończonych.
 15. Przypadki, w których obowiązki producentów dotyczą importerów i dystrybutorów.
 16. Reguły umieszczania oznakowania CE na maszynach lub produktach powiązanych.
 17. Procedury oceny zgodności maszyn i produktów powiązanych.
 18. Notyfikowanie jednostek oceniających zgodność.
 19. Produkty objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia spełniające wymagania, lecz stwarzające ryzyko.
 20. Niezgodność pod względem formalnym.
 21. Sankcje i kary.
 22. Jakich dokumentów musi oczekiwać zamawiający od dostawcy maszyn, maszyn nieukończonych oraz zespołów maszyn zespolonych?
 23. Jakie dokumenty są wymagane od dostawcy maszyny jeżeli jest wytworzona na terenie UE?
 24. Jakie dokumenty są wymagane jeżeli maszyna została wytworzona poza UE?
 25. Kto ma obowiązek przetłumaczyć dokumentację maszyny jeżeli jest ona opracowana w innym języku niż polski?
 26. Kto odpowiada za wady wyrobów wprowadzonych do obrotu na terytorium UE i RP?
 27. Kiedy za wady wyrobów odpowiada bezpośrednio użytkownik maszyny?
 28. Kto odpowiada za dopuszczenie pracownika do maszyny niebezpiecznej – nie dostosowanej do wymagań bezpieczeństwa?
 29.  Jakie są tego konsekwencje?
 30. Czy pracodawca ma obowiązek opracować instrukcję obsługi maszyn czy wystarczy mu sama dokumentacja techniczna maszyn?
 31. Czy można we własnym zakresie modyfikować i modernizować maszyny, instalacje już funkcjonujące w zakładzie pracy?
 32. Kto może wykonywać modyfikacje i modernizacje maszyn, maszyn zespolonych i  instalacji? Na podstawie jakich dokumentów (rysunki, projekty, obliczenia)?
 33. Jak dokumentować modyfikacje, modernizacje maszyn?
 34. Czym się różni modyfikacja, modernizacja od remontu? Jakie zmiany kwalifikują maszynę do maszyn zmodernizowanych?
 35. Jakie są podstawy prawne dotyczące rozruchów, odbiorów, prób funkcjonalnych maszyn, instalacji, zespołów maszyn?
 36. Jak powinien wyglądać rozruch maszyny, instalacji, zespołu maszyn podczas realizacji inwestycji, remontu, modernizacji i jakie służby powinny brać w nim udział?
 37. Co należy weryfikować przed uruchomieniem maszyny i czy należy to udokumentować?
 38. Jaka jest rola Służby BHP w rozruchach, odbiorach, modernizacjach?
 39. Jakie dokumenty dotyczące maszyn, instalacji, zespołów maszyn powinien otrzymać użytkownik obiektu, instalacji od wykonawcy inwestycji?
 40. Brak dokumentacji do urządzenia – co powinien zrobić użytkownik maszyny?
 41. Jaka jest odpowiedzialność prawna inwestora i wykonawcy w procesach inwestycyjnych, modernizacyjnych?
 42. Pytania i konsultacje.
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie nowe rozporządzenie w sprawie maszyn 2023/1230/UE poprowadzi:

  Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Dyrektor Oddziału PIP

  Uznany Ekspert z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli maszyn pod względem ich dostosowania do minimalnych wymagań bezpieczeństwa. W ramach organów nadzoru rynku prowadzi kontrole w zakładach pracy w zakresie spełnienia przez urządzenia techniczne wymagań zasadniczych, prawidłowości oznakowania maszyn oraz kompletności dokumentacji techniczno ruchowej urządzeń oddanych do eksploatacji.

  METODY

  Nowe rozporządzenie w sprawie maszyn 2023/1230/UE – metody szkolenia:

  Warsztaty nowe rozporządzenie w sprawie maszyn 2023/1230/UE będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z ćwiczeniami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.

  Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

  ADRESACI

  wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – adresaci szkolenia:

  • użytkowników maszyn (pracodawcy, dozór techniczny, służby utrzymania ruchu, specjaliści BHP)
  • wszystkich osób odpowiedzialnych za stan urządzeń w przedsiębiorstwie

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia nowe rozporządzenie w sprawie maszyn 2023/1230/UE:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  98%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  23.07.2024 Szkolenie online
  840 ZŁ (NETTO)
  25.09.2024 Szkolenie online
  840 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   JOANNA KUŚ
   Specjalista ds. szkoleń otwartych

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   NATALIA TREFLER
   Specjalista ds. szkoleń otwartych

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Bardzo rzetelne szkolenie, wyczerpujące tematykę. Wykładowcy posiadają ogromną wiedzę. Na szkoleniach pokazywane liczne przykłady, które ubogaciły szkolenie i pogłębiały wiedzę. Obszerne materiały szkoleniowe".  

    FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. Agnieszka
   • "Polecam szkolenie osobom doświadczonym jak i początkującym w temacie wymagań dla maszyn i urządzeń. Szkolenie nie tylko przydatne dla służb BHP, ale również dla pracowników UR, technologów czy producentów maszyn".  

    proseat Sp. z o.o. Maciej
   • "Szkolenie na wysokim poziomie, umiejętność przekazania wiedzy na przystępnym dla wszystkich poziomie, pobudzenie uczestników szkolenia do dyskusji. Autentyczne przykłady z życia omawiane krok po kroku. Polecam wzięcie udziału w szkoleniach firmy Effect".  

    TRW Steering Systems Poland Sp. z o.o. Karolina
   • "Bardzo dobra organizacja. Fachowo przekazywana wiedza. Możliwość dyskusji oraz poznania opinii służb kontrolujących pozwala na wykorzystywanie wiedzy na terenie własnej firmy".  

    ETISOFT Sp. z o.o. Anna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.