http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/umowy-handlowe-w-obrocie-krajowym-i-miedzynarodowym

Szkolenie Umowy handlowe w obrocie krajowym i międzynarodowym

– skuteczne sposoby zabezpieczania wykonania umowy

Zawieranie umów to codzienność w życiu każdej firmy, a to wymaga od przedsiębiorców uczestniczących w obrocie gospodarczym, znajomości reguł zawierania, wykonywania oraz zabezpieczania umów gospodarczych.

Szkolenie ma na celu prześledzić krok po kroku proces poprawnego zawierania umów w obrocie gospodarczym, zarówno w obrocie krajowym jak i zgodnie z prawem zagranicznym.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Wybitny ekspert szczegółowo omówi prawne instrumenty zabezpieczania interesów firmy zarówno na etapie zawierania umów z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, jakie klauzule wprowadzać do treści umów by wzmocnić pozycję firmy w sytuacjach spornych oraz skutecznie dochodzić roszczeń reklamacyjnych.
Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną w codziennej pracy wiedzę na temat praw oraz obowiązków kontrahentów w obrocie gospodarczym oraz skutecznych sposobów ich egzekwowania.

Zachęcamy uczestników do zgłaszania swoich problemów i pytań (faxem lub pocztą elektroniczną) przed rozpoczęciem szkolenia. W programie szkolenia przewidziano czas na indywidualne konsultacje z prowadzącymi. W trakcie warsztatów istnieje możliwość analizy dostarczonych przez Państwa umów.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Sposoby zawierania umów – omówienie najczęściej występujących przypadków

 • Oferta – konsekwencje złożenia oferty, terminy związania ofertą, złożenie oferty w postaci elektronicznej (wymogi prawne), odwołanie oferty; przyjęcie oferty; opóźniona odpowiedź na ofertę; modyfikujące przyjęcie oferty; czas i miejsce zawarcia umowy.
 • Negocjacje – chwila zawarcia umowy, odpowiedzialność odszkodowawcza.
 • Aukcja, przetarg – ogłoszenie aukcji lub przetargu; wadium; unieważnienie umowy, obowiązki organizatora aukcji i przetargu, błędy popełniane przy organizacji przetargu
 • Zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość z uwzględnieniem obrotu elektronicznego – chwila zawarcia umowy, obowiązki stron, odpowiedzialność
 • Ogłoszenia, reklamy, cenniki, oferta w postaci elektronicznej
 • List intencyjny – znaczenie praktyczne, treść, skutki podpisania listu intencyjnego

2. Ogólne warunki umów, regulamin umowny jako integralna część umowy – konsekwencje stosowania wzorca w relacjach B2B, B2C, priorytet postanowień umowy nad treścią wzorca; konflikt formularzy, klauzule abuzywne we wzorcach

3. Przykładowe klauzule umowne oraz wzorce handlowe występujące w praktyce zakupowej – gdzie szukać „pułapek” w umowie

 • Klauzula nadzwyczajnych okoliczności – rebus sic stantibus
 • Klauzula waloryzacyjna
 • Klauzula dotycząca kontaktów między stronami
 • Klauzula wyboru prawa właściwego i konsekwencje braku wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych
 • Klauzula wyboru sądu/arbitrażu – znaczenie konwencji nowojorskiej
 • Klauzula wiodącego języka umowy, bądź jej brak
 • Kara umowna
 • Odsetki umowne
 • – Odstąpienie od umowy
 • – Zastrzeżenie warunku lub terminu

4. Umowa ramowa – treść umowy, sposób realizacji, przypadki zastosowania w praktyce, zagrożenia

5. Umowa na wyłączność – treść umowy, przypadki zastosowania w praktyce, konsekwencje jej zawarcia, korzyści, zagrożenia

6. Umowa przedwstępna – ważność umowy przedwstępnej, postanowienia obowiązkowe, termin zawarcia umowy przyrzeczonej; skutki nie zawarcia umowy przedwstępnej, przedawnienie roszczeń

7. Zasady podpisywania umów – reprezentacja ustawowa, lub umowna, pełnomocnik, falsus procurator, prokurent, prawidłowe konstruowanie nagłówków i oznaczeń stron, podpisywanie i parafowanie umów oraz załączników; rola KRS i CEIDG; zawieranie umów przez osoby nieuprawnione – konsekwencje prawne, odpowiedzialność członków zarządu za podpisywane umowy

8. Badanie wiarygodności kontrahentów – miejsce poszukiwania informacji, KRS, KRD, wywiadownie gospodarcze

9. Sposoby zabezpieczenia umów – prawidłowe formułowanie postanowień dotyczących zabezpieczeń, praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z zabezpieczeń

 • Ubezpieczenie:
  – ładunku w transporcie
  – transakcji w handlu krajowym i międzynarodowym jako przykład zabezpieczenia kontraktu
  – odpowiedzialności cywilnej
 • Inne sposoby zabezpieczenia wykonania umowy:
  – poręczenie
  – gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa
  – rachunek powierniczy
  – zastrzeżenie własności;
  – przewłaszczenie na zabezpieczenie
  – weksel i deklaracja wekslowa

10. Postanowienia w umowach z zakresu prawa własności intelektualnej, przemysłowej, prawa autorskiego

11. Zastrzeżenia w umowach dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa i obowiązku poufności

12. Skutki ogłoszenia upadłości dla obowiązywania umów

13. Użycie w obrocie handlowym wzorców i terminów handlowych (np. INCOTERMS, w tym: INCOTERMS 2000) oraz możliwość ich modyfikowania przez strony w drodze negocjacji

14. Zakres zastosowania Konwencji Wiedeńskiej z 1980 roku

15. Metody rozstrzygania sporów (sądownictwo powszechne, sądownictwo polubowne, arbitraż, mediacja). Przygotowanie do potencjalnych sporów, zgromadzenie i zabezpieczenie dowodów. Znaczenie dla praktyki obrotu gospodarczego jednolitego prawa kontraktów UE (PECL)

 16. Umowa sprzedaży

 • Określenie przedmiotu, obowiązki sprzedawcy, jakie dodatkowe postanowienia powinny znaleźć się w umowie sprzedaży
 • Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej („regres między sprzedawcami”), roszczenia: sprzedawca – hurtownik – dystrybutor – producent/importer, termin przedawnienia roszczeń
 • Szczególne rodzaje sprzedaży
 • Prezentacja konsekwencji zmian w Kodeksie cywilnym w odniesieniu do rękojmi i gwarancji; analiza spraw wg systematyki: przed grudniem 2014/ po grudniu (po 25 grudnia 2014 r., czyli od daty wejścia w życie nowelizacji)

17. Umowa o dzieło

 • Określenie przedmiotu, odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy, ustalenie wynagrodzenia, jakie dodatkowe postanowienia powinny znaleźć się w umowie o dzieło, przedawnienie roszczeń

18. Umowa dostawy

 • Określenie przedmiotu, odpowiedzialność dostawcy, jakie dodatkowe postanowienia powinny znaleźć się w umowie dostawy, termin przedawnienia roszczeń

19. Umowa zlecenia

 • Istota umowy zlecenia, obowiązki stron, wynagrodzenie zleceniobiorcy, jakie dodatkowe postanowienia powinny znaleźć się w umowie zlecenia, termin przedawnienia roszczeń

20. Umowa agencyjna

 • Istota umowy agencyjnej, praktyczne zastosowanie umowy agencyjnej w obrocie gospodarczym, wynagrodzenie agenta, obowiązki stron umowy
 • – Specyficzne postanowienia w umowie agencyjnej, odpowiedzialność agenta, termin przedawnienia roszczeń

21. Umowa przewozu

 • Regulacje prawne umowy przewozu – Kodeks cywilny oraz Prawo przewozowe, wzajemne relacje obu ustaw
 • Istota umowy przewozu, obowiązki stron, odpowiedzialność przewoźnika, list przewozowy i jego znaczenie dla dochodzenia roszczeń reklamacyjnych
 • Analiza dokumentów przewozowych pod kątem zabezpieczenia interesów firmy i egzekwowania roszczeń reklamacyjnych od firm transportowych
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

mec. MONIKA SAWARSKA

adw. Monika Sawarska

Adwokat, ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Praktykę i doświadczenie zdobywała w pracy w jednej z wiodących kancelarii ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. , świadczącej obsługę prawną przedsiębiorców na terenie Górnego Śląska.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doktorantka tego Wydziału. Uczestniczka studiów podyplomowych „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Aplikację adwokacką ukończyła egzaminem adwokackim z oceną celującą.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zajmuje się rozwiązywaniem zagadnień prawnych związanych z prawem pracy tzw. ładem korporacyjnym w spółkach oraz funkcjonowaniem przedsiębiorstw, procesami łączeniowymi i przekształceniowymi spółek.

Obecnie w ramach własnej praktyki doradza przede wszystkim spółkom prawa handlowego w sprawach korporacyjnych związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem. Reprezentuje również Klientów w sprawach sądowych związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek, oraz odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorców związanej z prowadzoną działalnością. Z uwagi na dotychczasową praktykę i ukończone studia podyplomowe w zakresie fuzji i przejęć przeprowadza procesy gospodarcze związane z przekształcaniem, podziałem i łączeniem spółek.

Prowadzi także szkolenia w zakresie zawierania kontraktów w handlu międzynarodowym, jak również wspomaga przedsiębiorców polskich i zagranicznych w tworzeniu, negocjowaniu i rozstrzyganiu sporów na tle wykonania tego typu umów.

Autorka bloga o prawnych aspektach działania Spółki Akcyjnej – „Spółka Akcyjna w praktyce”

Na co dzień doradza spółkom kapitałowym i pomaga w rozwiązywaniu problemów, które są związane z zawiłymi regulacjami prawnymi w przedmiocie ich funkcjonowania.

Publikacje artykułów:

 • Akcjonariusz powinien walczyć o swoje prawa, Wyborcza.biz
 • Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. w przypadku bezskuteczności egzekucji, Infor.pl
 • Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki akcyjnej
 • Koszty założenia spółki akcyjnej
 • Regulaminy w spółce akcyjnej
 • Przejęcie spółki akcyjnej
 • Reprezentacja spółki akcyjnej przez prokurenta
 • Jedyny akcjonariusz w spółce akcyjnej
 • Kadencja zarządu spółki akcyjnej
 • Zgłoszenie spółki akcyjnej do rejestru
 • Co powinna zawierać międzynarodowa umowa handlowa?, Infor.pl
 • Prawo właściwe dla zobowiązań umownych, Infor.pl
 • Zawiadomienie o przelewie wierzytelności, jako jedna z form ochrony dłużnika, Monitor Prawniczy
 • Zakaz potrącenia ex iure tertii, Rejent
 • Elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny (e-BTE), Infor.pl
METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera.

Dyskusja, konsultacje indywidualne z wykładowcą.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Kierowników i specjalistów działów prawnych i przetargów
 • Kierowników i specjalistów działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji i logistyki
 • Dyrektorów handlowych i finansowych
 • Członków zarządów przedsiębiorstw
 • Osób odpowiedzialnych za prawidłowe sporządzanie, zawieranie umów oraz egzekwowanie roszczeń w sprawach spornych
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.