In HR / Kadry, Szkolenia komputerowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-excel-w-dziale-personalnym-kadrach?date=69534

Szkolenie excel w dziale personalnym

koszty pracownicze w przedsiębiorstwie – kurs komputerowy z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

 • Czy potrafisz posługiwać się funkcjami Excela?
 • Sprawnie wykonujesz kalkulacje niezbędne w kadrach?
 • Jednym ruchem umiesz przygotować raport, analizę, czy zestawienie dla zarządu?

Nie do końca?
Naucz się Excela i zwiększ swoją efektywność w pracy.
Skorzystaj z dwudniowych, intensywnych warsztatów, podczas których Ekspert przedstawi przykłady zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel usprawniające pracę Działu HR.
Wymagana jest podstawowa znajomość arkuszy kalkulacyjnych.

Excel w dziale personalnym – jakie funkcje przećwiczysz:

Funkcje tekstowe: LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, TEKST, ZŁĄCZ.TEKSTY

Funkcje daty: DZIŚ, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, KWARTAŁ, TYDZIEŃ, NR SER. DATY, NR SER. OST. DN. MIES., DATA RÓŻNICA, DNI ROBOCZE, DZIEŃ ROBOCZY

Funkcje wyszukiwania: WYSZUKAJ PIONOWO, WYSZUKAJ POZIOMO

Funkcje statystyczne: MIN, MAX, ŚREDNIA

Tabele przestawne:

 • Jak zbudować bazę danych do analizy tabelą przestawną?
 • Jak wstawić tabelę przestawną?
 • Jak działa tabela przestawna?
 • Narzędzia tabel przestawnych
 • Jak umieszczać dane w tabeli przestawnej?
 • Sumy w tabeli przestawnej
 • Schodzenie do szczegółów
 • Sortowanie i filtrowanie w tabeli przestawnej
 • Układ raportu i Pusty wiersz
 • Obliczenia w tabeli przestawnej
 • Prezentacja danych w tabeli przestawnej – Podsumuj wartości według
 • Prezentacja danych w tabeli przestawnej – Pokaż wartości jako
 • Pola i elementy w tabeli przestawnej
 • Pole obliczeniowe
 • Element obliczeniowy
 • Lista formuł
 • Format liczby
 • Wstaw zera
 • Usuń błędy
 • Grupuj dane. Rozwiń zwiń
 • Grupuj dane. Przenieś
 • Pokaż elementy bez danych
 • Dywersyfikacja danych
 • Fragmentator i oś czasu

Formatowanie warunków:

 • Reguły wyróżniania komórek
 • Reguły pierwszych / ostatnich
 • Paski danych
 • Skale kolorów
 • Zestawy ikon
 • Formatowanie niestandardowe komórek

Uczestnicy pracują na własnych komputerach – wymagany MS Excel 2010.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Excel w dziale personalnym – cele i korzyści:

 • Skrócenie czasu przygotowania obliczeń, kalkulacji, analiz, raportów
 • Zminimalizowanie błędów w obliczeniach
 • Zwiększenie ilości analiz i większa ich różnorodność
 • Większa czytelność prezentowanych danych
 • Wykorzystanie funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel dla różnego rodzaju obliczeń i obróbki danych, aby skrócić czas pracy i zminimalizować błędy kalkulacji
 • Wykorzystanie zasad działania tabel przestawnych w pełnym zakresie oraz analiz procesów personalnych, które wykonać przy ich użyciu
 • Wykorzystanie funkcji tabel przestawnych do przyspieszenia i optymalizowania procesów budżetowania
 • Wykorzystanie rodzajów formatowania warunkowego i, aby dane i analizy były czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy
 • Używanie tekstowych, czasu, logicznych, wyszukiwania, statystycznych i matematycznych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel dla podniesienia efektywności obliczeń i zminimalizowania wystąpienia błędów
 • Używanie pełnego zakresu tabel przestawnych do dokonywania wszelkiego rodzaju analiz struktury i dynamiki z obszaru procesów personalnych
 • Wykorzystanie funkcji i tabel przestawnych do przyspieszenia i optymalizowania procesów budżetowania
 • Samodzielne tworzenie formuł do obliczeń i kalkulacji stosując poznane funkcje
 • Samodzielne przygotowywania analiz i raportów posługując się tabelami przestawnymi
 • Samodzielne wizualizowania wyników analiz i raportów wykorzystując formatowanie warunkowe
 • Samodzielnie zabezpieczanie plików z danymi przed modyfikacją lub dostępem osób trzecich
PROGRAM

excel w dziale personalnym – program szkolenia:

Excel w procesie zatrudnienia

 • Przygotowanie bazy danych do analizy zatrudnienia – na co zwrócić uwagę i najczęściej popełniane błędy, które utrudniają później pracę.
 • Rozdzielanie imion i nazwisk do dwóch kolumn oraz łączenie ich w odwrotnej kolejności.
 • Obliczanie z peselu daty urodzenia, wyliczanie wieku pracownika, przypisanie do grupy wiekowej, określenie płci pracownika na podstawie peselu.
 • Obliczenie stażu pracy pracownika w pełnych latach, miesiącach ponad pełne lata i dniach ponad pełne miesiące, przypisanie pracownika do grupy stażowej.
 • Obliczenie daty przejścia na emeryturę, roku odejścia na emeryturę, wiek ochronny.

Analizy zatrudnienia

 • Analiza zatrudnienia wg działów, płci, wykształcenia, grup wiekowych, wynagrodzeniowych.
 • Analiza zmian poziomu zatrudnienia w osobach, etatach na koniec poszczególnych miesięcy – wskaźnik w osobach, w etatach, zmiany %.
 • Wskaźnik stabilności zatrudnienia czyli analiza wg grup stażowych.
 • Analiza odejść pracowników w kolejnych latach z przyczyn naturalnych.

Obliczenia i analizy związane z czasem pracy: norma, nadgodziny – co koniecznie musisz widzieć analizując czas pracy? Jak od liczby dojść do godziny: z 7 zrobić 07:00 i odwrotnie?

Excel w obszarze wynagrodzeń

 • Jak na podstawie planów wynagrodzeń wyliczyć budżet wynagrodzeń?
 • Globalna analiza kosztów wynagrodzeń w poszczególnych miesiącach – 8 mierników kosztów wynagrodzeń.
 • Podział danych globalnych (całościowych) na dane szczegółowe dla poszczególnych działów.
 • Jak zapisać dane każdego działu, jako oddzielny plik gotowy do wysłania.
 • Analiza struktury i dynamiki kosztów wynagrodzeń w grupach wiekowych i wynagrodzeniowych – statystyka wynagrodzeń.
 • Analiza płac z uwzględnieniem płci i stanowisk zatrudnionych osób.
 • Wyliczanie zmian płac od nowego roku w związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego.
 • Jak szybko naliczyć nagrody jubileuszowe dla kilku tysięcy pracowników i pięciu różnych stawek procentowych nagród?
 • Jak zbudować harmonogram wypłaty nagród jubileuszowych z podziałem na działy i miesiące wypłaty?

Excel w procesie szkolenia

 • Przygotowanie bazy danych do kontrolowania i analizy szkoleń – na co zwrócić uwagę i najczęściej popełniane błędy, które utrudniają później pracę.
 • Jak szybko porównać plan szkoleń z realizacją i koszty zaplanowane ze zrealizowanymi?
 • Jak szybko obliczyć podstawowe wskaźniki szkoleń: ilość szkoleń, ilość dni szkolenia, ilość godzin szkolenia, ilość przeszkolonych osób, odsetek przeszkolonych pracowników, wskaźnik kosztowy szkoleń na podstawie zgromadzonych danych.
 • Jak szybko przygotować analizę kosztów szkoleń, odbytych szkoleń w podziale na poszczególnych pracowników, tematy szkoleń?
 • Analiza szkoleń w okresie trzech lat – porównanie budżetów, oznaczenie najistotniejszych wartości.

Excel w obszarze fluktuacji

 • Jak i jakie dane gromadzić, żeby łatwo liczyć wskaźniki fluktuacyjne?
 • Analiza struktury i dynamiki fluktuacji w poszczególnych działach, w poszczególnych okresach z uwzględnieniem kategorii zatrudnienia – w osobach.
 • Obliczanie kluczowych wskaźników fluktuacji: wskaźnik zwolnień, wskaźnik przyjęć, wskaźnik wymiany, wskaźnik ruchu kadry.
 • Co pokazuje wskaźnik ruchu kadry i dlaczego warto go liczyć?
 • Jak policzyć miesięczną, kwartalną i roczną fluktuację do raportów dla zarządu?
 • Szacunkowa kalkulacja kosztów fluktuacji dla wybranej grupy zawodowej.

Excel w obszarze absencji

 • Jak i jakie obliczenia pomocnicze można wykonać przed analizą absencji?
 • Analiza  struktury absencji w poszczególnych działach, stanowiskach, płciach z poszczególnych powodów ile procent stanowią poszczególne powody ze wszystkich absencji oraz z absencji np. danego działu.
 • Analiza dynamiki absencji czyli jak absencja zachowuje się w czasie: wzrost / spadek dni absencji w poszczególnych okresach, wskaźnik procentowy zmian absencji, ile dni absencji mamy z danego powodu od początku roku do tej chwili.
 • Analiza urlopów pod kątem częstotliwości wykorzystania, urlopów na żądanie, czasu trwania urlopu, sprawdzenia np. Czy pracownik wykorzystał 10 dni roboczych urlopu jednorazowo.

Excel w obszarze rekrutacji

 • Jak i jakie dane gromadzić, żeby łatwo liczyć wskaźniki rekrutacyjne?
 • Jak i jakie obliczenia pomocnicze można wykonać przed analizą fluktuacji?
 • Jak policzyć podstawowe wskaźniki rekrutacyjne na podstawie zgromadzonych danych: czas rekrutacji, koszty rekrutacji, ilość rekrutacji, ilość zrekrutowanych osób, najważniejszy wskaźnik rekrutacyjny – czyli czas pozostawania pracownika w organizacji.
 • Statystyka rekrutacji z podziałem na stanowiska, kanały rekrutacyjne oraz z uwzględnieniem kategorii pracuje / nie pracuje – jakie wnioski można z tego wyczytać?

Excel w obszarze urlopy

 • Jak prowadzić ogólną ewidencję urlopów należnych, żeby ułatwić sobie pracę przy analizie?
 • Jak prowadzić ewidencję urlopów zaplanowanych / udzielnych, żeby ułatwić sobie pracę przy połączeniu jej z należnymi urlopami?
 • Jak zrobić raport z wykorzystania urlopów?
 • Jak graficznie przedstawić plan urlopowy?
WYKŁADOWCA

Szkolenie excel w dziale personalnym poprowadzi:

Trener w zakresie dynamicznej analizy danych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel. Wiedzę i doświadczenie z zakresu zastosowania Excela zdobyła pracując przez trzynaście lat na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej w polskich firmach, gdzie zarządzała między innymi działami logistyki, finansów, księgowości i płac, administracją, windykacją, IT.

Specjalista w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw i wieloletni praktyk z zakresu finansów i rachunkowości.
Posiada certyfikat księgowy ministra finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dzięki doświadczeniu w obszarze rachunkowości i finansów, przekazuje wiedzę i rozwiązania z zakresu zastosowania Excel’a, które można wykorzystać w codziennej pracy na niemalże  każdym stanowisku.

Nie napisałam żadnej książki. Nie publikuję w żadnym czasopiśmie czy portalu internetowym. Nie tworzę żadnych opracowań naukowych.
Ja po prostu szkolę z Excel’a, ponieważ sprawia mi to niewiarygodną frajdę. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że ja nie pracuję, tylko realizuję swoją pasję.

Kiedyś ktoś zapytał mnie, czym się różni Excel dla księgowych od Excel’a dla logistyków czy działów personalnych? Excel niczym, ale możliwości zastosowania są zdecydowanie różne. I o to chodzi w moich szkoleniach, żeby oprócz pokazania, co może zrobić Excel, pokazać też to, co Ty możesz zrobić z Excel’em, do czego można tego użyć w tym konkretnym dziale czy na konkretnym stanowisku.

METODY

excel w dziale personalnym – metody szkolenia:

Szkolenie Excel w dziale personalnym jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników.

Wymagane komputery z oprogramowaniem Excela 2016 i wyżej lub Excela 2010 albo 2013 z dodatkiem Power Query.

Wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excel’u można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać ze sobą.

ADRESACI

Szkolenie excel w dziale personalnym kierujemy do:

osób, które pracowały już z arkuszem kalkulacyjnym, ale chcą poznać i efektywniej wykorzystywać jego możliwości w praktyce HR.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia excel w dziale personalnym:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

21-22.11.2024 Szkolenie online
1499 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.