Szkolenia i Kursy
HR / Kadry

Szkolenia
Dla Menedżerów

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/zarzadzanie-zespolem-rozproszonym-praca-zdalna-trening-menedzerski

Zarządzanie zespołem rozproszonym w sytuacji kryzysowej

Pigułka wiedzy prawnej i psychologicznej dla menedżerów i HR. Komunikacja, wymiana dokumentów, wyznaczania i egzekwowanie zadań, kontrola pracowników, praca pod presją czasu. Jak zapewnić ciągłość pracy i pozostać w zgodnie z zasadami prawa pracy

Przed menedżerami nowe wyzwanie – zapewnienie ciągłości pracy zespołu i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach rozproszenia pracowników i pracy zdalnej.

Jak wspierać pracowników w trudnych momentach i zachować ciągłość pracy?
Jak wyznaczać cele, zapewnić ich realizację, sprawować kontrolę i motywować pracowników na odległość?
Jakie formy monitoringu są dopuszczalne w przypadku pracowników – członków zespołów rozproszonych?

Potrzebujesz skutecznych narzędzi psychologicznych i wiedzy prawnej?

Weź udział w szkoleniu online, które poprowadzą nasi Eksperci – psycholog doświadczony w zarządzaniu kryzysowym oraz Specjalista prawa pracy i psychologii pracy.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Zarządzanie zespołem rozproszonym:

 • dowiesz się jak w formie zdalnej synchronizować pracę pracowników, żeby zapewnić ciągłość realizacji zadań wykonywanych do tej pory w stacjonarnym miejscu pracy
 • dowiesz się jak skutecznie i efektywnie zdefiniować cele pracy, zadania, czas ich realizacji
 • dowiesz się jak kontrolować efekty pracy w granicach dopuszczalnych prawem
 • unikniesz błędów polegających na zaniechaniu terminów, utraty kontroli nad obiegiem dokumentów
 • dowiesz się jak wyznaczyć osoby odpowiedzialne za realizację i nadzorowanie zadań
 • dowiesz się jak w aktualnej sytuacji realizować obowiązki pracodawcy oraz pracowników
 • dowiesz się, czy aktualna sytuacja wymaga zmiany zakresów obowiązków pracowniczych, treści umów o pracę oraz postanowień regulaminów pracy, wynagradzania itp.
 • otrzymasz gotowe instrukcje postępowania z dokumentami pracowniczymi i innymi rodzajami dokumentów

uczestnicy szkolenia Zarządzanie zespołem rozproszonym wybrali również:

Szkolenie 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Zarządzanie zespołem rozproszonym w sytuacji kryzysowej – cele i korzyści:

wsparcie menedżerów i działu HR w zachowaniu ciągłości pracy zespołu/firmy

PROGRAM

Zarządzanie zespołem rozproszonym – program szkolenia on-line:

Część psychologiczna – Jak zarządzać zespołem rozproszonym?

1. Budowanie zespołu i komunikacja w zespole rozproszonym i przy pracy zdalnej

2. Jak zarządzać zespołem rozproszonym? – cechy zespołu rozproszonego, metody Navy Seals w rozproszonym zarządzaniu (cele, plany i dyscyplina).
3. Model MBV, czyli zarządzanie przez wartości – samokontrola, lojalność, zaufanie, identyfikacja z firmą, kultura organizacyjna.
4. Jak budować zaufanie w zespołach rozproszonych? – autorytet i rola menedżera.
5. Grywalizacja jako metoda zwiększająca motywację i zaangażowanie pracowników.
6. Komunikacja w zespole rozproszonym – feedback, częstotliwość kontaktów osobistych i on-line, ustalania zasad komunikowania się, zasady dostępności przełożonego, raportowanie, konstruktywna pochwała i konstruktywna krytyka, bariery komunikacyjne, konflikty w zespole rozproszonym, przepływ informacji, kontynuowanie wątków tematycznych, pytania otwarte.
7. Metoda czarnej skrzynki w zarządzaniu zespołem rozproszony – jak wyciągać wnioski z błędów i ulepszać komunikację w zespole.

Część prawna – pigułka wiedzy prawnej niezbędna dla prawidłowego zarządzania pracownikami

1. Wyzwania dla menedżerów związane z koniecznością wprowadzania pracy zdalnej. Budowanie zespołu rozproszonego – metody wdrażania nowych form pracy

2. Mapa zagrożeń związanych ze świadczeniem pracy w formie home office – jakich uniknąć niebezpieczeństw?

3. Ustalanie miejsca wykonywania pracy w sytuacji przejścia na zdalny model pracy – polecenie pracodawcy czy konieczność zmian w treści umowy o pracę?

4. Czas pracy i jego ewidencja w modelu rozproszonym – jaki system czasu pracy wybrać i jak go wprowadzić w aktualnej sytuacji nadzwyczajnej?
Jak rozliczyć czas pracy pracowników?

5. Obowiązki pracodawcy w świetle stanu zagrożenia epidemicznego a funkcjonalność pracy zespołu rozproszonego

 • zachowanie ciągłości badań profilaktycznych i szkolenia z zakresu BHP – omówienie stanowiska i rekomendacji Głównego Inspektora Pracy z dnia 16 marca 2020 roku w związku z epidemią
 • jak wdrożyć zasady i instrukcje bezpieczeństwa rekomendowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • czy pracodawca może wydać zakaz przebywania pracowników w siedzibie przedsiębiorstwa w sytuacji epidemii?
 • jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec pracownika za niedostosowanie się do zarządzeń i zakazów związanych z epidemią i naruszenia zasady pracy zdalnej?
 • dojazd do kontrahenta – czy pracownik pracujący zdalnie, w zespole rozproszonym, ale świadczący pracę w terenie jest w delegacji?
 • monitoring poczty elektronicznej i jego zastosowanie zgodnie z przepisami Kodeksu pracy – czy może służyć kontroli pracy w przypadku świadczenia jej w formie zdalnej?

6. Obowiązki stron stosunku pracy

 • zdalne zarządzanie urlopem: zmiana planu urlopowego – na jakich warunkach?, przyjmowanie wniosków urlopowych, akceptacja wniosków, ustalanie zastępstw, problematyk urlopu na żądanie, inne usprawiedliwione nieobecności – czy i jak można wprowadzić elektroniczny obieg tych dokumentów?
 • jak postąpić w przypadku urlopu przerwanego chorobą
 • czy pracodawca ze względu na aktualną sytuację związaną ze wzmożoną absencją pracowników może odmówić udzielania urlopu
 • ustalanie grafików pracy, zmiana grafików pracy w sytuacji kryzysowej – zachowanie terminów, obieg elektroniczny dokumentów
 • odpowiedzialność pracowników wynikająca z art. 100 Kodeksu pracy – jak ją aktualnie realizować a praktyczny i nieuciążliwy sposób?
 • obieg dokumentów związanych ze stosunkiem pracy – zdalne nawiązanie stosunku pracy, zawarcie kolejnej umowy podczas nieobecności pracownika – czy możliwe i w jakim trybie?, rozwiązania umów o pracę i wypowiedzenia zmieniające
 • równe traktowanie w zatrudnieniu – metody proporcjonalnego obciążania pracowników zadaniami jako ograniczenia ryzyka dyskryminacji
 • zarządzanie regulaminami wewnątrzzakładowymi w związku z sytuacją kryzysową – zmiana postanowień, tworzenia aneksów
 • wiążące postanowienie w dokumentach przesłanych drogą elektroniczną – katalog dokumentów, rygor pisemności – zasady

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenie zarządzanie absencją pracowników poprowadzi:

Część psychologiczna:

Psycholog, certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wspiera firmy w zarządzaniu kryzysowym, rzecznik zaufania w kluczowych organizacjach w kraju.
Tre­ner, zawodowy negocjator i mediator w zakresie zbiorowych spraw pracowniczych. Od kilkunastu lat wspomaga pracodawców, pracowników i organizację związkowe w osiąganiu porozumień.

Prowadzi szkolenia dotyczące zarządzania pracownikami, rozwiązywania problemów i konfliktów w pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz negocjacji pracowniczych.
Stały i doraźny członek komisji antymobbingowych.
Twórca autorskich projektów wdrożeniowych w zakresie wewnętrznej polityki antymobbingowej.
Autorka licznych publikacji poświęconych rozwiązywaniu spraw spornych między pracownikami, konfliktów w pracy oraz mediacji.
Stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, od ponad 10 lat współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie szkoleń i doradztwa dotyczącego wdrażania u pracodawców programów profilaktycznych w zakresie zagrożeń psychospołecznych w miejscy pracy tj. przeciwdziałania stresowi, mobbingowi i dyskryminacji.

Zrealizowała kilkanaście projektów, których beneficjentem był NSZZ „Solidarność”, gdzie prowadziła szkolenia i badania dla organizacji związkowych reprezentujących sektor handlu, banków i ubezpieczeń.
Jest autorką licznych ekspertyz i badań dla związków zawodowych.

Jest współautorką poradnika: Pokonać stres. Poradnik radzenia sobie ze stresem dla członków organizacji związkowych i pracowników zatrudnionych w sektorze banków, handlu i ubezpieczeń oraz pierwszego raportu z badań dotyczących prawnych, psychologicznych i społecznych aspektów ograniczenia handlu w niedzielę.
Zajmuje się również współpracą ze Społeczną Inspekcją Pracy, w kontekście szkoleń z zakresu pomocy w pracach zespołów powypadkowych, również ofiarom wypadków przy pracy. W tym zakresie opublikowała serię artykułów na łamach czasopisma Promotor BHP.

Wykładowca akademicki:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Część prawna:
Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Stały członek komisji antymobbingowych. Prowadzi badania atmosfery i satysfakcji z pracy, mocnych i słabych stron kultury organizacji, zadowolenia z pracy, onboardingu pracowniczego. Realizuje programy zarządzania absencją pracowników, wdraża metody pomiaru absencji z wykorzystaniem najnowszych trendów, tworzy algorytmy obniżania absencji pracowników w zależności od jej rodzaju oraz proponuje rozwiązania w zakresie,  ograniczenia zachowań i działań kontrproduktywnych pracowników.  Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe,  w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach.

Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić
ADRESACI

Szkolenie zarządzanie zespołem rozproszonym w sytuacji kryzysowej adresujemy do:

 • Kadry kierowniczej organizacji, właścicieli firm
 • Menedżerów zarządzających zespołami rozproszonymi
 • HR Business Partnerów
METODY

Zarządzanie zespołem rozproszonym w sytuacji kryzysowej – metody on-line szkolenia:

 • miniwykłady,
 • case study,
 • elementy Prawa Pracy,
 • modelowanie zachowań,
 • dyskusja moderowana,
 • indywidualny feedback trenera.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zarządzanie zespołem rozproszonym w sytuacji kryzysowej:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.