In HR / Kadry, Ochrona danych osobowych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/dokumentacja-ochrony-danych-osobowych-w-firmie-z-uwzglednieniem-najnowszych-wymogow-prawnych-rodo-5-2

Szkolenie Dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie z uwzględnieniem najnowszych wymogów prawnych rodo

– warsztaty praktyczne w dostosowaniu i wypełnianiu dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. Przygotowanie/dostosowanie dokumentacji do nowych wymogów prawnych krok po kroku.

Szkolenie Dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie wg RODO 2018 w prostej i przystępnej formie wyjaśnia jakie dokumenty są wymagane prawem oraz jak je przygotować.

To unikalne szkolenie, podczas którego skompletujesz wymaganą prawem dokumentację ochrony danych osobowych dla Twojej firmy, zgodnie z RODO 2018.

Każdy Uczestnik otrzymuje:

 • komplet wzorów dokumentów i formatek.
  Szczegółowe, pisemne instrukcje dotyczące ich wypełniania.
 • pełną informację na temat wymogów, które weszły w życie 25 maja 2018 r.
  Jak dostosować dokumentację firmy do wymogów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (UODO2018).

Podczas zajęć wymagane prawem dokumenty będą omawiane i wypełniane krok po kroku (rubryka po rubryce) pod czujnym okiem prowadzącego.

Prowadzący będzie odpowiadał na pytania Uczestników dotyczące wątpliwości co do dokumentacji własnej firmy.

Uczestnicy warsztatów otrzymają komplet wzorów i formatek wymaganych dokumentów, wykazów, ewidencji, sprawozdań w wersji elektronicznej wraz ze szczegółowymi, pisemnymi instrukcjami jak je wypełnić.

europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (UODO2018) – wysokie kary za nieprzestrzeganie przepisów!

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (tzw. RODO).
Akt ten powołał do życia nowy organ nadzorczy zastępujący Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o nazwie URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Prezes tego urzędu uzyskał prawo do nakładania bardzo dotkliwych kar (do 20 milionów Euro lub do 4 % całkowitego rocznego obrotu firmy z poprzedniego roku obrotowego) za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.  

 • Jak zorientować się w gąszczu przepisów?
 • Jak w praktyce wdrożyć nowe przepisy?
 • Co zrobić aby nie narazić się na coraz surowsze kary, proces, a najlepiej w ogóle uniknąć kontroli

uczestnicy szkolenia Dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie wg RODO 2018 wybrali również:

Szkolenie Rewolucja w dokumentacji pracowniczej – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie z uwzględnieniem najnowszych wymogów prawnych (RODO) – cele i korzyści.

Szkolenie Dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie z uwzględnieniem najnowszych wymogów prawnych (rodo 2018) w prostej i przystępnej formie wyjaśnią jakie dokumenty są wymagane prawem oraz jak je przygotować. Uczestnicy warsztatów otrzymają komplet wzorów i formatek wymaganych dokumentów, wykazów, ewidencji, sprawozdań wraz ze szczegółowymi, pisemnymi instrukcjami jak je wypełnić.

Podczas zajęć wymagane prawem dokumenty będą omawiane i wypełniane krok po kroku (rubryka po rubryce) pod czujnym okiem prowadzącego.

Każdy Uczestnik szkolenia Dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie z uwzględnieniem najnowszych wymogów prawnych (rodo 2018) otrzymuje:

– komplet wzorów dokumentów i formatek. Szczegółowe, pisemne instrukcje dotyczące ich wypełniania.
– pełną informację na temat wymogów, które wejdą w życie od maja 2018 r. – jak dostosować dokumentację firmy do wymogów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (tzw. NUODO).

PROGRAM

Szkolenie Dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie z uwzględnieniem najnowszych wymogów prawnych (RODO i UODO2018) – program:

Wprowadzenie, czyli jakie nowości niesie RODO i UODO2018

 • nowy organ ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) i jego kompetencje
 • Inspektor Ochrony Danych zamiast Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • zasady na których opiera się RODO: privacy by design, privacy by default, zasada rozliczalności
 • nowe wymagane dokumenty: rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania, ocena skutków dla ochrony danych (tzw. DPIA)
 • konsultacje z organem nadzorczym
 • nowe prawa osób, których dane dotyczą
 • rozszerzony obowiązek informacyjny
 • obowiązki w przypadku incydentu (naruszenia ochrony danych osobowych
 • współadministrowanie
 • powierzenie przetwarzania
 • właściwa struktura zarządzania ochroną danych osobowych

Wzory i formatki, które otrzyma Uczestnik i które będą kolejno omawiane w trakcie szkolenia.

Użyteczne wzory

 • Zgoda na przetwarzanie
 • Obowiązkowa informacja w przypadku zbierania pierwotnego
 • Obowiązkowa informacja w przypadku zbierania wtórnego

Dokumenty opisujące system przetwarzania danych osobowych

 • Polityka ochrony danych osobowych – podstawowy dokument dokumentacji ochrony danych. Opisuje zasady przetwarzania danych obowiązujące w firmie. RODO nakłada na administratorów i podmioty przetwarzające nowe obowiązki, które wymuszają uzupełnienie treści Polityki, m.in. o takie elementy jak: procedury przeprowadzania oceny ryzyka dla wolności i praw osób, których dane dotyczą, oceny skutków dla ochrony danych osobowych, działań w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, itd.
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
  Dokument opisujący zasady działania systemu informatycznego w firmie. Określa m.in. procedury nadawania uprawnień w systemie, stosowane metody i środki uwierzytelnienia, procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu, procedury tworzenia kopii zapasowych, procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych i kilka innych.
 • Obszar przetwarzania danych osobowych
 • Wykaz zbiorów danych osobowych
 • Ewidencja komputerów przenośnych
 • Ewidencja udostępnień danych osobowych
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania
 • Ocena skutków dla ochrony danych (tzw. DPIA) – elementy szacowania ryzyka.

Uwaga!!! Po zmianie przepisów administratorzy i podmioty przetwarzające w przypadku podejmowania operacji na danych osobowych będą musieli oceniać ich ryzyko i skutki, które mogą wywołać.

Dokumentacja pracownicza

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – wszystkie osoby, które biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych muszą mieć takie upoważnienia. Powinny one wskazywać zakres (do jakich zasobów osoba ma dostęp).
 • Indywidualne zobowiązanie do zachowania danych oraz sposobu ich zabezpieczenia w tajemnicy – musi być wystawione każdej osobie, która została upoważniona.
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych – dokument pokazujący m.in. do czego są upoważnieni poszczególni pracownicy.

Dokumentacja działalności nadzorczej i audytów wewnętrznych

 • Działania nadzorcze i audyty wewnętrzne – wprowadzenie.
  Przepisy o ochronie danych osobowych nakazują nie tylko przygotowanie odpowiednich dokumentów, ale także przeprowadzanie cyklicznych samokontroli zgodności działania firmy z przepisami o ochronie danych osobowych. Taka wewnętrzna kontrola musi być odpowiednio udokumentowana.
 • Na dokumentację sprawdzeń składają się:
 • Plan sprawdzeń
 • Check listy audytów planowych. W celu prawidłowego przeprowadzenia sprawdzeń warto opracować tzw. listy kontrolne (check-lists) wskazujące elementy systemu podlegające kontroli.
  – chek list dokumentacja
  – chek list zapewnienie bezpieczeństwa
  – chek list wymogi merytoryczne
 • Notatki dokumentujące sprawdzenie
  – notatka z czynności
  – notatka z oględzin
  – notatka z wyjaśnień
 • Sprawozdanie ze sprawdzenia
 • Raport z naruszenia ochrony danych osobowych
WYKŁADOWCA

Szkolenie Dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie z uwzględnieniem najnowszych wymogów prawnych (RODO i UODO2018) poprowadzi:

dr Mariusz Jagielski

Doktor habilitowany (rozprawa habilitacyjna: Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie), Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert-praktyk w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Od 1998 roku zajmuje się tematyką bezpieczeństwa informacji. Prowadzi zajęcia z przedmiotów Ochrona danych osobowych oraz Dokumentacja ochrony danych osobowych dla studentów kierunków Prawo, Administracja i Przedsiębiorczość  oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Zajmuje się doradztwem prawnym w tematyce ochrony danych osobowych, jest autorem opracowań i wdrożeń polityki bezpieczeństwa informacji w wielu polskich firmach i instytucjach.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka:
W 2016 r. opublikował opracowanie Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w. Administracyjne procedury kontrolne.
Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie. Wolters Kluwer
Ochrona danych osobowych. Zbiór podstawowych przepisów.
Dane osobowe w obrocie gospodarczym.
Obowiązki organizatorów turystyki w zakresie ochrony danych osobowych.
Konstytucjonalizacja ochrony prywatności.

Wystąpienia podczas konferencji:
Dane medyczne jako dane osobowe
Ochrona danych osobowych w świetle praktyki sektora finansów publicznych

Do chwili obecnej przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla m.in. pracowników, banków i instytucji finansowych oraz firm prywatnych, Kompanii Węglowej S.A., Górnośląskiego Centrum Medycznego, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Urzędu Powiatowego w Raciborzu, sekretarzy urzędów miejskich i gminnych aglomeracji śląskiej.

METODY

Szkolenie Dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie z uwzględnieniem najnowszych wymogów prawnych (RODO i UODO2018) – metody praktyczne:

Szkolenie Dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie z uwzględnieniem najnowszych wymogów prawnych (rodo 2018) będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji.

– wykład interaktywny

– prezentacja multimedialna

– studia przypadków (case study)

– wypełnianie dokumentów ochrony danych osobowych krok po kroku.

ADRESACI

Szkolenie Dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie z uwzględnieniem najnowszych wymogów prawnych (RODO i UODO2018) adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr, Głównych Księgowych
 • Osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. handlowcy, pracownicy działów obsługi klienta, specjaliści ds. marketingu, osoby obsługujące bazy danych klientów)
 • Osób zajmujących lub przygotowujących się do objęcia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w przedsiębiorstwie,
 • Osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  • Kinga Lalko-Smołka
   Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.