In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/kontrole-panstwowej-inspekcji-pracy-w-zakladzie-pracy

Szkolenie Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy

– prawne granice i przebieg kontroli, prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu, procedury odwoławcze od decyzji Inspektora –  Jak bezstresowo przejść kontrolę PIP i wpływać na jej przebieg?

Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. Dopuszczenie inspektora pracy do czynności kontrolnych jest obowiązkiem pracodawcy.

Pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić żądane dokumenty i materiały, udzielić niezbędnych informacji i udostępnić urządzenia techniczne.

Aby skutecznie kontrolować przestrzeganie prawa, inspektorzy pracy mogą stosować niestandardowe metody – np. obserwować lub monitorować firmę za pomocą kamer wideo, śledzić doniesienia prasowe oraz informacje pojawiające się w Internecie. Gdy sprawdzają przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy, kontrolują nie tylko oficjalną ewidencję prowadzoną przez pracodawcę, ale także zeszyty wejść i wyjść z firmy (prowadzone np. przez pracowników ochrony).

Kontrola nie zawsze musi wiązać się ze stresem.

Właściwe przygotowanie się pracodawcy do kontroli gwarantuje pozytywny wynik i rzadsze wizyty Inspektora.

 • Jak przygotować firmę do kontroli PIP?
 • Jakich dokumentów, informacji i wyjaśnień może żądać inspektor pracy?
 • Jak przedsiębiorcy mogą wpływać na przebieg kontroli?
 • Czy Inspektor może swobodnie przesłuchiwać pracowników?
 • Jakie są prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu?
 • Jakie są uprawnienia Inspektorów?
 • Co sprawdza inspektor pracy podczas kontroli?
 • Kiedy pracodawca może odwołać się od decyzji inspektora pracy?
 • Jak reagować w przypadku niewłaściwego postępowania kontrolera Państwowej Inspekcji Pracy?
 • Czy Pracodawca musi podpisywać protokół od razu?
 • Jakie są skutki utrudniania prowadzenia czynności kontrolnych?
CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo między innymi:

 • Jak przygotować się do rozmowy zwalniającej w świetle obowiązujących przepisów prawa?
 • Jak uniknąć błędów popełnianych przy zwalnianiu pracownika – analiza orzecznictwa Sądów Pracy i Sądu Najwyższego?
 • Z jakich przyczyn można rozwiązać stosunek pracy?
 • Jak skutecznie i zgodnie z literą prawa zabezpieczyć się przed kradzieżą cennych zasobów firmowych oraz egzekwować odpowiedzialność za powierzone mienie firmy?
 • Jak egzekwować w świetle przepisów PP należyte wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych i poleceń służbowych?
 • Jak kontrolować zwolnienia lekarskie?
 • Jak rozstać się z pracownikiem, który jest członkiem lub zasiada w zarządzie organizacji związkowej?
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. REALIZACJA UPRAWNIEŃ KIEROWNICZYCH PRACODAWCY

 • problem przeszukania pracownika
 • ustalenia stanu trzeźwości, bycia pod wpływem środków odurzających
 • monitoring pracownika: stosowanie kamer, dopuszczalność kontroli zasobów komputerowych, rewizje
 • przetwarzanie danych osobowych przez poszczególne służby pracodawcy
 • krąg osób dokonujących czynności w sprawach z zakresu prawa pracy – zakres obowiązków i czynności, sposób wyznaczenia, upoważnienia
 • rola notatek służbowych w procesie przed sądem pracy

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA – KROK PO KROKU

 • tryb postępowania w sprawie ukarania pracownika (zachowanie faz postępowania, sposób wysłuchania pracownika)
 •  rozpoznanie sprzeciwu
 • przyczyny ukarania pracownika (kiedy art. 108 Kp nie ma zastosowania)
 • zbieg odpowiedzialności porządkowej z inną odpowiedzialnością (w tym finansową, materialną)
 • omówienie najczęstszych błędów pracodawcy skutkujących uchyleniem przez sąd pracy kar porządkowych
 • forma wymierzania kar porządkowych i treść pisma pracodawcy

3. SPOSÓB PODAWANIA UZASADNIENIA DECYZJI PRACODAWCY, W TYM UDZIAŁ OSÓB TRZECICH PODCZAS WRĘCZANIA KAR PORZĄDKOWYCH I ZWALNIANIA PRACOWNIKA (z uwzględnieniem stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych)

4. MOBBING

 • definicja mobbingu – rodzaje mobbingu. Zachowania, które mogą być uznane za mobbing. Osoba mobbera. Ofiara.
 • wizja ryzyka zwolnienia z pracy a zarzut mobbingu

5. DYSCYPLINOWANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKA A ZARZUT NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA
6. SPORY POWSTAŁE NA TLE MOBBINGU

 • roszczenie o zadośćuczynienie
 • roszczenie o odszkodowanie
 • rozwiązanie stosunku pracy z powodu mobbingu

7. KONSEKWENCJE WOBEC MOBBERA MOŻLIWE DO WYCIĄGNIĘCIA PRZEZ PRACODAWCĘ

8. MOBBING W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO I PRZYKŁADY SPRAW SĄDOWYCH
9. NAJCZĘSTSZE BŁĘDY PRACODAWCY SKUTKUJĄCE UCHYLENIEM KAR PORZĄDKOWYCH ORAZ UWZGLĘDNIENIEM INNYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH NA PRZYKŁADACH

10. ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY PRZEZ PRACODAWCĘ Z WINY PRACOWNIKA BEZ ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIA

 • rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 52 KP (przyczyny, pojęcie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, postępowanie wyjaśniające prowadzone przez pracodawcę a miesięczny termin do rozwiązania umowy); przykłady ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym spożywanie alkoholu przez pracownika, stan po spożyciu alkoholu i nietrzeźwości, nieusprawiedliwione nieobecności, nadużywanie zwolnienia lekarskiego

11. KONTROLA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH I SKUTKI NIEWŁAŚCIWEGO ICH WYKORZYSTYWANIA PRZEZ PRACOWNIKA

 • pojęcie nadużywania zwolnienia lekarskiego
 • możliwość rozwiązania umowy w trybie art. 52 KP z powodu nadużywania zwolnienia lekarskiego (umyślność pracownika)

12. ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY ZA WYPOWIEDZENIEM Z POWODU

 • absencji chorobowych
 • niezdolności pracownika do pracy (postępowanie pracodawcy wobec pracownika niezdolnego do pracy)
 • utraty zaufania
 • nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
 • inne przyczyny wypowiedzenia omówione na pytania Uczestników
 • tryb postępowania pracodawcy

13. OCHRONA STOSUNKU PRACY, w tym OCHRONA PRZED WYPOWIEDZENIEM UMOWY O PRACĘ WYNIKAJĄCA Z ART. 41 KP (moment uruchomienia ochrony; moment rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w orzecznictwie SN)

14. WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW PRACY LUB (I) PŁACY JAKO KONSEKWENCJA NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PRACOWNIKA

 • tryb i przyczyny
 • zmiana warunków płacowych
 •  zmiana warunków zatrudnienia
 • skutek odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków przez pracownika
 • skutek wniesienia odwołania przez pracownika do sądu pracy
 • powierzenie pracownikowi innej pracy niż umówiona;“sposób powierzenia i konsekwencje
 • odmowa podjęcia przez pracownika powierzonej pracy innej niż umówiona
 • przeniesienie pracownika do innego Działu, Wydziału, Komórki Organizacyjnej
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCAMI NA SZKOLENIU BĘDĄ:

Waldemar Wachura

kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Gliwicach, nadinspektor PIP.

W swojej kilkunastoletniej praktyce inspektorskiej przeprowadził setki kontroli w podległych podmiotach.

Posiada bogate doświadczenie praktyczne związane prowadzeniem kontroli przez Inspektora pracy oraz wydawaniem środków pokontrolnych.

W związku z pełnioną funkcją na co dzień zajmuje się sprawami dotyczącymi prawidłowości decyzji administracyjnych wydawanych przez Inspektorów pracy, a także decyzji wydawanych w trybie odwoławczym.

Prawnik PIP

przedstawiciel urzędu administracji publicznej, zajmującego się m.in. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców. Odpowiedzialna za prawidłowość postępowania administracyjnego prowadzonego przez inspektorów pracy, rozpatrywanie odwołań od decyzji w zakresie Prawa Pracy. Łączy wiedzę ekspercką z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Ukończyła studia doktoranckie w Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.
Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Autorka specjalistycznych publikacji, artykułów:

 • „Decyzja i wystąpienie inspektora pracy w wybranych orzeczeniach sądów administracyjnych”
 • „Postępowanie administracyjne inspektora pracy – zagadnienia wybrane”
 • „Wystąpienie inspektora pracy w wybranych orzeczeniach sądów administracyjnych” – Biuletyn Krajowej Izby Doradców Podatkowych „Doradca Podatkowy”
 • „Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej”
 • „Decyzja płatnicza Państwowej Inspekcji Pracy w świetle wyroku WSA – Biuletyn Krajowej Izby Doradców Podatkowych „Doradca Podatkowy”

 

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników działów
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Przedstawicieli Związków Zawodowych
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenia z tym wykładowcą są zawsze bogate w praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy. Wyjeżdżam z nich zawsze "bogatsza" o nowe zagadnienia, które pomagają mi potem w wykonywaniu codziennych obowiązków w miejscu pracy. Sposób w jaki jest ono prowadzone jak najbardziej mi odpowiada. Prawo podane w przystępny i rzetelny sposób, tak, że chce się wracać".  

    Pitney Bowes Polska Sp. z o.o. Anna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.