In
Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem ma na celu osiąganie przez nie wyznaczonych celów przy określonym skutku finansowym. Przewidywanie i świadomość konsekwencji tych działań dla dalszej kondycji i kierunku rozwoju firmy to kluczowe kompetencje, bez których kadra zarządzająca przedsiębiorstwem nie może się obejść, jeśli dla prowadzonej firmy chce osiągać korzyści ekonomiczne. Wśród tych korzyści znajdują się: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa w dalekiej perspektywie, rentowność jego kapitału lub nakładów, osiągnięcie zysku czy maksymalizacja wynagrodzeń. Kadra menedżerska, podejmując decyzje co do działania przedsiębiorstwa, powinna podejmować je w oparciu o określoną wiedzę o stanie finansowym firmy. Znajduje się ona w sprawozdaniach finansowych, informujących management przede wszystkim o majątku przedsiębiorstwa, źródłach jego finansowania, rachunku zysków i poniesionych strat czy o rachunku przepływów pieniężnych (tzw. cash flow). Umiejętna interpretacja tych danych jest podstawą podejmowania korzystnych dla firmy decyzji, stąd też niezbędne jest umiejętne przeprowadzenie analizy działalności przedsiębiorstwa, szczególnie pod względem jej ekonomicznego aspektu. Taka analiza powinna obejmować zarówno charakterystykę finansową (analizę stanu majątkowego, finansowego oraz analizę wyników finansowych, przychodów, kosztów i przepływów), jak i ekonomiczno-techniczną (analiza produkcji, zatrudnienia i wydajności pracy, analiza środków trwałych, gospodarki materiałowej i potencjału technicznego przedsiębiorstwa).

Skuteczne zarządzanie zasobami firmy

Przeprowadzenie analizy kondycji firmy pozwala kadrze menadżerskiej na odpowiedzenie na kilka pytań, na przykład, jak wysokość poniesionych kosztów wpływa na wynik finansowy firmy, jaka jest wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań i ogólny wynik gospodarczy, jaka jest rentowność sprzedaży (towarów lub usług), jaki jest stopień zwrotu kapitału własnego w inwestycjach, czy firmie może grozić utrata płynności finansowej itp. Umiejętność analizy sprawozdań finansowych pozwala na podejmowanie lepszych decyzji sprawczych w łonie przedsiębiorstwa, a więc na skuteczne zarządzanie zasobami firmy, co przekłada się na wartość przedsiębiorstwa i jego pozycję na rynku. Wiedza dotycząca zarządzania zasobami firmy stanowi jeszcze jeden, ale szczególnie ważny element niezbędnych kompetencji managerskich: dzięki niej możliwa staje się ocena wiarygodności finansowej biznespartnerów i kontrahentów, co zdecydowanie może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka podejmowania błędnych decyzji finansowych.
stres permanentny