http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/certyfikowany-project-manager-2-2

Szkolenie Certyfikowany project manager

– Simple Project Management Method. Jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem?

Reorganizacja przedsiębiorstwa, działu, wdrożenie nowego oprogramowania, opracowanie nowego produktu, zakup niektórych środków trwałych, inwestycje, rozbudowa magazynu, budowa nowych obiektów – wszystkie te działania wykraczają poza standardowe czynności wykonywane przez specjalistów poszczególnych działów. Realizowane jako projekty cechują się większą efektywnością, wymagają mniejszych nakładów i krótszego czasu realizacji.

Co daje przedsiębiorstwu zarządzanie projektem?
– czy jest to zbędny balast, czy też wręcz odwrotnie „silnik” napędzający firmę.

Obecnie na rynku istnieje kilka wartościowych metodyk zarządzania projektem, najpopularniejsze to Prince 2, PMI, Scrum, Zarządzanie Cyklem Realizacji Projektu.
Większość użytkowników tych metodologii skarży się jednak na to, że są one zbyt sformalizowane, a ich precyzyjne dostosowanie wymaga zbyt wielu modyfikacji, usprawnień i zmian.

Nasz warsztat jest prezentacją autorskiej metody zarządzania projektami.
Nasz warsztat sam w sobie jest projektem, który zaplanujesz, doświadczysz, poprowadzisz i będziesz nim zarządzać.

Oparcie szkolenia Certyfikowany project manager na studium przypadku pozwala zrealizować następujące cele:

 • przygotować uczestników do stworzenia struktury organizacyjnej na potrzeby PM
 • zaprojektować podstawowe dokumenty wspierające PM w przedsiębiorstwie, takie jak m.in. karta projektu, raporty z przebiegu projektu, harmonogramy finansowo – rzeczowe
 • zaplanować przebieg projektu, jego budżet i harmonogram
 • kontrolować przebieg projektu
 • eliminować odchylenia od planu projektu
 • przewidywać i kontrolować ryzyko związane z projektem

Podstawowym celem szkolenia Certyfikowany Project Manager jest:

 • Pozyskanie wiedzy na temat sprawnej i efektywnej realizacji projektu
 • Minimalizacja kosztów realizacji projektu
 • Lepsze wykorzystanie zasobów firmy – ludzi, sprzętu i majątku przedsiębiorstwa
 • Stworzenie formalnych wytycznych od organizacji zespołów projektowych w firmie
 • Usprawnienie organizacji firmy, poprzez lepsze zarządzanie zespołami projektowymi
 • Stworzenie metodologii zmian a w konsekwencji minimalizacja liczby popełnianych błędów
 • Stworzenie bazy wiedzy na temat realizacji „specjalnych” przedsięwzięć w przedsiębiorstwie

Wiedza zdobyta podczas szkolenia Certyfikowany Project Manager pozwoli Ci na:

 • Szczegółowe zaplanowanie realizacji projektu
 • Zaprojektowanie i wykorzystanie podstawowych dokumentów w projekcie
 • Zaplanowanie struktury prac
 • Zaplanowanie zasobów
 • Zaplanowanie harmonogramu
 • Zaplanowanie budżetu
 • Zaprojektowanie narzędzi kontroli realizacji projektu

Na szkoleniu Certyfikowany Project Manager otrzymasz gotowy do zastosowania:

 • Wzór wniosku projektowego
 • Wzór karty projektu
 • Wzór karty oddelegowania do projektu kierownika, członka zespołu
 • Arkusz planowania projektu w tym: planowania struktury prac, nakładu czasu pracy, zasobów i kosztów
 • Arkusz planowania harmonogramu finansowego wraz narzędziem: krzywa kosztów
 • Arkusz planowania ryzyka w projekcie
 • Wzór raportu z realizacji

uczestnicy szkolenia Certyfikowany Project Manager wybrali również:

Szkolenie asertywny szef – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

19-20 września 2024r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

Zarezerwuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-14:00.

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 1340zł netto/os.

Do podanych kwot zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie certyfikowany project manager – cele i korzyści:

Certyfikowany project manager to warsztaty, których podstawowym celem jest przedstawienie, na praktycznych przykładach, użytecznego sposobu realizacji projektu.

Znajdziesz w nim dokładne omówienie tematów bliskich przedsiębiorcom m.in. porady:

 • jak prowadzić projekty w sposób prosty i nieobciążający czasowo menedżerów?
 • jak angażować zespoły projektowe w proces zarządzania wykonawcami i podwykonawcami planowanych przedsięwzięć?
 • jak planować cele, harmonogramy i budżet by zadowolić klientów i utrzymywać wysokie standardy obsługi zaplanowanych przedsięwzięć?
 • jak właściwie zaplanować i zakończyć sukcesem projekt w wyznaczonym czasie i w ramach dostępnych środków?
PROGRAM

Szkolenie Certyfikowany project manager – program:

1. Projekt a rutynowe przedsięwzięcie

Co to jest projekt?
Jak rozpocząć pracę nad projektem?
Najpopularniejsze metodologie realizacji projektów
Etapy projektu oraz cykl życia projektu Klient projektu i jego wymagania
Interesariusze projektu
Umiejscowienie projektu w strukturze organizacyjnej Organizacja i struktura projektu
Definiowanie zakresu projektu – opracowywanie wizji projektu i wniosku projektowego – ćwiczenie

2. Definiowanie celów projektu

Jak wyznaczyć cele projektu?
Konflikty celów
Cele ogólne a szczegółowe
Matryca celów projektu
Warsztat: definiowanie celów, matryca celów projektu

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi – budowa zespołów projektowych, podział ról

Decydent
wybór kierownika projektu spośród pracowników
decyzja o wykorzystaniu metod Project Management
oszacowanie nakładów i kosztów
włączenie projektu w istniejącą strukturę organizacyjną firmy
wspieranie projektu i przedstawianie jego wyników na zewnątrz
koordynowanie przebiegu wielu pojedynczych projektów

Kierownik projektu   
wybór członków zespołu projektowego z działów firmy
planowanie terminów i niezbędnych zasobów osobowych kierowanie projektem
nadzór nad postępem prac i kosztami
kierowanie, informowanie i motywowanie członków zespołu
dokumentowanie i postępu prac i kosztów
zapewnienie kontaktu z klientem

Członek zespołu projektowego         
kalkulowanie kosztów
planowanie czasu
realizowanie etapów projektu w ramach zaplanowanego czasu i kosztów
współpraca z innymi działami
informowanie o postępach prac kierownika projektu

Stała i zmienna struktura projektowa

Rola komitetu sterującego i koordynatora projektu

Zakresy odpowiedzialności członków zespołu i kierownika projektu Priorytetowość w projekcie

Koordynacja prac poszczególnych zespołów projektowych ? zarządzanie wieloprojektowe

4. Definiowanie zakresu projektu

 • Start projektu
 • sesja startowa
 • podział projektu na fazy i moduły

Dokumentacja na potrzeby projektu

 • teczka projektu
 • zdefiniowanie obiegu dokumentów
 • podręcznik projektowy
 • dokumentacja techniczna projektu

Planowanie w projekcie

 • plan struktury projektu (WBS), struktura podziału pracy w projekcie – oszacowanie nakładów (metoda analogi, ekspercka, itd.)
 • planowanie cyklu realizacji i czasu (CPM)planowanie czasu (harmonogram, GANTT, metoda PERT itd.)
 • jak zrealizować projekt na czas, dotrzymać terminów podczas realizacji projektu? jak monitorować postępy projektu?
 • ocena i planowanie oraz analiza obciążeń zasobów (metody redukcji kosztów stałych)

Warsztat:  definiowanie nakładu czasu pracy, przypisywanie zasobów Definiowanie zakresu projektu w tym definiowanie struktury prac, nakładu czasu pracy oraz harmonogramu i zasobów – budowa harmonogramu rzeczowego – ćwiczenie

5. Planowanie i kontrola kosztów w projekcie
Jak zrealizować projekt zgodnie z budżetem?

Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie
W jaki sposób odpowiednio wycenić użycie zasobów?
Jak wycenić materiały?
Sposoby kalkulacji kosztów
Budżet projektu
Jak skutecznie prognozować wielkość budżetu?
Harmonogram finansowy
Kontrola kosztów projektu (harmonogram finansowo rzeczowy, krzywa kosztów)

Warsztat: Tworzenie harmonogramu finansowo – rzeczowego – ćwiczenie

6. Analiza ryzyka związanego z projektem
W jaki sposób kontrolować i nadzorować ryzyko w realizacji projektu?

Źródła ryzyka
PORTFOLIO ryzyka
Analiza ryzyka związanego z umowami
Zarządzanie i kontrola ryzyka
Metody redukcji ryzyka w projekcie

Tworzenie Portfolio ryzyka – ćwiczenie

7. Realizacja projektu

Zarządzanie zmianą w projekcie
Podejmowanie decyzji o zmianie
Metody kompensowania zmian, karty odstępstw i zmian
Konsekwencje zmian w projekcie

WYKŁADOWCA

Szkolenie certyfikowany project manager – Trener:

Ekspert z długoletnim doświadczeniem w realizacji projektów z różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Doktor zarządzania na kierunku Zarządzanie w Uniwersytecie Ekonomicznym.

Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektem Europejskim”. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki.

Autor ponad 90 artykułów5 książek,  współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu zarządzania, w tym zarządzania projektem, planowania i organizacji projektów, efektywnego zarządzania przedsięwzięciami w przedsiębiorstwie.

Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe z zakresu zarządzania projektami, ma na swoim koncie prowadzenie warsztatów dla kilku tysięcy menedżerów projektów i członków zespołów projektowych. Konsultant i doradca – zrealizował 9000 godzin doradztwa z zakresu zarządzania projektami i podnoszenia produktywności.

Ekspert odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu:
– opracowania analizy strategicznej i tworzenia strategii,
– analizy prawnej i ekonomicznej,
– analizy innowacyjności
– stworzenia metodyki zarządzania projektem dla wielu polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych m.in. Orlen Oil SA, Hoger Sp. z o.o, ARMAK Sp. z o.o, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, Południowy Koncern Energetyczny S.A, Centrum Logistyczno – Dystrybucyjne „No Limit”, Apreo Logistics SA, Wojskowe Zakłady Mechaniczne Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich, Voxel SA, Collect Consulting.

Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

 • Zarządzanie projektem
 • Project Management. Efektywne zarządzanie przedsięwzięciami
 • Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
 • Planowanie i organizacja projektów logistycznych
 • Koncepcja i typologia projektów logistycznych
METODY

Szkolenie certyfikowany project manager – metody:

Nasze warsztaty są:

Praktyczne, ponieważ szkolimy ze standardów i procedur łatwych do wykorzystania w codziennej pracy.

Warsztaty są konkretne, ponieważ skupiamy się na tym, co Uczestnikom szkoleń może przynieść największe korzyści w krótkim i średnim okresie.

Angażujące, ponieważ ćwiczenia angażują umysł i emocje Uczestników. Warsztaty służą rozwijaniu wiedzy i umiejętności oraz wzmacniają motywację.

Projektując szkolenia, stawiamy cztery założenia: prezentowana wiedza wynika z praktyki materiał służy inspirowaniu zmian materiał zapada w pamięć wiedza przekształcana jest w konkretne umiejętności

Wykorzystujemy następujące metody:   Sekwencja 3PZ – powiedz, pokaż, przećwicz, zastosuj. Formuła ZUUZ – zobacz, usłysz, ustosunkuj się, zapisz. Studium przypadku (case studies) – analiza rzeczywistych zdarzeń w rzeczywistych przedsiębiorstwach.

ADRESACI

Szkolenie certyfikowany project manager – adresowane jest do:

Pracowników i menedżerów zajmujących się zarządzaniem projektami, niezależnie od branży i rodzaju prowadzonych projektów (projekty inwestycyjne, innowacyjne, organizacyjne), osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych produktów, wdrażanie zmian w firmach a w szczególności:

 • kierowników projektów
 • liderów wdrażania zmian
 • członków zespołów projektowych
 • kierownictwa wyższego szczebla
 • szefów biur projektów – PMO (Project Management Office)
 • project managerów zainteresowanych uzupełnieniem swojego warsztatu metodologicznego.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
96%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

19-20.09.2024 Szkolenie online
1340 ZŁ (NETTO)
24-25.10.2024 Ustroń
Spa&Wellness Hotel Diament Ustroń****
1599 ZŁ (NETTO)
5-6.12.2024 Szczyrk
Hotel Skalny***
1599 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Poprowadzone zostało świetnie. Szkolenie pomaga spojrzeć na obowiązki wykonywane w spółce z różnych stron. Duża inspiracja do dalszych działań. Możliwość poznania ciekawych osobowości zarówno prowadzącego, jak i uczestników".

   Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o. Adam
  • "Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Przejrzystość przekazywanych informacji. Dobra atmosfera na szkoleniu. Praktyczne przykłady".

   ista Shared Services Polska Sp. z o.o. Joanna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.