In HR / Kadry, Szkolenia komputerowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/excel-hr-excel-dla-hr-excel-w-kadrach

Excel w HR – poziom zaawansowany. Najważniejsze obszary kosztów w HR „pod lupą”

– jak w 5 minut zrobić obliczenia, analizy i przygotować raporty dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, absencji, fluktuacji, rekrutacji, szkoleń. Controlling personalny na skróty.

Chcesz robić obliczenia i raporty szybko oraz bez błędów?
Zapędź Excela do roboty, niech oblicza za Ciebie!

Excel w HR

Tym razem przeanalizujesz skomplikowane dane dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, absencji, fluktuacji, kosztów szkoleń, rekrutacji.
Poznasz wskaźniki strategiczne i operacyjne w obszarze personalnym.
Dokonasz bardziej skomplikowanych obliczeń, będziesz naprawiać błędy w bazie danych i uwzględniać te poprawki w raportach.

Excel w HR wspomoże pracowników działów kadr w:

 • codziennych analizach absencji, fluktuacji, kosztów pracy
 • codziennych analizach prowadzonych rekrutacji czy szkoleń
 • analizach planu i realizacji budżetów kosztowych np. płac
 • analizach kosztów zatrudnienia, rekrutacji, nagród
 • analizach struktury i dynamiki zatrudnienia
 • analizach wskaźników operacyjnych i strategicznych
 • przygotowywaniu budżetów kosztów pracy i budowaniu z nich raportów i analiz
 • szybkim przygotowaniu analizy ABC, XYZ i budowaniu macierzy decyzyjnej

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu Excel w HR?

Dowiesz się jak za pomocą Power Query zaczytać dane z wielu list płac do jednej bazy danych o kosztach wynagrodzeń?
Dokonasz analizy płac i zatrudnienia w poszczególnych działach i miesiącach.
Porównasz średni koszt płac kobiet i mężczyzn zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach i w grupach stanowiskowych.
Przygotujesz bazy danych o pracownikach i współpracownikach pozyskane z różnych źródeł i plików.
Obliczysz wskaźniki struktury zatrudnienia wg działów i stanowisk.
Przeanalizujesz zatrudnienie pod względem etatów (pełnoetatowy/niepełnoetatowy).
Zrobisz analizę płac i zatrudnienia w poszczególnych działach i miesiącach.
Obliczysz koszty motywowania pozafinansowego.
Przygotujesz zestawienia rocznych kosztów i wskaźników motywowania pozafinansowego w podziale na działy i rodzaje benefitów.
Obliczysz dostępny potencjał dni pracy, ilość nieobecności, ilość pracowników z absencją, ilość dni absencji, średnia nieobecności / os, % nieobecnych pracowników, wskaźnik absencji, średni czas trwania nieobecności.
Zaczytasz dane przez Power Query i robisz z nich bazę gotową do analizy nieobecności trwających na przełomie miesięcy.
Sprawdzisz jak przygotować bazę danych do obliczania mierników fluktuacji?
Jak z danych miesięcznych policzyć roczny wskaźnik zwolnień?
Obliczysz koszty szkoleń. Ilość przeszkolonych osób. Odsetek przeszkolonych pracowników.
Budżet szkoleń oraz % realizacji budżetu.
Dowiesz się jak przygotować bazę danych do analizowania rekrutacji?
Ile kosztowała rekrutacja?
Jakie są łączne i średnie koszty rekrutacji na dany typ pracownika?

Do szkolenia wymagane jest posiadanie Excela w wersji 2016 lub nowszej albo Excela 2010 lub 2013 z doinstalowanym dodatkiem Power Query. Można go pobrać bezpłatnie ze strony Microsoft.

Na szkoleniu Excel w HR bardzo ułatwia pracę korzystanie z dwóch monitorów. Na jednym obserwujesz, co pokazuje trener, na drugim wykonujesz swoje zadanie.

I na koniec:

W tym kursie – Excel w HR – będziemy pokazywać zastosowanie niektórych funkcji Excela 365, ponieważ są bardzo przydatne i mogą pomóc. Jeśli nie masz Excela 365, to po prostu w kilku przypadkach zobaczysz jedynie, co daje się zrobić i być może wykorzystasz to w przyszłości.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Excel w HR – cele i korzyści:

 • Skrócenie czasu przygotowania obliczeń, kalkulacji, analiz, raportów
 • Zminimalizowanie błędów w obliczeniach
 • Zwiększenie ilości analiz i większa ich różnorodność
 • Większa czytelność prezentowanych danych
 • Wykorzystanie funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel dla różnego rodzaju obliczeń i obróbki danych, aby skrócić czas pracy i zminimalizować błędy kalkulacji
 • Wykorzystanie zasad działania tabel przestawnych w pełnym zakresie oraz analiz procesów personalnych, które wykonać przy ich użyciu
 • Wykorzystanie funkcji tabel przestawnych do przyspieszenia i optymalizowania procesów budżetowania
 • Wykorzystanie rodzajów formatowania warunkowego i, aby dane i analizy były czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy
 • Używanie tekstowych, czasu, logicznych, wyszukiwania, statystycznych i matematycznych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel dla podniesienia efektywności obliczeń i zminimalizowania wystąpienia błędów
 • Używanie pełnego zakresu tabel przestawnych do dokonywania wszelkiego rodzaju analiz struktury i dynamiki z obszaru procesów personalnych
 • Wykorzystanie funkcji i tabel przestawnych do przyspieszenia i optymalizowania procesów budżetowania
 • Samodzielne tworzenie formuł do obliczeń i kalkulacji stosując poznane funkcje
 • Samodzielne przygotowywania analiz i raportów posługując się tabelami przestawnymi
 • Samodzielne wizualizowania wyników analiz i raportów wykorzystując formatowanie warunkowe
 • Samodzielnie zabezpieczanie plików z danymi przed modyfikacją lub dostępem osób trzecich
PROGRAM

excel w HR – program szkolenia:

Funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel

 • matematyczne
 • logiczne
 • tekstowe
 • daty
 • wyszukiwania

Analiza dużych baz danych z zastosowaniem tabeli przestawnej

 • zasady budowania i działania tabel przestawnych
 • pola i elementy obliczeniowe
 • obliczenia niestandardowe w tabelach przestawnych
 • grupowanie danych w tabeli przestawnej
 • fragmentatora

Graficzna prezentacja danych za pomocą formatowania warunkowego.

Power Query – podstawowe zasady pracy

 • zaczytanie danych z wielu plików do jednego pliku – utworzenie jednej bazy danych.

Wynagrodzenia

Budżet wynagrodzeń i jego realizacja

 • jak za pomocą Power Query zaczytać dane z wielu list płac do jednej bazy danych o kosztach wynagrodzeń?
 • jak połączyć dane zabudżetowane z realizacją wynagrodzeń z tychże list płac z zastosowaniem Power Query.
 • porównamy zaplanowane i zrealizowane koszty wynagrodzeń globalnie. Wyliczymy odchylenie oraz % odchylenia.
 • porównamy plan i realizację kosztów płac w poszczególnych działach w poszczególnych miesiącach. Wyliczymy odchylenie oraz % odchylenia.

Analizy wynagrodzeń ze wszystkich stosunków prawnych – umowy z kodeksu pracy, agencje pracy tymczasowej, współpraca B2B

Raport 1 – analiza globalna

 • ile wydaliśmy pieniędzy w każdym miesiącu? – koszty całkowite, % kosztów całkowitych, koszty narastająco wartościowo i procentowo – analiza struktury wynagrodzeń
 • jak zmieniają się koszty w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wartościowo i procentowo? – analiza dynamiki wynagrodzeń
 • płaca zasadnicza – razem Wynagrodzenie brutto – % zmiany, ile osób otrzymało wynagrodzenie, średnia płaca zasadnicza
 • zwizualizuj średnią i zastanów się co to oznacza?

Raport 2

 • w każdym miesiącu, na co wydaliśmy pieniądze (jakie fundusze i jakie składniki wynagrodzeń)?
 • zwizualizuj koszty płacy zasadniczej.
 • jak zmieniają się koszty w odniesieniu do poprzedniego miesiąca?

Raport 3

 • w każdym miesiącu, ile dostały poszczególne działy na poszczególne fundusze z wyszczególnieniem funduszu osobowego?
 • jak zmieniają się koszty w odniesieniu do poprzedniego miesiąca?
 • oznacz wzrosty większe niż 5% na zielono

Raport 4

 • w każdym miesiącu, w każdym funduszu i w każdym składniku płac, na każdym stanowisku, jakie ponieśliśmy koszty płac z wyłączeniem funduszu kafeteryjnego?
 • jak zmieniają się koszty w odniesieniu do poprzedniego miesiąca?
 • zwijamy dane do poziomu składników wynagrodzeń, żeby można było oglądać początkowo główne wartości

Raport 5

 • policzymy wskaźniki statystyczne – dla płacy zasadniczej w każdym miesiącu na każdym stanowisku pokażemy średnie, minimalne i maksymalne koszty płac.
 • ilu osób dotyczą wynagrodzenia w każdym miesiącu?
 • jak zmieniają się koszty w odniesieniu do poprzedniego miesiąca?

Raport 6

 • dla każdego rodzaju stanowisk i każdego stanowiska pokaż wartość kosztów płac funduszu osobowego w podziale na poszczególne składniki stałe i zmienne.
 • jak zmieniają się koszty w odniesieniu do poprzedniego miesiąca?

Wskaźniki strategiczne – porównanie za 2 lata – struktura i dynamika

 • sprzedaż
 • zysk
 • wynagrodzenia całkowite
 • wynagrodzenie zasadnicze
 • zatrudnienie przeciętne
 • efektywność wynagrodzeń – sprzedaż
 • obciążenie przychodów ze sprzedaży wynagrodzeniami
 • efektywność wynagrodzeń – zysk

Analizy bonusów pozafinansowych – kafeteria – benefity

 • w każdym dziale, w każdym miesiącu, jakie benefity wykorzystano i za jaką kwotę?
 • dla każdego benefitu pokażemy, ile razy był wykorzystany przez pracowników z uwzględnieniem grup wiekowych oraz stanowisk. Rozpiętość grupy wiekowej to 5 lat.
  Pokażemy dane za 12/2023. Mają być widoczne wszystkie benefity, także te niewykorzystane w danym miesiącu od największej liczby wykorzystań – który benefit jest najpopularniejszy?
 • ile kosztowały poszczególne benefity w poszczególnych działach? Dane pokaż od benefitu o największych kosztach. Jaki jest udział procentowy benefitu w kosztach całkowitych oraz działu w kosztach benefitu? Ile razy był wykorzystany dany benefit? Zwiń szczegóły dotyczące działów. Oznacz kolorem najwyższy koszt benefitu oraz największe wykorzystanie – czy to ten sam benefit?

Zatrudnienie – analizy zatrudnienia ze wszystkich źródeł – pracownicy na umowy z kodeksu pracy, agencje pracy tymczasowej, umowy B2B

 • obliczymy zatrudnienie pracowników zewnętrznych i własnych w zatrudnieniu ogółem.
 • obliczymy wskaźniki struktury i dynamiki zatrudnienia wg działów, grup stanowiskowych, stanowisk
 • obliczymy tempo zmiany zatrudnienia w stosunku do okresu bazowego i okresu poprzedniego
 • obliczymy wskaźniki struktury zatrudnienia wg rodzajów stanowisk – menedżerskie / niemenedżerskie
 • obliczymy wskaźniki różnorodności zatrudnienia czyli wg płci dla całej firmy oraz z wyodrębnieniem kadry zarządzającej
 • wyliczymy średnia długość zatrudnienia w miesiącach
 • przeanalizujemy zatrudnienia pod względem etatów (pełnoetatowy/niepełnoetatowy)
 • przeanalizujemy  stabilności zatrudnienia czyli wg grup stażowych

Absencja – wskaźniki struktury i dynamiki absencji

 • klasyczne wskaźniki absencji:
  dostępny potencjał
  ilość nieobecności
  ilość pracowników z absencją
  ilość dni absencji
  średnia nieobecności / os, % nieobecnych pracowników
  wskaźnik absencji
  średni czas trwania nieobecności
  ilość dni urlopu
  ilość urlopów
  wskaźnik Bradforda
 • jak sprawdzić, czy absencja jest na przełomie miesiąca?
 • jak wyliczyć, ile dni trwa nieobecność w każdym miesiącu przy nieobecnościach na przełomie miesiąca?
 • jak na tej podstawie stworzyć harmonogram miesięcznych nieobecności i zrobić z niego raporty?
 • raport skumulowany – w poszczególnych działach w poszczególnych miesiącach pokażemy, ilość dni nieobecności było z każdego powodu. Policzymy strukturę i dynamikę nieobecności.
 • raport bieżący – za 12/2023 przygotujemy analizę trzech wskaźników struktury dla poszczególnych działów i poszczególnych rodzajów nieobecności. Co oznacza każdy wskaźnik?
 • analiza struktury i dynamiki – w poszczególnych miesiącach z poszczególnych powodów ile było dni nieobecności? Ile było tych nieobecności oraz ile trwała średnio nieobecność? Obliczymy ilość dni narastająco oraz zmianę ilości dni miesiąc do miesiąca (MdM)

   Fluktuacja

  • jak można prowadzić bazę danych i co w niej warto zawrzeć, aby łatwo było obliczać mierniki fluktuacji?
  • jak oznaczyć pracowników zwolnionych oraz jak obliczyć i wyraportować koszty zastąpienia pracownika?
  • przedstawimy fluktuację w osobach w podziale na działy na koniec poszczególnych miesięcy.
  • dodatkowo obliczymy: stan zatrudnienia na koniec miesiąca, wskaźnik zwolnień – ujemnej fluktuacji kadry, wskaźnik zatrudnień – dodatnia fluktuacja, wskaźnik wymiany kadry – ogólnej fluktuacji kadry. Obliczymy i omówimy wskaźnik ruchu kadry – o czym mówi i dlaczego jest ważny? Dane przedstawimy w podziale na działy, ale też dla całej firmy.
  • jak z danych miesięcznych policzyć roczne wskaźniki fluktuacji?
  • co to jest analiza kohortowa i o czym informuje?
  • jak przygotować dane do analizy kohortowej i ją przeprowadzić?

  Szkolenia

  • policzymy klasyczne wskaźniki struktury i dynamiki kosztów szkoleń
  • w każdym dziale policzymy, jakie były koszty szkoleń, ile szkoleń zaplanowano, a ile zrealizowano? Jaki był % realizacji? Policzymy ilość dni i godzin szkolenia w każdym dziale. Sprawdzimy jaki był średni koszt szkolenia? Dane pokażemy w podziale na tematy szkoleń. Zaprezentuj dane od największych wydatków dla działu i tematu, żeby łatwiej było analizować dane.
  • przeanalizujemy też jakie ponieśliśmy wydatki na poszczególne tematy szkoleń w poszczególnych miesiącach? Ile razy wybierano dane szkolenie i które szkolenia były najpopularniejsze?
  • zrobimy też analizy wg pracowników. Każdy pracownik, w jakich szkoleniach wziął udział, ile razy oraz ile to kosztowało? Jaką ocenę % przyznał danemu szkoleniu?
  • ocena szkolenia – Kirtpatrick I poziom – dla każdego tematu szkolenia zrealizowanego pokaż: ilość szkoleń, możliwą do uzyskania ocenę, średnią z uzyskanych ocen, ocenę uzyskaną w %. Oznacz ikonami % uzyskanej oceny.
  • porównamy dane zabudżetowane z realizacją budżetów. Wyliczymy też wskaźniki: koszty szkoleń, ilość przeszkolonych osób, odsetek przeszkolonych pracowników, wskaźnik kosztowy szkoleń, udział szkoleń w kosztach ogółem oraz % realizacji budżetu.

  Rekrutacja

  • jak przygotować bazy danych do analizowania rekrutacji?
  • ile średnio dni przeznaczono na rekrutację, a ile ona trwała w rzeczywistości?
  • jakie są łączne i średnie koszty rekrutacji na dany typ pracownika?
  • jak długo dane stanowisko pozostawało obsadzone średnio?
  • obliczymy liczbę aplikacji z poszczególnych źródeł oraz koszt pozyskania kandydatów z tego źródła. Dane przeanalizujemy w podziale na poszczególne ogłoszenia rekrutacyjne. Pokażemy ilość wymagań w aplikacji, ilość wymagań zgodnych oraz oblicz % zgodności aplikacji
  • dla każdego stanowiska obliczymy ilość aplikacji, ilość złożonych listów, CV, ilość wymagań aplikacyjnych, ilość zgodnych wymagań, % zgodności aplikacji, ile osób otrzymało ofertę pracy, a ile ją przyjęło? Ile to %?
  • obliczymy wskaźnik, który pozwoli wykryć nieefektywne ogłoszenia rekrutacyjne lub źle dobrane kanały rekrutacji
  • nauczymy się sortowania danych za pomocą funkcji Excela, żeby dostawać od razu dane, które są dla nas ważne
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie excel w HR poprowadzi:

  Trener w zakresie dynamicznej analizy danych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel. Wiedzę i doświadczenie z zakresu zastosowania Excela zdobyła pracując przez trzynaście lat na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej w polskich firmach, gdzie zarządzała między innymi działami logistyki, finansów, księgowości i płac, administracją, windykacją, IT.

  Specjalista w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw i wieloletni praktyk z zakresu finansów i rachunkowości.
  Posiada certyfikat księgowy ministra finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Dzięki doświadczeniu w obszarze rachunkowości i finansów, przekazuje wiedzę i rozwiązania z zakresu zastosowania Excel’a, które można wykorzystać w codziennej pracy na niemalże  każdym stanowisku.

  Nie napisałam żadnej książki. Nie publikuję w żadnym czasopiśmie czy portalu internetowym. Nie tworzę żadnych opracowań naukowych.
  Ja po prostu szkolę z Excel’a, ponieważ sprawia mi to niewiarygodną frajdę. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że ja nie pracuję, tylko realizuję swoją pasję.

  Kiedyś ktoś zapytał mnie, czym się różni Excel dla księgowych od Excel’a dla logistyków czy działów personalnych? Excel niczym, ale możliwości zastosowania są zdecydowanie różne. I o to chodzi w moich szkoleniach, żeby oprócz pokazania, co może zrobić Excel, pokazać też to, co Ty możesz zrobić z Excel’em, do czego można tego użyć w tym konkretnym dziale czy na konkretnym stanowisku.

  METODY

  excel w HR – metody szkolenia:

  Szkolenie Excel w HR jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników.

  Wymagane komputery z oprogramowaniem Excela 2016 i wyżej lub Excela 2010 albo 2013 z dodatkiem Power Query.

  Wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excel’u pozostają do Twojej dyspozycji.

  ADRESACI

  Szkolenie excel w HR kierujemy do:

  osób, które pracowały już z arkuszem kalkulacyjnym, ale chcą poznać i efektywniej wykorzystywać jego możliwości w praktyce HR.

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia excel w dziale personalnym:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  99%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
   • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

    Forbis Sp. z o.o. Krystyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.