http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/cash-flow-dla-menedzerow

Szkolenie Cash flow dla managerów

– jak zarządzać gotówką w firmie, ocenić kondycję i płynność finansową, podejmować skuteczne decyzje menedżerskie?

Czytanie bilansu to za mało!

Do niedawna menedżerowie oceniając kondycję finansową firmy analizowali dane pochodzące z bilansu, rachunku zysków i strat. Obecnie coraz bardziej wiarygodnym źródłem informacji i elementem systemu wczesnego ostrzegania o kondycji finansowej firmy jest rachunek przepływów pieniężnych.

My uczymy,

jak samodzielnie interpretować dane obrazujące faktyczną kondycję finansową firmy?
jak stworzyć system wczesnego ostrzegania by zapobiec utracie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Zysk wykazywany w firmie nie zawsze jest tożsamy z gotówką będącą do dyspozycji zarządzających firmą. Bardzo często ze sprawozdania finansowego wynika zysk a firma cierpi na chroniczny brak gotówki i traci płynność finansową.

Cash flow opisuje wpływające do firmy pieniądze i wydatkowaną gotówkę. Dzięki cash flow menedżerowie otrzymują informację ile w rzeczywistości przedsiębiorstwo wygenerowało gotówki, jaka jest skala jego działalności i kondycja finansowa.

Efektywne zarządzanie gotówką w firmie należy do jednego z najważniejszych zadań stojących przed menedżerami.

Dzięki posiadanej gotówce firmy regulują swoje zobowiązania, dokonują zakupów maszyn, materiałów, wypłacają wynagrodzenia pracownikom, płacą podatki.

Zrozumienie, interpretacja, analiza rachunku przepływów pieniężnych ? CASH FLOW ma kluczowe znaczenie dla właściwej oceny standingu finansowego firmy, analizy wypłacalności,

 

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Warsztaty mają wspomóc menedżerów w dokonywaniu samodzielnej oceny kondycji finansowej firmy, pomóc w stworzeniu systemu identyfikacji symptomów pogarszającej się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa i przeciwdziałania kryzysowi.

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z budową, zawartością merytoryczną i interpretacją rachunku przepływów pieniężnych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatów w trakcie których uczestnicy wspierani przez trenera, będą tworzyć rachunki przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:

 • Czemu służy analiza cash flow?
 • Jak zbadać skąd spółka ma pieniądze i na co je wydaje?
 • Jak czytać i właściwie interpretować wszystkie wskaźniki rachunku przepływów pieniężnych?
 • Co oznaczają poszczególne pojęcia pojawiające się w cash flow?
 • Jak interpretować kwoty pojawiające się w cash flow?
 • Jakie są źródła finansowania działalności firmy?
 • Jakie są źródła finansowania inwestycji?
 • Na co firma przeznacza nadwyżki finansowe?
 • Czy firma jest w stanie wypłacić dywidendy, czy źródłem wypłaty nie jest pożyczka?
 • Czy firma posiada odpowiednie środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych?
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

MODELE ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ W FIRMIE

 • Charakterystyka krótkoterminowych decyzji w firmie
 • Źródła informacji o poziomie płynności finansowej ? sprawozdanie finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej
 • Modele konstrukcji wskaźników struktury bilansu
 • Statyczne techniki pomiaru płynności finansowej w firmie
 • Istota kapitału pracującego
 • Cykl konwersji gotówki i wskaźniki sprawności gospodarowania
 • Model zapotrzebowania na kapitał pracujący
 • Techniki monitorowania polityki zarządzania zapasami
 • Model optymalnej wielkości zamówienia i partii produkcji
 • Polityka kredytu kupieckiego i zarządzanie należnościami
 • Krótkoterminowe źródła finansowania firmy
 • Wyznaczniki strategii zarządzania kapitałem obrotowym
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi ? podstawa konstrukcji rachunku przepływów pieniężnych

KONSTRUKCJA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA, KLUCZOWE POJĘCIA CZYLI PO CO NAM CASH FLOW?

 • podstawa prawna sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 • Rachunek przepływów pieniężnych jako składnik sprawozdania finansowego
 • Podmioty zobligowane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 • Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych
  • działalność operacyjna
  • działalność finansowa
  • działalność inwestycyjna
 • Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  • metoda bilansowa (pośrednia)
  • metoda kasowa (bezpośrednia)
 • Rachunek przepływów pieniężnych wg Krajowego Standardu Rachunkowości 1 a sprawozdanie z przepływów pieniężnych według MSR 7 ? podobieństwa i różnice
 • Źródła informacji dla prawidłowej konstrukcji sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
 • Powiązania z innymi elementami sprawozdania finansowego
  • pozycje bilansowe a rachunek przepływów pieniężnych
  • pozycje rachunku zysków i strat a rachunek przepływów pieniężnych
  • informacja dodatkowa a rachunek przepływów pieniężnych

METODY SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

METODA BEZPOŚREDNIA KONSTRUKCJI SPRAWOZDANIA

 • Warunki konieczne dla możliwości zastosowania metody bezpośredniej
 • Wpływy i wydatki z działalności operacyjnej
 • VAT w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

METODA POŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

 • Warunki zastosowania metody pośredniej
 • Wynik finansowy jako baza do przepływów z działalności operacyjnej
 • Korekty wyniku
 • Zastosowanie wskaźnika EBITDA w zarządzaniu finansami

POZAOPERACYJNE PARAMETRY KONSTRUKCJI RACHUNKU CASH FLOW

 • Klasyfikacja zdarzeń do odpowiednich kategorii przepływów pieniężnych
 • Wpływy i wydatki z działalności inwestycyjnej
 • Wpływy i wydatki z działalności finansowej
 • Najczęściej spotykane problemy i pułapki w procesie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

ANALIZA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 • Metody (techniki) analizy finansowej rachunku przepływów pieniężnych
  • analiza ogólna
  • analiza dynamiki
  • analiza porównawcza
  • analiza wskaźnikowa
  • prezentacja i interpretacja przykładowych wskaźników
 • Wskaźniki wystarczalności gotówkowej
 • Znaczenie amortyzacji dla obszarów zarządzania przepływami operacyjnymi
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Aleksandra Tarasek

Ekspert, trener i praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego.

Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.

Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.

Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego. Na przestrzeni dekady przeprowadziła ok. 540 dni szkoleniowych w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, controllingu sprzedaży zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

Jest współautorką projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, usług finansowych i kontrolingu.

Długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w obszarach związanych z prowadzeniem projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami.

Warsztaty prowadzone z udziałem wykładowcy są oceniane najwyższymi notami przez doświadczonych dyrektorów finansowych i prezesów największych spółek w Polsce.

Obszary szkoleń:

 • analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • kluczowe wskaźniki finansowe
 • analiza efektywności projektów inwestycyjnych
 • kontroling finansowy i kontroling kosztów
 • kontroling sprzedaży
 • budżetowanie i planowanie finansowe
 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • podstawy bankowości
METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Prezesów, Właścicieli Firm, Członków Zarządów, kadry zarządzającej od najwyższego do operacyjnego szczebla
 • Kadry kierowniczej i menedżerskiej, która odpowiedzialna jest za zarządzanie kosztami i samodzielne decyzje dot. firmy, działu (obszary sprzedaży, logistyki, produkcji, inwestycji)
 • Specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie danych dla menedżerów koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
 • Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
 • Wszystkie osoby współpracujące z księgowymi, specjalistami działów finansowych
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Logos***
1mlogos-zakopane27logos-zakopane20

Hotel Logos***

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  • AGNIESZKA WALAS
   AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.