In Akademia Menedżera, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/od-konfliktu-do-wspolpracy-jak-skutecznie-rozwiazywac-spory-w-zespolach-technicznych-i-produkcyjnych

Szkolenie Od konfliktu do współpracy. Jak skutecznie rozwiązywać spory w zespołach technicznych i produkcyjnych?

– najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników UR i Produkcji w osiąganiu lepszych wyników w pracy

Zapraszamy Państwa do udziału w intensywnych, a zarazem niezwykle ciekawych warsztatach szkoleniowych adresowanych do kierowników działów technicznych odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywanych prac.

Głównym celem szkolenia jest poznanie najnowszych trendów w zarządzaniu zespołami z uwzględnieniem specyfiki kierowania Działem UR i produkcji oraz nabycie umiejętności wykorzystania ich w praktyce.

Skuteczne kierowanie działem utrzymania ruchu i produkcji obarczone jest specyficznymi problemami i wymaga od kierowników działów technicznych, UR i Produkcji rozwoju własnego potencjału twórczego i intelektualnego oraz umiejętności interpersonalnych i przywódczych.

Szkolenie przebiega w formie aktywnych warsztatów, w spontanicznej i przyjaznej atmosferze, co pozwala z łatwością nabyć praktyczną wiedzę i umiejętności stosowania metod psychologicznych, przydatnych w zarządzaniu zespołem pracowników UR i produkcji, w szczególności z zakresu: przywództwa, komunikowania się, zarządzania konfliktem, motywowania i rozwiązywania trudnych sytuacji.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Poznanie podstawowych zasad i metod kierowania oraz wspierania pracowników w osiąganiu lepszych wyników w pracy w działach technicznych i UR.
 • Nabycie i rozwój umiejętności zarządzania zespołem pracowników działów technicznych w celu osiągania jak najlepszych wyników jego działania.
 • Przygotowanie do przejścia od dyrektywnego kierowania do zarządzania zgodnego z zasadami „human relations”, nakierowanego na optymalną motywację pracowników i wykorzystania potencjału ludzkiego.
 • Zdobycie umiejętności doboru odpowiedniego stylu kierowania do każdego podwładnego uwzględniającego m.in. preferowany przez pracownika styl komunikowania się, styl uczenia się i pracy.
 • Zdobycie umiejętności kształtowania postaw pracowników zgodnych z wartościami i polityką firmy.
 • Trening asertywności.
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Nowoczesne zarządzanie ludźmi a potrzeby „umysłów technicznych”

 • Tradycja a nowoczesność – jak zmieniały się sposoby podejścia do efektywnego zarządzania ludźmi
 • Czym się różnią procesy zarządzania i kierowania?
 • Warunki pracy w środowisku produkcyjnym i technicznym i ich istotny wpływ na proces zarządzania i motywowania
 • Kluczowa rola szefów – wpływ przełożonego na zaangażowanie i wyniki pracy
 • Motywowanie pracowników a motywowanie zespołów
 • Zasady współpracy z działami „nie technicznymi”

Szef działu technicznego – jego rola i obszary odpowiedzialności

 • Rola kierownika zespołu  – odpowiedzialność za zadania, zespół,  rozwój ludzi
 • Cechy osobowości i umiejętności szefa działu technicznego
 • Praktyczne zadania a umiejętności szefa działu technicznego
 • Co to jest przywództwo? – na przykładzie działu technicznego
 • Jak być skutecznym szefem działu technicznego – czynniki  osobistego sukcesu w zarządzaniu ludźmi

Autorytet szefa działu technicznego podstawą sprawnego zarządzania

 • Autorytet a władza formalna
 • Podstawowe czynniki budujące autorytet:
  – autorytet funkcji
  – autorytet doświadczenia i kompetencji
  – autorytet osobowości
  – władza polegająca na porozumieniu
  – co podważa a co buduje autorytet menedżera działu technicznego
 • Zasady sprawowania władzy
 • Budowanie relacji  z  podwładnymi w środowisku technicznym
 • Awans w zespole – problem czy szansa dla szefa działu technicznego
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z podwładnymi

Style zarządzania zespołami na przykładzie działu technicznego

 • Podstawowe style przewodzenia/zarządzania
 • „Wady i zalety” wynikające z różnych stylów zarządzania
 • Dobór stylu do zadania, grupy i sytuacji
 • Twój styl zarządzania – autodiagnoza
 • Określenie własnego, preferowanego stylu zarządzania
 • Jak doskonalić swój styl przewodzenia

Skuteczna komunikacja w procesie zarządzania „umysłami  technicznymi”

 • Sposoby skutecznej komunikacji interpersonalnej : werbalnej i niewerbalnej
 • Bariery komunikacyjne pomiędzy ludźmi i sposoby na ich omijanie
 • Aktywne słuchanie – zrozumienie potrzeb innych
 • Kto pyta nie błądzi – rola pytań w procesie motywowania pracowników
 • Techniki utrzymania sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych: zespołowych i indywidualnych

Delegowanie zadań, czyli jak zadbać o zadania, siebie i rozwój ludzi

 • Poziomy delegowania – jak i kiedy delegować zadania pracownikom
 • Przekazywanie zadań a zakres kompetencji podwładnych
 • Realizacja celu a ustalanie kolejności zadań
 • Co może blokować delegowanie zadań
 • Techniki skutecznej komunikacji w procesie delegowania zadań: informowanie, wydawanie poleceń, delegowanie uprawnień
 • Bieżące monitorowanie i ocena wykonania zadania przez pracownika

Motywowanie pracowników w środowisku technicznym

 • Prawda o motywacji – psychologiczne aspekty motywacji człowieka do pracy
 • Modele Maslowa, McGregora, Herzberga i inne
 • Znaczenie i funkcja motywowania pozafinansowego
 • Skuteczne sposoby okazywania uznania i aprobaty
 • Zasady udzielania motywujących informacji zwrotnych – krytyka i pochwała.
 • Opracowanie indywidualnych planów motywowania pracownika
 • Spirala demotywacji – jak skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu pracowników

Coaching w pracy szefa działu technicznego

 • Coaching zaradczy i rozwojowy
 • Opis pracy, umiejętności i cechy coacha
 • Narzędzia pracy coacha
 • Autodiagnoza predyspozycji
 • Zasady prowadzenia rozmów coachingowych

Trening asertywności

 • Co to jest postawa asertywna i dlaczego warto być asertywnym szefem?
 • Analiza własnego poziomu asertywności
 • Budowanie postawy asertywnej
 • Techniki asertywne: obrona swoich praw, radzenie sobie z krytyką, prezentacja własnych opinii
 • Zachowania asertywne sposobem radzenia sobie z presją i manipulacją
 • Asertywność podwładnych – jak sobie radzić?

Stres i spadek motywacji do pracy szefa działu technicznego

 • Przyczyny obniżającego się poziomu motywacji – jak zapobiec tej sytuacji
 • Źródła stresu –  indywidualne, organizacyjne, specyficzne dla stanowiska
 • Autodiagnoza stresu zawodowego
 • Zjawisko sumowania się stresu – źródła stresu w sytuacjach życiowych
 • Typ osobowości A – osobowość, która generuje stres
 • Techniki relaksacji i pokonywania stresu

Praca zespołowa w służbach technicznych

 • Praca zespołowa w służbach technicznych – mit czy rzeczywistość
 • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego
 • Budowanie zespołu z jednostek: strategie, metody i niebezpieczeństwa
 • Typy pracowników w Twoim zespole i ich wzorce prac
 • Dobór odpowiedniego sposobu zarządzania zespołem w zależności od fazy rozwoju zespołu
 • Doświadczenie dynamiki zespołu i jej konsekwencji dla sprawnego funkcjonowania zespołu
 • Nietypowe postawy i zachowania w zespole: blokowanie pomysłów, dominacja, manipulowanie innymi, izolowanie się, unikanie

Rozwiązywanie konfliktów w zespole działu technicznego

 • Najczęstsze przyczyny powstawania konfliktów w zespołach technicznych i pomiędzy zespołami produkcyjnymi a wspomagającymi
 • Zjawisko eskalacji konfliktu
 • Style rozwiązywania konfliktu
 • Komunikacja w sytuacji konfliktowej
 • Przełamywanie oporu pracowników i indywidualnych barier
 • Wypracowanie wsparcia i zaufania
 • Wytworzenie poczucia więzi w ramach całej organizacji
 • Zrozumienie znaczenia budowania wspólnej tożsamości wszystkich działów w środowisku produkcyjnym
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Joanna Cisek-Dąbrowska

Znalezione obrazy dla zapytania joanna cisek dąbrowska psycholog zdjęcia

Psycholog, doświadczony trener z bogatą praktyką rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne rekomendacja trenera I i II stopnia PTP (licencja trenera nr 170). Doradca biznesowy, coach, inspirator rozwoju osobistego menedżerów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Pełni funkcję menedżera ds. szkoleń w Katowickiej Strefie Ekonomicznej S.A. Swoją karierę trenerską zaczynała na początku lat 90-tych prowadząc treningi i seminaria z asertywności pod okiem doświadczonych superwizorów PTP. Należała do grona osób zaangażowanych w poszukiwanie zastosowania metodologii treningu asertywności w biznesie w ramach prac Stowarzyszenia Trenerów Asertywności.

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (studia podyplomowe: „Psychologia menedżerska”, „Trener i menedżer szkoleń”), Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki (studia podyplomowe: „Zarządzanie projektem”).

Specjalizuje się w obszarze zarządzania i rozwoju potencjału kadry menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych.

Ukończyła prestiżową szkołę coachów prowadzoną przez Erickson College International „The Art and Science of Coaching”, aktualnie w trakcie certyfikacji ICF.

Swoją przygodę z coachingiem rozpoczęła się w 2004 roku w trakcie współpracy trenerskiej z  Pionem Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A.  Przez kilka lat prowadziła  executive coaching dla dyrektorów placówek (7 projektów rocznych) zgodnie z modelem GROW sir Johna Whitemoore’a.

Realizuje usługi doradcze oraz przygotowuje innowacyjne projekty szkoleniowe z zakresu:

 • rozwoju umiejętności menedżerskich – komunikacji interpersonalnej, efektywności indywidualnej, zarządzania czasem, budowania zespołu, zarządzania zespołem projektowym, asertywności, coaching’u.

Posiada praktykę w projektowaniu szkoleń pomocnych w rozwiązaniu konkretnych problemów organizacyjnych i rozwojowych oraz coachingu.

Przygotowała i realizowała projekty dla znanych firm doradczych Ernst & Young, ISO Swedish-Managment Group Poland, SLG International Training Centre.

Uczestniczyła w 2-letnim projekcie szkoleniowym dla konsultantów „Firma 2000” organizowanym przez ActiVoca oraz PriceWaterhouseCoopers.

W swojej bogatej karierze trenerskiej przeszkoliła między innymi kilkuset menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz pracowników liniowych wielu firm produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz banków z całej Polski m.in.:
Makro Cash & Carry Polska S.A.
Lear Corporation Sp. z o.o.
Delphi Polska Automotive System Sp. z o.o.
Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o.
Prokom Software S.A.
Softbank S.A.
Multibank BRE Bank S.A.
Lentex S.A.
BOC Polska Sp. z o.o.
PZU Życie S.A.
Grupa Fiat Auto Poland

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jej udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

 

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Moduł prowadzony jest  z zastosowaniem  licznych, ciekawych ćwiczeń grupowych, poprzez twórczą dyskusję, pracę własną uczestników, symulacje sytuacyjne rozwijające umiejętności uczestników oraz mini wykłady i inspirujące komentarze prowadzącego. Zastosowane zostaną pomoce dydaktyczne podnoszące atrakcyjność ćwiczeń, m.in. klocki K’nex.

Ćwiczenia praktyczne doskonalące sposób skutecznego komunikowania się .

Nasze szkolenia bazują na praktycznym doświadczeniu uczestników, informacji zwrotnej od grupy i prowadzących, refleksji własnej, jako momentu inicjującego rozwój i zmiany w zachowaniu.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Dyrektorów i Kierowników Technicznych
 • Głównych Mechaników i Głównych Inżynierów
 • Szefów Utrzymania Ruchu
 • Kierowników zainteresowanych poprawą efektywności pracy działu technicznego
 • Kierowników Działów Produkcji
ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

19-20 października 2017r. – Hotel TATRA***Wellness&Spa
Zakopane, ul. Cyrhla 34
www.hoteltatra.pl

Hotel TATRA ***Wellness & Spa to nowy, otwarty w kwietniu 2014 roku komfortowy hotel z przepięknym widokiem na górskie szczyty Tatr polskich i słowackich, jak również na położone w dolinie Zakopane. Do dyspozycji Gości Centrum Wellness: nowoczesny basen z systemem hydromasażu, jacuzzi, sauna fińska, sauna parowa, kręgielnia.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00 – 22:00.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem wynosi 1590 zł brutto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1540 zł brutto.
Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1190 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Odnowy Biologicznej, parkingu hotelowego.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Tatra*** Wellness&Spa
hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-3hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-17hotel-w-zakopanem-sala-szkoleniowa-3

Hotel Tatra*** Wellness&Spa

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   • NATALIA TREFLER
    NATALIA TREFLER specjalista ds. szkoleń otwartych

    tel: +48 32 33 55 153 mobile: +48 662 297 689 e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.