In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/bezpieczna-eksploatacja-remonty-utb-i-zawiesi-podlegajacych-dozorowi-udt-dostosowanie-do-minimalnych-wymagan-bezpieczenstwa-zalecenia-pip

Szkolenie Bezpieczna eksploatacja, remonty utb i zawiesi podlegających dozorowi udt. Dostosowanie do minimalnych wymagań bezpieczeństwa – zalecenia pip

– szkolenie aktualizujące wiedzę dla dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, specjalistów bhp, operatorów urządzeń technicznych

Zapraszamy Państwa do udziału w trzydniowych warsztatach prowadzonych przez Ekspertów Urzędu Dozoru Technicznego i Państwowej Inspekcji Pracy, którzy zapoznają uczestników z zalecanymi środkami i dobrymi praktykami podnoszącymi bezpieczeństwo maszyn.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspektorów PIP wykazały, że 60% pracodawców nadal nie dostosowało maszyn do minimalnych wymagań bhp zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE.

Najwięcej problemów sprawiają starsze maszyny. Użytkownicy są zmuszeni samodzielnie wykonać wszelkie prace dostosowawcze, odtworzyć dokumentację techniczną gdyż niejednokrotnie ich producenci dawno zakończyli działalność. Podczas szkolenia Nadinspektor PIP odpowie na pytania jak kompleksowo dostosować stanowisko pracy przy maszynie do wymogów dyrektyw, BHP, PPOŻ i przedstawi sprawdzone i niezawodne rozwiązania techniczne wykorzystywane w pracach dostosowawczych – zalecenia pokontrolne PIP.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Podczas warsztatów przewidziano czas na indywidualne konsultacje z Inspektorem PIP w sprawie dostosowania Państwa parku maszynowego do minimalnych wymagań bezpieczeństwa. Zachęcamy do wspólnej analizy list kontrolnych, zdjęć i dokumentacji maszyn wymagających dostosowania. Inspektor wyjaśni wszystkie wątpliwości i sytuacje trudne.

Podczas warsztatów doświadczony ekspert UDT przedstawi cały proces funkcjonowania urządzenia w zakładzie produkcyjnym, od momentu zakupu urządzenia przez zgłoszenie w organach dozoru technicznego, dokonanie uzgodnień odnośnie dokumentacji technicznej aż po dopuszczenie urządzenia do eksploatacji, jego kontrole techniczne oraz remonty i modernizacje.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

I CZEŚĆ

Waldemar Wachura – Dyrektor Oddziału PIP, Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Nowa Dyrektywa 2009/104/WE dotyczącą minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania przez pracowników wyposażenia roboczego przy pracy, ujednolicająca przepisy dyrektyw 89/655/EWG oraz 95/63/WE, 2001/45/WE i 2007/30/WE

• europejski system zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn – koncepcja bezpieczeństwa „starych” i „nowych” środków pracy.
• kiedy stosowane są przepisy o minimalnych wymaganiach, a kiedy wymagania zasadnicze dla maszyn?
• współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn – odpowiedzialność i obowiązki użytkownika w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w maszyny spełniające wymagania zasadnicze bezpieczeństwa.

Procedura doprowadzenia maszyn do zgodności z wymaganiami minimalnymi

• dokonanie oceny poziomu bezpieczeństwa maszyn – audyt maszyn – warunki efektywnej realizacji audytu
• szczegółowe oględziny z identyfikacją, stref i sytuacji niebezpiecznych
• kontrola poprawności działania zainstalowanych elementów bezpieczeństwa
• pomiar czasu dobiegu, drogi hamowania oraz ewentualnie innych istotnych parametrów elementów ruchomych maszyny
• raport z audytu maszyny, oszacowanie ryzyka, odwołanie do norm i przepisów
• karta oceny ryzyka na stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami obligatoryjnymi Art. 226 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP z dn. 26.09.2003 Dz. U. Nr 169, poz. 1650 par. 39.1

Omówienie najczęściej występujących niezgodności użytkowanych maszyn z dyrektywą 2009/104/WE – doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP.

• przykłady niebezpiecznego działania maszyn.
• przykłady usterek, które mogą prowadzić do stanu niebezpiecznego.
• przykładowe uszkodzenia elementów elektrycznych.
• przykładowe uszkodzenia elementów hydraulicznych lub pneumatycznych.
• przykładowe uszkodzenia elementów mechanicznych.

Listy zagrożeń i listy kontrolne opracowane przez Inspektorów PIP dla różnych rodzajów urządzeń – zidentyfikowane i ocenione zagrożenia wynikające z niespełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa

• sposób dokonywania oceny zagrożeń
• podział zagrożeń wg ich ciężaru na ekstremalne, wysokie, średnie i niskie,
• zasady oceny ryzyka maszyn – wykorzystanie nieobowiązkowych norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową.
– Norma PN-EN ISO 14121-1:2008.
– Norma PN-EN ISO 12100-1:2005.
– Norma PN-EN ISO 12100-2:2005.
– Norma PN-EN 1088:2001.
– Norma PN-EN 954-1:2001.
– Norma PN-EN 953:1999 itp.
• ćwiczenia praktyczne w wypełnianiu list kontrolnych dla wybranych maszyn

Ocena dostosowania urządzeń technicznych objętych dozorem PIP do spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE – doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.

Postępowanie Inspektorów PIP w zależności od stwierdzonych niezgodności podczas kontroli urządzeń, wpisy do protokołu kontroli, decyzje itp.

Najnowsze zmiany w przepisach BHP – zwiększona odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo pracy.

Wypadki związane z niedostosowaniem urządzeń do dyrektywy 2009/104/WE.

II CZĘŚĆ

Ryszard Król – Ekspert Urzędu Dozoru Technicznego

Aktualny system dozorowania urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów interpretacyjnych.

Bezpieczna eksploatacja suwnic, wciągników, wciągarek, oraz wózków jezdniowych podnośnikowych

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dozoru technicznego z dnia 16.07.2002r.  (Dz. U. Nr.120 poz. 1021 z dnia 29 lipca 2002r.) z późniejszymi zmianami.

Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego w świetle najnowszych przepisów prawnych
a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego
• rejestracja urządzeń w organach dozoru technicznego,
• dokumentacja techniczna – „rejestracyjna” wprowadzanych do eksploatacji urządzeń produkcji krajowej i zagranicznej – import,
– zakres dokumentacji wymaganej  dla urządzeń, które były umieszczone na rynku przed przystąpieniem Polski do UE,
– instrukcja eksploatacji, opis techniczny, wymagania w zakresie obsługi,
• dokumentacja dla urządzeń naprawianych i modernizowanych,
• warunki eksploatacji urządzeń transportu bliskiego,
• formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych,
• wymagania dotyczące oznakowania maszyny, zawartości instrukcji,
• dokumentacja uzupełniająca, protokoły, itp.
• zakres dokumentacji wymaganej dla urządzeń, które były umieszczone na rynku po przystąpieniem Polski do UE – rejestracja urządzeń w organach dozoru technicznego, wymagania odnośnie dokumentacji.

Rodzaje i zakresy badań technicznych
a) terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych UTB
b) obowiązki konserwujących urządzenia transportu bliskiego (dokonywanie pomiarów, prowadzenie dziennika konserwacji itp.).

Wymagania dotyczące wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
– zakres dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej wymaganej przez UDT w stosunku do wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
– obowiązujące regulacje prawne w zastosowaniu do bezpiecznego i higienicznego organizowania stanowisk pracy wyposażonych w wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
– analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi, metody likwidacji i ograniczenia zagrożeń
– wymogi kwalifikacyjne i psychofizyczne osób obsługujących „wózki widłowe”
– nowe rozwiązania napędów
– eksploatacja ogumienia wózków
– wymagania dotyczące dachów ochronnych

Modernizacja i naprawa urządzeń transportu bliskiego: suwnic, wciągników, wciągarek, wózków jezdniowych podnośnikowych

Służby eksploatacyjne – wymagania kwalifikacyjne. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa.

Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy z urządzeniami transportu bliskiego i sposoby ich eliminowania – doświadczenia pokontrolne Inspektorów UDT.

Bezpieczna eksploatacja zawiesi – praktyczne zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy

Podstawowe definicje i normy dotyczące zawiesi, podział i rodzaje zawiesi.

Podstawowe układy pracy, zastosowanie, budowa zawiesi oraz podstawowe elementy składowe, ich rodzaje i budowa.

Oznaczanie zawiesi, wymagania przepisów, dyrektywa maszynowa w zastosowania do zawiesi, deklaracja zgodności.

Rodzaje kontroli oraz ewidencja zawiesi, kontrola różnych rodzajów zawiesi, składowanie zawiesi, ocena stanu technicznego elementów zawiesi (ubytki, wytarcia, pęknięcia), próby wytrzymałościowe zawiesi.
Kryteria wycofania zawiesi.

Obowiązki hakowego, sposoby określania dopuszczalnego obciążenia zawiesia.

Komunikacja między hakowym a operatorem urządzenia transportu bliskiego.

Wypadki i uszkodzenia przy dźwignicach spowodowane niewłaściwą eksploatacją zawiesi.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCAMI NA SZKOLENIU BĘDĄ:

Waldemar Wachura – Dyrektor Oddziału PIP, Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy

z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli maszyn pod względem ich dostosowania do minimalnych wymagań bezpieczeństwa.

Ryszard Król – Ekspert Urzędu Dozoru Technicznego

w zakresie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa oraz dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa, znakomity wykładowca – praktyk.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami w wypełnianiu list kontrolnych dla wybranych maszyn.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • użytkowników maszyn (pracodawcy, dozór techniczny, służby utrzymania ruchu, specjaliści BHP, konserwatorzy)
 • firmy odpowiedzialne za:
  – instalowanie,
  – naprawę,
  – modernizację,
  – wytwarzanie
  urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za stan urządzeń w przedsiębiorstwie
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Tatra*** Wellness&Spa
hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-3hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-17hotel-w-zakopanem-sala-szkoleniowa-3

Hotel Tatra*** Wellness&Spa

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.