http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/szkolenie-awans-na-szefa-kierowanie-zespolem-pracownikow-cechy-dobrego-lidera?date=68905

Szkolenie Awans na szefa

– Jak odnaleźć się w nowej roli, zbudować autorytet, osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem?

Awansowałeś ze specjalisty na stanowisko menedżerskie?  
Twoje życie w firmie właśnie przyspiesza i zmienia się o 180 stopni!
Awans to wielka szansa ale i duże wyzwanie!
Prezentujemy obowiązkowe szkolenie dla każdego, kto wchodzi w rolę szefa i nie chce zatonąć!

Większość świeżo upieczonych menedżerów popełnia błędy, które wynikają z braku umiejętności zarządzania ludźmi.
Awans na stanowisko menedżerskie dla młodych szefów jest często źródłem stresu, walką z oporem współpracowników i walką o zdobycie autorytetu.

Czy wiesz, że 40% nowych menedżerów ponosi porażkę i musi odejść, bo nie radzi sobie z nowymi obowiązkami.

Około 65% menedżerów nauczyło się zarządzać ludźmi metodą prób i błędów, zgadując, a nie wiedząc, jak to robić!

Szkolenie Awans na Szefa podpowiada:

Jak przygotować się do zarządzania zespołem?
Jak odnaleźć się w nowej roli?
Jak nie oblać pierwszego egzaminu z przywództwa?
Jak zbudować autorytet?
Co zrobić, by nie potknąć się na pierwszych zadaniach?
Jak poradzić sobie z pułapkami dotychczasowych relacji koleżeńskich i zbudować nowe? Gładkie przejście z relacji kumpel-kumpel na szef-podwładny.
Jak sobie radzić z rozczarowanymi pracownikami, cichymi konkurentami i ustrzec się prowokacji.
Jak zarządzać zespołem i osiągnąć sukces?
Jak wydobyć z ludzi to co w nich najlepsze?
Jakie zachowania wspierają, a jakie podważają relacje szefa z kolegami/koleżankami w miejscu pracy?
Co zrobić w sytuacji, gdy pracownik nie zrealizuje zadania: zareagować czy  czekać narażając się na utratę autorytetu i frustrację?   
Jak wydawać polecenia, rozliczać, udzielać informacji zwrotnej i chodzić z kolegami na siłownię?

Chcesz nauczyć się jak…

 • zmienić nawyki specjalisty, bo jako menedżer nie możesz już wszystkiego robić sam,
 • wyznaczać mądre zasady pracy i granice w zespole,
 • planować innym pracę i przekazywać w motywujący sposób zadania, precyzować, uzgadniać i wyjaśniać,
 • elastycznie dopasować swój styl do sytuacji uwzględniając nastawienie na ludzi i na zadania,
 • informować, weryfikować, zwiększać odpowiedzialność, doceniać
 • wzmocnić swój zespół

…szkolenie Awans na Szefa dla Ciebie!


uczestnicy szkolenia Awans na Szefa wybrali również:

Szkolenie menedżer doskonały – advanced management 3.0 – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Awans na Szefa – cele szkolenia:

Podstawowym celem szkolenia Awans na szefa jest przygotowanie i wdrożenie młodych menedżerów do pełnienia roli kierowniczej w organizacji oraz świadomego zaplanowania i budowania przez nich ich własnej roli menedżerskiej i wizji zespołu.

Cele szczegółowe szkolenia Awans na szefa:

 • dostarczenie wiedzy z zakresu psychologii zarządzania i efektywnego  zarządzania zespołem pracowników
 • rozpoznanie własnego stylu kierowania pracownikami
 • dostarczenie  wiedzy z zakresu skutecznej i motywującej komunikacji w sytuacjach zadaniowych i interpersonalnych z pracownikami
 • przećwiczenie umiejętności potrzebnych do efektywnej realizacji zadań menedżerskich: planowania, delegowania, motywowania, oceny, rozwoju podwładnych, budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania problemów
 • poznanie swoich mocnych stron i obszarów rozwojowych
PROGRAM

Awans na szefa – program szkolenia:

Osiągnięcie dojrzałości w zarządzaniu ludźmi to proces długotrwały, który bywa bolesny, pełen porażek i trudności. Nie urodziłeś się menedżerem.
Dobrym menedżerem, świadomym swej roli dopiero możesz się stać. Wszystko przed Tobą!

Nowoczesne organizacje potrzebują silnych liderów

 • Kim jest lider – rola i zadania menedżera we współczesnej organizacji
 • Style przewodzenia ludźmi – lider zadaniowy i lider relacyjny
 • Orientacja na ludzi vs orientacja na zadania a specyfika sytuacji
 • Dojrzałość zawodowa podwładnych a optymalny styl kierowania: od instruktażu po delegowanie

Awans w zespole: problem czy szansa dla młodego menedżera?

 • Konkurs lub wytypowanie –  konsekwencje sposobu awansowania
 • Największe błędy młodego menedżera
 • Skomplikowane relacje koleżeńskie po awansie
 • Jak zarządzać zespołem, z którego się wyrosło?
 • Jak przygotować się i poradzić sobie z emocjami innych (UWAGA! Zazdrość!)?
 • Co robić, kiedy zespół reaguje oporem na moje pojawienia się lub mój awans?
 • Jak poradzić sobie z własnymi uczuciami? (paraliżująca niepewność, niepokój, strach przed oceną i kilka innych)
 • Jak zarządzać osobami starszymi od siebie?

Autorytet młodego menedżera – jak go budować?

 • Źródła autorytetu specjalisty/eksperta vs menedżera
 • Władza i autorytet menedżera
 • Podstawowe czynniki budujące autorytet:
  – autorytet funkcji
  – autorytet doświadczenia i kompetencji
  – autorytet osobowości
 • Zasady sprawowania władzy:
  – władza polegająca na porozumieniu
  – co podważa, a co buduje autorytet
 • Budowanie relacji z podwładnymi 
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z podwładnymi
 • Autorytet a potrzeba kreowania wizerunku lidera w oczach podwładnych:
  – zorientowany na działanie lub analityczny
  – proaktywny lub reaktywny
  – otwarty na relacje lub dyrektywny
  – opanowany lub okazujący emocje
  – empatyczny lub zdystansowany

Rozpoznanie własnych predyspozycji menedżerskich

 • Model Okien Johari:
  – obszar otwarty (arena)
  – obszar ukryty (fasada)
  – obszar ślepy (ślepy punkt)
  – obszar nieznany
 • Skąd czerpać informacje o sobie? – Poznanie wyzwań i ocena silnych stron i własnych słabości

Mocny start, czyli wygłoszenie expose szefa

 • Expose czyli instrukcja obsługi szefa – dlaczego jest ważna?
 • Potrzeba zaznaczenia charakteru relacji menedżera ze współpracownikami
 • Wizja i misja mojego zespołu –  jak zarazić nią zespół?
 • Przygotowanie się do expose – uświadomienie najważniejszych wartości, zasad i granic we współpracy z zespołem pracowników
 • Minimalne granice szefa – jak je wyznaczać?
 • Maksymalne preferencje –  jak je przedstawiać?
 • Zasady wygłaszania expose szefa
 • Expose, czyli moje wymagania, moje intencje krok po kroku:
  – przedstawienie intencji
  – przedstawienie celów
  – zdefiniowane zasad kluczowych
  – określenie wartości (firmowe, osobiste)
  – określenie minimalnych granic
  – określenie swoich oczekiwań
 • Siła emocji w expose szefa:
  – osobiste zaangażowanie szefa
  – koncentracja na zmianie
  – integracja i autentyczność

Kierowanie to komunikowanie się

 • Znaczenie procesów komunikowania się w organizacji i rola komunikacji wewnętrznej
 • Znaczenie umiejętności komunikowania się  menedżera w codziennej pracy
 • Dojrzała komunikacja z pracownikami: style i zasady porozumiewania się
 • Postawy i intencje w komunikowaniu się z zespołem
 • Werbalne i niewerbalne komponenty komunikacji
 • Rola aktywnego słuchania i empatii
 • Kierowanie rozmową i pytania w trakcie rozmowy
 • Bariery komunikacyjne w relacji z pracownikiem – jak je identyfikować i pokonywać
 • Błędy w kontaktach interpersonalnych – typologia, niebezpieczeństwa i ścieżki ich unikania
 • Nieformalna sieć wsparcia i jej znaczenie w życiu organizacji

Komunikacja szefa: komunikowanie i delegowanie zadań

 • Przekazywanie zadań a zakres kompetencji podwładnych
 • Algorytm motywującego przekazywania zadań – jak wydawać jasne i motywujące polecenia
 • Realizacja celu a ustalanie kolejności zadań
 • Jak i kiedy delegować zadania pracownikom?
 • Co może blokować delegowanie zadań?

Komunikacja szefa: informacja zwrotna jako narzędzie motywowania i wywierania wpływu

 • Psychologiczne znaczenie  oceny i monitoringu  w kierowaniu zespołem
 • Monitoring działań bieżących  a kontrola stopnia zrealizowania zaplanowanych celów
 • Podstawowe zasady udzielania feedbacku
 • Pochwała jako narzędzie budowania motywacji – jak udzielać pochwał?
 • Krytyka sposobem na korygowanie błędów pracownika
 • Algorytmy rozmów feedback’owych: FUPR, FUKO, UF, SPiNKA,  GRID
 • Kiedy warto przeprowadzić rozmowę typu feedback:
  – rozmowa z pracownikiem nierealizującym celów pracy (jakościowych, terminowych, ilościowych itp)
  – rozmowa zmierzająca do zbadania przyczyn niepowodzeń pracownika w realizacji zadań ( przyczyny typu: pracownik nie umie, nie chce, nie może wykonać zadania)
  – rozmowa w sytuacji, gdy pracownik powiela te same błędy
  – rozmowa z pracownikiem, który nie komunikuje się właściwie z przełożonym, kolegami z zespołu
  – rozmowa z pracownikiem, który unika integrowania się w zespole
  – rozmowa zmierzająca w kierunku przeniesienia pracownika do innego działu
  – i inne

Praca w zespole – zasady budowania efektywnej grupy zadaniowej

 • Koncepcja zarządzania sytuacyjnego – działaj jak lider! 
 • Jakim być szefem-liderem? – analiza korzyści i strat związanych z zastosowaniem poszczególnych stylów
 • Analiza warunków skuteczności poszczególnych stylów a diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania
 • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego
 • Budowanie zespołu z jednostek: strategie, metody i niebezpieczeństwa
 • Typy pracowników w Twoim zespole i ich wzorce pracy 
 • Podział ról w zespole i dobór zadań do indywidualnych predyspozycji
 • Organizacja pracy w zespole, planowanie krótko długoterminowe
 • Stawianie celów, wyznaczanie priorytetów, etapowanie zadań
 • Budowanie atmosfery współpracy i dzielenia się wiedzą
 • Zwycięski zespół – jak wyzwalać efekt synergii? Jak wydobywać z ludzi to, co najlepsze?
 • Zagrożenie konformizmem – jak unikać syndromu grupowego myślenia?

Komunikacja szefa: przekazywanie trudnych decyzji

 • Kluczowe zasady prowadzenia tzw. trudnych rozmów
 • Różne style prowadzenia rozmowy – wybór najlepszego stylu dla siebie
 • Algorytm komunikowania trudnej decyzji
 • Ludzka twarz szefa i udzielanie wsparcia
 • Umiejętne panowanie nad własnymi emocjami oraz emocjami rozmówcy
  – nazywanie własnych emocji
  – obniżanie stresu negatywnego
  – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – zadaniowe podejście do radzenia sobie z emocjami

Podsumowanie, integracja wiedzy i umiejętności uczestników

 • Action Plan:
  – start – jakie techniki zacznę stosować?
  – stop – jakie zachowania przestanę stosować?
  – kontynuacja – jakie dobre praktyki będę kontynuował?
 • Podsumowanie szkolenia: o czym warto pamiętać, na co zwrócić uwagę…. Refleksje i wnioski.
WYKŁADOWCA

Szkolenie Awans na szefa poprowadzi:

Psycholog, doświadczony trener z bogatą praktyką rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne rekomendacja trenera I i II stopnia PTP (licencja trenera nr 170). Doradca biznesowy, coach, inspirator rozwoju osobistego menedżerów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Pełni funkcję menedżera ds. szkoleń w Katowickiej Strefie Ekonomicznej S.A. Swoją karierę trenerską zaczynała na początku lat 90-tych prowadząc treningi i seminaria z asertywności pod okiem doświadczonych superwizorów PTP. Należała do grona osób zaangażowanych w poszukiwanie zastosowania metodologii treningu asertywności w biznesie w ramach prac Stowarzyszenia Trenerów Asertywności.

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (studia podyplomowe: „Psychologia menedżerska”, „Trener i menedżer szkoleń”), Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki (studia podyplomowe: „Zarządzanie projektem”).

Specjalizuje się w obszarze zarządzania i rozwoju potencjału kadry menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych.

Najczęściej prowadzi szkolenia miękkie, treningi interpersonalne.

Ukończyła prestiżową szkołę coachów prowadzoną przez Erickson College International „The Art and Science of Coaching”, aktualnie w trakcie certyfikacji ICF.

Swoją przygodę z coachingiem rozpoczęła się w 2004 roku w trakcie współpracy trenerskiej z  Pionem Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A.  Przez kilka lat prowadziła  executive coaching dla dyrektorów placówek (7 projektów rocznych) zgodnie z modelem GROW sir Johna Whitemoore’a.

Realizuje usługi doradcze oraz przygotowuje innowacyjne projekty szkoleniowe z zakresu:

 • rozwoju umiejętności menedżerskich – komunikacji interpersonalnej, efektywności indywidualnej, zarządzania czasem, budowania zespołu, zarządzania zespołem projektowym, asertywności, coaching’u.

Posiada praktykę w projektowaniu szkoleń pomocnych w rozwiązaniu konkretnych problemów organizacyjnych i rozwojowych oraz coachingu.

Przygotowała i realizowała projekty dla znanych firm doradczych Ernst & Young, ISO Swedish-Managment Group Poland, SLG International Training Centre.

Uczestniczyła w 2-letnim projekcie szkoleniowym dla konsultantów „Firma 2000” organizowanym przez ActiVoca oraz PriceWaterhouseCoopers.

W swojej bogatej karierze trenerskiej przeszkoliła między innymi kilkuset menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz pracowników liniowych wielu firm produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz banków z całej Polski m.in.:
Makro Cash & Carry Polska S.A.
Lear Corporation Sp. z o.o.
Delphi Polska Automotive System Sp. z o.o.
Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o.
Prokom Software S.A.
Softbank S.A.
Multibank BRE Bank S.A.
Lentex S.A.
BOC Polska Sp. z o.o.
PZU Życie S.A.
Grupa Fiat Auto Poland

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jej udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

lub

Doskonały trener, cierpliwy i mądry coach ICF, ekspert w dziedzinie zarządzania, doświadczony konsultant największych firm w Polsce, terapeuta.
Dyplomowany trener Master Business Trainer i Ignite Trainer. Trener Standardu HRD BP. Ukończył Psychoterapię Pozytywną na Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Posiada bogate i unikalne doświadczenie w dziedzinie zarządzania strategicznego, zarządzania zespołami pracowników, zarządzania projektami, które zdobywał w pracy w kraju i za granicą jako menedżer, trener, doradca i coach. Był odpowiedzialny za budowę procedur i narzędzi do oceny opłacalności projektów rozwojowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów.

Pracuje indywidualnie z menedżerami, pomaga im odkryć i rozwijać wewnętrzny potencjał, pracować nad obszarami wymagającymi wsparcia i rozwoju (Corporate coaching, Executive coaching).

Wspiera Zarządy w opracowaniu i wdrażaniu strategii firmy, projektowaniu działań przynoszących rozwój organizacji, buduje zaangażowanie pracowników w realizację celów firmy. Pracuje z wykorzystaniem metod 360’ 180’ AC/DC.

Przez ponad 15 lat zarządzał zespołami i był trenerem wewnętrznym w firmie Onet.pl i Zumi.pl, gdzie wdrażał autorskie programy z zakresu zarządzania, negocjacji, budowania zespołów, a także wykorzystania technik wywierania wpływu i skutecznej argumentacji (1500 godzin praktycznych szkoleń i warsztatów).

Specjalizuje się w doradztwie i szkoleniach z zakresu: rozwoju pracowników i skuteczności osobistej w działaniu, zarządzania przez cele, podnoszenia efektywności zespołów, rozwoju kompetencji miękkich, zarządzania motywacyjnego, komunikacji kierowniczej w organizacji, analizy potrzeb szkoleniowych, mediów społecznościowych w biznesie.

Ma doświadczenie i własne unikalne rozwiązania służące do opisu stanowisk pracy i wartościowanie pracy, ocen pracowniczych, zarządzania kompetencjami i budowania ścieżek karier, rozwój kompetencji pracowniczych na wszystkich poziomach organizacji.

Do kluczowych klientów realizowanych projektów doradczych i szkoleniowych należą m. in.:

Mitsubischi Electric, PZU SA, PKP Intercity, PSE, Mostostal Zabrze, Fuchs-Oil, Euroterminal Sławków, Conteyor, Acciona Energy Poland, US Pharmacia / EU Pharmacia, Seifert, DNP (Dolina Noteci), ELZAB, Kinnarps Polska Sp. z o.o., Bank BPH, Shell Polska, Blumenbecker Polska, Lewiatan, Grupa Onet, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Zumi.pl, Zrzeszenie Banków Spółdzielczych, Malinowe Hotele Medica Spa, Hotele Campanile, ME Polska, KRUS, Związek Województw RP.

METODY

Awans na szefa – metody szkolenia:

Szkolenie Awans na szefa prowadzone jest z zastosowaniem licznych, ciekawych ćwiczeń grupowych, poprzez twórczą dyskusję, pracę własną uczestników, symulacje sytuacyjne rozwijające umiejętności uczestników oraz mini wykłady i inspirujące komentarze  prowadzącego.  Zastosowane zostaną pomoce dydaktyczne podnoszące atrakcyjność ćwiczeń.
Nasze szkolenia bazują na praktycznym doświadczeniu uczestników, informacji zwrotnej od grupy i prowadzącego, refleksji własnej, jako momentu inicjującego rozwój i zmiany w zachowaniu.

ADRESACI

Awans na szefa – do kogo adresujemy szkolenie?

Szkolenie Awans na Szefa dedykowane jest nowo mianowanym menedżerom, osobom mającym w niedalekiej przyszłości objąć tę funkcję lub obecnym menedżerom, którzy przygotowują się do dalszego awansu na stanowisko kierownicze i/lub  chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi.  
Szkolenie dedykujemy wszystkim pracownikom, którzy chcą świadomie budować wizję swojej roli w organizacji oraz rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie o konkretne narzędzia.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Awans na Szefa:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

3-4.10.2024 Szczyrk
Hotel Elbrus***Wellness&Spa
1599 ZŁ (NETTO)
5-6.12.2024 Szczyrk
Hotel Elbrus***Wellness&Spa
1599 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.