In
Istotą prowadzenia firmy lub działalności gospodarczej jest generowanie zysku (rozumianego również jako redukcja kosztów działalności). Osiąga się go nie tylko poprzez bieżące działania w obrębie dziedziny danego przedsiębiorstwa, ale także poprzez inwestycje, czyli wykorzystanie istniejących zysków i zasobów do powiększenia ogólnej wartości całej firmy w przewidywanym, nadchodzącym czasie. Inwestycja jest swoistym procesem, który wymaga pogłębionej analizy, i strategicznej, i finansowej. Proces ten wiąże się również z występowaniem czynników ryzyka (jak choćby stopień ryzyka zwrotu – obarczona jest nim każda inwestycja), którymi jednak można również skutecznie  zarządzać. Do tego celu służy controlling inwestycyjny. Jest to efektywne narzędzie, które z jednej strony pozwala na zarządzanie przedsiębiorstwem, z drugiej zaś – wspiera sam proces zarządzania nim. Dzieje się to m.in. poprzez porównanie założeń planu inwestycyjnego dla danego projektu i osiągniętych wskutek jego realizacji rezultatów. Wykazane w wyniku takiego porównania rozbieżności wskazują słabe punkty w działalności kadry zarządzającej i dają obraz o kosztach oraz zyskach wynikających z realizacji danego projektu inwestycyjnego. Controlling inwestycyjny to jednak nie tylko narzędzie do oceny stopnia realizacji celów strategicznych (projektów inwestycyjnych) danego przedsiębiorstwa i poprawy jego funkcjonalności (racjonalizacji zarządzania), to również narzędzie umożliwiające przygotowanie i realizację określonego projektu inwestycyjnego poprzez analizę efektywności (opłacalności i ryzyka) danej inwestycji przez pryzmat bieżącej sytuacji finansowej, czyli rentowności przedsiębiorstwa. A zatem controlling inwestycyjny pozwala zaplanować i wykonać projekty inwestycyjne, wskazując optymalny scenariusz działań i oceniając prawdopodobieństwo zwiększenia przez przedsiębiorstwo zysku, przy jednoczesnym pełniejszym zobrazowaniu stabilności i kondycji finansowej firmy. Idea controllingu dotarła do Polski w latach 90. poprzez oddziały zagranicznych korporacji i jest już stosunkowo popularna wśród kadry zarządzającej dużymi i bardzo dużymi przedsiębiorstwami. Można ją zaobserwować w praktyce patrząc na dynamikę rozwoju i realizowane projekty inwestycyjne (szczególnie zagraniczne) największych polskich spółek. W dalszym ciągu jednak to efektywne narzędzie nie jest w pełni wykorzystywane przez polskich przedsiębiorców, wymaga ono bowiem zmiany sposobu zarządzania firmą i gruntownego przygotowania merytorycznego kadry zarządzającej.

Zalety wdrożenia controllingu inwestycyjnego

Wdrożenie controllingu inwestycyjnego do systemu zarządzania daje przedsiębiorstwom sporo korzyści, przez co mogą one nie tylko umocnić swą pozycję na rynku wobec konkurencji, ale i zwiększyć własną wartość, poszerzyć zakres działalności lub, w długofalowej perspektywie, zabezpieczyć się przed skutkami kryzysu, a przynajmniej zminimalizować je. Dzięki implementacji tego narzędzia inwestowanie staje się bezpieczniejsze, a to wskutek pogłębionej analizy i oceny czynników ryzyka inwestycji, wykrycia rozbieżności pomiędzy planowaniem a wykonaniem projektu inwestycyjnego i wreszcie dążenia do wyeliminowania powyższych rozbieżności w przyszłych projektach. Controlling inwestycyjny na poziomie projektu pozwala także na oszacowanie stopy zwrotu z inwestycji i kosztu poniesionego na ten cel kapitału, do tego umożliwia szybkie podjęcie działań zaradczych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, pozwala przewidzieć ich wpływ na przebieg procesu i wyeliminowanie w przypadku pojawienia się podobnych okoliczności w przyszłości. Obejmuje cały proces inwestycyjny, począwszy od planowania i projektowania, na zakończeniu inwestycji i rozliczeniu finansowym całego przedsięwzięcia skończywszy.
effect-szkolenie-lean-w-magazynie-gospodarka-magazynowa