In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/kpi-kluczowe-wskazniki-efektywnosci

Szkolenie Kpi – kluczowe wskaźniki efektywności

– w zarządzaniu, podejmowaniu decyzji biznesowych, analizowaniu, raportowaniu realizacji celów firmy. Praktyczne warsztaty dla menedżerów.

„Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać” – Peter Drucker

KPI – Key Performacne Indicators, kluczowe wskaźniki efektywności, to jedno z najczęściej  stosowanych  narzędzi pomocnych w zarządzaniu niemal każdym obszarem organizacji od produkcji przez wielkość sprzedaży, efekty kampanii marketingowych, po jakość, ilość reklamacji w stosunku do liczby sprzedanych produktów, koszty, nadgodziny.

Jak mierzyć efekty zarządzania?
Dlaczego świat biznesu kręci się wokół KPI?
Jak wyznaczyć KPI na różnych poziomach zarządzania i w różnych działach firmy?
Czym powinny się charakteryzować dobrze dobrane KPI?
Jak raportować wyniki w oparciu o KPI?

Na te i inne pytania dotyczące najlepszych praktyk zarządzania przez cele odpowiedzą zaproszeni Trenerzy, którzy zaprezentują swoje wieloletnie doświadczenia zdobyte we współpracy z zarządami i menedżerami polskich firm.    

KPI służą do:

 • planowania i podejmowania działań biznesowych, operacyjnych
 • mierzenia i oceny skuteczności działań
 • kontroli bieżącej sytuacji organizacji i identyfikowania na czas pojawiających się problemów
 • szybkiego reagowania na pojawiające się problemy i podejmowania trafnych decyzji
 • wychwytywania obszarów nieefektywnych
 • śledzenia zmian w czasie.

Za pomocą dobrze przygotowanych KPI można sprawdzić:

 • czy firma spełnia założenia wzrostu?
 • czy pracownicy dostarczają wymagane realizacje?
 • czy koszty administracyjne nie są zbyt duże w stosunku do przychodów firmy – a jeśli tak, gdzie szukać oszczędności?

Za pomocą KPI można rozliczać efekty pracy poszczególnych działów, mogą one być podstawą do premiowania pracowników firmy. Pomagają w rozliczaniu współpracy z firmami zewnętrznymi.

Szkolenie przygotowuje do posługiwania się wskaźnikami KPI (Key Performance Indicators) i jak najlepszego dopasowania ich do realizowanych celów. Uczestnicy szkolenia w sposób praktyczny opracują wybrane kluczowe wskaźniki postępu (KPI), zdobędą umiejętność doboru niezbędnych informacji do opracowania wskaźników.  

Wiedza uzyskana podczas szkolenia będzie wsparciem dla tych, którzy pracują i udoskonalają system zarządzania przez cele lub są na etapie jego tworzenia.

Szkolenie rozwija kompetencje związane z budowaniem, wdrożeniem i stosowaniem systemu KPI, a zasady rozwoju systemu są prezentowane w kontekście systemu zarządzania aktywnością organizacyjną Performance Management i zarządzania przez cele. Oferowane szkolenie przybliży uczestnikom teorię i praktykę koncepcji wskaźników efektywnościowych w tej perspektywie (MBO).

Szkolenie pozwoli także na wdrożenie w organizacji systemu kaskadowania celów oraz raportowania rezultatów w oparciu o Hoshin Kanri (czyli, zaangażowanie pracowników w skuteczny i szybki przepływ właściwej informacji, we właściwym czasie i miejscu pod właściwy adres).

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają podstawy teorii i filozofii KPI
 • zdobędą wiedzę i umiejętności formułowania KPI i następnie egzekwowania ich wykonania
 • poznają zasady doboru wskaźników KPI do specyfiki realizowanych celów
 • uświadomią sobie znaczenie właściwego doboru wskaźników KPI
 • nauczą się definiować kluczowe wskaźniki dla różnych stanowisk pracy
 • nabędą umiejętności dokonywania oceny realizacji celów o precyzyjnie określone mierniki
 • będą umieli prowadzić rozmowy przygotowujące podwładnych do określenia celów oraz rozmowy mobilizujące do ich realizacji

Uczestnicy szkolenia otrzymają m.in. gotowe szablony w excelu na kilka wskaźników związanych z:
jakością,
produkcją,
dostawami na czas
obliczaniem godzin nadliczbowych
zapasami materiałowymi.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Przygotowanie do pracy z systemem KPI

 • definicje i zasady korzystania ze wskaźników KPI
 • zasady doboru KPI w różnych obszarach organizacji
 • pozycja KPI w zarządzaniu celami organizacji
 • studium przypadku – co w mojej organizacji może być mierzalnym KPI?

Cel: Uczestnicy poznają i zrozumieją zasady, funkcje KPI, zrozumieją wpływ wskaźników KPI na realizacje celów firmy oraz ustalanie priorytetów w działaniu

System pracy z KPI

 • identyfikacja krytycznych czynników sukcesu
 • wybór głównych aktywności do pomiaru KPI
 • przygotowanie bazy mierników
 • przykłady mierników KPI
 • wskaźniki jednowymiarowe, złożone i jakościowe
 • skąd brać wskaźniki? Waga celu, waga wskaźnika
 • studium przypadku – Twoja organizacja. Twoje cele. Twoje KPI.

 Cel: Uczestnicy potrafią definiować obszary dla wskaźników KPI, rozumieją różnice pomiędzy wskaźnikiem a miernikiem, wiedzą jak różnicować wskaźniki ilościowe i jakościowe

 Pomiar realizacji celów

 • KPI w systemie zarządzania przez cele
 • kluczowe definicje w zakresie pomiaru realizacji celów
 • narzędzia i zasady dokonywania pomiaru aktywności i wyników
 • wskaźniki KPI a karta wyników BSC
 • studium przypadku – struktura celów – priorytety

Cel: Uczestnicy poznają założenia oraz elementy KPI, uzyskają wiedzę dotyczącą pomiaru i zbierania informacji, aktywności i wyników oraz struktury celów, zdobędą wiedzę jak pracować z kartą celów/wyników

Niepoprawnie zdefiniowane KPI – aspekty praktyczne

 • problemy w osiąganiu celów strategicznych i operacyjnych
 • trudności w weryfikowaniu stopnia realizacji KPI
 • konsekwencje korzystania z błędnie dobranych KPI
 • studium przypadku – czy tylko KPI-ami żyje biznes?

Cel: Uczestnicy zrozumieją swoją odpowiedzialność i będą umieli oszacować  ryzyko popełnianych błędów w definiowaniu właściwych wskaźników KPI

Zarządzanie za pomocą KPI

 • powiązania pomiędzy celami i KPI na różnych poziomach zarządzania
 • identyfikacja kluczowych procesów i ich wskaźników KPI
 • przykłady zastosowania KPI w zarządzaniu
 • zasady interpretowania wskaźników KPI
 • śledzenie zmian wskaźników w czasie – cel – sprawdzenia czy podejmowane decyzje były słuszne z biznesowego punktu widzenia
 • studium przypadku – Czy Twoje wskaźniki mówią Ci to, co rzeczywiście powinieneś wiedzieć?

Cel: Uczestnicy będą umieć właściwie interpretować relacje cele – wskaźniki KPI,  będą interpretować wskaźniki efektywnościowe, zrozumieją zasadę kaskadowania celów organizacji, poprawią  szybkość podejmowania decyzji na podstawie aktualnych wartości wskaźników KPI

Monitorowanie realizacji zadań i celów.
Jak interpretować i raportować?

 • kontroling w ustalaniu celów i wskaźników KPI
 • miary aktywności i miary rezultatów – ocena na podstawie KPI
 • koordynacja i sterowanie celami organizacji a samokontrola pracownika
 • powiązanie zarządzania przez cele i KPI z systemem motywacyjnym
 • czy pracownicy dostarczają wymagane realizacje? – Ocena wyników pracy pracownika w oparciu o kartę wyników, feedback.

Cel: Uczestnicy będą umieć określać, wyznaczać i monitorować cele i zadania oraz analizować efektywność podejmowanych działań. Będą umieć udzielać informacji zwrotnej w kontekście zrealizowanych zadań. Będą umieć w odpowiedni sposób raportować co ułatwi menedżerom szybkie formułowania wniosków i podejmowanie właściwych decyzji

Wdrożenie KPI – skutecznej metody zarządzania firmą

 • przygotowanie środowiska do wdrożenia KPI
 • rola komunikacji w skutecznym wdrożeniu KPI
 • błędy popełniane w procesie wdrożenia
 • studium przypadku – Wykorzystanie KPI w firmie handlowej

Cel: Uczestnicy będą potrafić  implementować wypracowane rozwiązania w organizacji, rozumieją relacje wpływu wskaźników na właściwe działania i decyzje biznesowe, rozumieją rolę i odpowiedzialność właściwej komunikacji w organizacji

KPI w projektowaniu strategii sprzedaży – co? kiedy? i jak? mierzyć w dziale sprzedaży

 • projektowanie sprzedażowych wskaźników KPI

Jak pracować na KPI w praktyce? – case study dla wybranych obszarów, monitorowanie i ocena.

Przedstawienie kluczowych wskaźników doskonalenia firmy mających za zadanie poprawę, między innymi, takich parametrów działania organizacji jak dostawy na czas, wielkość sprzedaży, realizacja planów produkcyjnych, poziom zapasów materiałowych, kontrola nadgodzin, reklamacji, itp.

Wskaźniki podstawowe  – dostawy, produkcja, wydajność, doskonalenie

 • prezentacja wybranych wskaźników (także bazowanie na wiedzy z pierwszego dnia szkolenia)
 • opracowanie wskaźników w oparciu o wyniki symulacji z poprzedniej sesji oraz rejestracje video
 • praca nad wskaźnikami związanymi z dostawami na czas, produkcją na czas, wysokością sprzedaży w stosunku do budżetu
 • wskaźniki ciągłego doskonalenia

Cel: Fizyczne wytworzenie konkretnych wskaźników w oparciu o pomiary z sesji produkcyjnych

Wskaźniki towarzyszące produkcji – zapasy, nadgodziny, jakość. System Hoshin Kanri – ciągłe doskonalenie firmy poprzez przekazanie wizji, celów i zadań na wszystkie szczeble organizacji, od zarządu aż po pracowników tak, aby wszyscy wykonywali swoje zadania w oparciu o wspólne plany i dokonywali stałej analizy uzyskiwanych wyników.

 • prezentacja wybranych wskaźników
 • wypracowanie konkretnych wskaźników
 • praca nad wskaźnikami związanymi z obrotem materiałowym i zapasami materiałowymi, nadgodzinami, wielkością reklamacji, wskaźnikami jakościowymi oraz kosztami jakości
 • wstępne opracowanie podstawowych zasad systemu Hoshin Kanri w firmach produkcyjnych oraz w branżach poza produkcyjnych.

Symulacja spotkania kierownictwa na poziomie TOP 30 lub wybranego spotkania na poziomie TOP 15 / TOP 5

 • definiowanie, adresowanie i terminowanie zadań korygujących
 • raportowanie wskaźników
 • sposoby reakcji na różne trudne rodzaje zachowania w tych okolicznościach
 • podsumowanie szkolenia, informacja zwrotna uczestników, certyfikaty

Cel: Przećwiczenie udziału w spotkaniu Hoshin Kanri oraz poznanie sposobów zachowania w różnych sytuacjach związanych z funkcjonowaniem wskaźników KPI

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCAMI NA SZKOLENIU BĘDĄ:

dr Andrzej Bogusz

Trener, manager i konsultant z ponad 25-letnim doświadczeniem (bankowość, informatyka, konsulting). Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, optymalizacji procesów biznesowych (Lean Management, Six Sigma, Operational Excellence, Business Process Re-engineering) i zarządzaniu procesowym, zarządzaniu projektami i budowie wewnętrznych metodyk projektowych.

Jego współpraca z firmami koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem i ciągłością działania, doskonaleniu kompetencji managerskich i budowie struktury i kultury efektywnego zarządzania (zarządzanie przez cele, plany pracy i spotkań managerskich, systemy KPI, prowizoria strategiczne, zarządzanie zmianą, strukturalne systemy zarządzania).

Certyfikaty: PRINCE2 Practitioner, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania ISO 9001, Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania ISO 9001, Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.

Prowadził projekty i pracował dla firm z branż: bankowo-finansowej, informatycznej, ubezpieczeniowej, konsultingu i szkoleń, kruszyw, produkcyjnej, sieci sprzedaży, logistycznej, motoryzacyjnej, spożywczej, przetwórstwa, administracji publicznej i innych.

Ireneusz Poznański

Współtwórca pakietu mierników KPI (Key Performance Indicators) w różnych przedsiębiorstwach. Specjalizuje się w projektach strategicznych, projektach związanych z poprawą efektywności firm oraz optymalizacji procesów biznesowych. Od początku swojej kariery związany z wdrażaniem zmian w organizacjach o zasięgu międzynarodowym – lider zespołów Change Management. Dodatkowo pełni rolę koordynatora wdrożeń inicjatyw z zakresu ciągłego doskonalenia na poziomie kadry zarządzającej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu wydajnymi organizacjami, planowania i sterowania produkcją, logistyki, zarządzania gospodarką magazynową a także we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Lean / Kaizen. Pracował w organizacjach prowadzących produkcję seryjną (przemysł kolejowy) oraz produkcję jednostkową (przemysł energetyczny), odpowiadał za planowanie i sterowanie produkcją. Do jego codziennych obowiązków należało zarządzanie zespołem pracowników planowania i logistyki, organizacja pracy produkcji, zagwarantowanie dostaw na czas zarówno materiałów jak i wyrobów gotowych, wdrożenie narzędzi Lean (Kanban, 5S, Visual management). 
Aktualnie wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie w doradztwie, szkoleniach, planowaniu oraz organizacyjnym wsparciu wdrożeń w obszarach zarządzania produkcją oraz logistyką (5S, TPM, Kaizen, VSMD).
Prelegent na spotkaniach skupiających praktyków Lean (eliminacja oporu wobec Lean, Lean w produkcji jednostkowej, KAIZEN – system sugestii pracowniczych, praktyczne aspekty wdrażania projektów optymalizacyjnych, m.in. na: Manufacturing Strategy Summit.

Wybrani Klienci:

Bombardier Transportation Polska / Hungary, Donko Sp. z o.o., Zehnder Group Sp. z o.o., Winkelmann Polska, Coca-Cola, Pilkington, Draexlmaier, BorgWarner, Tikkurila i wielu innych.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie ma formę interaktywnych 16 godzinnych warsztatów.

Podczas warsztatów stosujemy tylko i wyłącznie sprawdzone oraz skuteczne metody szkoleniowe, które są kwintesencją naszych długoletnich doświadczeń. Nasze warsztaty kształtują praktyczne umiejętności dzięki uznanym metodom pracy takich jak: burza mózgów, dyskusja, gra symulacyjna, studium przypadku, odgrywanie ról, interaktywna prezentacja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, elementy coachingu i mindmappingu, kwestionariusze i testy zachowań.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

kadry zarządzającej, właścicieli spółek i członków rad nadzorczych, menedżerów uczestniczących w procesach decyzyjnych, reprezentujących wszystkie działy firmy. Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które chcą poznać metodykę tworzenia i wdrażania wskaźników dla podejmowania skutecznych decyzji w procesie zarządzania przez cele (Performance Management).

ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.