In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych-w-2020-roku-wobec-zmian-zwiazanych-z-epidemia-koronawirusa

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w dobie koronawirusa

– ważne zmiany wprowadzone przepisami ustaw antykryzysowych. Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem wzmożonych wydatków i przyznawać świadczenia zgodnie z uwzględnieniem szczególnej sytuacji życiowej osób uprawnionych?

Szkolenie on-line Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w dobie koronawirusa

Sprawdź:

 • Jak kształtują się limity kwot wolnych od podatku w roku 2020 i 2021 dotyczących świadczeń wypłacanych ze środków ZFŚS określone zmianami w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych a wprowadzone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej!
 • Czy nowelizacja Ustawy o ZFŚS z czerwca 2020 roku znacząco wpływa na dotychczasową działalność socjalną pracodawcy
 • Jakich świadczeń dotyczą zmiany wprowadzone w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych!
 • Jak zastosować zmiany w zakresie finansowania świadczeń rzeczowych i pieniężnych oraz dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego!
 • Na jakich zasadach można dokonać zmian w zakresie działalności socjalnej pracodawcy, podjąć decyzję o nietworzeniu funduszu oraz zawiesić odpis na fundusz zgodnie z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej – wersji 4.0?
 • Czy i na jakich zasadach oraz z jakich źródeł powinno być finansowane świadczenie bon turystyczny 500 plus?
 • Jak dokonać zmiany w regulaminie w związku z nowymi regulacjami w zakresie udzielania urlopów zaległych? 
 • Jak respektować zasadę powszechnej dostępności do świadczeń, warunki roszczeniowości świadczeń, warunki odmowy wypłaty świadczenia, ryzyko wypłaty świadczeń bez uwzględnienia kryterium socjalnego
 • Jak zmiany w zakresie udzielania urlopu zaległego na podstawie przepisów „tarczy 4.0” , wzmożona absencja pracowników oraz nowe regulacje w zakresie świadczenia pracy w formie zdalnej mogą wpłynąć na działalność socjalną.

Weź udział w szkoleniu on-line, wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!

Zagrożenia:

 • zagrożenie płynności środków zgromadzonych na koncie Funduszu ze względu na wzmożone wnioskowanie przez pracowników o zapomogi losowe związane z pogorszeniem sytuacji życiowej, socjalnej i rodzinnej przez stan epidemii
 • zagrożenie w zakresie rozpatrywania wniosków przez komisję socjalną, która przy ograniczeniu możliwości osobistych spotkań członków powinna pracować zdalnie
 • klauzule potencjalnie dyskryminacyjne w regulaminach, zapisy pozostające w kolizji z przepisami powszechnie obowiązującymi

Korzyści z uczestnictwa:

 • omówienie szczegółowej interpretacji art. 52l ustawy antykryzysowej w kontekście świadczeń socjalnych i zasad ich opodatkowania
 • zdobycie wiedzy, w jaki sposób komisja socjalna może rozpatrywać wnioski w formie zdalnej z zachowaniem zasady ochrony danych osobowych zawartych w dokumentach – szczegółowa interpretacja zastosowania regulacji RODO oraz stanowiska Prezesa UODO w zakresie możliwości pracy zdalnej z dokumentami, szyfrowania dokumentacji zawierającej dane o stanie zdrowia
 • nabycie wiedzy, w jaki sposób można zwiększyć lub zmniejszyć odpis na fundusz, aby zabezpieczyć środki lub zasilić fundusz i przygotować rezerwę na wypłaty świadczeń
 • nabycie umiejętność tworzenia tzw. rezerw urlopowych w kontekście działalności socjalnej ze względu na wzmożoną absencję pracowników
 • nabycie wiedzy, w jaki sposób dokonać zmian w regulaminie i zawiesić wypłaty na świadczenia wymagalne w kontekście zastosowania zasady tzw. roszczenia absolutnego
 • nabycie umiejętności samodzielnej oceny, jaki rodzaj świadczenia musi być oparty o kryterium socjalne – omówienie orzecznictwa SN
 • nabycie wiedzy jak uzgodnić zmiany z przedstawicielem pracowników lub organizacją związkową
 • nabycie wiedzy jak rozpatrywać wnioski i jak oceniać dokumentację przedłożoną przez pracowników w związku z ich trudną sytuacją wynikającą ze skutków epidemii – zarówno zdrowotną, jak i materialną – jakich dokumentów można wymagać w obecnej sytuacji? – omówienie katalogu informacji, które są niezbędne do oceny sytuacji i rozpatrzenia wniosku
 • uzyskanie wiedzy, na jakich zasadach można dokonać zmian w zakresie działalności socjalnej pracodawcy, w tym nie dokonywać odpisu na fundusz zgodnie z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej – wersji 4.0
 • nabycie wiedzy jak dokonać zmiany w regulaminie w związku z nowymi regulacjami w zakresie udzielania urlopów zaległych
 • nabycie wiedzy w zakresie możliwości zastosowania systemu kafeteryjnego ze względu na zmianę rodzaju i celów działalności socjalnej w związku ze skutkami epidemii

Warto przygotować się wcześniej żeby nie popełnić błędów, które mogą być kosztowne dla firmy.


Uczestnicy szkolenia Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku wobec zmian związanych z epidemią koronawirusa wybrali również:

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – sprawdź!

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

15 października 2020r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9:00 i trwa do godziny 13:30.
Cena szkolenia wynosi 450 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

OSiI Effect
nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku wobec zmian związanych z epidemią – korzyści:

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się jak działać w warunkach kryzysowych, wywiązać się z obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

PROGRAM

Szkolenie online Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku wobec zmian związanych z epidemią – program:

1. Omówienie szczegółowej interpretacji art. 52l Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodanego przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kontekście świadczeń socjalnych.

 • Jak kształtują się limity kwot wolnych od podatku w zakresie świadczeń wypłacanych ze środków ZFŚS w roku 2020 i 2021?
 • Jakich świadczeń dotyczą zmiany wprowadzone w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • Jak zastosować zmiany w zakresie finansowania świadczeń rzeczowych i pieniężnych oraz dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego? Wypoczynek zorganizowany w ocenie interpretacji Izb Skarbowych – omówienie.
 • Jak uniknąć ryzyka podwójnego dofinansowania do wypoczynku – wypoczynek pracownika, a wypoczynek dziecka – zorganizowany oraz samodzielny – różnice
 • Zapomogi losowe i socjalne – szczegółowa interpretacja art. 21 pkt 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Interpretacja choroby długotrwałej – omówienie orzecznictwa SN oraz interpretacji izb skarbowych

2. Omówienie szczegółowej interpretacji postanowień „tarczy 4.0” w zakresie możliwości likwidacji funduszu, zawieszenia dokonywania odpisu i zmian w jego wysokości. Możliwość zastosowania zmian w trybie art. 9 (1) K.p., o ile pracodawca nie korzysta z rozwiązań antykryzysowych – ograniczenia

3. Omówienie trybu uzgodnieniowego z przedstawicielem pracowników lub organizacją związkową w zakresie możliwości zawieszenia obowiązku prowadzenia działalności socjalnej – wzór porozumienia

4. Omówienie możliwości w zakresie dokonania zmian w regulaminie ZFŚS dotyczących dofinansowania do wypoczynku w odniesieniu do nowych zasad udzielania urlopu zaległego – znaczenie art. 15gc „tarczy antykryzysowej”

5. Regulamin ZFŚS– omówienie obszarów zgodności z zapisami ustawy, analiza obszarów ryzyka, zapisy i klauzule niedozwolone w regulaminie, postanowienia potencjalnie dyskryminacyjne – omówienie najczęstszych błędów w zapisach regulaminów ZFŚS. Zmiany obowiązujące od 2019 roku, sposoby i tryb wprowadzania zmian w regulaminie i jego aktualizacja – omówienie orzecznictwa SN, przykładów i dobrych praktyk

6. Odstąpienie od tworzenia funduszu, zwiększenie i zmniejszenie odpisu – czy dozwolone i na jakich warunkach w obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii?

 • Czy można dokonać zmian w zakresie kwoty odpisu podstawowego ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusa? Na jakich zasadach i w jakim trybie? Czy zmiany można dokonać w trakcie roku obrotowego?
 • Jak należy interpretować pojęcie „istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń”, o którym mowa art. 15ge „tarczy antykryzysowej” w kontekście zawieszenia obowiązków tworzenia funduszu
 • W jaki sposób przeprowadzić konsultacje i uzgodnienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem pracowników? Czy każda zmiana w działalności socjalnej wymaga uzgodnień? – przegląd zagadnień
 • Czy korespondencja elektroniczna w zakresie działalności socjalnej zachowuje zasadę rygoru formy pisemnej? – przegląd zasad skutecznego składania i dostarczania oświadczeń woli w formie elektronicznej w kontekście nowych regulacji dotyczących świadczenia pracy w formie zdalnej, możliwość składania wniosków przez osoby przebywającej na usprawiedliwionych nieobecnościach

7. Wprowadzanie zmian w regulaminie ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusa – forma i tryb wprowadzania zmian.

 • Zmiana w zakresie celów i rodzajów działalności socjalnej ze względu na potrzebę zapewnienia pomocy pracownikom i ich rodzinom doświadczającym trudności ze względu na epidemię.
 • Jak zdefiniować kategorię rodziny w regulaminie – pojęcie tradycyjne i rozszerzone
 • Jak zabezpieczyć środki z funduszu na wypłatę świadczeń, szczególnie przy wzmożonym wydatkowaniu, co w sytuacji, kiedy zbraknie środków na wypłatę świadczeń?
 • Zmiana progów dochodowych w sytuacji zastosowania rozwiązań kodeksowych lub antykryzysowych – wpływ zastosowania art. 15g i 15zf na działalność socjalną pracodawcy w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy i obniżenia wynagrodzenia, obniżony wymiar czasu pracy a ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

8. Ustalenie wysokości odpisu podstawowego

 • Terminy dokonywania odpisów – czy są obligatoryjne?
 • Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych, szczególnie w przypadku antykryzysowego zastosowania obniżonego wymiaru czasu pracy
 • Nowa wartość odpisu podstawowego w 2020 roku – obowiązująca kwota wynikająca z Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020
 • Korekta odpisu – w jakim terminie należy jej dokonać najpóźniej?
 • Zasady dotyczące potrąceń.

9. Ustalanie planu rzeczowo-finansowego Funduszu oraz rodzajów i celu prowadzonej działalności socjalnej

 • Rodzaje i formy świadczeń socjalnych, przeznaczenie środków z Funduszu, sposoby definiowania dochodu. Zastosowania kryterium dochodowego z tytuły otrzymywanego wynagrodzenia a dochód na członka rodziny – przegląd orzecznictwa
 • Ustalanie dochodu na członka rodziny, program 300+ i 500+, bon turystyczny 500+ a badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych

10. Przyznawanie świadczeń a usprawiedliwiona, długotrwała nieobecność (choroba, urlop bezpłatny itp.). Czy postanowienia regulaminu mogą wyłączyć z możliwości ubiegania się o wypłatę świadczenia osoby nieobecne i na jakich warunkach?

11. Czy przedsiębiorca korzystający z przestoju w wyniku zastosowania regulacji kodeksowych oraz przepisów tzw. tarczy antykryzysowej ma obowiązek zachowania ciągłości wypłat z funduszu?

12. Przeznaczenie środków z ZFŚS, świadczenia wymagalne i uznaniowe, zwrotne i bezzwrotne.

13. Sposoby potwierdzenia sytuacji materialnych uprawnionych – zasada minimalizacji danych zgodnie z regulacjami RODO

14. Komisja socjalna jako organ opiniodawczy i jako organ przyznający świadczenia – omówienie warunków reprezentacji pracodawcy w komisji przez jego przedstawiciela, ustalenie składu Komisji, regulamin pracy komisji – dlaczego warto wprowadzić regulamin pracy komisji?
Zadania komisji, obligatoryjny skład komisji, zasady decyzyjności w rozpatrywaniu wniosków.
Czy odmowa wypłaty świadczenia wymaga uzasadnienia?

15. Uprawnienia komisji socjalnej a regulacje RODO– upoważnienie/polecenie przetwarzania danych przez członków komisji – jaki tryb zastosować – znowelizowanej w 2019 roku ustawy o ZFŚS, czy art. 29 RODO?, zasady dopuszczania do przetwarzania danych, zasady zachowania w tajemnicy danych zawartych we wnioskach

16. Sposób dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji materialnej pracowników, składanie zaświadczeń o dochodach członków rodziny, rozliczeń podatkowych i oświadczeń w aspekcie ochrony danych osobowych, sposoby pozyskiwania informacji od osób uprawnionych, wymagalność danych we wnioskach

17. Opieka socjalna nad emerytami i rencistami – na jakich zasadach może być realizowana?, czy byłych pracowników można objąć innym zakresem działalności socjalnej (omówienie stanowiska GIP), jak przetwarzać dane osobowe byłych pracowników?

18. Przegląd danych osobowych, okresy przechowywania, zasady usuwania danych – omówienia zasad opisanych w Ustawie o ZFŚS, regulacji RODO wraz z odwołaniem do zapisów Ustawy o rachunkowości w zakresie przechowywania dokumentów księgowych

19. Uprawnienia kontrolne związków zawodowych w zakresie działalności socjalnej, postępowania inspektora pracy, sankcje za nieprzestrzeganie zapisów ustawy, postępowanie skarbowe oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w dobie koronawirusa poprowadzi:

Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Od 14 lat prowadzi szkolenia dla firm z różnych obszarów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia oraz eliminacji nieprawidłowości i błędnych zapisów regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Specjalista w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Stały członek ponad 50 komisji antymobbingowych. W ramach prowadzonych audytów wdrożył ponad 100 procedur antymobbingowych w jednostkach sfery budżetowej i w przedsiębiorstwach. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić
METODY

Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnychw dobie koronawirusa – metody on-line:

Wykładowca aktywizuje i angażuje wszystkich uczestników na każdym etapie szkolenia.

Metody wyszczególnione:
miniwykłady
dyskusja moderowana
case study
prezentacja orzecznictwa
burza mózgów

ADRESACI

Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020
adresujemy do:

pracodawców, menedżerów i specjalistów HR, księgowych, członków komisji socjalnych, przedstawicieli związków zawodowych.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

15.10.2020 Szkolenie online
450 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


KINGA LALKO-SMOŁKA
KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 150
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

AGNIESZKA WALAS
SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 153
mobile: +48 608 577 231
e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Trener bardzo merytoryczny, dobrze znający temat, potrafiący świetnie przekazać swoją wiedzę oraz doświadczenia".  

  KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Krzysztof
 • "Szkolenia przygotowane przez firmę Effect jak zwykle nie zawiodły moich oczekiwań. Pełen profesjonalizm przy organizacji szkolenia, a także przy doborze tematów, ćwiczeń i prowadzących".  

  ArcelorMittal Poland S.A. Agnieszka

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.