In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-bhp-kurs-bhp-nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-bhp-przy-urzadzeniach-energetycznych

Bhp przy organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2024 roku

– jak przygotować zakład do kontroli? Instrukcje eksploatacji, gotowe rozwiązania, zapobieganie wypadkom, przykłady dobrych praktyk

uważaj na kontrole bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych!

Inspektorzy PIP kontrolują zarówno podmioty bezpośrednio przyłączone do systemu dystrybucji energii elektrycznej na poziomie średnich napięć, jak i elektrownie i elektrociepłownie.

Wiele firm nadal nie wywiązało się z obowiązku przygotowania nowej dokumentacji bezpiecznej organizacji pracy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Skala nieprawidłowości stwierdzonych przez Inspektorów PIP jest ogromna.

Sprawdź jakie wymogi dotyczące bezpieczeństwa musi spełnić Twój zakład.
Zadbaj o dokumentację.
Bądź na bieżąco z nowymi interpretacjami i stanowiskami inspekcji.

Dowiedz się:

 • jak przygotować zakład do kontroli PIP?
 • co się zmieni w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce?
 • jaka jest Twoja odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i braków w dokumentacji?

Przedstawiony zostanie komentarz do aktualnych norm i przepisów, wskazany zostanie obligatoryjny zakres ich stosowania oraz rozwiązania dobrowolne, zgodne z dobrą praktyką inżynierską, które wpłyną na bezpieczeństwo pracy i będą atutem podczas ewentualnych kontroli PIP.

Nasz Ekspert, doświadczony w kontrolach bezpieczeństwa pracy w energetyce, pomoże Ci prawidłowo opracować instrukcję eksploatacji urządzeń oraz wdrożyć procedury dotyczące bezpiecznej eksploatacji.
Poznasz wytyczne dotyczące instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych od Eksperta zaangażowanego w prace przy zmianach rozporządzenia!
Przygotujesz pod okiem Eksperta instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z najnowszymi wymogami prawnymi, które będziesz mógł zastosować w swoim zakładzie pracy.

Przepisy nie podają gotowych rozwiązań, lecz wymagają przygotowania nowych dokumentów, indywidualnych instrukcji bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń w oparciu o analizę zagrożeń występujących w konkretnym zakładzie.

Podczas szkolenia omówiony zostanie zakres odpowiedzialności prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, przedstawione zostaną przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych.


uczestnicy kurs bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych wybrali również:

Szkolenie Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

10 października 2024r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Harmonogram godzinowy:

Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:30.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 790 zł netto.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

bhp przy organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – cele szkolenia:

 • Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji.
 • Uczestnicy krok po kroku, pod okiem zaproszonego Eksperta, opracują instrukcje do wykorzystania w pracy zawodowej.
 • Omówione zostaną poważne zmiany w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.
 • Zaproszony Ekspert PIP przedstawi najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli instalacji i urządzeń elektrycznych, które świadczą o wysokiej skali nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy w zakładach przemysłowych.
 • Przedstawiona zostanie odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
PROGRAM

bhp przy organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – program szkolenia:

Organizacja prac oraz eksploatacja urządzeń energetycznych – praktyczne aspekty w zakresie interpretacji Prawa energetycznego, świadectw kwalifikacyjnych oraz rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Najnowsze zmiany w prawie istotne dla Elektryków!

Co kontrolują Inspektorzy PIP w 2024 roku? – zakres kontroli, najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli, przykładowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy.

Podstawy prawne powoływania komisji kwalifikacyjnych – odniesienie do zmian zapisów ustawy Prawo energetyczne.


Zmiany w zasadach prac komisji kwalifikacyjnych po zmianach ustawy Prawo Energetyczne.

Świadectwa kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych.

Uznawanie świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski.

Omówienie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

 • Czy można wykonywać prace przy urządzeniach bez świadectw kwalifikacyjnych?
 • Rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji

Omówienie stanowiska Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 sierpnia 2022r. w zakresie interpretacji prawnej zapisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Co musisz wiedzieć zanim przystąpisz do opracowania instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych? Co powinna zawierać wartościowa instrukcja eksploatacji? Jak ją samodzielnie opracować?

 • Zakres przedmiotowy instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych – Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych po zmianach rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 • Zdefiniowanie pojęć urządzenia energetycznego i odbiornika energii w odniesieniu tworzenia zasad eksploatacji urządzeń energetycznych.
 • Omówienie zasad eksploatacji obwodów odbiorczych w zakładach przemysłowych, zasady podłączania maszyn zasilanych energią elektryczną – przykład procedur eksploatacyjnych dla służb utrzymania ruchu.

  Warsztaty praktyczne w zakresie opracowywania instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych

  Ćwiczenie: Opracowanie ramowej instrukcji eksploatacji stacji SN dla typowego odbiorcy przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucji energii elektrycznej zbudowanej z: rozdzielnicy wnętrzowej SN (w izolacji powietrznej/SF6), transformatora SN/nN, rozdzielnicy wnętrzowej nN.
  Uczestnicy wspólnie z prowadzącym opracowują ramową instrukcję eksploatacji.

  Ćwiczenie: Opracowanie ramowej instrukcji eksploatacji wybranego typu kotła wraz z urządzeniami pomocniczymi – kotłownie lokalne w zakładach przemysłowych.
  Uczestnicy wspólnie z prowadzącym opracowują ramową instrukcję eksploatacji.

  Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. z 2021 poz. 1210),
  • Prawo energetyczne wraz z aktualnymi zmianami ustawy – obowiązki prowadzącego eksploatację,
  • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
   wraz ze zmianami,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  • Wybrane Polskie Normy dotyczące eksploatacji urządzeń energetycznych.

  Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych – wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.

  Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa.
  Kary za brak instrukcji eksploatacji

  Wypadki przy pracy związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie bhp przy organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych poprowadzą:

  Wybitny Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem. Współtworzył nowe przepisy dotyczące bhp przy urządzeniach elektroenergetycznych. Od ponad 20 lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – wątpliwości interpretacyjne. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka.
  Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy szkoleń – najwyższe oceny.

  METODY

  Szkolenie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych – metody:

  Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami i konsultacjami indywidualnymi z zaproszonym wykładowcą.

  ADRESACI

  Szkolenie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych kierujemy do:

  Osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru), a w szczególności:

  • Służb elektroenergetycznych zakładów przemysłowych
  • Osób odpowiedzialnych za prawidłowy montaż i eksploatację oraz nadzór urządzeń i instalacji elektrycznych
  • Specjalistów Działów Utrzymania Ruchu i Głównego Mechanika
  • Specjalistów służb bezpieczeństwa i higieny pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  98%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  10.10.2024 Szkolenie online
  790 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "W szkoleniu wziąłem ze względu na rekomendację kolegi z pracy, który uczestniczył w Państwa zajęciach w przeszłości. Muszę przyznać, że szkolenia są zorganizowane niezwykle profesjonalne i cechują się dużą wartością merytoryczną".  

    JSW KOKS S.A. Mateusz
   • "Bardzo treściwe szkolenie. Wykładowca znający temat od strony przepisów i od strony praktycznej. Zwraca uwagę na zagrożenia i bardzo dużą odpowiedzialność. Bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Szkolenie godne polecenia".  

    KOPEX S.A. Damian

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.