Środki ochrony indywidualnej

 In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/srodki-ochrony-indywidualnej

Szkolenie Środki ochrony indywidualnej

– odpowiedni dobór, użytkowanie, odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami, wymagania zasadnicze, kategorie, rola norm zharmonizowanych, procedury oceny zgodności, dokumentacja dostarczana przez producenta, deklaracja zgodności, znakowanie CE – wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów. Doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP.  

Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy przyczyną wielu ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy jest brak środków ochrony indywidualnej na wyposażeniu stanowisk pracy lub ich nieprawidłowy dobór oraz niestosowanie przez pracowników sprzętu ochronnego dostarczonego przez pracodawcę.

Niestosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej przez pracowników w dłuższym okresie czasu pracy może być przyczyną schorzeń, a nawet chorób zawodowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikom środki ochrony indywidualne, które zostały odpowiednio dobrane przez służbę bhp, natomiast osoby nadzorujące pracowników winny dbać o to, aby pracownicy stosowali je zgodnie z przeznaczeniem.

Brak spełnienia tego obowiązku wiąże się z nałożeniem dotkliwych kar, w skrajnych przypadkach grzywna nałożona przez sąd może sięgnąć kwoty 30.000 zł.

Z kontroli PIP wynika, że w wielu zakładach dochodzi do licznych nieprawidłowości związanych nie tylko z niewłaściwym doborem i stosowaniem ŚOI ale również z zakupem wyrobów o niskich cenach i złej jakości, które stanowią jedynie iluzoryczną ochronę przed zagrożeniami.

Stąd też niezbędny jest posiadanie wiedzy dotyczącej wymagań zasadniczych jakie powinny spełniać środki ochrony indywidualnej (znakowanie CE, instrukcja użytkowania, deklaracja zgodności, certyfikaty) wynikającej z przepisów dyrektywy 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej (Personal Protective Equipment – PPE) implementowanej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Zgodnie bowiem z przepisami wykroczeniowymi Kodeksu pracy tej samej karze do 30.000 zł podlega ten, kto wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikom środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy wymaganej przy doborze i użytkowaniu środków ochrony indywidualnej w zakładzie, w celu uniknięcia wypadków przy pracy, schorzeń i chorób zawodowych oraz konsekwencji ze strony organów kontrolujących warunki pracy.

Przedstawione zostaną zasady optymalnego doboru środków ochrony indywidualnej i scharakteryzowane będą rodzaje oraz przeznaczenie konkretnych ochron.

Omówione zostaną prawne podstawy stosowania i wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej, wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej, zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego w kontekście doboru ochron.

Przedstawione zostaną przykłady środków ochrony indywidualnej odpowiednie do stanowisk pracy, na których występują czynniki szkodliwe i niebezpieczne. Przedstawione zostaną również środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań zasadniczych oraz procedury Państwowej Inspekcji Pracy związane ze stwierdzeniem, że dany wyrób jest niezgodny z wymaganiami zasadniczymi (brak CE, niewłaściwa instrukcja, niezgodne oznakowanie lub jego brak).

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Obowiązki pracodawcy, pracownika oraz osób kierujących pracownikami  w zakresie zapewnienia, stosowania i użytkowania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualne – analiza obowiązujących przepisów prawnych, normy zharmonizowane, dyrektywy.

2. Środki ochrony indywidualnej i środki ochrony zbiorowej – wymagania stawiane pracodawcom w zakresie doboru i stosowania ŚOI.

3. Jak właściwie dobrać ŚOI?

Dobre praktyki i analiza najczęściej popełnianych błędów – doświadczenia pokontrolne Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy

 • Analiza zagrożeń w środowisku pracy oraz ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy wymagających stosowania ŚOI
  – identyfikacja czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących na stanowisku pracy
  –  określenie części ciała pracownika narażonych na działanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych
  – oszacowanie ciężkości następstw zagrożeń
 • Prawidłowy dobór i użytkowanie ŚOI
  – ocena przydatności ŚOI (czy są odpowiednie do poziomu ryzyka zawodowego i warunków panujących na stanowisku pracy? czy ich zastosowanie nie spowoduje jednocześnie zwiększenia ogólnego poziomu ryzyka zawodowego? czy są odpowiednio dopasowane do użytkownika, po wykonaniu niezbędnych regulacji? czy są określone warunki stosowania środków ochrony indywidualnej – przypadki i czas, w którym powinny być noszone? czy w przypadku występowania więcej niż jednego zagrożenia i konieczności stosowania kilku środków ochrony indywidualnej – środki te dają się dopasować względem siebie – bez zmniejszania ich parametrów ochronnych)?
 • Listy kontrolne
 • Konserwacja, przechowywanie ŚOI
 • Kryteria wycofania – naprawa lub wymiana (instrukcja)
 • Odzież ostrzegawcza jako środek ochrony indywidualnej – zastosowanie i wymagania

4. Postępowanie Inspektorów PIP w zależności od stwierdzonych niezgodności podczas kontroli. Jakie są konsekwencje dla pracodawców i osób odpowiedzialnych za dobór i kontrolę stosowania ŚOI w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli?

5. Wypadki przy pracy związane z nieprawidłowościami w stosowaniu i użytkowaniu środków ochrony indywidualnej lub brakiem stosowania ŚOI

6. Środki ochrony indywidualnej – wymagania stawiane producentom, importerom, dystrybutorom

 • Wprowadzenie do obrotu i oddanie do użytkowania,
 • Rola: producenta, importera i dystrybutora,
 • Procedury zawarte w Dyrektywie 89/686/EWG dotyczące środków ochrony indywidualnej (Personal Protective Equipment – PPE) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
 • Kategorie środków ochrony indywidualnej,
 • Ogólne wymagania,
 • Deklaracja zgodności,
 • Certyfikat oceny typu WE,
 • Dokumentacja techniczna i instrukcja użytkowania,
 • Oznakowanie CE.
 • Kontrole PIP jako organu nadzoru rynku,
 • Decyzje wydawane przez PIP w ramach kontroli bieżących i czynności prowadzonych w zakresie nadzoru rynku.
 • Odpowiedzialność finansowa dla producentów i dystrybutorów za szkody wyrządzone użytkownikowi przez wyrób wadliwy, tj. niebezpieczny wyrób
 • Normy zharmonizowane w systemie oceny zgodności dla środków ochrony indywidualnej.
 • Znakowanie środków ochrony indywidualnej,
 • Dobór pod kątem występujących w środowisku pracy zagrożeń.
 • Dodatkowe informacje zamieszczane na środkach ochrony indywidualne i w instrukcji użytkowania.

7. Przykłady środków ochrony indywidualnej nie spełniających wymagań zasadniczych – omówienie niezgodności.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Starszy Inspektor Pracy

w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.  Ekspert PIP w zakresie doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej. Sprawuje nadzór i kontrolę głównie w zakładach branży metalowej oraz automotive. Specjalizuje się w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w szczególności dotyczących przestrzegania przepisów dyrektyw:

 • w sprawie środków ochrony indywidualnej,
 • maszynowej,
 • narzędziowej.

Należy do zespołu Inspektorów Pracy zajmujących się nadzorem rynku. W podległych zakładach prowadzi dochodzenia powypadkowe.  Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp oraz prawa pracy publikowanych na łamach: kwartalnika PRACA ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO, miesięcznika INSPEKTOR PRACY oraz na portalu www.znamibezpiecznie.pl

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami związanymi z doborem optymalnych ŚOI.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami (kierowników, brygadzistów, mistrzów)
 • pracowników służb bhp w zakładach pracy odpowiedzialnych za dobór i stan techniczny ŚOI
 • osób odpowiedzialnych w zakładzie za zakup i dostarczanie środków ochrony indywidualnej (pracownicy działów logistyki materiałowej, pracownicy działów przetargów)
 • przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy
 • producentów, importerów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Tatra*** Wellness&Spa
hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-3hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-17hotel-w-zakopanem-sala-szkoleniowa-3

Hotel Tatra*** Wellness&Spa

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

  ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
 • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

  Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.