In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenieonline-bhp-kurs-bhp-nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-bhp-przy-urzadzeniach-energetycznych-3

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2020 roku

– Jak dostosować zakład do nowych wymagań? Nowe instrukcje eksploatacji, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady.

Bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych – spotkaj się z naszym Ekspertem online, nie czekaj!
Zdobądź wiedzę i przygotuj się do wdrożenia w praktyce skomplikowanych zmian w prawie!

26 października 2020 roku weszły w życie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Już dziś Inspektorzy PIP podczas kontroli sprawdzają:
1. nowe instrukcje eksploatacji urządzeń oraz
2. nowe instrukcje organizacji bezpiecznej pracy

W przypadku stwierdzenia braku nowych instrukcji, osoby odpowiedzialne za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych mogą stracić świadectwa kwalifikacyjne!

Rozporządzenie wprowadza rewolucyjne zmiany i nowe obowiązki w obszarze eksploatacji!

 • Jakie wymagania muszą spełnić firmy po zmianach rozporządzania w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych?
 • Jak dostosować instrukcje eksploatacji do nowych wymagań? Uczestnicy otrzymają ramową instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
 • Jak dostosować zakład do nowych, trudnych do wdrożenia wymagań?

Zakres zmian jest rewolucyjny, budzi wiele pytań i kontrowersji.

Nasz Ekspert, doświadczony w kontrolach bezpieczeństwa pracy w energetyce, pomoże Ci prawidłowo opracować instrukcję eksploatacji urządzeń oraz wdrożyć procedury dotyczące eksploatacji.
Poznasz nowe wytyczne dotyczące instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych od Eksperta zaangażowanego w prace przy zmianach rozporządzenia!
Przygotujesz pod okiem Eksperta instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z nowymi wytycznymi, które będziesz mógł zastosować w swoim zakładzie pracy.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną nowe druki poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych.
Uwaga!!!
Trwają przyśpieszone prace nad zmianą zapisów art. 54 Prawa energetycznego w zakresie zasad prac komisji kwalifikacyjnych oraz terminowości świadectw kwalifikacyjnych. 
Nasz Ekspert PIP omówi kierunek zmian i wskaże sytuacje trudne wynikające z nowych regulacji prawnych.


uczestnicy szkolenia rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych wybrali również:

Szkolenie Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

10 grudnia 2020r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych.

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9:00 – 10:30 Zajęcia
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:15 Zajęcia
12:15 – 12:30
Przerwa
12:30 – 14:00 Zajęcia
14:00 – 14:15
Przerwa
14:15 – 15:00 Zajęcia/Odpowiedzi na pytania

Cena szkolenia wynosi 550 zł brutto.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2020 roku – cele szkolenia:

 • Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji.
 • Uczestnicy krok po kroku, pod okiem zaproszonego Eksperta, opracują instrukcje do wykorzystania w pracy zawodowej.
 • Omówione zostaną poważne zmiany w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.
 • Zaproszony Ekspert PIP przedstawi najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli instalacji i urządzeń elektrycznych, które świadczą o wysokiej skali nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy w zakładach przemysłowych.
 • Przedstawiona zostanie odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
PROGRAM

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2020 roku – program szkolenia:

1. Wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych po zmianach w przepisów – do 26 października 2020 roku

 • Omówienie rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 • Zasady organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych – omówienie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy – przykłady praktyczne w zakresie pisania Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy.
 • Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na czas remontu, inwestycji i rozruchu urządzeń energetycznych
 • Zasady wykonywania prac przez podmioty „obce” na urządzeniach prowadzącego eksploatację – przykład  umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu.
 • Organizacja pracy na polecenie pisemne wykonania pracy. Obowiązki i odpowiedzialność osób odpowiedzialnych za organizację pracy na polecenie pisemne.
 • Organizacja prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych na podstawie instrukcji eksploatacji.
 • Przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych – omówienie typowych problemów praktycznych poleceniodawców

2. Eksploatacja urządzeń energetycznych

 • Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – omówienie zmian w zakresie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych wynikających z rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych zgodnie ze zmianami w przepisach wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.

3. Przykłady ramowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych.

4. Omówienie warunków eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem.

5. Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację.
6. Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

7. Zmiany w prawie dotyczące podstaw prawnych działania komisji kwalifikacyjnych.

8. Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących

 • Zakresu egzaminu w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację,
 • Terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,
 • Uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski.

9. Omówienie projektu zmian zapisów art. 54 Prawa energetycznego w zakresie zasad prac komisji kwalifikacyjnych oraz terminowości świadectw kwalifikacyjnych.

10. Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa – przykłady orzecznictwa oraz wypadków przy pracy.

11. Wypadki przy pracy związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

12. Procedury kontrolne, zakres kontroli, najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli, przykładowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy.

WYKŁADOWCA

Szkolenie Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2020 roku poprowadzi:

Wybitny Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem.  Od 20 lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – wątpliwości interpretacyjne. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka.
Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy szkoleń – najwyższe oceny.

METODY

Szkolenie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych – metody online:

Szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym. Istnieje możliwość zadawania pytań prowadzącemu.

ADRESACI

Szkolenie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych kierujemy do:

Osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru), a w szczególności:

 • Służb elektroenergetycznych zakładów przemysłowych
 • Osób odpowiedzialnych za prawidłowy montaż i eksploatację oraz nadzór urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Specjalistów Działów Utrzymania Ruchu i Głównego Mechanika
 • Specjalistów służb bezpieczeństwa i higieny pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

10.12.2020 Szkolenie online
550 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "W szkoleniu wziąłem ze względu na rekomendację kolegi z pracy, który uczestniczył w Państwa zajęciach w przeszłości. Muszę przyznać, że szkolenia są zorganizowane niezwykle profesjonalne i cechują się dużą wartością merytoryczną".  

   JSW KOKS S.A. Mateusz
  • "Bardzo treściwe szkolenie. Wykładowca znający temat od strony przepisów i od strony praktycznej. Zwraca uwagę na zagrożenia i bardzo dużą odpowiedzialność. Bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Szkolenie godne polecenia".  

   KOPEX S.A. Damian

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.