In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/kultura-organizacyjna-firmy-2

kultura organizacyjna firmy

– warsztaty dla menedżerów odpowiedzialnych za identyfikację pracowników z organizacją

Celem kursu jest przekazanie menedżerom konkretnych pomysłów na temat tego, co mogą zrobić i jak mogą wpłynąć na kolegów i podwładnych, aby umożliwić im w działaniach operacyjnych dostosować ich sposób działania do wartości kulturowych firmy mających uniwersalny charakter ukierunkowanych na: orientację na klienta, pracę zespołową, determinację w osiąganiu celów, uczciwość i szacunek do innego sposobu m.in. rozwiązywania problemów i pomysłów na rozwój.

Aby utorować drogę do tego wyniku, menedżerowie potrzebują zrozumienia „kultury”, a konkretnie „kultury organizacyjnej”. Potrzebują również wiedzy i technik do diagnozowania kultury swojego działu, departamentu czy całego pionu. Kultura organizacyjna jest często określana mianem żywego elementu organizacji po którym można poznać determinację nie tylko w realizację samych zadań przez pracowników, lecz również drogę i sposób dojścia do pożądanych wyników. Ten nieformalny system działania zespołu wykształcony i charakterystyczny dla danej firmy powinien być ukierunkowany na taki zbiór wartości dzięki, któremu grupa pracowników jest zintegrowana i przyczynia się do konstruktywnej współpracy.

W sercu kultury organizacji są wspólne wartości. Żadne nie jest dobre ani złe, ale powinniśmy wiedzieć w którym momencie należy pewne wartości podkreślać i w umiejętny sposób je pielęgnować oraz rozwijać wspólnie z pracownikami. Dlatego Nasi konsultanci przybliżą Wam podczas warsztatu sprawdzone metody ukierunkowane na koncepcje i metody transformacji kulturowej dopasowane do konkretnej grupy pracowników, tak aby efektywnie wpłynąć na wzrost odpowiedzialności i motywacji do współdziałania.


Uczestnicy szkolenia kultura organizacyjna firmy wybrali również:

Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

CELE I KORZYŚCI

Kultura organizacyjna firmy  – cele szkolenia:

 • Uczestnicy zrozumieją proces zmian kulturowych zarówno z perspektywy uczestnika procesu jak i lidera promującego zmiany wewnątrz firmy
 • Będą w stanie zastosować praktycznie zasady kształtowania rekomendacji zmian w sferze kultury organizacyjnej i wartości w kierunku wsparcia realizacji strategii biznesowej
 • Poznają korzyści wynikające z ustrukturalizowanego podejścia zarządzania wartościami
  w firmie, które muszą zostać dopasowane do konkretnych grup pracowników
 • Uzyskają wiedzę w zakresie skutecznych metod komunikacyjnych pozwalających zaadoptować rozwiązania na poziomie różnych działów w firmie
 • Utrwalą zmianę postrzegania sytuacji (od poczucia zagrożenia do osobistego rozwoju)
 • Zdobędą umiejętności planowania i skutecznego wdrażania systemu wartości w swoim dziale
 • Nauczą się rozpoznawać i radzić sobie z oporem wśród pracowników (ze szczególnym uwzględnieniem postaw typu: „u nas działa to inaczej”
 • Dowiedzą się jakie techniki pozytywnego wywierania wpływu można etycznie stosować zarządzając zmianą kulturową.
PROGRAM

kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie – program szkolenia:

Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych

 • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się. 
 • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.

  Główne korzyści: realizacja gry symulacyjnej „Nic mnie  to nie obchodzi” ukazującej jak praca wyłonionych zespołów jest ukierunkowana na rzeczywiste wartości kulturowe w firmie. Dzięki symulacji będzie możliwa ocena postaw i zachowań względem postawionych wymagań przez klienta i siła determinacji w osiągnięciu oczekiwanych  wyników. Nawiązanie do podstawowych zasad w firmie tj. znamy siebie, szanujemy siebie, ufamy sobie, wspieramy siebie, jesteśmy szczerzy, razem odnosimy porażki, nigdy się nie poddajemy, dobrze się bawimy, jesteśmy dumni z bycia częścią firmy, jesteśmy jednym zespołem.

  Przegląd kluczowych zagadnień związanych z transformacją kulturową

  • Punkt wyjścia – jak radzisz sobie z sytuacją zmiany (warsztat panelowy)?
  • Zarządzanie zmianą – skuteczne modele działania ukierunkowane na wartości.
  • Rola komunikacji we wdrażaniu zmian kulturowych dopasowana do różnych grup pracowników.
  • Stereotypy dotyczące zmiany i reagowanie na symptomy negacji wśród specjalistów.
  • Przesłanki doskonalenia organizacji – wielokryterialna analiza sytuacji ułatwiająca zrozumienie kontekstu zmian i podejmowanych decyzji przez kadrę menedżerską.

  Główne korzyści z realizacji modułu: poznanie oraz przećwiczenie technik i modeli komunikacyjnych: ABC, ALPEN, AIDA, GROW, SMART  oraz techniki wielokryterialnej. Zestaw ćwiczeń: polegających m.in. na zdefiniowaniu błędów komunikacyjnych oraz propozycji wdrożenia usprawnień ukierunkowanych na prezentację własnej odpowiedzialności i myślenie w nieszablonowy sposób (out off box).  

  Skuteczność doskonalenia organizacji i analiza sił wspierających oraz powstrzymujących

  • Podstawowe zasady i wartości w firmie – co one dla mnie oznaczają w praktyce?
  • Challenger Model – czyli jak w jaki sposób równoważyć ograniczenia zasobów ludzkich i technicznych w kształtowaniu właściwych zmian ukierunkowanych na wartości dla organizacji
  • Zarządzanie 3.0 – kultura organizacyjna promująca zmiany i ich pro-aktywność wśród specjalistów dziedzinowych.

   Główne korzyści z realizacji modułu: poznanie oraz przećwiczenie modelu challenger, uświadomienie przez uczestników konieczności zastosowania 10 obszarów wiedzy, aby skutecznie wdrożyć zmianę kulturową w organizacji. Zakotwiczenie wartości: Postawy i  Zachowania.

  Czym jest kultura organizacyjna w firmie? – analiza 360 stopni

  • Diagnozowanie kultury organizacyjnej w firmie.
  • Ocena artefaktów tworzących kulturę i promujących wartości typu: orientacja na klienta, praca zespołowa, determinacja w osiąganiu celów, uczciwość i szacunek.
  • Budowanie zaufania i akceptacji zmian kulturowych wśród zespołu specjalistów – kompendium wiedzy dla menedżerów.
  • Pozytywne wywieranie wpływu na współpracowników (warsztat) – od diagnozy do kreacji właściwych postaw utrwalających zmiany kulturowe. 
  • Zastosowanie facylitacji wewnątrz zespołów zadaniowych w celu wzmacniania ducha pracy zespołowej i promowania szacunku w wypracowywanych koncepcjach dochodzenia do celu.

   Główne korzyści z realizacji modułu: benchmark stosowanych podejść w zależności od różnych scenariuszy preferowanych zmian  dedykowanych dla różnych grup tj. kierowników prionów, kierowników modułów, kierowników segmentu. Ćwiczenia z inicjowania i zarządzania proaktywnego problemami (wyzwaniami), których celem jest poprawa relacji z klientami oraz zakotwiczenie wartości firmy: Wzorce przywództwa.

  Transformacja kultury organizacyjnej w organizacji – warsztat

  • Priorytety nowej kultury organizacyjnej w firmie.
  • Projekt faktycznego modelowania kultury organizacyjnej – zakres i wyzwania dla kadry menedżerskiej.
  • Analizy wspierające prace nad zmianami kultury organizacyjnej: analiza as is / to be.

  Główne korzyści z realizacji modułu: zintegrowane podejście do planowania, wdrażania i monitowania wyników transformacji kulturowej, poznanie technik planowania i organizowania przedsięwzięcia w spójny i czytelny dla pracowników oraz ich doskonalenia, tak aby potrafili oni realizować potrzeby klienta. Zakotwiczenie wartości firmy: Wzorce Przywództwa oraz Postawy i Zachowania.

  Zarządzanie przez wartości na poziomie operacyjnym

  • Wartości jako fundamentalny element uelastycznienia systemu zarządzania przepływem pracy a pracownikami.
  • System wartości jako element modelujący postawy, zachowania menedżerów i pracowników oraz jako narzędzie wzmacniające realizację strategii biznesowej.
  • Wprowadzanie nowych pracowników do firmy i kształtowanie właściwych postaw ukierunkowanych na zdefiniowane wartości w firmie.

  Główne korzyści z realizacji modułu: poznanie metod analizy postaw i zachowań oraz skutecznych metody kształtowania przywództwa do zmiany postaw specjalistów i kreowania ducha współpracy podczas rozwiązywania problemów w podległym zespole. Zakotwiczenie wartości firmy: Wzorce Przywództwa oraz Postawy i Zachowania.

  Wartości pracowników a sukces długoterminowy organizacji

  • Wewnętrzne przekonania menedżerów i pracowników vs. hierarchia potrzeb Maslowa – czyli jak zastosować koncepcję kształtowania wartości w różnych grupach zawodowych w firmie produkcyjnej.
  • Kotwice kariery zawodowej i osobiste wartości pracowników – od obserwacji, diagnozy i konstruktywnej zmiany.
  • Zmiany pokoleniowe i dominujące wartości wśród pracowników – dlaczego powinniśmy się dopasowywać mając konkretne strategie postępowania.
  • Rola facylitatora: czyli w jaki sposób proaktywnie wspierać rozwiązywanie problemów i pokonywanie konfliktów? – jakie są jego zadania i jak pracuje z grupą?
  • Zastosowanie facylitacji: kiedy jest użyteczna? w jakich sytuacjach po nią sięgać?

   Główne korzyści z realizacji modułu: zrozumienie struktur i ram, pozwalających wprowadzić facylitacyjne podejście do ulepszeń, innowacji i zmian w Państwa organizacji wspierających adekwatne wzorce przywództwa. Zakotwiczenie wartości firmy: Wzorce Przywództwa oraz Postawy i Zachowania.

  Unifikacja wartości firmy z wartościami pracowników

  • Opracowanie systemu ocen na bazie wartości i kompetencji pracowników.
  • Opracowanie programu doskonalenia z zakresu wartości i zasady kształtowania samokontroli po stronie pracowników.
  • Utrzymywanie wartości w firmie – benchmark rozwiązań dla menedżerów.

  Główne korzyści z realizacji modułu: rozszerzenie świadomości w zakresie konieczności stosowania automotywacji do zmian postaw i redukcji intuicji jako potencjalnego czynnika blokującego zmiany (m.in. poprzez monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności – KPI). Zakotwiczenie wartości firmy: orientacja na klienta, praca zespołowa, dążenie  do celu, uczciwość, szacunek w kategoriach wzorce przywództwa oraz postawy i zachowania.

  TWI – instruowanie pracowników ukierunkowanych na wyniki

  • Pięć wymagań dla dobrego przełożonego zgodnie z metodą TWI.
  • TWI – co to tak naprawdę oznacza w praktyce – różne aspekty wdrożenia w podejściu Lean w odniesieniu do wartości firmy. 
  • Co to znaczy instruować?
  • Podstawowe błędy popełniane w trakcie instruktażu – zadanie symulacyjne.
  • Przegląd właściwych reakcji dotyczących eliminacji barier i przyczyn niewłaściwego podejścia do instruowania.

  Główną korzyścią z realizacji tego modułu jest nauka efektywnego rozwiązywania problemów, jakie występują na linii zwierzchnik – podwładny. Dzięki tej metodzie zwierzchnicy uczą się również budowania satysfakcjonujących i partnerskich relacji z podwładnymi oraz bycia nie tylko zwierzchnikami ale również partnerami swoich podwładnych.                                          

  Komunikacja motywująca w Lean – warsztat symulacyjny

  • Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej.
  • Konstruktywna krytyka.
  • Rozmowy rozwojowe i oceniające z pracownikami.
  • Rozmowy korygujące zachowania, stopniowanie reakcji.

  Główna korzyść z realizacji modułu polegają na realizacji praktycznych ćwiczeń prowadzonym w małych grupach, uczestnicy będą mogli przećwiczyć różne techniki w odniesieniu do zespołów m.in. jakości, logistyki, produkcji, controllingu, badań i rozwoju, które finalnie pozwolą im na podniesienie zaangażowania zespołu, skuteczniejsze budowanie procesów wewnętrznych oraz zewnętrznych, wypracowywanie przewag długoterminowych w inwestowanie w rozwój współpracowników.

  Wdrażanie projektów usprawniających wpływających na poziom dojrzałości wdrożenia zasad wartości w firmie

  • Identyfikacja inicjatyw optymalizacyjnych ukierunkowanych na eliminację strat w procesach firmy – opracowanie karty projektu usprawniającego.
  • Wykorzystanie potencjału obserwacji do przygotowania raportu A3.
  • Cele i analiza – identyfikacja przyczyn źródłowych oraz alokacja współpracowników do wdrażania działań eliminujących marnotrawstwo.
  • Opracowanie planu działania i nauka wdrażania nowych praktyk.
  • Ocena i obserwacja zmian i dalsze doskonalenie.

  Celem realizacji modułu jest wdrożenie systemowego podejścia do optymalizacji działań w firmie przy wykorzystaniu potencjału współpracowników i osiąganiu determinacji we  wdrożenie wartości ukierunkowanych na poprawę satysfakcji klienta zewnętrznego jak i wewnętrznego.  Dobrze zorganizowany proces zbierania informacji, opracowywania planu działania i poszukiwania dla niego akceptacji organizacyjnej jest okazją do rozwoju osoby piszącej raport oraz do mentoringu ze strony odbiorców raportu – a w konsekwencji stanowi podstawę „uczącej się organizacji” i redukcji wpływu sił powstrzymujących.

  Podsumowanie warsztatów szkoleniowych

  • Zakotwiczenie zasad proaktywności i odpowiedzialności za wartości w firmie.
  • Podsumowanie znaczenia roli zarządzania wartością do podejmowanych działań optymalizacyjnych w sferze zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Rozdanie certyfikatów i zakończenie warsztatów.
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie poprowadzi:

  Ekspert w zakresie systemów podnoszenia efektywności biznesowej, audytu wewnętrznego i zarządzania projektami, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdycyplinarnymi.

  Doktor Nauk Ekonomicznych w dziedzinie zarządzania projektami i procesami.  Absolwent studiów podyplomowych MBA, Zarządzanie projektami, Zarządzanie jakością oraz Audyt i Kontrola Wewnętrzna.

  Posiada ponad 10 letnią praktykę doradczą w kreowaniu wartości biznesowych
  i zarządzania projektami.
  Pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach w działaniach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności.

  Posiada następujące certyfikaty międzynarodowe: MBA, PRINCE2, MsP, MoP, M_o_R, REQB, IBAQB, PO, PSM I, Agile DSDM, ChM, Master Black Belt, Champion Six- Sigma, Audytor Wiodący systemów ISO 27001 oraz ISO 9001.   

  Jako Menager Zarządzania Problemami/Audytor Wewnętrzny Biura Projektów Asseco Poland wdrażał normy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego ISO/IEC 27001:2007, stworzył system monitorowania postępów prac w projektach i zarządzał ryzykiem wykorzystując metodykę MoR oraz koncepcję kontroli wewnętrznej w projekcie IT w oparciu o procesy PRINCE2.

  Jako Kierownik Wydziału/Kontroler Wewnętrzny w Telekomunikacji Polskiej audytował i kontrolował projekty inwestycyjne i rekomendował wdrażanie zmian w celu maksymalizacji zakładanego wyniku finansowego, uczestniczył w opracowaniu strategii usługowych oraz inicjatyw technologicznych, tworzył polityki jakościowe dla poszczególnych obszarów biznesowych firmy i odpowiadałem jako trener za ich wdrożenie.

  Jako Kierownik Działu w  Departamencie Planowania i Wsparcia Operacyjnego w Telekomunikacji Polskiej odpowiadał za tworzenie analiz benchmarkingowych i rekomendację działań zwiększających potencjał sprzedażowy w Grupie Kapitałowej TP. Kierował projektem Six -Sigma i Lean, którego celem była maksymalizacja rentowności z zaangażowanego kapitału i minimalizacja nakładów inwestycyjnych.

  Jako Specjalista ds. Analiz Rynkowych odpowiadał za tworzenie analiz efektywności poszczególnych kanałów sprzedażowych. Wykorzystywał metody scenariuszowe do planowania budżetu, opracowywał i wdrażał Regionalne Programy Poprawy Jakości obsługi Klientów.

  Jako Koordynator Metodyki ITIL i Zarządzania Projektami Politechniki Gdańskiej zarządzał operacyjnie projektem transformacji procesów IT , koordynował działania związane z podniesieniem efektywności zespołów zaalokowanych do projektów, modelował procesy i wdrażał narzędzia wspomagające proces wytwórczy i utrzymania systemów IT.

  Opinie uczestników:

  • Konkretne przygotowane szkolenie, z dużą dawką przydatnej wiedzy.
  • Wartościowe  szkolenie pogłębiające wiedzę o kontroli jakości.
  • Rzetelny wykładowca, wiedza przekazana w zrozumiały sposób.
  • Szczerze polecam szkolenia realizowane przez wykładowcę– wysoki poziom i kultura osobista.
  • Myślę, że przebyte szkolenie na pewno pokazało mi inne światło na poszczególne obszary audytowanego obszaru jak i zachowań ludzkich. Jest to wiedza, która na pewno pomoże mi w przyszłości odpowiednio podejść do audytu. Bardzo pokazowe przykłady obrazują nam to czego normalnie nie widzimy.
  • Wykładowca przedstawiał informacje w sposób ciekawy a co najważniejsze potrafił przytoczyć przykłady sytuacji mających miejsce również w naszej organizacji. Inspiruje do dalszego kształcenia.
  • Prowadzący w jasny i prosty sposób przekazał wiedzę. Na zajęciach panowała przyjemna atmosfera.
  METODY

  Kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie – metody szkolenia:

  Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

  • Warsztat szkoleniowy.
  • Mini wykład.
  • Gra symulacyjna.
  • Praca zespołowa.
  • Konsultacje indywidualne.
  • Analiza studiów przypadków
  • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

  W ramach szkolenia zawracamy szczególną uwagę na  odpowiednie relacje między ćwiczeniami (80 % czasu) a formą wykładu (20% czasu).

  ADRESACI

  Kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie adresujemy do:

  wyższej i średniej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za kształtowanie kultury organizacyjnej wśród pracowników w szczególności:

  • kierownictwa firmy
  • szefów zespołów
  • specjalistów działów personalnych

  oraz wszystkich osób pragnących pogłębić i rozwinąć swoją wiedzę w tym obszarze.

  ORGANIZACJA

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kultura organizacyjna firmy:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  94%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel STOK****SKI&SPA
  6782532wieden2-kinowowellness2

  Hotel STOK****SKI&SPA

  ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

   TERMIN:
   MIEJSCE:
   HOTEL:

   CENA: ZŁ (BRUTTO)

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 608 577 231
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

     ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
    • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

     Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.