Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2019 roku

 In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=20419

Szkolenie rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2019 roku

– opracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji, omówienie poważnych zmian w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce

Nadszedł czas kolejnych zmian w prawie!

Co nowego czeka przedsiębiorców po zmianach rozporządzania w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych?
Co się zmieni w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce? – likwidacja bezterminowych świadectw kwalifikacyjnych!

Zmiany są wynikiem licznych zaniedbań stwierdzonych podczas kontroli PIP.
Inspektorzy PIP zgłosili wiele nieprawidłowości w zakresie spełnienia przez firmy obowiązku przygotowania prawidłowej dokumentacji bezpiecznej organizacji pracy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
W wielu zakładach dokumentacji nie ma albo została przygotowana niewłaściwie. 
Nieprawidłowości wynikają z braku precyzyjnych definicji pojęć, stosowanych w prawie.
W nowym prawie pojawią się nowe definicje, które wpłyną na lepsze zrozumienie wymagań przez przedsiębiorców.

Nowe przepisy będą zawierać precyzyjniejsze definicje urządzenia energetycznego, prac eksploatacyjnych oraz wprowadzone zostaną nowe, m.in.:

 • prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych,
 • poleceniodawcy,
 • koordynującego,
 • dopuszczającego,
 • kierującego zespołem.

Nowe rozporządzenie określa zasady użytkowania sprzętu do uziemiania lub zwierania oraz sprzętu elektroizolacyjnego, zawiera definicje, określenia granicy urządzenia energetycznego i odbiornika energii.

Zmiany mają pomóc firmom w prawidłowym opracowaniu instrukcji eksploatacji urządzeń oraz procedur eksploatacji.

Warto już dziś pomyśleć o tym, jak przygotować się do nowych przepisów!

Wiele zaproponowanych zmian budzi obawy przedsiębiorców, szczególnie nowe wytyczne dotyczące instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych, które zawierają konieczność posiadania dokumentów od producenta.

Bardzo istotną zmianą ma być ostateczne rozwiązanie problemów związanych z ważnością świadectw kwalifikacyjnych.

Dodatkowa trudność w przygotowaniu dokumentacji polega na tym, że przepisy nie podają gotowych rozwiązań, lecz wymagają przygotowania nowych dokumentów, indywidualnych instrukcji bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń w oparciu o analizę zagrożeń występujących w konkretnym zakładzie.

W czym pomoże Ci szkolenie Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2018 roku?

Na szkoleniu zaproszony Ekspert przygotuje z Uczestnikami krok po kroku instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z nowymi wytycznymi, które będą mogli zastosować w swoich zakładach pracy.

Podczas szkolenia omówiony zostanie zakres odpowiedzialności prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, przedstawione zostaną przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych.

Przedstawiony zostanie komentarz do aktualnych norm i przepisów, wskazany zostanie obligatoryjny zakres ich stosowania oraz rozwiązania dobrowolne, zgodne z dobrą praktyką inżynierską, które wpłyną na bezpieczeństwo pracy i będą atutem podczas ewentualnych kontroli.


uczestnicy szkolenia rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych wybrali również:

Szkolenie Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

22 lutego 2019r. – Park Inn by Radisson Katowice ****
(ex. BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice)
Katowice, ul. Bytkowska 1a
www.parkinn.com/hotel-katowice

Park Inn by Radisson Katowice ****(ex. BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice) reprezentujący sieć hotelarką Carlson Rezidor Hotel Group. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Parku Chorzowskiego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16:00.
Cena szkolenia wynosi 550 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Parking bez dodatkowych opłat.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch w restauracji Kuchnia Otwarta, dania serwowane przez kucharzy „prosto z patelni”. Parking hotelowy w cenie szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o powołanie się na “Effect” – organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystacie Państwo z wynegocjowanych dla naszych Gości stawek hotelowych.

CELE I KORZYŚCI

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2019 roku – cele szkolenia:

 • Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji.
 • Uczestnicy krok po kroku, pod okiem zaproszonego Eksperta, opracują instrukcje do wykorzystania w pracy zawodowej.
 • Omówione zostaną poważne zmiany w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.
 • Zaproszony Ekspert PIP przedstawi najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli instalacji i urządzeń elektrycznych, które świadczą o wysokiej skali nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy w zakładach przemysłowych.
 • Przedstawiona zostanie odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
PROGRAM

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2019 roku – program szkolenia:

1. Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych w 2019 roku – pisanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy.

 • Omówienie stanu prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – odniesienie do projektu zmian z dnia 21.05.2018r.
 • Wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych – odniesienie do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych i projektów zmian,
 • Zasady organizacji pracy organizacji prac przy urządzeniach energetycznych – omówienie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy
 • Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na czas remontu, inwestycji i rozruchu urządzeń energetycznych
 • Zasady wykonywania prac przez podmioty „obce” na urządzeniach prowadzącego eksploatację – przykład praktyczny umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu
 • Organizacja pracy na polecenie pisemne wykonania pracy. Obowiązki i odpowiedzialność osób odpowiedzialnych za organizację pracy na polecenie pisemne
 • Organizacja prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych na podstawie instrukcji eksploatacji
 • Przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych – omówienie typowych problemów praktycznych poleceniodawców

2. Eksploatacja urządzeń energetycznych

 • Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – omówienie zmian w zakresie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych w odniesieniu do projektu zmian z dnia 21.05.2018r.
 • Przykłady ramowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych w zakresie
  – o
  bsługi,
  – k
  onserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym
 • Omówienie warunków eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem
 • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych zgodnie ze zmianami w przepisach wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.

3. Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji:

 • Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację,
 • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami: (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.), (Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.) , (Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.)

4. Podstawy prawne działania komisji kwalifikacyjnych.

5. Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie:

 • zakresu egzaminu w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację
 • terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,
 • uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski,
 • omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce – aktualny stan prac.

6. Omówienie projektu z dnia 05.10.2018r. ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw odnośnie projektowanych zmian zapisów art. 54 Prawa energetycznego w zakresie zasad prac komisji kwalifikacyjnych oraz terminowości świadectw kwalifikacyjnych
7. Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa – przykłady orzecznictwa oraz wypadków przy pracy.

8. Wypadki przy pracy związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

9. Procedury kontrolne, zakres kontroli, najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli, przykładowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy.

WYKŁADOWCA

Szkolenie Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2019 roku poprowadzi:

Wybitny Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem.  Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy w zakresie BHP w górnictwie. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka.
Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy szkoleń – najwyższe oceny.

METODY

Szkolenie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych – metody:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami i konsultacjami indywidualnymi z zaproszonym wykładowcą.

ADRESACI

Szkolenie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych kierujemy do:

Osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru), a w szczególności:

 • Służb elektroenergetycznych zakładów przemysłowych
 • Osób odpowiedzialnych za prawidłowy montaż i eksploatację oraz nadzór urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Specjalistów Działów Utrzymania Ruchu i Głównego Mechanika
 • Specjalistów służb bezpieczeństwa i higieny pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

22.02.2019 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
550 ZŁ (BRUTTO)
21.03.2019 Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor (Millenium Plaza)
550 ZŁ (BRUTTO)
11.04.2019 Kraków
Best Western Premier Kraków****
550 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA KRÓL
  AGNIESZKA KRÓL Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150 mobile: +48 608 577 231 e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "W szkoleniu wziąłem ze względu na rekomendację kolegi z pracy, który uczestniczył w Państwa zajęciach w przeszłości. Muszę przyznać, że szkolenia są zorganizowane niezwykle profesjonalne i cechują się dużą wartością merytoryczną".  

  JSW KOKS S.A. Mateusz
 • "Bardzo treściwe szkolenie. Wykładowca znający temat od strony przepisów i od strony praktycznej. Zwraca uwagę na zagrożenia i bardzo dużą odpowiedzialność. Bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Szkolenie godne polecenia".  

  KOPEX S.A. Damian

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.