CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER

 In Akademia Menedżera
Rozwój
Kompetencji Osobistych
Akademia
Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=18517

CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER

– Simple Project Management Method Jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?

Większość przedsięwzięć realizowanych w przedsiębiorstwie niejednokrotnie wykracza poza standardowe czynności wykonywane przez poszczególne działy firmy. Takie działania jak reorganizacja przedsiębiorstwa, reorganizacja działu wdrożenie nowego oprogramowania, opracowanie nowego produktu, zakup  niektórych środków trwałych, inwestycje, działalność B+R, rozbudowa magazynu, budowa nowych budynków, często wymagają  stworzenia zespołu zrzeszającego wielu specjalistów różnych działów przedsiębiorstwa – od Działu zakupów poprzez Działy produkcji, finansowe i techniczne na Dziale sprzedaży i Kadrach kończąc.

Obecnie na rynku istnieje kilka wartościowych metodyk zarządzania projektem.  Do najczęściej wybieranych należą m.in. Prince 2, PMI, Scrum, Zarządzanie Cyklem Realizacji Projektu. Wielu użytkowników tych metodologii skarży się jednak, że są one zbyt sformalizowane, nie wpisują się w sposób prowadzenia dotychczasowych projektów, ich precyzyjne dostosowanie wymaga zbyt wielu modyfikacji, usprawnień i zmian. W konsekwencji proces ich wdrażania odsuwany jest w czasie a nawet porzucany. W rezultacie po całym procesie powstaje  szereg dokumentów, które są tylko archiwizowane a nie tworzą podstaw do planowania kolejnych projektów.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Zapraszamy Państwa do udziału w profesjonalnych warsztatach, których podstawowym celem jest przedstawienie, na praktycznych przykładach, użytecznego sposobu realizacji projektu.

Znajdą w nim Państwo dokładne omówienie tematów bliskich przedsiębiorcom m.in. porady:

 • jak prowadzić projekty w sposób prosty i nieobciążający czasowo menedżerów?
 • jak angażować zespoły projektowe w proces zarządzania wykonawcami i podwykonawcami planowanych przedsięwzięć?
 • jak planować cele, harmonogramy i budżet by zadowolić klientów i utrzymywać wysokie standardy obsługi przedsięwzięć planowanych w Państwa strategiach?
 • jak właściwie zaplanować i zakończyć sukcesem projekt w wyznaczonym czasie i w ramach dostępnych środków?

Warsztat sam w sobie jest projektem, którego Państwo doświadczacie, planujecie, prowadzicie i nim zarządzacie.

Oparcie go na jednym wiodącym studium przypadku pozwala zrealizować następujące cele:

 • przygotować uczestników do stworzenia struktury organizacyjnej na potrzeby PM
 • zaprojektować podstawowe dokumenty wspierające PM w przedsiębiorstwie, takie jak m.in. karta projektu, raporty z przebiegu projektu, harmonogramy finansowo – rzeczowe
 • zaplanować przebieg projektu, jego budżet i harmonogram
 • kontrolować przebieg projektu
 • eliminować odchylenia od planu projektu
 • przewidywać i kontrolować ryzyko związane z projektem

Podstawowym celem szkolenia jest:

 • Pozyskanie wiedzy na temat sprawnej i efektywnej realizacji projektu
 • Minimalizacja kosztów realizacji projektu
 • Lepsze wykorzystanie zasobów firmy – ludzi, sprzętu i majątku przedsiębiorstwa
 • Stworzenie formalnych wytycznych od organizacji zespołów projektowych w firmie
 • Usprawnienie organizacji firmy, poprzez lepsze zarządzanie zespołami projektowymi
 • Stworzenie metodologii zmian a w konsekwencji minimalizacja liczby popełnianych błędów
 • Stworzenie bazy wiedzy na temat realizacji „specjalnych” przedsięwzięć w przedsiębiorstwie

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli uczestnikom na:

 • Szczegółowe zaplanowanie realizacji projektu
 • Zaprojektowanie i wykorzystanie podstawowych dokumentów w projekcie
 • Zaplanowanie struktury prac
 • Zaplanowanie zasobów
 • Zaplanowanie harmonogramu
 • Zaplanowanie budżetu
 • Zaprojektowanie narzędzi kontroli realizacji projektu

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają gotowy do zastosowania:

 • Wzór wniosku projektowego
 • Wzór karty projektu
 • Wzór karty oddelegowania do projektu kierownika, członka zespołu
 • Arkusz planowania projektu w tym: planowania struktury prac, nakładu czasu pracy, zasobów i kosztów
 • Arkusz planowania harmonogramu finansowego wraz narzędziem: krzywa kosztów
 • Arkusz planowania ryzyka w projekcie
 • Wzór raportu z realizacji
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Projekt a rutynowe przedsięwzięcie

Co to jest projekt?
Jak rozpocząć pracę nad projektem?
Najpopularniejsze metodologie realizacji projektów
Etapy projektu oraz cykl życia projektu Klient projektu i jego wymagania
Interesariusze projektu
Umiejscowienie projektu w strukturze organizacyjnej Organizacja i struktura projektu
Definiowanie zakresu projektu – opracowywanie wizji projektu i wniosku projektowego – ćwiczenie

2. Definiowanie celów projektu

Jak wyznaczyć cele projektu?
Konflikty celów
Cele ogólne a szczegółowe
Matryca celów projektu
Warsztat: definiowanie celów, matryca celów projektu

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi – budowa zespołów projektowych, podział ról

Decydent
wybór kierownika projektu spośród pracowników
decyzja o wykorzystaniu metod Project Management
oszacowanie nakładów i kosztów
włączenie projektu w istniejącą strukturę organizacyjną firmy
wspieranie projektu i przedstawianie jego wyników na zewnątrz
koordynowanie przebiegu wielu pojedynczych projektów

Kierownik projektu   
wybór członków zespołu projektowego z działów firmy
planowanie terminów i niezbędnych zasobów osobowych kierowanie projektem
nadzór nad postępem prac i kosztami
kierowanie, informowanie i motywowanie członków zespołu
dokumentowanie i postępu prac i kosztów
zapewnienie kontaktu z klientem

Członek zespołu projektowego         
kalkulowanie kosztów
planowanie czasu
realizowanie etapów projektu w ramach zaplanowanego czasu i kosztów
współpraca z innymi działami
informowanie o postępach prac kierownika projektu

Stała i zmienna struktura projektowa

Rola komitetu sterującego i koordynatora projektu

Zakresy odpowiedzialności członków zespołu i kierownika projektu Priorytetowość w projekcie

Koordynacja prac poszczególnych zespołów projektowych ? zarządzanie wieloprojektowe

4. Definiowanie zakresu projektu

 • Start projektu
 • sesja startowa
 • podział projektu na fazy i moduły

Dokumentacja na potrzeby projektu

 • teczka projektu
 • zdefiniowanie obiegu dokumentów
 • podręcznik projektowy
 • dokumentacja techniczna projektu

Planowanie w projekcie

 • plan struktury projektu (WBS), struktura podziału pracy w projekcie – oszacowanie nakładów (metoda analogi, ekspercka, itd.)
 • planowanie cyklu realizacji i czasu (CPM)planowanie czasu (harmonogram, GANTT, metoda PERT itd.)
 • jak zrealizować projekt na czas, dotrzymać terminów podczas realizacji projektu? jak monitorować postępy projektu?
 • ocena i planowanie oraz analiza obciążeń zasobów (metody redukcji kosztów stałych)

Warsztat:  definiowanie nakładu czasu pracy, przypisywanie zasobów Definiowanie zakresu projektu w tym definiowanie struktury prac, nakładu czasu pracy oraz harmonogramu i zasobów – budowa harmonogramu rzeczowego – ćwiczenie

5. Planowanie i kontrola kosztów w projekcie
Jak zrealizować projekt zgodnie z budżetem?

Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie
W jaki sposób odpowiednio wycenić użycie zasobów?
Jak wycenić materiały?
Sposoby kalkulacji kosztów
Budżet projektu
Jak skutecznie prognozować wielkość budżetu?
Harmonogram finansowy
Kontrola kosztów projektu (harmonogram finansowo rzeczowy, krzywa kosztów)

Warsztat: Tworzenie harmonogramu finansowo – rzeczowego – ćwiczenie

6. Analiza ryzyka związanego z projektem
W jaki sposób kontrolować i nadzorować ryzyko w realizacji projektu?

Źródła ryzyka
PORTFOLIO ryzyka
Analiza ryzyka związanego z umowami
Zarządzanie i kontrola ryzyka
Metody redukcji ryzyka w projekcie

Tworzenie Portfolio ryzyka – ćwiczenie

7. Realizacja projektu

Zarządzanie zmianą w projekcie
Podejmowanie decyzji o zmianie
Metody kompensowania zmian, karty odstępstw i zmian
Konsekwencje zmian w projekcie

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

dr Marek Kasperek

Specjalista z długoletnim doświadczeniem w realizacji projektów z różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Doktor zarządzania na kierunku Zarządzanie w Uniwersytecie Ekonomicznym.

Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektem Europejskim”. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki.

Autor ponad 90 artykułów5 książek,  współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu zarządzania, w tym zarządzania projektem, planowania i organizacji projektów, efektywnego zarządzania przedsięwzięciami w przedsiębiorstwie.

Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe z zakresu zarządzania projektami, ma na swoim koncie prowadzenie warsztatów dla kilku tysięcy menedżerów projektów i członków zespołów projektowych. Konsultant i doradca – zrealizował 9000 godzin doradztwa z zakresu zarządzania projektami i podnoszenia produktywności.

Ekspert odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu:
– opracowania analizy strategicznej i tworzenia strategii,
– analizy prawnej i ekonomicznej,
– analizy innowacyjności
– stworzenia metodyki zarządzania projektem dla wielu polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych m.in. Orlen Oil SA, Hoger Sp. z o.o, ARMAK Sp. z o.o, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, Południowy Koncern Energetyczny S.A, Centrum Logistyczno – Dystrybucyjne „No Limit”, Apreo Logistics SA, Wojskowe Zakłady Mechaniczne Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich, Voxel SA, Collect Consulting.

Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

 • Zarządzanie projektem
 • Project Management. Efektywne zarządzanie przedsięwzięciami
 • Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
 • Planowanie i organizacja projektów logistycznych
 • Koncepcja i typologia projektów logistycznych
METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Nasze warsztaty są:

Praktyczne, ponieważ szkolimy ze standardów i procedur łatwych do wykorzystania w codziennej pracy.

Warsztaty są konkretne, ponieważ skupiamy się na tym, co Uczestnikom szkoleń może przynieść największe korzyści w krótkim i średnim okresie.

Angażujące, ponieważ ćwiczenia angażują umysł i emocje Uczestników. Warsztaty służą rozwijaniu wiedzy i umiejętności oraz wzmacniają motywację.

Projektując szkolenia, stawiamy cztery założenia: prezentowana wiedza wynika z praktyki materiał służy inspirowaniu zmian materiał zapada w pamięć wiedza przekształcana jest w konkretne umiejętności

Wykorzystujemy następujące metody:   Sekwencja 3PZ – powiedz, pokaż, przećwicz, zastosuj. Formuła ZUUZ – zobacz, usłysz, ustosunkuj się, zapisz. Studium przypadku (case studies) – analiza rzeczywistych zdarzeń w rzeczywistych przedsiębiorstwach.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

Pracowników i menedżerów zajmujących się zarządzaniem projektami, niezależnie od branży i rodzaju prowadzonych projektów (projekty inwestycyjne, innowacyjne, organizacyjne), osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych produktów, wdrażanie zmian w firmach a w szczególności:

 • kierowników projektów
 • liderów wdrażania zmian
 • członków zespołów projektowych
 • kierownictwa wyższego szczebla
 • szefów biur projektów – PMO (Project Management Office)
 • project managerów zainteresowanych uzupełnieniem swojego warsztatu metodologicznego.
ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

14-15 czerwca 2018r. – Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
Ustroń, ul. Grażyńskiego 10
www.hotelolympic.pl

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA – najlepiej oceniany czterogwiazdkowy hotel w Ustroniu z przepięknym nowo otwartym Centrum Wellness (basen, jacuzzy, sauny, siłownia). Luksusowy, urokliwie położony nad rzeką Wisłą, w samym centrum uzdrowiska.  Wyróżnia wyśmienitą kuchnią, która zadowoli najbardziej wymagających Gości.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 19:00 – 21:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 1640 zł brutto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1590 zł brutto.
Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1190 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (dwa noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
96%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
e277c057c87670291ca5a540542001e9b2096f8988597727

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA

TERMIN: 27-28.09.2018 rok
MIEJSCE:
HOTEL:
Ustroń
Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
CENA: 1640 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Poprowadzone zostało świetnie. Szkolenie pomaga spojrzeć na obowiązki wykonywane w spółce z różnych stron. Duża inspiracja do dalszych działań. Możliwość poznania ciekawych osobowości zarówno prowadzącego, jak i uczestników".

  Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o. Adam
 • "Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Przejrzystość przekazywanych informacji. Dobra atmosfera na szkoleniu. Praktyczne przykłady".

  ista Shared Services Polska Sp. z o.o. Joanna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.