Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – I część

 In HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=19463

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – I część

– studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy I to pierwsza część cyklu wyjątkowych warsztatów prowadzonych przez Eksperta PP, prawnika największego organu kontrolującego bezpieczeństwo pracy i prawidłowość zatrudnienia w Polsce.

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy skierowane jest do specjalistów bhp i kadr, którzy chcą poznać odpowiedzi na szereg trudnych pytań z pogranicza prawa pracy i bhp.

Program szkolenia stanowi zestawienie 65 kazusów z zakresu prawa pracy z przewagą tematów bhp-owskich, na które trudno znaleźć odpowiedzi w dostępnych źródłach prawa, a które budzą kontrowersje i wiele rozbieżności interpretacyjnych.

Katalog pytań nie jest zamknięty i może zostać poszerzony o zagadnienia z którymi masz problem.
Prześlij swoje wątpliwości mailem najpóźniej na tydzień przed szkoleniem.
Nasz trener zna odpowiedzi na pytania i problemy, z którymi Ty się borykasz!
Weź udział w szkoleniu – wyjdziesz z pakietem rozwiązań!


uczestnicy szkolenia kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy część I wybrali również:

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy część II

 

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

25 października 2018r. – Centrum Konferencyjne Golden Floor
Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
www.warszawa.goldenfloor.pl

Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millenium Plaza 15 piętro) – nowoczesne Centrum Konferencyjne usytuowane w ścisłym centrum Warszawy (800 metrów od dworca Warszawa Centralna).

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16.00.

Cena szkolenia wynosi 499 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Parking płatny dodatkowo.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. W przypadku konieczności rezerwacji noclegów rekomendujemy korzystanie z usług pobliskiego (100m) Hotelu Golden Tulip Warszawa Centrum**** www.goldentulipwarsawcentre.com lub Hotelu Campanile*** Warszawa www.campanile.com w cenach wynegocjowanych przez EFFECT.

CELE I KORZYŚCI

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – cele szkolenia:

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy ma na celu sprowokowanie dyskusji na tematy rzadko podejmowane podczas szkoleń, z którymi nie łatwo poradzić sobie w praktyce.

PROGRAM

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – program szkolenia:

 • Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami grypy i wydać mu polecenie udania się do lekarza?
 • Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
 • Czy pracodawca może wprowadzić obowiązkowe szczepienia przeciwko grypie?
 • Czy skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie ulega przedawnieniu?
 • Na jakich zasadach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych badań profilaktycznych?
 • Czy pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne i okresowe jeżeli w trakcie ponad 30-dniowego okresu nieobecności w pracy spowodowanego chorobą upływa termin ważności badań okresowych?
 • Czy pracodawca jest zobligowany skierować na kontrolne badania lekarskie pracownicę, która przed porodem przebywała na ponad 30-dniowym zwolnieniu lekarskim, a następnie po porodzie przez rok korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?
 • Czy pracodawca może odmówić zaakceptowania orzeczenia w przedmiocie badań profilaktycznych wydanego przez jednostkę medycyny pracy inną niż ta, z którą podpisał umowę w ramach służby medycyny pracy?
 • Czy pracodawca jest zobowiązany skierować na badania lekarskie osobę skierowaną do niego w celu świadczenia nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności?
 • Czy za czas niedopuszczenia do pracy z powodu przeciwwskazań lekarskich pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia?
 • Czy kontrolne badania lekarskie mogą być przeprowadzone w ostatnim dniu L-4?
 • Czy pracodawca może skierować pracownika na badania psychiatryczne, w sytuacji, gdy zachodzą ku temu przesłanki?
 • Czy pracodawca może wymagać przedłożenia przez pracownika wyników badań laboratoryjnych, czy psychologicznych?
 • Czy wstępne szkolenie bhp można przeprowadzić przed zawarciem umowy o pracę?
 • Kto może prowadzić szkolenie bhp?
 • Czy bezpośrednio po chorobie trwającej ponad 30 dni pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy bez uprzedniego przeprowadzenia badań kontrolnych?
 • Czy szkolenie okresowe może trwać kilka dni?
 • W jakich sytuacjach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych i okresowych szkoleń bhp?
 • Zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy użytkownika w charakterze pracownika kodeksowego a obowiązek szkolenia bhp,
 • Jaki jest przedmiotowy i podmiotowy zakres szkoleń z zakresu bhp prowadzonych w formie e-learningu?
 • Czy zleceniobiorcę należy poddać badaniom lekarskim i szkoleniu bhp?
 • Czy pracodawca może przeprowadzić kontrolę stanu bhp stanowiska pracy telepracownika?
 • Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik dostarczający L-4?
 • Na jakiej podstawie pracodawca może nakazać pracownikowi zwiększenie dbałości o higienę osobistą?
 • Czy pracodawca może zakazać spożywania posiłków na stanowisku pracy w sytuacji, gdy nie utworzył stołówki lub innego pomieszczenia socjalnego?
 • Czy podczas 15-minutowej przerwy śniadaniowej pracownik może opuścić zakład pracy w celu udania się do punktu gastronomicznego w celu zakupu posiłku?
 • Czy pracodawca może wprowadzić limit tzw. przerw fizjologicznych?
 • Czy zobligowanie pracownicy karmiącej dziecko piersią do pracy w trakcie przerwy na karmienie powoduje powstanie pracy nadliczbowej?
 • Czy pracodawca może wprowadzić tzw. przerwę lunchową (nie wliczaną do czasu pracy) wbrew woli załogi?
 • Do jakiego wieku dziecka kobieta może korzystać z przerw na jego karmienie piersią?
 • Kiedy pracodawca jest zobowiązany utworzyć palarnię?
 • Czy przerwa „na dymka” może zostać odliczona od czasu pracy?
 • Czy pracownik może palić e-papierosa na stanowisku pracy?
 • Czy dodatek dla niepalących pracowników może być uznany za przejaw dyskryminacji?
 • Czy pracodawca może prowadzić profilaktyczne kontrole alkomatem?
 • Na jakich warunkach pracownik może zostać poddany kontroli osobistej?
 • Czy pracodawca może przeprowadzić kontrolę zawartości szafki pracownika?
 • Czy pracodawca może wprowadzić zakaz prowadzenia w czasie pracy rozmów prywatnych przez telefony komórkowe?
 • Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika za surfowanie w internecie w godzinach pracy?
 • Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić monitoring stanowisk pracy?
 • Czy pracownica może wymusić na pracodawcy zmianę oświetlenia ze „względów zdrowotnych” (jarzeniówki powodujące migrenę)?
 • Czy pracodawca może pobierać od pracowników dane biometryczne na potrzeby zakładowego systemu rejestracji obecności i czasu pracy?
 • Czy pracodawca jest zobowiązany umożliwić pracownikowi odmówienie modlitwy w godzinach pracy (np. Muzułmanin) i jak to wpływa na czas pracy?
 • Czy pracodawca może zakazać pracownicy wyznania islamskiego przychodzenia do pracy w czarczafie?
 • W jaki sposób, w kontekście czasu pracy, rozliczane jest zwolnienie od pracy na święto niebędące polskim świętem ustawowym?
 • Cztery sposoby realizacji zadań służby bhp (przez pracodawcę, w trybie powierzenia dodatkowych obowiązków, przez specjalistę spoza zakładu, przez samą służbę bhp),
 • Czy pracodawca może narzucić pracownikowi służby bhp obowiązek przeprowadzenie pełnego szkolenia bhp?
 • W jaki sposób zdobyć staż pracy potrzebny do zajmowania niektórych stanowisk w służbie bhp?
 • Jakim szkoleniom podlegają pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników?
 • Czy pracodawca może odmówić wydania nowej partii odzieży roboczej, jeżeli posiadana przez pracownika uległa zniszczeniu z jego winy?
 • Czy zapewnienie odzieży reprezentacyjnej (mundur, garnitur) spełnia wymóg zapewnienia odzieży roboczej?
 • Czy pracodawca ma obowiązek zrekompensować koszt zakupu okularów korekcyjnych pracownikowi świadczącego pracę na laptopie?
 • Czy podczas 5-minutowej tzw. przerwy „ekranowej” pracownik ma obowiązek świadczyć pracę?
 • Czy pracownik ma obowiązek zwrotu dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych, jeżeli w niedługim czasie po jego otrzymaniu zwalnia się z pracy?
 • Czy śmierć rodzica pracownika, podczas jego pobytu na urlopie wypoczynkowym przerywa ten urlop?
 • Czy matka dziecka może wykorzystać dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?
 • Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który w trakcie L-4 wziął ślub?
 • Niska/wysoka temperatura na stanowisku pracy a uprawnienia pracownicze,
 • Czy wypłata diety z tytułu podróży służbowej zwalnia z obowiązku zapewnienia posiłku regeneracyjnego?
 • Jakich prac nie może wykonywać pracownik tymczasowy?
 • Czy w czasie urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego pracownik ma obowiązek odpowiadania na korespondencję od pracodawcy (mail, SMS)?
 • Czy pracodawca może wprowadzić obowiązek uzyskania jego uprzedniej zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika?
 • Czy pracodawca może powierzyć społecznemu inspektorowi pracy inną pracę na zasadach art. 42 § 4 KP?
 • Czy pracownik może powrócić do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za dzień, w którym pracownik po paru godzinach przerwała pracę, udał do lekarza a następnie przyniósł zwolnienie lekarskie na parę dni, w tym również na dzień częściowo przepracowany?
WYKŁADOWCA

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy poprowadzi:

Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert PIP i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.

Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

 • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
 • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
 • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
 • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
 • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
 • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

METODY

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy adresujemy do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

Centrum Konferencyjne Golden Floor
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAg21

Centrum Konferencyjne Golden Floor

25.10.2018 Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor (Millenium Plaza)
499 ZŁ (BRUTTO)
28.06.2019 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
550 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

  tel: +48 32 33 55 150 mobile: +48 662 297 689 e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
 • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

  KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.