http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/finanse-dla-menedzerow-i-niefinansistow

Szkolenie finanse dla menedżerów i niefinansistów

– jak znaleźć wspólny język z działem księgowości i controllingiem? Interpretacja wskaźników finansowych, danych, kosztów, ocena płynności finansowej firmy.

Szkolenie finanse dla menedżerów i niefinansistów to dwudniowe warsztaty, które pomogą uczestnikom zrozumieć procesy finansowe zachodzące w firmie, prawidłowo oceniać i interpretować kluczowe dane i wskaźniki finansowe zawarte w dokumentach finansowo-księgowych by podejmować korzystne dla firmy decyzje finansowe.

Z badań wynika, że jedynie co trzeci menedżer wyższego szczebla i co siódmy specjalista potrafi trafnie interpretować wskaźniki finansowe, sprawozdania finansowe, pozycje bilansu.

Warsztaty są skierowane do członków zarządów, dyrektorów, kadry kierowniczej oraz wszystkich osób współpracujących z pionami finansowo-księgowymi, od których wymagane jest zrozumienie kluczowych wskaźników i danych finansowych firmy.


Uczestnicy szkolenia finanse dla menedżerów i nie finansistów wybrali również:

Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Finanse dla menedżerów i niefinansistów – cele i korzyści

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie wskaźniki i dane stanowią ważną informację o finansach, na podstawie których można oprzeć decyzje menedżerskie?
 • Jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy?
 • Jak minimalizować ryzyko podejmowania błędnych decyzji finansowych?
 • Czego możemy dowiedzieć się o firmie patrząc na dane finansowe?
 • Jak trafnie ocenić kondycję spółki własnej lub kontrahenta?
 • Jak ocenić działalność firmy na bazie sprawozdań finansowych?
 • Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
 • Jakie są proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki?
 • W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?
 • Na które pozycje kosztowe należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Co daj menedżerowi ocena płynności finansowej?
 • Jak ocenić opłacalność podejmowanych decyzji?
 • Jaka jest wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań i wynik gospodarczy?
 • Jak ocenić opłacalność planowanych działań?

Szkolenie prowadzi Ekspert w przystępny sposób mówiący o nie zawsze prostych sprawach, posiadający wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie.

PROGRAM

Szkolenie Finanse dla menedżerów i niefinansistów – program:

PODSTAWA INFORMACJI O FINANSACH FIRMY

W jakiej kondycji jest spółka?

 • Jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy
 • Czym jest sprawozdanie finansowe
 • Kluczowe elementy finansów firmy
 • Ustawa o rachunkowości a ustawa o podatku dochodowym

ZASADY RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA

 • Kierunki podejmowania decyzji menedżerskich
 • Współczesna efektywność gospodarowania
 • Analiza wieloletnia i plany finansowe
 • Jak pomnażać zyski w firmie?

RENTOWNOŚĆ I ZYSK w firmie

Skąd się bierze zysk w firmie?

 • Dźwignia operacyjna, a wrażliwość przedsiębiorstwa na wyniki gospodarki
 • Modele następstwa szeregowego czyli jak zarządzać zasobami firmy?
 • Jakie są rodzaje kosztów w firmie?
 • Struktura kosztów a wyniki osiągane przez firmę
 • Możliwe kierunki klasyfikacji kosztów
 • Zespół ?4? i ?5? ? czyli co oznaczają przyjęte zasady podziału kosztów?

WPŁYW KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA OBNIŻANIE WYNIKU FINANSOWEGO

W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?

 • Różnica między rachunkowym i podatkowym podejściem do kosztów w przedsiębiorstwie
 • Koszty istotne w procesie podejmowania decyzji
 • Najczęstsze błędy w interpretacji pozycji kosztowych

Zarządzanie kosztami w firmie

 • Analiza marży, a opłacalność podejmowanych decyzji
 • Osiąganie progu rentowności
 • Dźwignia finansowa, a wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań
 • W jaki sposób firma zarabia pieniądze?

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 • Przychody, koszty a wynik finansowy organizacji
 • Jakie informacje można uzyskać z rachunku zysków i strat?
 • Wariant porównawczy i kalkulacyjny RZiS
 • Interpretacja poszczególnych kategorii wyników
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek zysków i strat
 • Modele analizy rentowności

KLUCZOWE POZYCJE BILANSU i zarządzanie zasobami

 • Analiza struktury majątku spółki
 • Możliwe źródła finansowania
 • Znaczenie kosztu kapitału dla kształtowania struktury finansowania
 • Jaki jest koszt kapitału własnego i obcego w firmie?
 • Wskaźniki zadłużenia i ich rynkowe znaczenie
 • Zasady finansowania majątku firmy
 • Najczęstsze zniekształcenia w bilansie
 • Należności i ich wpływ na wynik firmy
 • Jaki jest koszt należności nieściągalnych?
 • Koszty windykacyjne
 • Jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami?

ANALIZA KONDYCJI NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ

Jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa?

 • Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
 • Jak dokonać oceny płynności?
 • Kapitał pracujący w firmie
 • Analiza sprawności gospodarowania
 • Powiązania pomiędzy wskaźnikami – model Du Ponta
 • Proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki

CASH FLOW

 • Zarządzanie przez pryzmat zysku wobec zarządzania gotówką w firmie
 • Modele konstrukcji sprawozdania
 • Amortyzacja i jej wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Kapitał pracujący – analiza zapotrzebowania
 • Przepływy inwestycyjne i finansowe w rachunku Cash Flow
 • Jak ocenić działalność firmy na bazie sprawozdań finansowych?

KLUCZOWE PYTANIA W PROCESIE ANALIZY SPRAWOZDAŃ PRZEZ MENEDŻERÓW?

Jak znaleźć odpowiedzi na najczęstsze pytania menedżerów podczas analizy sprawozdań?

 • Jaka jest rentowność sprzedaży? zysk w stosunku do przychodów?
 • Jaki jest zwrot kapitału własnego – zysk w stosunku do kapitału własnego?
 • Jaki jest udział własny w finansowaniu – kapitał własny w stosunku do sumy bilansowej?
 • Jakie jest ryzyko utraty płynności – wielkość należności w stosunku do sprzedaży?
 • Jaki jest poziom kosztów finansowych w stosunku do zobowiązań – wielkość zobowiązań w stosunku do kapitału obrotowego?
 • Jakie są główne ryzyka w działalności firmy?
 • Jakie są moce strony jednostki?
 • Jaka jest odporność na zmieniające się uwarunkowania rynkowe?
 • Co jeszcze można wyczytać w sprawozdaniu?
WYKŁADOWCA

Trenerem szkolenia Finanse dla menedżerów i niefinansistów będzie:

Ekspert, trener i praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego.

Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.

Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.

Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego. Na przestrzeni dekady przeprowadziła ok. 540 dni szkoleniowych w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, controllingu sprzedaży zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

Jest współautorką projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, usług finansowych i kontrolingu.

Długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w obszarach związanych z prowadzeniem projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami.

Warsztaty prowadzone z udziałem wykładowcy są oceniane najwyższymi notami przez doświadczonych dyrektorów finansowych i prezesów największych spółek w Polsce.

Obszary szkoleń:

 • analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • kluczowe wskaźniki finansowe
 • analiza efektywności projektów inwestycyjnych
 • kontroling finansowy i kontroling kosztów
 • kontroling sprzedaży
 • budżetowanie i planowanie finansowe
 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • podstawy bankowości
METODY

Szkolenie Finanse dla menedżerów i niefinansistów – metody:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.

ADRESACI

Finanse dla menedżerów i niefinansistów – komu dedykujemy szkolenie:

 • Prezesów, Właścicieli Firm, Członków Zarządów, kadry zarządzającej od najwyższego do operacyjnego szczebla
 • Kadry kierowniczej i menedżerskiej, która odpowiedzialna jest za zarządzanie kosztami i samodzielne decyzje dot. firmy, działu (obszary sprzedaży, logistyki, produkcji, inwestycji)
 • Specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie danych dla menedżerów koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
 • Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
 • Wszystkie osoby współpracujące z księgowymi, specjalistami działów finansowych

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Finanse dla menedżerów i niefinansistów:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.