In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenieonline-bhp-kurs-bhp-nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-bhp-przy-urzadzeniach-energetycznych-3

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – jak przygotować się do kontroli?

– nowe instrukcje eksploatacji, ważne zmiany w świadectwach kwalifikacji wynikające z nowego prawa energetycznego (od 3 lipca 2021r.), kazusy, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady poprawiające bezpieczeństwo pracy

Bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych – spotkaj się z naszym Ekspertem online, nie czekaj!
Zdobądź wiedzę i przygotuj się do kontroli!

26 października 2020 roku weszły w życie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
3 lipca 2021 r. weszła zmiana zapisów art. 54 Prawa energetycznego w zakresie zasad prac komisji kwalifikacyjnych oraz terminowości świadectw kwalifikacyjnych!
Świadectwa kwalifikacyjne będą wydawane na nowych zasadach!
Cześć przepisów to zupełnie nowe rozwiązania, a część to powrót do dawnych regulacji.
Sprawdź jaki wpływ mają zmiany na Twoje uprawnienia!

Nasz Ekspert omówi zmiany i wskaże sytuacje trudne wynikające z nowych regulacji prawnych.

W 2022 roku możesz spodziewać się kontroli:
1. nowych instrukcji eksploatacji urządzeń oraz
2. nowych instrukcji organizacji bezpiecznej pracy

W przypadku stwierdzenia braku nowych instrukcji, osoby odpowiedzialne za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych mogą stracić świadectwa kwalifikacyjne!

Rozporządzenie wprowadza rewolucyjne zmiany i nowe obowiązki w obszarze eksploatacji!

Podczas kursu bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych dowiesz się:

 • Kto jest pracodawcą odpowiedzialnym za organizację prac oraz określenie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych?
 • Czy można powierzyć firmie zewnętrznej odpowiedzialność za organizację prac oraz eksploatację urządzeń energetycznych i na jakich zasadach?
 • Kto odpowiada za organizację prac eksploatacyjnych w ramach rozruchu urządzeń przed ich oddaniem do eksploatacji w ramach realizacji zadań inwestycyjnych?
 • Jakie aktualnie powinny być minimalne obsady ruchowe w zakładowych służbach utrzymania ruchu po zmianach w organizacji bezpiecznej pracy?
 • Które prace eksploatacyjne mogą być wykonywane na podstawie instrukcji eksploatacji, a które prace muszą być wykonywane na podstawie poleceń pisemnych na prace?
 • Jak szczegółowo formułować środki i warunki bezpiecznego wykonywania pracy podczas organizacji prac eksploatacyjnych wykonywanych na polecenia pisemne?
 • Jaka powinna być organizacja prac eksploatacyjnych wykonywanych w strefach zagrożenia wybuchem?
 • Jakie zmiany nastąpią w zakresie terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych?
 • Kto odpowiada za opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych w przypadku powierzenia części zabiegów eksploatacyjnych firmom zewnętrznym, np. kto odpowiada z opracowanie instrukcji eksploatacji w zakresie montażu urządzeń energetycznych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych?
 • Jak określić granice eksploatacji urządzenia energetycznego dla którego opracowujemy instrukcje eksploatacji?
 • Czy dla powtarzalnych urządzeń energetycznych muszą być opracowane odrębne instrukcje eksploatacji dla każdego urządzenia odrębnie?
 • Jak opracować instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych zabudowanych w ciągach technologicznych wytwarzania lub dystrybucji energii?
 • Jak opracować instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych budowy przeciwwybuchowej?
 • Jak określić warunki obsługi i eksploatacji urządzeń odbiorczych np. instalacji odbiorczej nN w zakładach przemysłowych, obiektach budowalnych oraz placach budów?

Zakres zmian jest rewolucyjny, budzi wiele pytań i kontrowersji. Nasz Ekspert, pomoże Ci prawidłowo opracować instrukcję eksploatacji urządzeń oraz wdrożyć procedury dotyczące eksploatacji.
Poznasz nowe wytyczne dotyczące instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych od Eksperta zaangażowanego w prace przy zmianach rozporządzenia!
Przygotujesz pod okiem Eksperta instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z nowymi wytycznymi, które będziesz mógł zastosować w swoim zakładzie pracy.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną nowe druki poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych.
Uczestnicy otrzymają ramową instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.


uczestnicy szkolenia rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych wybrali również:

Szkolenie Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – cele szkolenia:

 • Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji.
 • Uczestnicy krok po kroku, pod okiem zaproszonego Eksperta, opracują instrukcje do wykorzystania w pracy zawodowej.
 • Omówione zostaną poważne zmiany w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.
 • Zaproszony Ekspert PIP przedstawi najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli instalacji i urządzeń elektrycznych, które świadczą o wysokiej skali nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy w zakładach przemysłowych.
 • Przedstawiona zostanie odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
PROGRAM

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – program szkolenia:

1. Wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych po zmianach przepisów

 • organizacja prac przy urządzeniach energetycznych – kazusy prawne związane z interpretacją zakresu przedmiotowego instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w pytaniach i odpowiedziach,
 • omówienie zakresu przedmiotowego instrukcji organizacji bezpiecznej pracy na podstawie regulacji prawnych wynikających z rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
 • przykład ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
 • instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na czas remontu, inwestycji i rozruchu urządzeń energetycznych,
 • zasady wykonywania prac przez podmioty „obce” na urządzeniach pracodawcy prowadzącego eksploatację – warunki przekazania w eksploatację urządzeń wraz z przeniesieniem odpowiedzialności w zakresie organizacji pracy oraz zasad eksploatacji urządzeń,
 • przykłady praktyczne na przekazanie urządzeń w zakresie obsługi ruchowej oraz remontu,
 • prace pomocnicze wykonywane przez osoby nieupoważnione – zasady organizacji
  i nadzoru nad pracami pomocniczymi,
 • prace wykonywane na polecenie pisemne w organizacji bezpiecznej pracy – kazusy prawne w pytaniach i odpowiedziach,
 • przykłady praktyczne formułowania poleceń pisemnych na prace eksploatacyjne wykonywane przy urządzeniach energetycznych,
 • organizacja prac eksploatacyjnych wykonywanych przy urządzeniach energetycznych w strefach zagrożenia wybuchem – odniesienie do rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

2. Eksploatacja urządzeń energetycznych

 • omówienie zakresu przedmiotowego instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
 • omówienie warunków eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem – odniesienie do warunków wykonywania prac eksploatacyjnych w strefach zagrożonych wybuchem,
 • kazusy prawne z zakresu eksploatacji urządzeń energetycznych w pytaniach i odpowiedziach,
 • praktyczne przykłady instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz kotła parowego,
 • podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji,
 • prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację,
 • prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  wraz ze zmianami,
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
  sieci.

3. NOWOŚĆ!!!
Od 3 lipca 2021 roku Nowe Prawo Energetyczne.
Świadectwa kwalifikacyjne znowu na 5 lat i dla wszystkich!
Nowe zasady wydawania świadectw kwalifikacyjnych – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie:

 • już wydanych świadectw kwalifikacyjnych,
 • terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,
 • uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski.

4. Omówienie zmian zapisów art. 54 Prawa energetycznego w zakresie zasad prac komisji kwalifikacyjnych.

5. Odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa osób prowadzących eksploatację  – przykłady orzecznictwa oraz wypadków przy pracy.

6. Wypadki przy pracy związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

7. Co kontrolują Inspektorzy PIP w 2022 roku? – zakres kontroli, najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli, przykładowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy.

WYKŁADOWCA

Szkolenie Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w poprowadzi:

Wybitny Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem.  Od 20 lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – wątpliwości interpretacyjne. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka.
Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy szkoleń – najwyższe oceny.

METODY

Szkolenie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych – metody online:

Szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym. Istnieje możliwość zadawania pytań prowadzącemu.

ADRESACI

Szkolenie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych kierujemy do:

Osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru), a w szczególności:

 • Służb elektroenergetycznych zakładów przemysłowych
 • Osób odpowiedzialnych za prawidłowy montaż i eksploatację oraz nadzór urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Specjalistów Działów Utrzymania Ruchu i Głównego Mechanika
 • Specjalistów służb bezpieczeństwa i higieny pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "W szkoleniu wziąłem ze względu na rekomendację kolegi z pracy, który uczestniczył w Państwa zajęciach w przeszłości. Muszę przyznać, że szkolenia są zorganizowane niezwykle profesjonalne i cechują się dużą wartością merytoryczną".  

   JSW KOKS S.A. Mateusz
  • "Bardzo treściwe szkolenie. Wykładowca znający temat od strony przepisów i od strony praktycznej. Zwraca uwagę na zagrożenia i bardzo dużą odpowiedzialność. Bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Szkolenie godne polecenia".  

   KOPEX S.A. Damian

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.