In
Model zarządzania, znany pod nazwą LEAN management (tzw. szczupłe zarządzanie) jest pochodną systemu organizacji pracy wprowadzonego w zakładach Toyoty i w innych japońskich firmach motoryzacyjnych po II wojnie światowej. Jest to koncepcja zarządzania zorientowana dwutorowo: w oparciu o stopniową, lecz systematyczną identyfikację i eliminację szeroko pojętego marnotrawstwa oraz w oparciu o identyfikację i zaspokojenie potrzeb klienta. Samo marnotrawstwo (straty) przejawiać się może w nadmiernych zapasach komponentów lub wyrobu gotowego, nieefektywnym wykorzystaniu maszyn i czasu pracy ich operatorów, niewłaściwej logistyce międzystanowiskowej czy dystrybucji produktu. Koncepcja LEAN management ma za zadanie usprawnić procesy produkcji, magazynowania i logistyki tak, aby klient otrzymał jak najlepszy produkt we właściwym miejscu i czasie, w zgodnej z własnym zapotrzebowaniem ilości, a wszystko to przy minimalnych kosztach poniesionych ze strony producenta. W dziedzinie produkcji LEAN management minimalizuje niezbędny wysiłek pracowniczy, czas przygotowania produkcji, usprawnia proces produkcyjny, wreszcie, skraca też do minimum czas reakcji na zamówienie klienta. Można do tego celu wykorzystać metodę wizualnego zarządzania 5S (Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina). W dziedzinie zarządzania – dąży do ograniczenia struktury hierarchicznej, wprowadza rotację pracowników i działanie zespołowe oraz systematyczne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji kadry (w myśl filozofii KAIZEN). A jak skutecznie wdrożyć LEAN management w logistyce?

LEAN w magazynie i zaopatrzeniu

Straty w logistyce przejawiać się mogą w nadmiernych stanach magazynowych, pustych przebiegach, nieoptymalnych trasach przejazdów, braku stałych lokalnych dostawców, opóźnieniach w przekazywaniu zamówień (wewnętrznych i zewnętrznych), oczekiwaniu na potrzebne do produkcji komponenty i długim ich czasie rozładunku, nadmiernej biurokracji procesów logistycznych itp. By wyeliminować te przeszkody, do zbadania struktur procesów i powiązań między nimi wykorzystać można metodę mapowania strumienia wartości. Daje ona możliwość wglądu w procesy działania np. magazynu i wskazuje, które z nich tworzą wartość dodaną, które zaś nie (te ulegają wykluczeniu). W wyniku takiej analizy może się okazać, że konieczne jest wprowadzenie nowego layoutu powierzchni magazynowej w celu dostosowania jej do nowych wymogów procesu logistycznego. Jeżeli straty powoduje nadmierny stan komponentów, pomocny może okazać się system pull, dzięki któremu ilość komponentów skorelowana będzie z wielkością zamówienia klienta i wydajnością poszczególnych gniazd procesu (wskutek tego zmniejszy się również koszt składowania wyrobu gotowego oczekującego na sprzedaż). Równie istotne może być wprowadzenie systemu kanban, a więc takiej organizacji magazynu przyprodukcyjnego, który zamiast składowania międzystanowiskowego podzespołów wykorzystuje koncepcję supermarketu (dostarczanie na czas komponentów i odbiór wyrobu gotowego w zgodzie z zasadą FIFO). Jak widać, wprowadzenie zasad LEAN marketingu do zasad organizacji magazynu i na potrzeby zaopatrzenia pomoże zreorganizować działanie przedsiębiorstwa, zmniejszy straty, pozwoli też, dzięki wprowadzeniu nowych filozofii pracy (zgłaszanie innowacji, identyfikacja wizualna, systematyczny rozwój i podwyższanie kwalifikacji kadry) na jego większą konkurencyjność na rynku, co fizycznie przełoży się na rentowność biznesu.
stres-w pracy