In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-kurs-wymagania-pip-dla-maszyn-dyrektywa-maszynowa-minimalne-wymagania-bhp-dtr-bezpieczenstwo-maszyn

Szkolenie Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji

– zgodnie z nową dyrektywą maszynową i dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn – zalecenia pokontrolne Inspektorów

Warsztaty Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych prowadzone są przez Ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo maszyn w zakładach produkcyjnych w Polsce.
Nasi Eksperci zapoznają Uczestników z zalecanymi środkami i dobrymi praktykami podnoszącymi bezpieczeństwo maszyn ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków wynikających ze zmian w prawie.

Jak się okazuje, wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspektorów PIP wykazały, że 60% pracodawców nadal nie dostosowało maszyn do minimalnych wymagań bhp zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE.

Dlaczego firmy nadal nie spełniają wymagań dyrektywy narzędziowej i nie znają obowiązków wynikających z dyrektywy maszynowej?

Najwięcej problemów sprawiają starsze maszyny. Użytkownicy są zmuszeni samodzielnie wykonać wszelkie prace dostosowawcze, odtworzyć dokumentację techniczną gdyż niejednokrotnie ich producenci dawno zakończyli działalność.

Kolejnym problemem są maszyny zespolone zestawiane ze starych, mieszanych lub nowych maszyn przez samych użytkowników, którzy nie mają świadomości, że są producentami nowych maszyn zespolonych, które podlegają wymogom Dyrektywy Maszynowej i systemu oceny zgodności (Deklaracja Zgodności EC (WE), znak CE i dokumentacja towarzysząca).

Podczas szkolenia Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych, Eksperci Effect odpowiedzą na pytania jak kompleksowo dostosować stanowisko pracy przy maszynie do wymogów dyrektyw, BHP, PPOŻ i przedstawią sprawdzone i niezawodne rozwiązania techniczne wykorzystywane w pracach dostosowawczych – zalecenia pokontrolne PIP.

Podczas warsztatów przewidziano czas na indywidualne konsultacje z Ekspertami w sprawie dostosowania Państwa parku maszynowego do minimalnych wymagań bezpieczeństwa. Zachęcamy do wspólnej analizy list kontrolnych, zdjęć i dokumentacji maszyn wymagających dostosowania. Wykładowcy  wyjaśnią wszystkie wątpliwości i sytuacje trudne.


uczestnicy szkolenia wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych wybrali również:

BHP w transporcie wewnętrznym Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – cele szkolenia:

Celem szkolenia Wymagania PIP dla maszyn i urządzeń technicznych wskazanie jest omówienie obowiązków i odpowiedzialności prawnej ciążącej na użytkownikach maszyn nowych i starych, wynikających z przepisów aktualnie obowiązujących oraz udzielenie odpowiedzi na pytania najbardziej nurtujące obecnie użytkowników i producentów maszyn w zakresie oceny zgodności i spełniania wymagań bezpieczeństwa.

Równocześnie wejście w życie nowej dyrektywy maszynowej i niskonapięciowej  LVD 2014/35/UE zaowocowało wieloma pytaniami dotyczącymi praktycznej strony oceny zgodności maszyn. Na pracodawców zostały nałożone obowiązki w zakresie wyposażania stanowisk pracy w maszyny spełniające zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, a to z kolei zrodziło wiele pytań do producentów i dystrybutorów:

• czy producent dopełnił wszystkich obowiązków wynikających z dyrektyw wystawiając deklarację zgodności WE?

• czy producent bądź dystrybutor przekazał pełną dokumentację techniczną wymaganą do prawidłowego odbioru urządzenia (instrukcja obsługi, deklaracja zgodności itp.)?

• czy użytkownik dokonując samodzielnie modernizacji urządzenia traci oznaczenie CE i musi oznaczyć je nowym znakiem oraz przyjąć na siebie odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami zasadniczymi?

Na te i inne pytania odpowiedzą zaproszeni na szkolenie Eksperci, którzy wskażą najbardziej optymalne rozwiązania techniczne minimalizujące konieczne nakłady.

Firma EFFECT proponuje Państwu szkolenia z udziałem doświadczonych i kompetentnych wykładowców posiadających rzetelną i aktualną wiedzę popartą wieloletnią praktyką.

PROGRAM

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – program szkolenia:

1. Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – zakres stosowania oraz zasadnicze zmiany w stosunku do dyrektywy 98/37/WE

 • omówienie zmian w obszarach związanych z zakresem stosowania, oceną zgodności i wprowadzaniem maszyn i elementów bezpieczeństwa na rynek UE.
 • co to jest maszyna?
 • wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do projektowania i wykonywania maszyn.
 • rodzaje deklaracji, oznakowanie CE.
 • kategorie maszyn, które przy ocenie zgodności wymagają udziału Jednostki Notyfikowanej.
 • orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa.
 • dokumentacja techniczna maszyny, omówienie dokumentacji wymaganej dla maszyn.
 • przykłady dokumentów typu deklaracja zgodności, instrukcja obsługi.
 • co to maszyna nieukończona?
 • dokumentacja techniczna maszyny nieukończonej.
 • instrukcja montażu maszyny nieukończonej.
 • maszyny zespolone.
 • co to jest zespół maszyn i jakie obowiązki są z nim związane?
 • modernizacja maszyn.
 • normy zharmonizowane do nowej dyrektywy 2006/42/WE.
 • produkcja maszyn do użytku własnego (tzw. „samoróbka”).
 • producent, upoważniony przedstawiciel, importer – odpowiedzialność za wprowadzanie do obrotu bezpiecznych maszyn – nadzór rynku.
 • procedury oceny zgodności.
 • jak wykonać ocenę ryzyka maszyn? Norma PN EN 12100.
 • co powinien producent maszyny uwzględnić w ocenie maszyny?
 • przykłady wypadków zaistniałych przy obsłudze maszyn oznaczonych znakiem CE.
 • omówienie postępowania organów PIP po wypadkach przy pracy.

2. Nowa Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE – istotne zmiany od 20 kwietnia 2016 roku – obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów i pracodawców odpowiedzialnych za dobór bezpiecznych urządzeń na stanowiskach pracy.

 • bezpieczeństwo produktu zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE.
 • wymagana dokumentacja techniczna, deklaracja zgodności UE.
 • odpowiedzialność za produkt wadliwy wprowadzony na rynek – nadzór rynku.
 • wyłączenia z zakresu dyrektywy i ograniczenia odpowiedzialności.

3. Modernizacja maszyn – odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn.

 • jaki wpływ na oznakowanie znakiem CE ma przeróbka maszyny?
 • jakie zmiany wprowadzone przez użytkownika, kwalifikują maszyny do maszyn zmodernizowanych?
 • od kiedy obowiązuje nowa dyrektywa maszynowa po zmianach wprowadzonych w danej maszynie?
 • co w sytuacji gdy firma zakupiła maszynę zgodną z dyrektywą 2006/42/WE i dostosowała ją do własnych potrzeb?
 • co z maszynami, liniami produkcyjnymi, zespołami maszyn, które co jakiś czas są dostosowywane do własnych potrzeb użytkowników?
 • jakie zmiany powodują konieczność sporządzenia deklaracji zgodności ?
 • kiedy mamy do czynienia ze znaczną modernizacją a kiedy z gruntowną naprawą?
 • kto decyduje czy dokonaną przeróbkę albo naprawę maszyny należy zaliczyć do głębokiej modernizacji, czy też do gruntownej naprawy?
 • jak problem modernizacji regulują obecnie obowiązujące polskie i europejskie przepisy?
 • omówienie procedury modernizacji maszyn.
 • jak dokumentować modernizację maszyny?

4. Nowa Dyrektywa 2009/104/WE dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania przez pracowników wyposażenia roboczego przy pracy, ujednolicajacą przepisy dyrektyw 89/655/EWG oraz 95/63/WE, 2001/45/WE i 2007/30/WE

 • europejski system zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn – koncepcja bezpieczeństwa „starych” i „nowych” środków pracy.
 • kiedy stosowane są przepisy o minimalnych wymaganiach, a kiedy wymagania zasadnicze dla maszyn?
 • współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn – odpowiedzialność i obowiązki użytkownika w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w maszyny spełniające wymagania zasadnicze bezpieczeństwa.

5. Procedura doprowadzenia maszyn do zgodności z wymaganiami minimalnymi

 • dokonanie oceny poziomu bezpieczeństwa maszyn – audyt maszyn – warunki efektywnej realizacji audytu.
 • szczegółowe oględziny z identyfikacją, stref i sytuacji niebezpiecznych.
 • kontrola poprawności działania zainstalowanych elementów bezpieczeństwa.
 • pomiar czasu dobiegu, drogi hamowania oraz ewentualnie innych istotnych parametrów elementów ruchomych maszyny.
 • raport z audytu maszyny, oszacowanie ryzyka, odwołanie do norm i przepisów.
 • karta oceny ryzyka na stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami obligatoryjnymi Art. 226 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP z dn. 26.09.2003 Dz. U. Nr 169, poz. 1650 par. 39.1.

6. Omówienie najczęściej występujących niezgodności użytkowanych maszyn z dyrektywą 2009/104/WE – doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP.

 • przykłady niebezpiecznego działania maszyn.
 • przykłady usterek, które mogą prowadzić do stanu niebezpiecznego.
 • przykładowe uszkodzenia elementów elektrycznych.
 • przykładowe uszkodzenia elementów hydraulicznych lub pneumatycznych.
 • przykładowe uszkodzenia elementów mechanicznych.

7. Listy zagrożeń i listy kontrolne opracowane przez Inspektorów PIP dla różnych rodzajów urządzeń – zidentyfikowane i ocenione zagrożenia wynikające z niespełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa

 • sposób dokonywania oceny zagrożeń.
 • podział zagrożeń wg ich ciężaru na ekstremalne, wysokie, średnie i niskie.
 • zasady oceny ryzyka maszyn – wykorzystanie nieobowiązkowych norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową.
  – Norma PN-EN ISO 14121-1:2008.
  – Norma PN-EN ISO 12100-1:2005.
  – Norma PN-EN ISO 12100-2:2005.
  – Norma PN-EN 1088:2001.
  – Norma PN-EN 954-1:2001.
  – Norma PN-EN 953:1999 itp.
 • przykład oceny zgodności maszyn

8. Ocena dostosowania urządzeń technicznych objętych dozorem PIP do spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE – doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.

9. Postępowanie Inspektorów PIP w zależności od stwierdzonych niezgodności podczas kontroli urządzeń, wpisy do protokołu kontroli, decyzje itp.

10. Najnowsze zmiany w przepisach BHP – zwiększona odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo pracy.

11. Wypadki związane z niedostosowaniem urządzeń do dyrektywy 2009/104/WE.

12. Organizacja bezpiecznego stanowiska pracy wyposażonego w maszyny zgodnie z obowiązującymi w 2016 roku przepisami BHP. Praktyczne problemy z oceną ryzyka na stanowiskach wyposażonych w maszyny i urządzenia techniczne

 • Karty oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska: spawacza, ślusarza – mechanika, pracownika warsztatu mechanicznego, obróbka skrawaniem
  – informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego
  – identyfikacja zagrożeń
  – metodyka oceny ryzyka zawodowego
  – środki profilaktyczne

13. Obowiązki pracodawcy, kierującego pracownikami i pracowników w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

 • uprawnienia i obowiązki pracownika w związku z eksploatacją maszyn
 • odpowiedzialność karna i wykroczeniowa
 • wstrzymanie pracy maszyny i urządzenia
 • powstrzymanie się pracownika od wykonywania pracy

14. Bezpieczeństwo przy eksploatacji drabin i rusztowań na terenie zakładu pracy (utrzymanie ruchu, bieżące konserwacje maszyn i instancji będących na wyposażeniu obiektów) – z wyłączeniem prac budowlanych

 • obowiązujące w tym zakresie przepisy
 • znakowanie drabin i rusztowań
 • uprawnienia montażystów

WARSZTATY:

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA MASZYNY I DOKUMENTACJI  

Zredukuj ryzyko, zadbaj o bezpieczeństwo eksploatacji!

 • Ocena prezentowanych przez Eksperta maszyn użytkowanych w aspekcie spełnienia minimalnych wymagań
  – omówienie wymaganych prac związanych z usunięciem niezgodności na przykładzie prezentowanych maszyn
  – wskazanie najczęściej popełnianych błędów technicznych w pracach dostosowawczych
  – analiza wymagań dokumentacyjnych prezentowanych maszyn
  – minimalizacja ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn starych
WYKŁADOWCA

Szkolenie wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych poprowadzą:

I Część
Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Dyrektor Oddziału PIP
Uznany Ekspert z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli maszyn pod względem ich dostosowania do minimalnych wymagań bezpieczeństwa.
W ramach organów nadzoru rynku prowadzi kontrole w zakładach pracy w zakresie spełnienia przez urządzenia techniczne wymagań zasadniczych, prawidłowości oznakowania maszyn oraz kompletności dokumentacji technicznej urządzeń oddanych do eksploatacji.

II Część
Wieloletni Inspektor PIP
Posiadający bogate doświadczenie w nadzorze nad bezpieczeństwem pracy i kontroli technicznego bezpieczeństwa pracy w największych zakładach produkcyjnych w Polsce.
Odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE (wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych), narzędziowej 2009/104/WE (minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy).
Biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jest autorem opracowań, dokumentacji do ekspertyz stanu technicznego maszyn i urządzeń. Udziela porad w zakresie dokumentacji projektowej i technicznej maszyn.
Współpracuje z firmami produkcyjnymi, usługowymi i handlowymi w zakresie prawnej ochrony pracy.

METODY

wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – metody szkolenia:

Warsztaty Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z ćwiczeniami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.

Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – adresaci szkolenia:

 • użytkowników maszyn (pracodawcy, dozór techniczny, służby utrzymania ruchu, specjaliści BHP)
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za stan urządzeń w przedsiębiorstwie

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Bardzo rzetelne szkolenie, wyczerpujące tematykę. Wykładowcy posiadają ogromną wiedzę. Na szkoleniach pokazywane liczne przykłady, które ubogaciły szkolenie i pogłębiały wiedzę. Obszerne materiały szkoleniowe".  

   FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. Agnieszka
  • "Polecam szkolenie osobom doświadczonym jak i początkującym w temacie wymagań dla maszyn i urządzeń. Szkolenie nie tylko przydatne dla służb BHP, ale również dla pracowników UR, technologów czy producentów maszyn".  

   proseat Sp. z o.o. Maciej
  • "Szkolenie na wysokim poziomie, umiejętność przekazania wiedzy na przystępnym dla wszystkich poziomie, pobudzenie uczestników szkolenia do dyskusji. Autentyczne przykłady z życia omawiane krok po kroku. Polecam wzięcie udziału w szkoleniach firmy Effect".  

   TRW Steering Systems Poland Sp. z o.o. Karolina
  • "Bardzo dobra organizacja. Fachowo przekazywana wiedza. Możliwość dyskusji oraz poznania opinii służb kontrolujących pozwala na wykorzystywanie wiedzy na terenie własnej firmy".  

   ETISOFT Sp. z o.o. Anna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.