In Inwestycje budowlane
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/jak-czytac-ksiegi-wieczyste-i-dokonywac-w-nich-wpisow

Szkolenie Jak czytać księgi wieczyste i dokonywać w nich wpisów?

– praktyczne warsztaty umiejętności

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest omówienie zasad związanych z księgami wieczystymi:
• Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
• Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym
• Zasada jawności formalnej ksiąg wieczystych

Szkolenie zostanie przeprowadzone w charakterze wykładu połączonego z warsztatami dotyczącymi czytania księgi wieczystej i składania wniosków o wpis w księdze wieczystej.


uczestnicy szkolenia Jak czytać księgi wieczyste i dokonywać w nich wpisów wybrali również:

Szkolenie Podział wieczystoksięgowy nieruchomości – sprawdź
 

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie księgi wieczyste – cele i korzyści z udziału:

Celem szkolenia na temat ksiąg wieczystych jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg wieczystych.
Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia umiejętności prawidłowego czytania, analizy ksiąg wieczystych w tym elektronicznych ksiąg wieczystych oraz sporządzania wniosków o dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

PROGRAM

Księgi wieczyste – program szkolenia:

Księgi wieczyste w obrocie prawnym i ich znaczenie
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

 • znaczenie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych i jej konsekwencje prawne
 • zakres stosowania rękojmi (stan prawny nieruchomości, a stan faktyczny nieruchomości)
 • wyłączenia i ograniczenia stosowania rękojmi

Jawność Ksiąg Wieczystych i dostęp do dokumentów stanowiących podstawy wpisów w Księgach Wieczystych

 • podstawa uzyskania dostępu do akt Księgi Wieczystej

Analiza Księgi Wieczystej (praca z dokumentem)

 • treści zawarte w poszczególnych częściach odpisu Księgi Wieczystej
 • odpis zwykły i zupełny Księgi Wieczystej
 • dokumenty znajdujące się w aktach Księgi Wieczystej
 • sposób uzyskania informacji o numerze Księgi Wieczystej oraz właścicielu nieruchomości

Księga wieczysta a dane z ewidencji gruntów i budynków

 • znaczenie danych z ewidencji gruntów i budynków dla rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych
 • zasady sprostowania wpisów

Postępowanie wieczystoksięgowe

 • procedura dokonania wpisu w księdze wieczystej
 • uczestnicy postępowania
 • rozstrzygnięcia w postępowaniu wieczystoksięgowym (dokonanie wpisu; odmowa dokonania wpisu)
 • rodzaje wpisów w Księgach Wieczystych
 • moment dokonania wpisu
 • postępowanie odwoławcze

Dokumenty stanowiące podstawę wpisów w Księgach Wieczystych

 • treść i rodzaj dokumentów stanowiących podstawę wpisów

Wnioski o wpis w Księdze Wieczystej

 • formularze wniosków
 • wzmianka o wniosku
 • braku formalne wniosków oraz ich usuwanie
 • ujawnianie prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, praw osobistych w Księdze Wieczystej
 • opłaty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym

Uzgodnienie treści Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

 • domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym
 • przesłanki wytoczenia powództwa
 • legitymacja czynna do wytoczenia powództwa
 • skutki orzeczenia sądowego
 • wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności wpisu ze stanem prawnym. Przesłanki złożenia wniosku o wpis ostrzeżenia i znaczenie wpisu

Obciążenia nieruchomości z działu III Księgi Wieczystej

 • zasady i znaczenie dokonania wpisu praw w dziale III księgi wieczystej
 • dokumenty stanowiące podstawę wpisu i wykreślenia
 • konsekwencje dokonania wpisu dla nabywcy nieruchomości
 • wpis roszczenia o zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości – konsekwencje i znaczenie wpisu

Hipoteka

 • przedmiot hipoteki i zakres zabezpieczenia
 • rodzaj hipoteki
 • tryb ustanowienia hipoteki
 • tryb zaspokojenia wierzyciela hipotecznego
 • przeniesienie wierzytelności hipotecznej
 • przesłanki wygaśnięcia hipoteki
 • zasady rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
 • analiza treści Księgi Wieczystej w części obejmującej wpis hipotek
 • „stare hipoteki” – czym są oraz zasady ich wykreślania

Koszty postępowania sądowego o dokonanie wpisu i postępowania odwoławczego

WYKŁADOWCA

Księgi wieczyste – szkolenie poprowadzi:

mec. Bartosz Krupa

Wspólnik w kancelarii prawnej odpowiedzialny za obsługę firm i instytucji, które w procesie budowlanym występują jako inwestorzy, wykonawcy lub podwykonawcy.
Doradza Klientom – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonych inwestycji.
Przygotowuje i opiniuje kontrakty na roboty budowlane i prace projektowe. 

Reprezentuje podmioty w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu.
Doświadczenie zdobywał współpracując z kancelarią ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy – jedną z największych na Śląsku kancelarii adwokatów i radców prawnych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, sporządzania umów o roboty budowlane, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości.

METODY

Szkolenie księgi wieczyste – metody:

Szkolenie księgi wieczyste będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • praca z dokumentem (analiza ksiąg wieczystych – warsztaty)
 • praca z dokumentem (dokonywanie wpisów w księgach wieczystych)
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

Szkolenie księgi wieczyste adresujemy do:

członków zarządu, dyrektorów spółek, pracowników działów administracji, inwestycji, działów prawnych, działów windykacji i zabezpieczeń, deweloperów, którzy w swojej pracy zmuszeni są analizować lub dokonywać wpisów w księgach wieczystych.

Zapraszamy również osoby korzystające z elektronicznego wglądu do ksiąg w szczególności: pracowników banków, doradców kredytowych, pracowników spółdzielni, rzeczoznawców majątkowych, pośredników sprzedaży nieruchomości, pracowników agencji nieruchomości, geodetów.

Oceny uczestników wcześniejszych edycji szkolenia księgi wieczyste:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.