Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie

 In Akademia Menedżera, Rozwój kompetencji osobistych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/analiza-cash-flow-czyli-skuteczne-zarzadzanie-gotowka-w-firmie

Szkolenie cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie

– jak samodzielnie interpretować dane przedstawiające kondycję finansową firmy oraz podejmować skuteczne decyzje na podstawie rachunku przepływów pieniężnych?  

Co zyskasz dzięki szkoleniu Cash flow:

Zysk w firmie nie zawsze równa się gotówce, która jest do dyspozycji firmy.
Bardzo często ze sprawozdania finansowego wynika zysk, a firma cierpi na chroniczny brak gotówki i traci płynność finansową.
Cash flow opisuje wpływające do firmy pieniądze i wydatkowaną gotówkę.
Dzięki cash flow otrzymasz szybką informację, ile w rzeczywistości Twoja firma wygenerowała gotówki, jaka jest skala Twojej działalności i kondycja finansowa Twojej firmy.

Podczas szkolenia Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie uczymy:

jak sprawnie sporządzić rachunek przepływów pieniężnych?
jak samodzielnie interpretować dane obrazujące faktyczną kondycję finansową firmy?
jak stworzyć system wczesnego ostrzegania by zapobiec utracie kondycji finansowej przedsiębiorstwa?

Czytanie bilansu to dziś za mało, poznaj rachunek przepływów pieniężnych!

Do niedawna oceniając kondycję finansową firmy analizowano dane pochodzące z bilansu, rachunku zysków i strat. Obecnie coraz bardziej wiarygodnym źródłem informacji i elementem systemu wczesnego ostrzegania o kondycji finansowej firmy jest rachunek przepływów pieniężnych.

Po zakończeniu szkolenia Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie uczestnicy otrzymują:

 • Wzory sprawozdania z przepływów pieniężnych
 • Wzór arkuszy oceny wskaźnikowej dokumentu (MS EXCEL)
 • Narzędzie do automatycznego przygotowania wstępnego rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią (MS EXCEL)

Inwestujesz w fundusze, grasz na giełdzie?
Widza pozyskana podczas szkolenia Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie, umożliwi ci szybką ocenę kondycji konkretnego przedsiębiorstwa!


Uczestnicy szkolenia Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie wybrali również:

Szkolenie finanse dla menedżerów i nie finansistów Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie – cele szkolenia:

Szkolenie Cash flow pomoże Ci samodzielnie dokonać oceny kondycji finansowej firmy.
Dzięki Cash flow stworzysz system wczesnego reagowania na pogarszającą się sytuację ekonomiczną Twojej firmy.
Za pomocą Cash flow będziesz skutecznie przeciwdziałać kryzysowi w swojej firmie.

Podczas szkolenia Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie zaprezentowana zostanie technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
Poznasz budowę, zawartość merytoryczną i interpretacją rachunku przepływów pieniężnych.
Uczestnicy wspierani przez trenera-praktyka, będą tworzyć rachunki przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Podczas szkolenia Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie dowiesz się:

 • Czemu służy cash flow?
 • Jak zbadać skąd spółka ma pieniądze i na co je wydaje?
 • Jak czytać i właściwie interpretować wszystkie wskaźniki rachunku przepływów pieniężnych?
 • Co oznaczają poszczególne pojęcia pojawiające się w cash flow?
 • Jak interpretować kwoty pojawiające się w cash flow?
 • Jakie są źródła finansowania działalności firmy?
 • Jakie są źródła finansowania inwestycji?
 • Na co firma przeznacza nadwyżki finansowe?
 • Czy firma posiada odpowiednie środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych?
PROGRAM

Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie – program szkolenia:

CASH FLOW W FIRMIE – Czego dowiesz się z rachunku przepływów pieniężnych (cash flow)?

 • Krótkoterminowe decyzje w firmie, czyli po co prowadzimy biznes?
 • Źródła informacji o poziomie płynności finansowej – sprawozdanie finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej.
 • Zasady konstrukcji wskaźników struktury bilansu jako podstawa do oceny stopnia ryzyka zarządzania.
 • Statyczne techniki pomiaru płynności finansowej w firmie.
 • Czym jest kapitał pracujący?
 • Cykl konwersji gotówki i wskaźniki sprawności gospodarowania.
 • Model zapotrzebowania na kapitał pracujący.
 • Polityka zarządzania zapasami – jak określić optymalny stan magazynowy, prawidłową wielkość zamówienia i partii produkcji.
 • Czym sfinansować wydatki operacyjne? Polityka kredytu kupieckiego i zarządzanie należnościami.
 • Krótkoterminowe źródła finansowania firmy, czyli skąd wziąć pieniądze?
 • Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a ocena ryzyka działalności.
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi – podstawa konstrukcji rachunku przepływów pieniężnych.

PO CASH FLOW? RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA, KLUCZOWE POJĘCIA

 • Podstawa prawna sporządzania rachunku przepływów pieniężnych – obowiązki a możliwości przedsiębiorcy.
 • Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych
  – działalność operacyjna,
  – działalność finansowa,
  – działalność inwestycyjna.
 • Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  – metoda bilansowa (pośrednia),
  – metoda kasowa (bezpośrednia).
 • Źródła informacji dla prawidłowej konstrukcji sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
 • Powiązania z innymi elementami sprawozdania finansowego
  – pozycje bilansowe a rachunek przepływów pieniężnych
  – pozycje rachunku zysków i strat a rachunek przepływów pieniężnych
  – informacja dodatkowa a rachunek przepływów pieniężnych

CASH FLOW METODA POŚREDNIA

 • Warunki zastosowania metody pośredniej.
 • Wynik finansowy jako baza do przepływów z działalności operacyjnej.
 • Korekty wyniku.
 • Zastosowanie wskaźnika EBITDA w zarządzaniu finansami.
 • Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych metoda pośrednią wprost ze sprawozdania finansowego
 • Przygotowanie etapowe rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią drogą różnic stanów bilansowych
 • Uzupełnienie informacji w ramach korekt wstępnego rachunku przepływów pieniężnych
 • Case – przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych

CASH FLOW – POZAOPERACYJNE PARAMETRY KONSTRUKCJI RACHUNKU

 • Klasyfikacja zdarzeń do odpowiednich kategorii przepływów pieniężnych.
 • Wpływy i wydatki z działalności inwestycyjnej.
 • Wpływy i wydatki z działalności finansowej.
 • Najczęściej spotykane problemy i pułapki w procesie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
 • Analiza wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych
 • Case – wyznaczenie wskaźników dla przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – ANALIZA

 • Metody (techniki) analizy finansowej rachunku przepływów pieniężnych – jakie wnioski wyciągać ze sprawozdania?
 • Wskaźniki wystarczalności gotówkowej czyli na co wystarczy gotówki?
 • Znaczenie amortyzacji dla obszarów zarządzania przepływami operacyjnymi.
 • Ocena czynników kształtujących przepływy pieniężne
 • Case – analiza sytuacji
WYKŁADOWCA

Szkolenie Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie poprowadzi:

Aleksandra Tarasek

Ekspert, trener i praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego, cash flow, bilansu.

Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.

Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.

Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego. Na przestrzeni dekady przeprowadziła ok. 540 dni szkoleniowych w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, controllingu sprzedaży zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

Jest współautorką projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, usług finansowych i kontrolingu.

Długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w obszarach związanych z prowadzeniem projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami.

Warsztaty prowadzone z udziałem wykładowcy są oceniane najwyższymi notami przez doświadczonych dyrektorów finansowych i prezesów największych spółek w Polsce.

Obszary szkoleń:

 • analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • kluczowe wskaźniki finansowe
 • analiza efektywności projektów inwestycyjnych
 • kontroling finansowy i kontroling kosztów
 • kontroling sprzedaży
 • budżetowanie i planowanie finansowe
 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • podstawy bankowości
METODY

Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie – metody szkolenia:

Szkolenie Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia na temat cash flow wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera.

W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera-praktyka, będą pogłębiać swoją wiedzę na temat rachunku przepływów pieniężnych za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.

ADRESACI

Szkolenie Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie adresowane jest do:

 • Prezesów, Właścicieli Firm, Członków Zarządów, kadry zarządzającej od najwyższego do operacyjnego szczebla
 • Kadry kierowniczej i menedżerskiej, która odpowiedzialna jest za zarządzanie kosztami i samodzielne decyzje dot. firmy, działu (obszary sprzedaży, logistyki, produkcji, inwestycji)
 • Specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie danych dla menedżerów koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
 • Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
 • Wszystkich osób współpracujących z księgowymi, specjalistami działów finansowych

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

  ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
 • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

  Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.