In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/doskonalenie-kwalifikacji-audytorow-wewnetrznych

doskonalenie kwalifikacji audytorów wewnętrznych 

– kompetencyjne warsztaty z zakresu doskonalenia procesu planowania, realizacji i dokumentowania audytów wewnętrznych. 

Skuteczne wdrożenie audytu wewnętrznego w organizacji wymaga profesjonalnego przygotowania  i poznania skomplikowanych procedur, aby osiągnąć zakładane rezultaty i dostarczyć finalnie pożądaną wartość dodaną polegającą m.in. na usprawnianiu procesów i zapewnieniu ciągłej optymalizacji działalności operacyjnej poprzez wypracowywanie właściwych rekomendacji zmian i zaleceń. W związku z tym zapraszamy Państwa na interaktywne warsztaty, podczas których pogłębią Państwo wiedzę merytoryczną oraz udoskonalą umiejętności praktyczne z zakresu zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015. Dodatkowo pokażemy jak zapewnić spójność systemu zarządzania analizując pryncypia audytu wewnętrznego zawarte w normie ISO  19011:2011 (model odniesienia dla audytorów we wszystkich standardach ISO) oraz uwzględniając wymagania systemu przeciwdziałania ryzykom ISO 31000. Naszą ambicją jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat wytycznych co do przeprowadzania audytów wewnętrznych systemów zarządzania oraz wymagań odnośnie samych audytorów) i ich zachowania podczas realizacji audytów.


Uczestnicy szkolenia Doskonalenie kwalifikacji audytorów wewnętrznych wybrali również:

Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

CELE I KORZYŚCI

doskonalenie kwalifikacji audytorów wewnętrznych  – cele szkolenia

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie:

 • wspierać cele biznesowe Państwa organizacji zarówno w ujęciu procesowym jak i projektowym;
 • zidentyfikować i zastosować nowe wymagania standardu ISO 19011 i ISO 9001;
 • opisać schemat przeprowadzania audytów wewnętrznych;
 • zidentyfikować i zastosować wymagania co do zapewnienia kompetencji oraz okresowej oceny pracy audytorów;
 • przygotować program i plan audytu/audytów;
 • określić metodę próbkowania do zastosowania podczas audytu;
 • właściwie formułować i zapisywać spostrzeżenia audytowe;
 • przygotować dokumentację audytową, w tym listę pytań;
 • poprowadzić spotkanie otwierające oraz zamykające podczas audytu wewnętrznego;
 • właściwie wykonać działania poaudytowe.
PROGRAM

doskonalenie kwalifikacji audytorów wewnętrznych – program szkolenia:

Wprowadzenie do warsztatów.

 • Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
 • Omówienie głównych elementów i agendy szkolenia.
 • Przypomnienie głównych terminów audytu wewnętrznego.

Struktura norm ISO odnoszących się do systemów zarządzania i roli audytu wewnętrznego.

 • Przypomnienie struktury norm związanych z prowadzeniem audytów wewnętrznych.
 • IOS 19011, a normy związane z systemami zarządzania: ISO 9001:2009.
 • Audyt wewnętrzny jako element wsparcia systemu przeciwdziałania ryzykom biznesowym.
 • Nowości w nowym wydaniu standardu ISO 19011 z punktu widzenia pracy audytora wewnętrznego i wartość dodana z perspektywy metodyki przeprowadzania audytów.
 • Zakres i rodzaje audytu (audyt procesów, audyt dostawców, audyty IT).
 • Status i rola audytora wewnętrznego.
 • Relacje audytor a osoby audytowane.
 • Różnice audytu i kontroli wewnętrznej.

Wytyczne ISO 19011 w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych.

 • Definicje związane z audytami wewnętrznymi.
 • Dobór audytorów do audytów wewnętrznych – wytyczne ISO 19011 i ISO 9001 (kompetencje i umiejętności komunikacyjne).
 • Projektowanie programu audytów wg ISO 9001.
 • Wdrażanie programu audytów ukierunkowanych na dostarczanie wartości dla organizacji.
 • Monitorowanie i przeglądy programu audytów.
 • Kompetencje audytorów.

Dokumentacja audytowa zgodnie z ISO 19011.

 • Podstawowe zapisy związane z audytami wewnętrznymi ukierunkowanymi na proaktywne działania doskonalące.
 • Kierunki i rekomendacje w zakresie doskonalenia raportów i pozostałej dokumentacji poaudytowej.
 • Procedury i inne dokumenty związane z audytowaniem.

Warsztat audytorski.

 • Etapy realizacji zadania audytowego.
 • Narady w trakcie audytowania.
 • Techniki prowadzenia badań audytowych.
 • Dobór próby w procesie badań audytowych.
 • Wdrażanie zaleceń i monitorowanie ich skuteczności.
 • Czynności sprawdzające.

Metody statystyczne w monitoringu, ewaluacji i doborze próby w audycie.

 • Metody doboru próby dokumentacji do kontroli i audytu:
 • Losowanie proste.
 • Losowanie na chybił trafił.
 • Losowanie systematyczne.
 • Losowanie systematyczne ważone.
 • Metody jakościowe w audycie:
 • Diagram Ishikawy.
 • Technika 5S.
 • Technika 5W.
 • Technika A3.
 • Technika ICOM.
 • Technika SIPOC.
 • Analiza FMEA.
 • Metoda 8D.
 • Ocena kluczowych czynników sukcesu.
 • Technika CTQ.
 • Metody zbierania danych:
 • Analiza dostępnych danych.
 • Analiza dokumentów.
 • Wywiady indywidualne.
 • Obserwacja (uczestnicząca) – GEMBA procesu.
 • Dane z systemu monitoringu.
 • Grupy fokusowe.
 • Kwestionariusze.
 • Opinie ekspertów.
 • Badanie interesariuszy, dostawców.

Techniki i narzędzia audytora wewnętrznego.

 • Analiza wartości oczekiwanej.
 • Cykl DMAIC (podejście SIX-SIGMA).
 • Techniki i narzędzia finansowe oparte na ryzyku.

Doskonalenie programu audytów i ocena audytorów wewnętrznych.

 • Działania poaudytowe.
 • Doskonalenie programu audytów.
 • Ocena skuteczności przeprowadzonych audytów.

Audyt projektów.

 • Systemowe podejście do audytu projektów.
 • Kroki realizacji audytu wewnętrznego w projekcie.
 • Cykl życia projektu a plan audytu. 
 • Analiza dokumentacji i zapewnienie zgodności realizowanych korzyści.
 • Audytor wewnętrzny jako konsultant biznesowy wspierający podejmowanie racjonalnych decyzji.

  Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.

  • Podsumowanie merytoryczne
  • rozdanie certyfikatów uczestnikom szkolenia
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie doskonalenie kwalifikacji audytorów wewnętrznych poprowadzi:

  Ekspert w zakresie systemów podnoszenia efektywności biznesowej, audytu wewnętrznego i zarządzania projektami, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdycyplinarnymi.

  Doktor Nauk Ekonomicznych w dziedzinie zarządzania projektami i procesami.  Absolwent studiów podyplomowych MBA, Zarządzanie projektami, Zarządzanie jakością oraz Audyt i Kontrola Wewnętrzna.

  Posiada ponad 10 letnią praktykę doradczą w kreowaniu wartości biznesowych
  i zarządzania projektami.
  Pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach w działaniach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności.

  Posiada następujące certyfikaty międzynarodowe: MBA, PRINCE2, MsP, MoP, M_o_R, REQB, IBAQB, PO, PSM I, Agile DSDM, ChM, Master Black Belt, Champion Six- Sigma, Audytor Wiodący systemów ISO 27001 oraz ISO 9001.   

  Jako Menager Zarządzania Problemami/Audytor Wewnętrzny Biura Projektów Asseco Poland wdrażał normy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego ISO/IEC 27001:2007, stworzył system monitorowania postępów prac w projektach i zarządzał ryzykiem wykorzystując metodykę MoR oraz koncepcję kontroli wewnętrznej w projekcie IT w oparciu o procesy PRINCE2.

  Jako Kierownik Wydziału/Kontroler Wewnętrzny w Telekomunikacji Polskiej audytował i kontrolował projekty inwestycyjne i rekomendował wdrażanie zmian w celu maksymalizacji zakładanego wyniku finansowego, uczestniczył w opracowaniu strategii usługowych oraz inicjatyw technologicznych, tworzył polityki jakościowe dla poszczególnych obszarów biznesowych firmy i odpowiadałem jako trener za ich wdrożenie.

  Jako Kierownik Działu w  Departamencie Planowania i Wsparcia Operacyjnego w Telekomunikacji Polskiej odpowiadał za tworzenie analiz benchmarkingowych i rekomendację działań zwiększających potencjał sprzedażowy w Grupie Kapitałowej TP. Kierował projektem Six -Sigma i Lean, którego celem była maksymalizacja rentowności z zaangażowanego kapitału i minimalizacja nakładów inwestycyjnych.

  Jako Specjalista ds. Analiz Rynkowych odpowiadał za tworzenie analiz efektywności poszczególnych kanałów sprzedażowych. Wykorzystywał metody scenariuszowe do planowania budżetu, opracowywał i wdrażał Regionalne Programy Poprawy Jakości obsługi Klientów.

  Jako Koordynator Metodyki ITIL i Zarządzania Projektami Politechniki Gdańskiej zarządzał operacyjnie projektem transformacji procesów IT , koordynował działania związane z podniesieniem efektywności zespołów zaalokowanych do projektów, modelował procesy i wdrażał narzędzia wspomagające proces wytwórczy i utrzymania systemów IT.

  Opinie uczestników:

  • Konkretne przygotowane szkolenie, z dużą dawką przydatnej wiedzy.
  • Wartościowe  szkolenie pogłębiające wiedzę o kontroli jakości.
  • Rzetelny wykładowca, wiedza przekazana w zrozumiały sposób.
  • Szczerze polecam szkolenia realizowane przez wykładowcę– wysoki poziom i kultura osobista.
  • Myślę, że przebyte szkolenie na pewno pokazało mi inne światło na poszczególne obszary audytowanego obszaru jak i zachowań ludzkich. Jest to wiedza, która na pewno pomoże mi w przyszłości odpowiednio podejść do audytu. Bardzo pokazowe przykłady obrazują nam to czego normalnie nie widzimy.
  • Wykładowca przedstawiał informacje w sposób ciekawy a co najważniejsze potrafił przytoczyć przykłady sytuacji mających miejsce również w naszej organizacji. Inspiruje do dalszego kształcenia.
  • Prowadzący w jasny i prosty sposób przekazał wiedzę. Na zajęciach panowała przyjemna atmosfera.
  METODY

  doskonalenie kwalifikacji audytorów wewnętrznych – metody szkolenia:

  Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

  • Warsztat szkoleniowy.
  • Praca zespołowa.
  • Konsultacje indywidualne.
  • Analiza studiów przypadków.
  • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

  W ramach szkolenia zawracamy szczególną uwagę na  odpowiednie relacje między ćwiczeniami (60 % czasu) a formą wykładu (40% czasu).

  ADRESACI

  Kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie adresujemy do:

  wyższej i średniej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za kształtowanie kultury organizacyjnej wśród pracowników w szczególności:

  • kierownictwa firmy
  • szefów zespołów
  • specjalistów działów personalnych

  oraz wszystkich osób pragnących pogłębić i rozwinąć swoją wiedzę w tym obszarze.

  ORGANIZACJA

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Doskonalenie kwalifikacji audytorów wewnętrznych :

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  94%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel STOK****SKI&SPA
  6782532wieden2-kinowowellness2

  Hotel STOK****SKI&SPA

  ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

   TERMIN:
   MIEJSCE:
   HOTEL:

   CENA: ZŁ (BRUTTO)

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 608 577 231
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

     ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
    • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

     Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.