http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-effect-controlling-produkcji

Szkolenie Controlling produkcji

– warsztaty dla menedżerów odpowiedzialnych za wydajność obszaru produkcyjnego, zarządzanie kosztami wytworzenia, rentowność produktów i obliczanie wskaźników wydajnościowych w produkcji

Controlling produkcji to jedno z ważniejszych zadań kadry zarządzającej.

Niestety 8 na 10 menedżerów ma problemy z wyznaczeniem faktycznego kosztu produkcji wyrobu w odniesieniu do konkretnego zlecenia, co uniemożliwia prawidłową kalkulację ceny sprzedaży i podejmowanie trafnych dla firmy decyzji.

Funkcjonuje pogląd, że jedyną jednostką odpowiedzialną za rozliczenie kosztów produkcji jest księgowość. To prawda, jednak dane pozyskane z tego źródła odzwierciedlają rzeczywistość minioną, a zarządzanie wymaga od menedżerów planowania, realizacji i kontroli, co bez pełnej wiedzy w zakresie przyjętych metod analityki kosztów nie będzie możliwe.


uczestnicy szkolenia controlling produkcji wybrali również:

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – I część – sprawdź

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Warsztaty mają usprawnić przepływ informacji, danych między jednostkami wewnętrznymi firmy oraz pomóc kadrze zarządzającej i menedżerom działów operacyjnych, technicznych (produkcja, logistyka, sprzedaż) znaleźć wspólny język z pracownikami działów finansowych (księgowość, controlling).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami kalkulacji kosztów, dostarczenie informacji niezbędnych do identyfikowania obszarów nieefektywności oraz potencjalnych usprawnień. Warsztaty mają zachęcić menedżerów działów produkcji do inicjowania i wdrażania projektów optymalizacyjnych i oszczędnościowych. Bogata wiedza dotycząca technik zarządzania kosztami i marżą pozwoli na podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie polityki zakupów, produkcji oraz sprzedaży.

Szkolenie skierowane jest do dwóch grup uczestników:

 • kierownictwa produkcji, organizatorów produkcji, technologów, dyrektorów zakupów, logistyki i sprzedaży odpowiedzialnych za wydajność obszaru produkcyjnego, zarządzanie kosztami wytworzenia i rentowność produktów, obliczanie wskaźników wydajnościowych w produkcji.
 • analityków kosztów, przedstawicieli działu controllingu, księgowości zainteresowanych monitorowaniem wydatków, analizą kosztów produkcji.

Podczas warsztatów odpowiemy na pytania:

 • Jak prawidłowo klasyfikować koszty w celach zarządczych?
 • Jak ukształtować politykę zarządzania zasobami, by wspierać efektywność firmy?
 • Jak prowadzić politykę kosztu jednostkowego, by skutecznie zarządzać wynikiem operacyjnym?
 • Jak ukształtować skuteczną politykę zarządzania marżą?
 • Jak prawidłowo wyznaczyć koszty produkcji, by nie stracić marży?
 • Jak poprawnie kalkulować rzeczywiste koszty wytworzenia wyrobów i właściwie rozliczyć produkcję?
 • Jak skutecznie wykorzystywać metody i narzędzia controllingu w optymalizacji procesów produkcyjnych?
 • Jak prawidłowo zaplanować przychody w  firmie aby plan wspierał realizację celów?
 • Jakie istnieją sposoby na ograniczenie kosztów wytworzenia przy utrzymaniu stałego poziomu zatrudnienia oraz jakości wyrobów?
 • Co należy monitorować, aby obliczyć dokładne koszty produkcji? Jak panować nad kosztami produkcji?
 • Jakie koszty należy uwzględnić przy kalkulacji kosztu wytworzenia produktów?
 • Jak sprawdzić, na których produktach firma zarabia, a do których dokłada?
 • Jak działać by nierentowne kontrakty przekuć w opłacalne przedsięwzięcia?
 • W jaki sposób identyfikować obszary, które wymagają optymalizacji?
 • Jak prawidłowo rozliczać koszty produkcji według metody ABC?
 • Jak w praktyce rozliczać koszty pomocnicze?

Po szkolenia uczestnicy otrzymują:

 1. Wzory KPI w różnych obszarach ? produkcji, sprzedaży itd.
 2. Wzory matrycy celów
 3. Wzór arkusza planowania sprzedaży (MS EXCEL)
 4. Wzór arkusza planowania kontraktów (MS EXCEL)
 5. Narzędzie kalkulacji kosztu sprzedaży/promocji (MS EXCEL)
 6. Narzędzie zakupu (MS EXCEL)
 7. Narzędzie kalkulacji kosztu magazynowani (MS EXCEL)
 8. Narzędzie kalkulacji  TCO (MS EXCEL)
 9. Narzędzie kalkulacji  CKN (MS EXCEL)
PROGRAM

Controlling produkcji – program szkolenia:

Założenia polityki finansowej firmy produkcyjnej – strategia i cel jako wytyczne dla zarządzania finansami

 • zyski jako nadrzędny cel firmy
 • źródła wyniku w firmie
 • długoterminowe zarządzaniem wynikiem – kierunki polityki firmy produkcyjnej
 • zysk a gotówka – spójność zarządzania

Polityka racjonalnego zarządzania wynikiem

 • źródła generowania przychodów
 • rachunek kosztów w firmie produkcyjnej i rachunkowość zarządcza
 • modele systematyki kosztów – jak klasyfikować koszty, by usprawnić zarządzanie? – odmienność klasyfikacji kosztów w firmie produkcyjnej
 • koszty stałe i koszty zmienne – znaczenie podstawowych technik podziału kosztów dla spójnego zarządzania w firmie produkcyjnej
 • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w modelu controllingowym firmy produkcyjnej

Case study – wyznaczenie i klasyfikacja kosztów działalności, analiza informacji wynikowej

Controlling w firmie produkcyjnej

 • jak skutecznie wykorzystać nowoczesne narzędzia zarządzania wynikiem?
 • efektywne planowanie w firmie
 • nowa architektura systemu zarządzania jednostką produkcyjną
 • dobór prawidłowych źródeł informacji zarządczej
 • centra kosztów, centra przychodów i centra wyników w firmie
 • jak wprowadzić controlling?
 • znaczenie rachunkowości zarządczej w zarządzaniu operacyjnym
 • kierunki modyfikacji planu kont

Nowoczesne rachunki kosztów

 • istota rachunku kosztów zmiennych
 • porównanie modelu rachunku kosztów zmiennych i pełnych
 • wielostopniowy i wieloblokowy model ustalania wyniku finansowego
 • rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych
 • wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych
 • istota rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych
 • wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych

Controlling kosztów

 • zarządzanie wynikiem – istota controllingu w firmie
 • zjawisko dźwigni operacyjnej
 • kryteria klasyfikacji kosztów w firmie produkcyjnej
 • modele następstwa szeregowego, czyli jak właściwie poukładać zmienność zasobów firmy
 • techniki budżetowania kosztów
 • jak właściwie ukształtować koszty w firmie?
 • wpływ kosztów na rentowność kapitału własnego – zastosowanie modelu Du Ponta
 • jak koszt kredytu wpływa na efektywność firmy? Zjawisko dźwigni finansowej

Case study – wyznaczenie prawidłowych zależności w modelu następstwa szeregowego, studium przypadku

Zasady rozliczania kosztów produkcji przy wykorzystaniu metody rachunku kosztów działań ABC

 • tradycyjny rachunek kosztów a rachunek kosztów działań ABC
 • jak prawidłowo rozliczać koszty według metody ABC?
 • jakie są wady i zalety metody ABC?
 • w jaki sposób optymalnie zastosować metodę ABC?

Modele planowania finansowego w zarządzaniu wynikowym

 • procesy planowania finansowego jako podstawa wprowadzania controllingu w firmie produkcyjnej
 • techniki operacyjne wykonania planów
 • jak prawidłowo dobrać technikę planowania?
 • sposoby ustalania ceny, technika dolnej granicy ceny
 • jak prawidłowo zaplanować przychody w  firmie, aby plan wspierał realizację? – elementy controllingu sprzedaży
 • źródła kosztów w firmie
 • techniki planowania kosztów operacyjnych, bezpośrednich, produkcji
 • metody, według których eksperci radzą oceniać wskaźniki finansowe, aby wyciągać właściwe wnioski
 • zasady analizy odchyleń jako podstawa zarządzania controllingowego
 • procesy kontroli wykonania planu – sprzężenie zwrotne

Case study – planowanie kosztów, analiza wskaźnikowa

Efektywne zarządzanie z wykorzystaniem modeli controllingowych i produktowej macierzy BCG

 • pojęcie stopni pokrycia
 • kategoria i struktura kosztu własnego sprzedaży
 • jak prawidłowo wyznaczyć koszty jednostkowe?
 • struktura poziomów marży a macierz produktowa w firmie
 • struktura produktowa w firmie
 • analityczne podejście do marży jednostkowej
 • koszt własny sprzedaży
 • marża brutto a zarządzanie wynikiem

Case study – szacowanie marży

Kategoryzacja materiałów w oparciu profilowanie zużycia materiału

 • Czym jest metoda X,Y,Z
 • Jak dobrać horyzont planowania – 12 vs 52
 • Analiza odchylenia od średniego zużycia dla poszczególnych indeksów materiałowych
 • Zasady „prowadzenia” kategorii X
 • Zasady „prowadzenia” kategorii y
 • Zasady „prowadzenia” kategorii z
 • Wykorzystanie ROP i EOQ w planowaniu dostaw kategorii X
 • Wykorzystanie MSOZ w planowaniu dostaw kategorii y

Związek sprzedaży z planowaniem produkcji

 • Plan sprzedaży
 • Plan promocji
 • Plan kontraktów
 • Prognozowanie zużycia
 • Peak – i i sposoby ich przeciwdziałania ich powstawaniu
 • Planowanie wolumenu produkcji w czasie
 • Butch – owanie wolumentów – jak wyznaczyć optymalna serię produkcyjną?
 • Sekwencjonowanie wolumenów produkcyjnych
 • LRP
 • Wpływ DRP na MRP
 • Planowanie potrzeb materiałowych MRP

Case Study Planowanie produkcji na podstawie planów dystrybucyjnych i sprzedażowych

Definiowanie wskaźników efektywności procesu – KPI

 • Czym są KPI
 • Gdzie tworzyć KPI
 • Konflikty celów działów
 • Jak krzyżować KPI?
 • SMART w definiowaniu KPI
 • Matryca celów

Case study  – definiowanie KPI

Koncepcja controlingu na bazie TCO w obszarze zakupów, produkcji i sprzedaży

 • Klasyczne podejście kosztowe vs TCO
 • Zasady konstrukcji TCO
 • TCO w zakupach i sprzedaży
 • Kalkulacja kosztów zakupów na potrzeby TCO
 • Kalkulacja kosztów magazynowania na potrzeby TCO
 • Wyznaczanie kosztu TCO

Case study  – wyznaczanie kosztu TCO

WYKŁADOWCA

Szkolenie controlling produkcji poprowadzą Eksperci:

I Część
Ekspert, trener i praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym.
Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego.

Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.

Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.

Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego. Na przestrzeni dekady przeprowadziła ok. 540 dni szkoleniowych w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, controllingu sprzedaży zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

Jest współautorką projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, usług finansowych i kontrolingu.

Długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w obszarach związanych z prowadzeniem projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami.

Warsztaty prowadzone z udziałem wykładowcy są oceniane najwyższymi notami przez doświadczonych dyrektorów finansowych i prezesów największych spółek w Polsce.

Obszary szkoleń:

 • analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • kluczowe wskaźniki finansowe
 • analiza efektywności projektów inwestycyjnych
 • kontroling finansowy i kontroling kosztów
 • kontroling sprzedaży
 • budżetowanie i planowanie finansowe
 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • podstawy bankowości

II Część
Konsultant i praktyk
odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji produkcji, zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. W swoim doświadczeniu posiada 11200 godzin doradztwa w zakresie analizy strategicznej i tworzenia strategii zakupowych, zarządzania zapasami, reorganizacji zakupów, doskonalenia funkcjonowania łańcucha dostaw, zaprojektowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie magazynowania, controllingu produkcji.

Autor strategii zakupowych w firmach branży petrochemicznej, współautor strategii firm energetycznych.

Wykładowca w Katedrze Logistyki  Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, która dwukrotnie została nagrodzona statuetką „Logistyk Roku” w Kategorii „Edukacja Logistyczna” za działalność edukacyjną.

Doktor zarządzania ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, logistyka zaopatrzenia, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki.

Autor ponad 100 publikacji, 8 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów produkcji i zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw.

Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

 • Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
 • Planowanie i organizacja projektów logistycznych
 • Miejsce i organizacja zakupów w przedsiębiorstwie
 • Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Wytyczne kształtowania długookresowej polityki współpracy z dostawcami
 • Mój dostawca mój wróg?
 • Łańcuch dostaw – szansa czy zagrożenie?
 • Redukcja kosztów łańcucha dostaw
 • Rachunek kosztów zakupów
 • Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
 • Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
 • Koncepcja i typologia projektów logistycznych
 • Logistyka jako narzędzie redukcji kosztów i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Project Management. Efektywne zarządzanie przedsięwzięciami

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

Controlling produkcji – metody szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.

Metody wyszczególnione:

– ciekawe i inspirujące przykłady,
– praktyczne rozwiązania problemów,
– możliwość przedstawienia własnego przypadku i uzyskanie propozycji rozwiązań.

ADRESACI

Szkolenie controlling produkcji adresujemy do:

 • Prezesów, Właścicieli Firm, Członków Zarządów, kadry zarządzającej od najwyższego do operacyjnego szczebla
 • Kadry kierowniczej i menedżerskiej, która odpowiedzialna jest za zarządzanie kosztami i samodzielne decyzje dot. firmy, działu (obszary sprzedaży, logistyki, produkcji, inwestycji)
 • Specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie danych dla menedżerów koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
 • Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
 • Wszystkich osób współpracujących z księgowymi, specjalistami działów finansowych
ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

17-18 maja 2018r. – BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice****
Katowice, ul. Bytkowska 1a
www.bestwesternkatowice.pl

BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice**** pierwszy w Aglomeracji Śląskiej obiekt, reprezentujący największą na świecie sieć hotelarską BEST WESTERN. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Parku Chorzowskiego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

Zajęcia rozpoczynają się 17 maja o godzinie 9:00, a kończą 18 maja o godzinie 16:00.
Cena szkolenia wynosi 1390 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe oraz lunch w restauracji Kuchnia Otwarta, dania serwowane przez kucharzy „prosto z patelni”, parking hotelowy w cenie szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o powołanie się na „Effect” – organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystają Państwo z wynegocjowanych dla naszych Gości stawek hotelowych.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.