In Inwestycje budowlane, Szkolenia dla instytucji publicznych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/stosowanie-i-interpretacja-przepisow-rozporzadzenia-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie

Szkolenie Stosowanie i interpretacja przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

– aktualny stan prawny, interpretacja zapisów   

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego omawiane zostaną sytuacje problemowe oraz interpretacje prawne sytuacji, z którymi można spotkać się na etapie uzyskiwania zgody administracyjnej, jak również na etapie realizacji inwestycji budowlanej, w tym problemy związane ze zmianami w trakcie budowy jak i zmianą sposobu użytkowania.


uczestnicy szkolenia Stosowanie i interpretacja przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wybrali również:

Szkolenie jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość? – Sprawdź

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności pracy uczestników poprzez przekazanie wiedzy z zakresu stosowania i interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Warunki techniczne jako podstawa prawidłowej budowy w rozumieniu art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) 2. Zakres zastosowania przepisów Rozporządzenia:

 • wyjaśnienie podstawy prawnej Rozporządzenia
 • określenie czynności do których wymagane jest stosowanie przepisów Rozporządzenia
 • określenie budynków do których wymagane jest stosowanie przepisów Rozporządzenia
 • przepisy przejściowe i końcowe Rozporządzenia

3. Warunki dotyczące zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej:

 • obowiązek usytuowania poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości
 • wymagania w zakresie usytuowania budynku na działce budowlanej
 • wymagania w zakresie usytuowania budynku w odległości od innych budynków
 • wymagania w zakresie zapewnienia dojść i dojazdów do działek budowlanych, budynków i urządzeń z nimi związanych
 • wymagania w zakresie zapewnienia miejsc postojowych
 • wymagania w zakresie miejsca gromadzenia odpadów

4. Warunki dotyczące zapewnienia uzbrojenia technicznego działki i odprowadzania wód powierzchniowych:

 • wymagania w zakresie zbiorników na nieczystości
 • wymagania w zakresie konstrukcji i usytuowania studni
 • wymagania w zakresie kanalizacji deszczowej
 • wymagania w zakresie dostępu do sieci

5. Warunki w zakresie zapewnienia zieleni, urządzeń rekreacyjnych oraz ogrodzeń. 6. Wymagania dotyczące warunków technicznych budynków i pomieszczeń:

 • wymagania w zakresie niezbędnej infrastruktury
 • wymagania w zakresie oświetlenia i nasłonecznienia
 • wymagania w zakresie wejścia do budynków
 • wymagania w zakresie schodów i pochylni

7. Warunki dotyczące wyposażenia technicznego budynków:

 • wymagania w zakresie instalacji wodociągowej
 • wymagania w zakresie kanalizacji ściekowej i deszczowej
 • wymagania w zakresie urządzeń do usuwania odpadów stałych
 • wymagania w zakresie instalacji ogrzewczej
 • wymagania w zakresie instalacji gazowej
 • wymagania w zakresie instalacji elektrycznej
 • wymagania w zakresie instalacji telekomunikacyjnej
 • wymagania w zakresie przewodów kominowych
 • wymagania w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • wymagania w zakresie dźwigów w budynkach

8. Warunki w zakresie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi:

 • wymagania w zakresie garaży dla samochodów osobowych
 • wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich
 • wymagania dotyczące pomieszczeń technicznych i gospodarczych
 • wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno – sanitarnych
 • wymagania ogólne dotyczące wszystkich pomieszczeń

9. Szczególne warunki dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych 10. Warunki dotyczące warunków bezpieczeństwa konstrukcji budynku i urządzeń z nim związanych 11. Warunki techniczne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków:

 • lokalizacja budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
 • wymagania wynikające z przeznaczenia i sposobu użytkowania
 • klasy i warunki odporności pożarowej budynków
 • szczególne wymagania techniczne zapewniające bezpieczeństwo pożarowe budynków
 • szczególne wymagania techniczne przeciwpożarowe dla: garaży, budynków inwentarskich, budynków tymczasowych
 • wymagania techniczne w zakresie stref pożarowych
 • wymagania techniczne w zakresie dróg ewakuacyjnych
 • wymagania przeciwpożarowe w zakresie używanych materiałów wykończeniowych
 • wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji

12. Warunki techniczne zapewniające bezpieczeństwo użytkowania:

 • warunki ogólne zapewniające bezpieczeństwo użytkowania
 • szczegółowe warunki dotyczące konstrukcji budynków zapewniające bezpieczeństwo użytkowania

13. Warunki techniczne budynku zapewniające higienę i zdrowie użytkowników oraz sąsiadów budynku:

 • warunki ogólne zapewniające higienę i zdrowie w budynku
 • szczegółowe warunki techniczne zapewniające higienę i zdrowie

14. Warunki techniczne zapewniające ochronę przed hałasem i drganiami w budynkach i urządzeniach z nimi związanych. 15. Warunki techniczne budynków i ich instalacji w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. 16. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych:

 • przesłanki odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
 • postępowanie w zakresie uzyskania postanowienia zezwalającego na odstępstwo
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

mec. MONIKA SAWARSKA

adw. Monika Sawarska

Adwokat, ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Praktykę i doświadczenie zdobywała w pracy w jednej z wiodących kancelarii ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. , świadczącej obsługę prawną przedsiębiorców na terenie Górnego Śląska.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doktorantka tego Wydziału. Uczestniczka studiów podyplomowych „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Aplikację adwokacką ukończyła egzaminem adwokackim z oceną celującą.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zajmuje się rozwiązywaniem zagadnień prawnych związanych z prawem pracy tzw. ładem korporacyjnym w spółkach oraz funkcjonowaniem przedsiębiorstw, procesami łączeniowymi i przekształceniowymi spółek.

Obecnie w ramach własnej praktyki doradza przede wszystkim spółkom prawa handlowego w sprawach korporacyjnych związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem. Reprezentuje również Klientów w sprawach sądowych związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek, oraz odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorców związanej z prowadzoną działalnością. Z uwagi na dotychczasową praktykę i ukończone studia podyplomowe w zakresie fuzji i przejęć przeprowadza procesy gospodarcze związane z przekształcaniem, podziałem i łączeniem spółek.

Prowadzi także szkolenia w zakresie zawierania kontraktów w handlu międzynarodowym, jak również wspomaga przedsiębiorców polskich i zagranicznych w tworzeniu, negocjowaniu i rozstrzyganiu sporów na tle wykonania tego typu umów.

Autorka bloga o prawnych aspektach działania Spółki Akcyjnej – „Spółka Akcyjna w praktyce”

Na co dzień doradza spółkom kapitałowym i pomaga w rozwiązywaniu problemów, które są związane z zawiłymi regulacjami prawnymi w przedmiocie ich funkcjonowania.

Publikacje artykułów:

 • Akcjonariusz powinien walczyć o swoje prawa, Wyborcza.biz
 • Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. w przypadku bezskuteczności egzekucji, Infor.pl
 • Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki akcyjnej
 • Koszty założenia spółki akcyjnej
 • Regulaminy w spółce akcyjnej
 • Przejęcie spółki akcyjnej
 • Reprezentacja spółki akcyjnej przez prokurenta
 • Jedyny akcjonariusz w spółce akcyjnej
 • Kadencja zarządu spółki akcyjnej
 • Zgłoszenie spółki akcyjnej do rejestru
 • Co powinna zawierać międzynarodowa umowa handlowa?, Infor.pl
 • Prawo właściwe dla zobowiązań umownych, Infor.pl
 • Zawiadomienie o przelewie wierzytelności, jako jedna z form ochrony dłużnika, Monitor Prawniczy
 • Zakaz potrącenia ex iure tertii, Rejent
 • Elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny (e-BTE), Infor.pl
METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera.

Dyskusja, konsultacje indywidualne z wykładowcą.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

pracowników wydziałów gospodarki przestrzennej (powiat i gmina), pracowników nadzoru budowlanego, zarządców nieruchomości, uczestników procesu inwestycyjnego (projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru),
inwestorów, deweloperów, pracownicy przedsiębiorstw wodno – kanalizacyjnych, gazowni, energetyki itp.
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Tatra*** Wellness&Spa
hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-3hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-17hotel-w-zakopanem-sala-szkoleniowa-3

Hotel Tatra*** Wellness&Spa

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.