ATEX – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w 2019 roku

 In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-atex-dyrektywa-atex-strefa-ex-bhp-instrukcja-eksploatacja-urzadzen-elektrycznych-kontrole-pip

Szkolenie ATEX – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w 2019 roku

– Jak dostosować zakład do rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa wybuchowego zgodnie z nowymi przepisami i przygotować się do kontroli PIP? – nowe wymagania, nowe instrukcje eksploatacji, nowe świadectwa kwalifikacji

Szkolenie ATEX – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w 2019 roku porusza praktyczne aspekty organizacji prac oraz eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem.
Nasz Ekspert Atex przedstawi nowe wymagania dotyczące ochrony przeciwwybuchowej i doradzi:

 • Jak przygotować się do kontroli w zakładach przemysłowych – co jest obligatoryjnie sprawdzane przez PIP w 2019 roku?
 • Jakie są nowe wymagane dokumentacyjne związane z BHP, ppoż. i eksploatacją urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem?
 • Co powinna zawierać dokumentacja techniczna dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, sprzętu zabezpieczającego?
 • Jak przygotować nowe instrukcje eksploatacji urządzeń w strefach EX?
 • Jakich dokumentów wymagać od producentów, importerów, dystrybutorów urządzeń wprowadzonych do obrotu po 2016 roku?
 • Jak zgodnie z nowymi wymaganiami dokonać oceny ryzyka wybuchu?
 • Jaki zmiany nastąpią w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce?
 • Jakie są wymagania w zakresie projektowania i budowy dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej; sprzętu zabezpieczającego, sterującego i regulacyjnego?
 • Jaki powinien być sposób oznakowania urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej?
 • Co z urządzeniami i maszynami, które zostały wprowadzone do obrotu i użytkowania przed 2016 rokiem?

Szkolenie Atex – kogo zapraszamy?

Szkolenie Atex skierowane jest do kadry technicznej i menedżerskiej, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem oraz osób bezpośrednio pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.


Uczestnicy szkolenia Atex wybrali również:

Szkolenie Zmiana przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

19 września 2019r. – Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
Ustroń, ul. Grażyńskiego 10
www.hotelolympic.pl

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA – najlepiej oceniany czterogwiazdkowy hotel w Ustroniu z przepięknym Centrum Wellness (basen, jacuzzy, sauny, siłownia). Luksusowy, urokliwie położony nad rzeką Wisłą, w samym centrum uzdrowiska.  Wyróżnia wyśmienitą kuchnią, która zadowoli najbardziej wymagających Gości.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 590 zł brutto.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch, korzystanie z parkingu hotelowego.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie ATEX – cele i korzyści:

Zaproszony Ekspert jednostki kontrolującej bezpieczeństwo pracy wskaże najczęściej pojawiające się problemy i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących minimalnych wymagań bezpieczeństwa przy pracy na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Przedstawione zostaną najlepsze praktyki, które pomogą wyeliminować ryzyko wystąpienia wybuchu.

Podczas szkolenia z zaproszony Ekspert wskaże najczęściej popełniane przez Pracodawców błędy w zakresie:

 • wyznaczania stref zagrożenia wybuchem palnych gazów, par i pyłów
 • oceny ryzyka wystąpienia wybuchu w miejscu pracy,  identyfikacji zagrożeń i klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem
 • sporządzania istotnego dla bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa „Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem”
 • wydawania instrukcji, wydawania pozwoleń na pracę w miejscach zagrożonych wybuchem
 • ustalenia kryteriów stosowania urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem

Omówione zostaną procedury, dobre praktyki, których zastosowanie w znaczący sposób przyczyni się do minimalizacji ryzyka pojawienia się wybuchu, a w przypadku jego wystąpienia – minimalizacją strat.

PROGRAM

Szkolenie Atex – program:

1. Kwalifikacje osób prowadzących eksploatację urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej w odniesieniu do ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.).
Omówienie projektu zmiany art. 54 Prawa energetycznego w zakresie terminowości świadectw kwalifikacyjnych – projekt z dnia 05.10.2018r.

2. Zagrożenia wybuchem pyłów, gazów i par cieczy palnych. Aspekty prawne i techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. Definicje nowych pojęć stosowanych w ochronie przeciwwybuchowej.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

3. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE i jej implementacje do polskiego prawa poprzez:

 • Ustawę z dnia 13.04.2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016r. 542) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r. poz. 817),
 • Zmiany obowiązków producenta oraz importera
 • Nowe definicje upoważnionego przedstawiciela, importera, komponentu,
 • Nowe wymagania dla wyrobów w zakresie materiałów w tym pojęcie produktów spełniających wymagania zasadnicze, ale stwarzających zagrożenie.

4. Nowe wymagania dotyczące instrukcji eksploatacji urządzeń elektrycznych w strefach ex

Wymagane dokumenty związane z BHP, ppoż. i eksploatacją urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem.

5. Wymagania w zakresie oceny ryzyka wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem wynikające z przepisów prawa.

Komentarz praktyczny do treści dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, opracowywanie oceny ryzyka wystąpienia wybuchu, typowe powtarzalne nieprawidłowości w zakresie opracowywania dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem – doświadczenia pokontrolne PIP.

6. Organizacja prac wykonywanych w strefach zagrożonych wybuchem

 • Wykaz potencjalnych miejsc i przestrzeni pracy zagrożonych wybuchem
 • Nowe pisemne instrukcje i pozwolenia na pracę w miejscach zagrożonych wybuchem oraz wytyczne dotyczące środków i warunków zapewniających właściwą koordynację prac prowadzonych w miejscach zagrożonych wybuchem (nowe instrukcje eksploatacji, instrukcje stanowiskowe, formularze, listy kontrolne)
 • Jak często oraz w jaki sposób zgodnie z wymaganiami prowadzić przeglądy i kontrole urządzeń Ex oraz jak je dokumentować? Wytyczne dotyczące przeprowadzania przeglądów, konserwacji prac remontowych i dopuszczania do użytkowania w atmosferach zagrożonych wybuchem instalacji, urządzeń, narzędzi i systemów zabezpieczeń.

7. Wymagania minimalne i zasadnicze dla urządzeń technicznych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem.

8. Jakie są obowiązki pracodawcy, kadry zarządzającej i pracowników w związku z bezpieczną eksploatacją urządzeń – kto i za co może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku zagrożenia?

9. Zasady doboru urządzeń do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów palnych według:

 • PN-EN 13463-1 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Podstawowe założenia i wymagania,
 • PN-EN 60079-14:2009 Atmosfery wybuchowe. Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych (oryg.),
 • PN – EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

10. Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (innych niż w kopalniach) zgodnie z:

 • PN-EN 60079-17:2008 Atmosfery wybuchowe. Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych (oryg.) zastąpiona przez PN-EN 60079-17:2014-05 Atmosfery wybuchowe – Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych
 • PN-EN 60079 – 19 Atmosfery wybuchowe. Część 19 Naprawa, remont i regeneracja urządzeń zastąpiona przez PN-EN 60079-19:2011 Atmosfery wybuchowe. Część 19 Naprawa,  remont i regeneracja urządzeń. (Wersja polska) oraz PN-EN 60079-19:2014 – 05  Atmosfery wybuchowe. Część 19 Naprawa,  remont i regeneracja urządzeń. (Wersja angielska)
 • PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. – Część 6: Sprawdzanie
 • PN-EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Wymagania ogólne
 • PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych.

11. Ochrona przed występowaniem elektryczności statycznej w procesach technologicznych wg PN – E – 05204 „Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania”

12. Zasady montażu połączeń kołnierzowych w strefach zagrożonych wybuchem – omówienie uprawnień w zakresie montażu i odbioru połączeń kołnierzowych wykonywanych na instalacjach.

13. Omówienie przykładów katastrof związanych w wybuchem pyłów i gazów.
 
14. Wnioski dotyczące ochrony przeciwwybuchowej w energetyce po katastrofach zaistniałych w latach 2010 – 2012.

15. Zmiany w prawie energetycznym – kwalifikacje osób wykonujących prace eksploatacyjne w energetyce. Omówienie kontrowersyjnych zmian rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób wykonujących prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych.

16. Kwalifikacje Dozoru Technicznego w zakresie montażu połączeń kołnierzowych instalacji w strefach zagrożonych wybuchem.

WYKŁADOWCA

Szkolenie ATEX – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem poprowadzi:

Uznany autorytet od 20 lat zajmujący się problematyką bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych. Współautor oraz członek zespołu opracowującego założenia do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych, w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem. Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Zeszyty Inspektora Pracy, Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy w zakresie BHP w górnictwie. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka.
Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy szkoleń – najwyższe oceny.

METODY

 Szkolenie ATEX – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem – metody:

Szkolenie Atex będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – „case study”. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

Szkolenie ATEX – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem adresujemy do:

Osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji w atmosferach zagrożonych wybuchem oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru), a w szczególności:

 • Specjalistów Działów Utrzymania Ruchu i Głównego Mechanika
 • Osób odpowiedzialnych za prawidłowy montaż i eksploatację oraz nadzór urządzeń
 • Specjalistów służb bezpieczeństwa i higieny pracy
 • kadry inżynierskiej i menedżerskiej zajmującej się zagadnieniami bezpieczeństwa technicznego, przeciwwybuchowego oraz funkcjonalnego w tym elektryków, automatyków i mechaników

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Atex – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
e277c057c87670291ca5a540542001e9b2096f8988597727

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA

19.09.2019 Ustroń
Hotel Olympic****Wellness&SPA
590 ZŁ (BRUTTO)
21.11.2019 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
590 ZŁ (BRUTTO)
22.05.2020 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
590 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA KRÓL
  AGNIESZKA KRÓL Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150 mobile: +48 608 577 231 e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Bardzo profesjonalny i zorganizowany wykładowca o dużej wiedzy merytorycznej i właściwym przekazie słownym. Będę polecała znajomym firmą organizującą szkolenie. Materiały dydaktyczne na ocenę celującą".

  MECALIT POLSKA Sp. z o.o. Jadwiga
 • "Bardzo interesujące szkolenie prowadzone ciekawie przez doświadczonego wykładowcę. Wiedza i przekaz wiadomości przez Inspektora na najwyższym poziomie. Organizacja szkolenia zasługuje na pochwały".

  Brembo Poland Sp. z o.o. Piotr

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.