In HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/systemy-czasu-pracy-rozklady-czasu-pracyefektywny-czas-pracy

Systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy – jak optymalizować czas pracy i zwiększyć efektywność pracowników?

– wskaźniki i mierniki, normowanie czasu pracy, chronometraż

Zastanawiasz się:

 • dlaczego ludzie nie dotrzymują wyznaczonych terminów, mają opóźnienia w realizacji zadań?
 • czy efektywność pracowników w Twojej firmie jest wysoka czy niska?
 • jak zwiększyć efektywność pracowników?
 • ile czasu zajmują pracownikom standardowe czynności?
 • ilu pracowników i dlaczego wykonuje dodatkowe czynności, wykraczające poza ich zakres obowiązków?
 • czy pracownicy zajmują się wyłącznie czynnościami przypisanymi do ich stanowiska pracy?
 • czy w pracy występują nieplanowane przerwy?
 • czy pracownicy zajmują się jedynie zadaniami związanymi z pracą zawodową?
 • co wpływa na odrywanie pracowników od najważniejszych zadań?
 • jakie czynniki przeszkadzają w wykonywaniu obowiązków?
 • czy przełożeni właściwie polecają zadania i zgodnie z zasadami prawa dociążają pracowników mniej produktywnych?
 • jak uelastycznić systemy i rozkłady czasu pracy w sposób zgody z zasadami prawa pracy i korzystny dla pracowników oraz pracodawcy?
 • szukasz praktycznych rozwiązań, wskaźników, obiektywnych narzędzi do zastosowania od zaraz?

Na te i wiele innych pytań uzyskasz odpowiedź podczas szkolenia z zakresu optymalizacji efektywności czasu pracy.

Dzięki udziałowi w szkoleniu systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy dowiesz się:

 • jak radzić sobie z niską efektywnością pracowników?
 • jak lepiej planować pracę, optymalizować koszty firmy i znaleźć obszary wymagające poprawy?
 • jak zwiększyć efektywność czasu poświęconego na pracę na poszczególnych stanowiskach?
 • jak zmniejszyć koszty pracy i zwiększyć produktywność poprzez stosowanie obiektywnego obliczania efektywności?
 • jak powiązać wskaźniki z systemami wynagradzania i premiowania?
 • jak powiązać wskaźniki czasu pracy i wskaźniki produktywności – system premiowania oparty o wyniki firmy?
 • jak odróżnić czas normatywny od czasu dostępnego i jak zoptymalizować formułę ECP do stosowanych w firmie systemów i rozkładów czasu pracy?
 • w jaki sposób sumować ze względu na stosowane obecnie mechanizmy antykryzysowej ECP?
 • jak uniknąć nadmiernego obciążenia pracą?

W trakcie szkolenia Systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy zostaną omówione między innymi:

 • formularze stosowania wskaźników i badania ECP dla wybranych stanowisk pracy,
 • wzory dokumentów,
 • formuły zestawiania operacji,
 • ankiety dla pracowników i kadry dotyczące wykorzystania czasu pracy,
 • macierz Bliss’a i inne dokumenty.

Otrzymasz komplet dokumentów do wykorzystania w pracy!


Uczestnicy szkolenia Systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy – jak optymalizować czas pracy i zwiększyć efektywność pracowników? wybrali również:

Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, zasady premiowania i inne wewnętrzne źródła prawa pracy- Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy – jak optymalizować czas pracy i zwiększyć efektywność pracowników? – cele:

Jak radzić sobie z niską efektywnością pracowników?

PROGRAM

Szkolenie Systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy – jak optymalizować czas pracy i zwiększyć efektywność pracowników? – program:

Normowanie czasu pracy – główne zadania na stanowisku pracy, produkcja seryjna, ograniczenie stosowania w przypadku stanowisk atypowych, procesy główne i pomocnicze w organizacji pracy

Wdrożenie normatywów w przypadku pracy jednostkowej i job sharing

Ustalanie formuł ECP dla

 • pracy jednozmianowej i organizacji wielozmianowej pracy
 • systemów czasu pracy: podstawowego, równoważnego, zadaniowego, tzw. ruchomego systemu czasu pracy, weekendowego, systemu skróconego tygodnia pracy, dla pracy w ruchu ciągłym – tzw. opłacalność (organizacyjna i finansowa) stosowania określonych systemów
 • pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • w przypadków różnych okresów rozliczeniowych
 • w przypadku przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin
 • w przypadku stosowania mechanizmów tzw. tarczy antykryzysowej

Metody i procedury określania efektywności czasu pracy – algorytm

 • określenie kluczowych zadań realizowanych i wykonywanych na wybranych stanowiskach pracy wraz z metodą oceny pracy (ilościowa i jakościowa, z zastosowaniem i bez stosowania norm z art. 83 K.p.)
 • oszacowanie średniej czasochłonności oraz częstotliwości zadań – metody
 • obliczanie czasochłonność wykonywanych zadań w skali miesiąca oraz okresu rozliczeniowego (jeżeli się różnią)
 • metody przeprowadzenia klasyfikacji PARETO lub ABC w odniesieniu do czasochłonności
 • podział czynności na dodające wartość i bez wartości dodanej 
 • ustalanie czasu dostępnego (z uwzględnieniem harmonogramów stałych i zmiennych, limitów nadgodzin, odpoczynków dobowych i tygodniowych, przestoju, itd.)
 • analiza metod pracy – chronometraż, obserwacja wielostronna czynności, analiza MTM
 • obliczanie czasochłonności pracy
 • przypisywanie zdefiniowanych działań do zakładanego wskaźnika wzrostu ECP
 • powiązanie ECP z systemem wynagradzania i premiowania – rozwiązania systemowe, indywidulane ustalenie z pracownikiem metodą
 • zastosowanie poliwalencji na potrzeby optymalizacji kosztów – typy stanowisk i rodzaje prac – metody ograniczenia wystąpienia ryzyka istotnych zmian warunków pracy i płacy
 • monitorowanie wskaźnika ECP
 • liczenie nominalnego wskaźnika czasu pracy, wskaźnika produkcyjnego wykorzystania czasu pracy, wskaźnika strat czasu pracy (Wn, Wp, Ws) – przykłady i ćwiczenia
 • mierniki czasu pracy i tzw. fundusz czasu pracy – zastosowanie
 • metody ograniczania pracy w godzinach nadliczbowych – zmiany harmonogramów pracy, elastycznie stosowanie art. 129 K.p w przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn po stronie pracodawcy
 • czynności wliczane i niewliczane do czasu pracy
 • planowanie godzin pracy – liczenie i rozliczanie formuły ECP w kontekście: przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, wymiaru czasu pracy, doby pracowniczej i jej „naruszenia”, pracy w szóstym dniu tygodnia, pracy w niedziele i święta
 • ECP a systemy rejestracji czasu pracy – kiedy należy rozpocząć rejestrowanie efektywności
 • mierzenie ilości i jakości pracy a zgodność z postanowieniami art. 78 K.p. i stosowaniem ECP

Główne obszary problemowe związane z efektywnością czasu pracy i ich rozwiązywanie

 • sezonowość pracy a formuła ECP – zastosowanie tzw. umów sezonowych, outsourcing i leasing pracowniczy
 • planowanie potrzeb kadrowych – estymacja absencji, analiza danych historycznych
 • zarządzanie zespołem rozproszonym i zdalnym – formuła ECP w systemach komunikacji na odległość
 • red tags i ich wpływ na ECP

Kształtowanie postaw produktywnych pracowników

 • informowanie o obowiązku przestrzegania czasu pracy – odniesienie do zasad K.p. oraz regulaminu pracy
 • informowanie o zgłaszaniu nieobecności
 • uprawnienia pracownika – płatne i niepłatne nieobecności w pracy
 • wnioski pracowników – udzielanie czasu wolnego na wniosek pracownika
 • rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenia Systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy – jak optymalizować czas pracy i zwiększyć efektywność pracowników? poprowadzi:

Wybitny Ekspert psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy, negocjator i mediator, wykładowca akademicki.  Posiada znajomość procedur i systemów HR m.in. Cubiks, HCM, tomHRM, HRsys – prowadzi audyty zgodności stosowanych opisów stanowisk, pracy, ocen okresowych, wartościowania pracy oraz mapingu z normami prawa pracy. Realizuje audyty w obszarze HR Compliance i analizuje ryzyko w obszarze stosowania procedur i systemów HR w kontekście norm prawa pracy, ochrony danych osobowych, wewnętrznych źródeł prawa pracy. Od lat doradza firmom w zakresie poprawy efektywności czasu pracy i optymalizacji pracy na poszczególnych stanowiskach.
Opracowuje programy zarządzania absencją w przedsiębiorstwach. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset firmach. 
Jest stałym ekspertem zewnętrznym kilkunastu komisji antymobbingowych. Wprowadza i audytuje regulaminy wynagradzania, premiowania, pracy, w tym regulaminy pracy zdalnej oraz funduszu socjalnego.
Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w strategicznych przedsiębiorstwach w kraju. Uczestniczył m.in. w przejęciu pracowników Real przez Auchan, w sporach zbiorowych prowadzonych w Amazon, Jeronimo Martins oraz zwolnieniach grupowych m.in. w Carrefour Polska.
Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, a od kilkunastu lat stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
Kilkukrotnie wyróżniany przez Głównego Inspektora Pracy.
Specjalizuje się w głównie szkoleniach i doradztwie dotyczącym równego traktowania w zatrudnieniu, przeciwdziałania mobbingowi, uprawnień związków zawodowych, prawa pracy, szczególnie zbiorowego oraz systemów HR. W ramach działalności szkoleniowej przeprowadził ponad 5 tysięcy szkoleń dla kluczowych firm z różnych branż.

Pomysłodawca wielu zmian w Kodeksie pracy m.in. w zakresie implementacji ochrony przed stresem, autor licznych propozycji w zakresie optymalizacji warunków pracy w sektorze handlu i banków – uczestnik prac komisji sejmowych.

Pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w wielu kluczowych przedsiębiorstwach w Polsce oraz prowadzi audyty zgodności stosowanych procedur w zakresie ochrony danych osobowych w obszarze kadrowym.

Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie w Dzienniku Gazeta Prawna, TVN 24 BiS oraz Polsat News) poświęconych warunkom świadczenia pracy.
Wywiady publikuje także w serwisie branżowym www.portalbhp.pl.
W swoim dorobku naukowym ma prawie 100 krajowych i wydanych za granicą artykułów, książek i praktycznych poradników dedykowanych dla pracodawców, pracowników oraz organizacji związkowych. Branżowe artykuły publikowała na łamach Promotor BHP, Atest oraz miesięczniku Państwowej Inspekcji Pracy – Inspektor Pracy.

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić
METODY

Szkolenie Systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy – jak optymalizować czas pracy i zwiększyć efektywność pracowników? – metody:

krótkie wykłady,
dyskusja moderowana,
przedstawienie praktycznych narzędzi do optymalizacji czasu pracy

ADRESACI

Szkolenie Systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy – jak optymalizować czas pracy i zwiększyć efektywność pracowników? – kogo zapraszamy?

 • dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy – jak optymalizować czas pracy i zwiększyć efektywność pracowników?:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

   Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
  • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

   Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.