In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/akademia-menedzera-finansow-i-controllingu

Szkolenie Akademia menedżera finansów i controllingu

– przygotowanie i interpretacja analiz finansowych przedsiębiorstw

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dyrektorów finansowych, pracowników departamentu finansowego, doradców finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych oraz menedżerów, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę praktyczną w obszarze analizy finansowej.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa to jeden z głównych obszarów funkcjonowania firmy, mający na celu dostarczenie informacji niezbędnych do oceny działalności i perspektyw efektywnego rozwoju, jak również zminimalizowania ewentualnych strat.

To obszar zarządzania powierzany nie tylko firmowym analitykom finansowym, ale również menedżerom, od których wymagane jest prezentowanie i interpretowanie analiz finansowych, zarządzanie ryzykiem finansowym, podejmowania właściwych decyzji mających wpływ na wynik finansowy firmy.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Szkolenie dostarczy Uczestnikom szeregu informacji związanych z przebiegiem procesów finansowych w firmie. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z procesami tworzenia sprawozdań finansowych oraz kierunkami ich oceny.

Majątek firmy i źródła jego finansowania stanowić będą podstawę do oceny płynności finansowej i strategii z niej wynikającej.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane czynniki mające wpływ na kształt rachunku zysków i strat.

Uczestnicy zapoznają się ze zjawiskiem dźwigni operacyjnej i finansowej.

Zaprezentowane zostaną również zależności pomiędzy wskaźnikami analizy rachunku wyników, które stanowić mogą podstawę dla podejmowania decyzji w zakresie realizacji strategii redukcji kosztów.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Zjawiska finansowe a zjawiska pieniężne, czyli czy zysk to pieniądze w firmie?

 • Określenie misji, strategii i celu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Kategoria rynkowej wartości dodanej i jej znaczenie w formułowaniu kierunków rozwojowych firmy
 • Wskaźnik SVA w modelu zarządzania strategicznego
 • Operacyjne cele działalności finansowej
 • Zysk a kasa w firmie

Pieniądz, wartość pieniądza w czasie

 • Zmiana wartości pieniądza w czasie
  Oprocentowanie i dyskontowanie pieniądza
 • Procent składany
 • Znaczenie dyskonta dla modeli efektywności inwestycji

Zasady analizy finansowej i analizy technicznej

 • Cele, metody i odbiorcy analizy finansowej
 • Analiza finansowa jako element analizy sytuacji finansowej
 • Pułapki analizy finansowej
 • Systemy ewidencji finansowo-księgowej, dokumentacja finansowa w firmie
 • Budowa i wzajemne relacje elementów sprawozdania finansowego
 • Strategiczne zarządzanie finansami

Modele analizy sprawozdań finansowych

 • Analiza struktury sprawozdań finansowych
 • Analiza dynamiki sprawozdań finansowych
 • Zarządzanie wynikiem finansowym
 • Zjawisko dźwigni operacyjnej
 • Modele następstwa szeregowego
 • Wskaźniki efektywności zarządzania zasobami
 • Analiza rentowności – wskaźniki rentowności i modyfikacje w ich formułach; rentowność księgowa a rentowność ekonomiczna

Finanse przedsiębiorstw

 • Finansowanie działalności przedsiębiorstwa – źródła finansowania, struktura kapitału,
 • Analiza kosztu kapitału obcego, własnego i stopa średniego ważonego kosztu kapitału
 • Zjawisko dźwigni finansowej
 • Zadłużenie firmy – modele analityczne
 • Krótkoterminowe decyzje finansowe – zarządzanie aktywami obrotowymi, zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi,

Płynność i zarządzanie kapitałem pracującym

 • Istota zarządzania płynnością finansową
 • Analiza oraz rola planowania płynności finansowej w krótkim okresie czasu
 • Strategiczne planowanie płynności finansowej
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym: agresywna i konserwatywna strategia zarządzania aktywami i pasywami
 • Kapitał obrotowy a analiza płynności finansowej w oparciu o klasyczne wskaźniki płynności finansowej
 • Cykl konwersji gotówki (okresy rotacji zapasów, należności i zobowiązań)
 • Zarządzanie zapasami – struktura zapasów (towary, materiały, produkcja w toku, wyroby gotowe), podstawowe metody zarządzania zapasami (model ABC, podejście just-in-time), model ekonomicznej wielkości dostawy, podejście inwestycyjne w zarządzaniu zapasami
 • Zarządzanie zobowiązaniami handlowymi – podstawowe zasady zarządzania zobowiązaniami handlowymi, istota kredytu kupieckiego
 • Zarządzanie należnościami – monitorowanie poziomu i struktury należności, terminy płatności faktur (wyznaczanie cyklów rotacji należności), polityka zarządzania należnościami (analiza skutków zmian terminów płatności, badania następstw zmian cen oraz wprowadzania rabatów)
 • Zarządzanie gotówką – motywy utrzymania gotówki w przedsiębiorstwie, model zapasów gotówki, przygotowanie budżetu gotówkowego
 • Wyznaczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, finansowanie potrzeb w zakresie kapitału obrotowego netto
 • Klasyczne wskaźniki płynności a skorygowany wskaźnik płynności bieżącej; wpływ polityki rachunkowości na analizę na przykładzie należności
 • Analiza wskaźnikowa w prognozowaniu bankructwa
 • Deterministyczne metody analityczne

Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością

 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w firmie
 • Systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania
 • Grupowanie i rozliczanie kosztów – budżetowanie kosztów, przychodów i wyników – wprowadzenie
 • Planowanie w podmiotach wewnętrznych przedsiębiorstwa
 • Budżetowanie kosztów w podmiotach kosztowych

Podstawy planowania finansowego

 • Planowanie operacyjne gotówki
 • Plany i budżety operacyjne (krótkookresowe)
 • Planowanie sprawozdań finansowych metodą procentu od sprzedaży
 • Model stabilnego rozwoju w planowaniu finansowym

Rynki finansowe – współpraca i pozyskiwania funduszy

 • Struktura i funkcjonowanie rynku finansowego
 • Rynki kapitałowe i pieniężne
 • Instrumenty finansowe a papiery wartościowe
 • Rynek bankowy
 • Rynek usług faktoringowych i leasingowych

Analiza projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa

 • Zastosowanie narzędzi oceny efektywności projektów inwestycyjnych
 • Proste miary oceny projektów inwestycyjnych (nie uwzględniające wartości pieniądza w czasie)
 • Modele dynamiczne analizy efektywności (uwzględniające wartość pieniądza w czasie)
 • Analiza wrażliwości projektu
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Adam Solarzewicz

stolarzewicz

Doświadczony trener biznesu (20 lat ponad 15.000 h treningów), uznany akredytowany Superwizor (CSA Accredited, EMCC Accredited, ICF Approved) i certyfikowany Coach, doświadczony Executive&Business Coach, wieloletni ekspert w obszarze HR oraz rozwoju kadry menedżerskiej, praktyk biznesu. Coach pracujący z wyższą kadrą menedżerską, politykami i osobami publicznymi.
Pierwszy Polak, który uzyskał najwyższą akredytację Coach-Supervisor prestiżowej londyńskiej Coaching Supervision Academy.

Dyrektor Merytoryczny wielu programów studiów podyplomowych rozwijających kompetencje menedżerskie i coachingowe (m.in. Akademia Profesjonalnego Coachingu i Master Coaching, Zaawansowane narzędzia Coachingowe), były Członek Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, członek współzałożyciel Izby Coachingu (były członek Prezydium Izby).

Absolwent m.in. londyńskiej Coaching Supervision Academy (Akredytowany Superwizor – EMCC Accredited oraz ICF Approved), Oxford Brookes University (MBA), ICAN Institute/Harvard Business (Academy of Strategic Leadership), Szkoły Głównej Handlowej (Human Resource Management).

Poprzez coaching, doradztwo i projekty rozwojowe od 20 lat wspiera sukcesy najwyższej kadry menedżerskiej m.in. takich firm jak: PGE, KGHM, ArcelorMittal, Thai Union, King Oscar, SOPREMA, Frigolanda, Korona SA, UPC Polska, Wizja TV, Osmosys, Tieto, AtMedia, Artman, Sarstedt, DeltaPlus, DB Schenker, Poczta Polska, Lear Corporation, Hager Group, Liberty Poland, ING Banku, Getin Banku, mBanku, Multibanku, BRE Banku, BZ WBK, Nationale Nederlanden, Carey Agri, Factory Centrum, ING Securities, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji oraz wielu osób publicznych.

Jako praktyk i doświadczony ekspert zarządzania przez wiele lat prowadził zajęcia w ramach polskich i międzynarodowych programów studiów – m.in. w programach MBA i Executive MBA, warsztatów strategicznych, szkół coachingu. Jako wykładowca współpracował z Oxford Brookes University, Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkołą Zarządzania Polish Open University, Wyższą Szkołą Biznesu, Wyższą Szkołą Bankową.

Autor wielu publikacji poświęconych rozwojowi i zarządzaniu w książkach i uznanych czasopismach: m.in.:

 • Coaching Kadry Zarządzającej na rynku Polskim (współautor rozdziału) – w książce: Leadership Coaching – jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata red. L. Czarkowska, Poltext, 2013
 • Refleksje na temat dylematów etycznych w pracy Coacha – w książce: Profesjonalny Coaching – Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha, red. Małgorzata Sidor-Rządkowska, Wolters-Kluwer, 2012
 • Menedżer w czasach zmiany – Źródła oraz konsekwencje zmian wpływające na organizację i jej pracowników, Personel i Zarządzanie, maj 2009
 • Jakie umiejętności powinien mieć menedżer przeprowadzający swój zespół przez zmianę – Personel i Zarządzanie, czerwiec 2009
 • W jaki sposób najskuteczniej rozwijać i przygotowywać na zmiany całą organizację – Personel i Zarządzanie, lipiec 2009
 • W jaki sposób optymalizować zasoby ludzkie i procesy personalne – Personel i Zarządzanie, sierpień 2009
 • Cykli publikacji w ramach ForumHR: Jak stworzyć skuteczną prezentację, Najważniejsze to umieć znaleźć sojuszników, Rola działu HR w kulturze projektowej, Nowoczesna firma musi postawić na partnerstwo

Ekspert i prelegent podczas wielu polskich i międzynarodowych konferencji biznesowych i naukowych poświęconych rozwojowi kompetencji – m.in. międzynarodowej konferencji „Leadership coaching”, Konferencji Kadry, HR Strategies Summit, Training and Development Summit, HR Business Partnering Summit, „Zarządzaniu talentami”, „Y Generation”, „Employer Branding”, Internet Governance Forum oraz programów radiowych i telewizyjnych.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatów w trakcie których uczestnicy, wspierani przez trenera, będą tworzyć rachunki przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Prezesów, Właścicieli Firm, Członków Zarządów, Kadry Menedżerskiej, odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwie
 • Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych
 • Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
 • Osób, które chcą wzbogacić swoją wiedzę praktyczną w obszarze analizy finansowej.
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   • Kinga Lalko-Smołka
    Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.