In Zarządzanie projektami
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/zarzadzanie-projektami-szkolenia/zwinne-zarzadzanie-projektem-agile-metodyka-agile-agile-pm

Szkolenie zwinne i klasyczne zarządzanie projektem w praktyce

– techniki i narzędzia podnoszące efektywność zarządzania projektami

46% firm używa Agile lub metod hybrydowych z Agile. Taki wynik pokazały badania przeprowadzone przez PMI w 2018 roku na próbie prawie 4500 praktyków zarządzania projektami.
Agile to sposób pracy nad projektami, który odzwierciedla dzisiejszą dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość biznesową i zmienność wymagań klientów. Biznes bez względu na branżę potrzebuje metod zwinnych, elastycznego podejścia, którego nie dają metodyki tradycyjne.

Weź udział w szkoleniu zwinne i klasyczne zarządzanie projektem w praktyce.

Poznasz:
– hybrydowe zarządzanie projektami,
– różnice między klasycznym i zwinnym zarządzaniem projektami,
– zwinne metodyki i techniki, które warto stosować w praktyce,
– otrzymasz zbiór narzędzi do wykorzystania w swoich projektach.

Będziesz wiedział kiedy zastosować zwinne podejście, a kiedy klasyczne metody.
Zdobędziesz umiejętności zwinnego reagowania na sytuacje biznesowe, indywidualnego organizowania pracy i brania odpowiedzialności za jej efekty.

Program bazuje na modelach PMI/PMBOK, PRINCE2, AgilePM/DSDM i SCRUM oraz doświadczeniach praktycznych trenera. Pracujemy z wyzwaniami zgłoszonymi przez uczestników w czasie pierwszego dnia szkolenia.

 • Możesz liczyć na pigułki wiedzy praktycznej.
 • Gotowe wzory, mapy, procedury i procesy.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli Ci na efektywne prowadzenie projektów, nauczysz się monitorować projekt, jego budżet i harmonogram. Poznasz techniki i narzędzia, oraz najlepsze praktyki, które pozwolą trzymać rękę na pulsie realizacji projektu.


uczestnicy szkolenia wybrali również:

Szkolenie Certyfikowany project manager

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie klasyczne i zwinne zarządzanie projektami – cele i korzyści:

 • zrozumienie podejścia projektowego i zasad zarządzania projektami
 • poznanie modelowego podejścia oraz doświadczeń praktycznego stosowania narzędzi
 • zdobycie umiejętności zastosowania twardych technik przygotowania, planowania i nadzorowania projektu
 • zrozumienie ról oraz dynamiki budowy i rozwoju zespołu
 • uporządkowanie wiedzy na temat modeli, metodyk i technik
PROGRAM

Szkolenie Zwinne i klasyczne zarządzanie projektem w praktyce – program:

O co chodzi z tymi projektami?

Podstawowe definicje i pojęcia

 • cechy projektu
 • czym różni się projekt od zadań i codzienności
 • produkt projektu .. cel projektu
 • wynik – rezultat – korzyść
 • kluczowe role
 • zarządzanie konfiguracją i zmiana w projekcie

dyskusja – analiza

 • cel projektu a wynik i rezultat
 • ocena celu projektu
 • decyzje strategiczne

Omówione techniki, praktyki

 • cel projektu – język korzyści
 • SMART
 • oczekiwania
 • wymagania
 • produkt
  – wizja
  – projekt produktu
  – prototyp
 • dokładność szacowania i planowania
 • plan bazowy i zmiana

O co chodzi z tą zwinnością?

Zakres: cykl życia projektu nastawiony na sukces klienta

Identyfikacja otoczenia, środowiska i ograniczeń projektu

 • od prostoty do chaosu
 • dobór cyklu życia
  – kaskada, iteracje, zwinność
  – zwinność nie zawsze pomaga

Dyskusja – analiza

 • ocena naszego środowiska projektowego

Podstawy zwinności

 • manifest zwinności
 • zasady zwinności
 • nowy paradygmat odpowiedzialności – samoorganizujący się i uprawomocniony zespół
  – kluczowe role w projekcie zwinnym

Dyskusja – analiza

 • trudności i pułapki zastosowania manifestu w praktyce
 • zwinny zespół w naszym

Omówione techniki, praktyki

 • proces adaptacyjny
 • timeboxing
 • rozwiązania emergentne
 • Agile Manifesto
 • właściciel produktu, zwinny zespół, scrum master
 • role wg APM

Przygotowanie projektu

Co Kierownik Projektu i jego zespół powinni wiedzieć i co przygotować przed projektem?

 • identyfikacja celu strategicznego
  – język korzyści
  – opis korzyści wymiernych i niewymiernych
  – czynniki i kryteria sukcesu
 • interesariusze
  – identyfikacja potrzeb
  – analiza wpływu
  – strategia współpracy
 • specyfikacja wizji produktu projektu
  – oczekiwania jakościowe i kryteria akceptacji
  – zwinny zakres językiem opowieści [epics]
 • ograniczenia budżetu i czasu
  – szacowanie wstępne
 • identyfikacja i analiza dotychczasowych doświadczeń
 • ryzyko biznesowe i plan reakcji
  – identyfikacja i opis ryzyka – zagrożenia i szanse
  – ocena ryzyka
  – zadania reakcji na ryzyko
 • formalne rozpoczęcie projektu
  – Karta Projektu
  – kick-off

Studium przypadku

 • budowa wizji biznesowej

Omówione techniki, praktyki

 • cel językiem korzyści
 • SMART
 • wizja produktu – opowieści [epics] i specyfikacje
 • analiza interesariuszy
  – oczekiwania
  – wpływ
 • opis ryzyka
 • Karta Projektu

Plan strategiczny projektu

dogłębne zrozumienie zakresu projektu, identyfikacja produktu, opracowanie strategicznego harmonogramu i budżetu oraz zaplanowanie reakcji na ryzyka projektowe

Model klasyczny

 • specyfikacja wizji produktu projektu
  – dekompozycja głównych komponentów
  – oczekiwania jakościowe i kryteria akceptacji
 • formuła realizacji
  – metoda – co robimy sami, co zlecamy
  – zwinnie czy klasycznie – analiza ryzyka podejścia zwinnego
 • szacowanie parametrów na poziomie strategicznym
 • identyfikacja zależności zewnętrznych i warunków rozpoczęcia projektu
 • organizacja projektu
 • dokumentacja i priorytetyzacja wymagań
 • identyfikacja produktów
 • kryteria jakości i akceptacji wymagań
 • identyfikacji zadań zarządczych i wytwórczych,
 • identyfikacja głównych etapów projektu
 • identyfikacja punktów kontrolnych
  – kamienie milowe
  – zasady raportowania
 • ustalenie sekwencji zadań
  – diagram sieciowy
 • techniki szacowania
  – dokładność szacowania
  – szacowanie na poziomie strategicznym
  – szacowanie na poziomie operacyjnym
 • oszacowanie czasu trwania zadań
  – technika ścieżki krytycznej
 • struktura i kalendarz zasobów
 • budowa harmonogramu
  – diagram Gantta
 • niepewność planowania – ryzyko operacyjne – zagrożenia i szanse
  – identyfikacja niepewności realizacji planów
  – bufory czasu
  – zadania reakcji na ryzyko
 • bazowy plan strategiczny

Studium przypadku

 • stworzenie planu strategicznego

Omówione techniki, praktyki

 • wymagania i oczekiwania – macierz wymagań
 • budowa wizji produktu
 • struktura podziału produktów PBS
 • kryteria akceptacji produktów
 • struktura podziału pracy WBS
 • priorytetyzacja MoSCoW, pajęcza sieć, macierz wartości
 • etapy zarządcze projektu

Model zwinny

 • użytkownicy i otoczenie
 • priorytetyzacja i dekompozycja na wydania-etapy, sprinty – korzyści i produkty cząstkowe [timeboxing]
 • estymacja produktu
 • planowanie sprintu
  – cel
  – oczekiwania
  – priorytetyzacja
  – estymacja
  – identyfikacja zadań

Omówione techniki, praktyki

 • zaległości projektu [backlog. PRL]
 • estymacja T-shirt, ranking
 • estymacja idealny dzień, idealna godzina, punkty historyjek [story points], poker planistyczny
 • szybkość zespołu [velocity]
 • wydajność i dostępność zespołu a wielozadaniowość
 • tablica zadań

Realizacja – nadzór etapu

Model klasyczny

 • delegowanie grup zadań do zespołów
 • śledzenie postępu
  – wzorce raportowania
  – raportowanie dedykowane
  – punkty kontrolne
  – analiza informacji o postępach prac
  – prognozowanie
  – bieżące gromadzenie doświadczeń
 • ryzyko trzeba śledzić, reakcje należy wdrażać
  – właściciel ryzyka
  – stan ryzyka

Studium przypadku

 • wzorzec raportowania
 • analiza raportu

Omówione techniki, praktyki

 • planowanie spotkania
 • prowadzenie spotkania

Model zwinny

 • rytm sprintu

Omówione techniki, praktyki

 • rytuały sprintu – stand-up, przegląd, retrospektywa, przegląd zaległości

Zamykanie projektu

 • formalne akceptacje i przekazanie produktów
 • rozliczenia z dostawcami
 • rozliczenie z klientem
 • rozliczenie ze sponsorem i firmą
 • podsumowanie celów i produktów
 • ocena projektu i procesów
 • zgromadzenie doświadczeń dla kolejnych projektów
 • rozstanie z zespołem
 • zamknięcie administracyjne

dyskusja – analiza

 • doświadczenia z projektu do rozgłoszenia w organizacji

podsumowanie

dyskusja

 • co nam zostało w pamięci
  – zestaw pojęć
  – role
  – techniki i narzędzia
WYKŁADOWCA

Szkolenie Ryzyko w projekcie – Trener:

Jeden z najbardziej doświadczonych w Polsce wykładowców prezentujących standardy PMI®. Akredytowany trener metod zwinnych, metodyki PRINCE2 oraz standardów PMI®. Senior Konsultant PM Experts. Od 2010 roku zajmuje się doradztwem w zakresie prowadzenia projektów oraz wdrażania i doskonalenia kultury projektowej w firmach i organizacjach. Przeprowadził blisko 10 000 godzin szkoleń, warsztatów i doradztwa dla największych firm w Polsce.
Lead konsultant skupiony na obszarze rozwoju kompetencji kierowników projektów. Prowadzi coaching kierowników projektów i zespołów projektowych.
Posiada szerokie doświadczenie praktyczne w pracy projektowej oraz w zakresie kierowania dużymi zespołami, pełniąc kierownicze funkcje i role w Comarch S.A., MOTOROLA Polska Software Center, eCentreS.A., ABG S.A. Prowadził duże projekty m.in. OFSA i IACS.
Członek PMI® Polska. W latach 2007-2008 Członek Zarządu ds. Edukacji krakowskiego oddziału PMI.
Certyfikat PMP® zdobył w 2003 roku. Certyfikowany PRINCE2® Practitioner i akredytowany wykładowca metodyki PRINCE2®. Certyfikowany AgilePM® Practitioner i akredytowany wykładowca metodyki Agile®.
Od 2013 roku certyfikowany DSDM/Atern Practitioner.

Wprowadza i stosuje metody formalne bazując na modelach SEI/CMMI®, PMI®/PMBOK®, PRINCE2® oraz technikach zwinnych Scrum i DSDM/Atern.

Wybrani Klienci:

Capgemini, Elektrobudowa SA, Alstom Konstal, Energetyka Dwory SA, Exatel SA, Grupa Żywiec, Hewlett-Packard Polska, IBM, Ernst & Young, ESSELTE POLSKA, Macrologic SA, Motorola Solutions Systems, Philip Morris Polska, Oracle Polska, Orange, Thomson Reuters, UniCredit, UBS Bank, Vattenfall Business Services, VECTRA SA, Vesuvius Polska SA, ZUS, BGIK, Ministerstwo Rolnictwa, POLPHARMA, Shell Polska, Swedspan Polska, Kongsberg Automotive, Michelin, NSK, Pilkington, Teknia, Bridgestone, Rockweel, STRABAG, ITTURI, Amway, PGE Systemy, PGNiG Energia, Politechnika Gdańska.

METODY

Szkolenie Ryzyko w projekcie – metody:

Nasze warsztaty są:

Praktyczne, ponieważ szkolimy ze standardów i procedur łatwych do wykorzystania w codziennej pracy.

Warsztaty są konkretne, ponieważ skupiamy się na tym, co Uczestnikom szkoleń może przynieść największe korzyści w krótkim i średnim okresie.

Angażujące, ponieważ ćwiczenia angażują umysł i emocje Uczestników. Warsztaty służą rozwijaniu wiedzy i umiejętności oraz wzmacniają motywację.

Projektując szkolenia, stawiamy cztery założenia: prezentowana wiedza wynika z praktyki materiał służy inspirowaniu zmian materiał zapada w pamięć wiedza przekształcana jest w konkretne umiejętności

Wykorzystujemy następujące metody:   Sekwencja 3PZ – powiedz, pokaż, przećwicz, zastosuj. Formuła ZUUZ – zobacz, usłysz, ustosunkuj się, zapisz. Studium przypadku (case studies) – analiza rzeczywistych zdarzeń w rzeczywistych przedsiębiorstwach.

ADRESACI

Szkolenie ryzyko w projekcie – adresowane jest do:

Pracowników i menedżerów zajmujących się zarządzaniem projektami, niezależnie od branży i rodzaju prowadzonych projektów (projekty inwestycyjne, innowacyjne, organizacyjne), osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych produktów, wdrażanie zmian w firmach a w szczególności:

 • kierowników projektów
 • liderów wdrażania zmian
 • członków zespołów projektowych
 • kierownictwa wyższego szczebla
 • szefów biur projektów – PMO (Project Management Office)
 • project managerów zainteresowanych uzupełnieniem swojego warsztatu metodologicznego
 • zlecających projekty
 • pełniących kluczowe role

Oceny uczestników wcześniejszych edycji szkolenia Zwinne i klasyczne zarządzanie projektem w praktyce:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
96%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Poprowadzone zostało świetnie. Szkolenie pomaga spojrzeć na obowiązki wykonywane w spółce z różnych stron. Duża inspiracja do dalszych działań. Możliwość poznania ciekawych osobowości zarówno prowadzącego, jak i uczestników".

   Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o. Adam
  • "Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Przejrzystość przekazywanych informacji. Dobra atmosfera na szkoleniu. Praktyczne przykłady".

   ista Shared Services Polska Sp. z o.o. Joanna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.