In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/lean-management-w-praktyce

lean management w praktyce

– skuteczne podejście do zarządzania procesami i wykorzystanie zespołu do optymalizacji działań w organizacji

Lean to lepsze, wydajniejsze procesy biznesowe dopasowane do uwarunkowań i oczekiwań klientów wewnętrznych definiowanych przez poszczególne departamenty, działy, zespoły świadczące usług w ramach danej organizacji.  

Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami w oparciu o metodykę Lean Management i cykl usprawniania procesów DMAIC, tak aby finalnie organizacja stała się bardziej efektywna i wydajna.
Ideą przyświecającą opracowanie tego interaktywnego, opartego na wielu przykładach biznesowych warsztatu było jasne i precyzyjne przedstawienie szczupłego myślenia w procesach, których nadrzędnym celem jest dostarczenie wartości dodanej dla klientów.
W ramach tego warsztatu wychodzimy poza stereotyp kojarzący koncepcję Lean jedynie z procesami produkcyjnymi. Pokazujemy jak każda praca jest elementem procesu, w którym można zastosować wszystkie zasady i techniki optymalizacyjne.   
Wiodącym celem warsztatów jest omówienie metod, narzędzi oraz technik szczupłego zarządzania Lean oraz praktyczne przybliżenie metodyki Lean Six-Sigma oraz cyklu DMAIC do realizacji procesów biznesowych i zarządzania projektami w sposób zwinny ukierunkowany na osiąganie korzyści.
To bogate kompendium wiedzy na temat większości narzędzi stosowanych w kształtowaniu szczupłej organizacji opartej o konkretne przykłady i argumentację trenera pozwoli Twojej organizacji osiągnąć lepsze wyniki i sprostać dynamicznie zmieniającym się oczekiwaniom.


Uczestnicy szkolenia Lean management – podejście do zarządzania procesami i wykorzystanie zespołu do optymalizacji działań w organizacji wybrali również:

Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

CELE I KORZYŚCI

lean management – podejście do zarządzania procesami i wykorzystanie zespołu do optymalizacji działań w organizacji – cele szkolenia:

 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest metodyka Lean Six-Sigma i jakie są jej główne cechy i zastosowania?
 • Zrozumieją na czym polega definicja VoC (Voice of Customer) i CTQ (Critical to Quality)  oraz cykl DMAIC
  i dlaczego odgrywają tak ważną rolę w odniesieniu do każdego procesu?
 • Jak prowadzić projekty i kontrolować rezultaty usprawnień przy wykorzystaniu podejścia DMAIC?
 • Jak ocenić czy realizowany proces biznesowy jest efektywny?
 • Jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie?
 • Jakie najskuteczniejsze narzędzia zastosować do rozwiązania problemu?
 • Jak wykorzystać statystykę do doskonalenia procesów?
 • W jaki sposób podnosić jakość procesu oraz zmniejszać koszty jego realizacji?
PROGRAM

lean management – podejście do zarządzania procesami i wykorzystanie zespołu do optymalizacji działań w organizacji – program szkolenia:

Kluczowe terminy i pojęcia zarządzania modelowaniem procesów

 • Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe, doskonalenie procesów.
 • Działania w ramach zarządzania procesowego.
 • Model przebiegu pracy.
 • Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów.
 • Cykl zarządzania projektami – połączenie podejścia procesowego i projektowego przy wykorzystaniu podejścia Agile.

Podstawowe zasady lean management i wprowadzenie do metodyki agile lean six-sigma

 • Wprowadzenie do idei Lean w przedsiębiorstwie.
 • Techniki zbierania i analizy informacji.
 • Karta rozwiązania problemu.
 • Warsztaty Lean – droga do szybkich udoskonaleń:
 • Zdefiniowanie obszaru usprawnień.
 • Analiza i selekcja kluczowych problemów.
 • Identyfikacja powodów usprawnień.
 • Zaplanowanie środków zaradczych.
 • Porównanie rezultatów.
 • Zespoły Lean – wykorzystanie potencjału interdyscyplinarnych zespołów na rzecz ponoszenia efektywności procesów.
 • Wdrażanie usprawnień i ich znaczenie na rzecz zwiększenia produktywności i efektywności biznesowej.

Wykorzystanie głosu klienta (voc) na rzecz wzrostu jakości wyników procesów

 • Czym jest Głos Klienta (VoC).
 • Wartość postrzegana przez klienta.
 • Całkowita satysfakcja Klienta – jak ja zapewnić w procesach biznesowych i projektach zmian?
 • Narzędzia do śledzenia i pomiaru satysfakcji klienta.
 • Oczekiwania Klienta a zdolność procesów biznesowych do ich zaspokajania.
 • Wpływ miary VoC na strategię biznesową.

Projektowanie systemu ssącego oraz eliminacja wąskich gardeł dla procesów

 • Projektowanie sygnałów wizualnych i ustalenie optymalnego typu systemu ssącego dla organizacji.
 • Ustalenie zasad podejmowania decyzji – krytyczne spojrzenie na powszechne praktyki.
 • Faza 1. Identyfikacja ograniczeń.
 • Faza 2. Zapewnienie widoczności ograniczeń.
 • Faza 3. Ustalenie limitów.
 • Faza 4. Monitorowanie systemu.

Narzędzia i techniki lean

 • Analiza Pareto.
 • Metoda Why-why.
 • System naprowadzania.
 • Listy kontrolne.
 • SIX-SIGMA – czym jest i jak ją wykorzystać w praktyce.

Projekty optymalizacji procesów – metodyka lean six-sigma i cykl dmaic w praktyce – warsztat symulacyjny oczami praktyka

Etap Definiowania (D)

 • Karta Projektu: definiowanie przyczyn powstawania problemów i opracowanie uzasadnienia wyboru zagadnienia z perspektywy Klienta i organizacji.
 • Opracowanie celu i harmonogramu projektu jakościowego.
 • Modelowanie procesu – SIPOC.
 • Orientacja na Klienta: czyli jak głos Klienta opisać w formie mierzalnej i wykorzystać wiedzę do wdrożenia usprawnień.

Etap Pomiaru (M)

 • Kluczowe wskaźniki procesu (KPI): czyli w jaki sposób należy patrzeć na proces, aby identyfikować problemy.
 • 4 kroki do zbierania danych (definicja operacyjna, źródła i typy danych, analiza systemu pomiarowego, próbki losowe)
 • Analiza czynników wpływające na niespełnienie oczekiwań Klientów.
 • Miary jakościowe: sposoby opisu zbiorów danych i wyników obserwacji procesów.
 • Graficzna prezentacja wyników: obiektywny sposób prezentacji wyników.

Etap Analizy (A)

 • Szukanie głównych przyczyn problemu (istota burzy mózgów)
 • Analiza statystyczna procesu czyli co trzeba zrobić, aby wiedzieć o swoim procesie wszystko.
 • Mapowanie procesu: zapis obserwacji procesu w formie graficznej (istota GEMBA).
 • Analiza dodawanej wartości (podstawy filozofii LEAN):gdzie i jak zaobserwować elementy generujące straty i nie dodające wartości w naszych procesach
 • Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu.

Etap usprawniania (I) i sterowania (C)

 • Kluczowe aspekty związane z wdrażaniem zmian w procesach.
 • Utrzymywanie ciągłości działania nowych standardów.
 • Uwzględnienie aspektów społecznych podczas projektowanych zmian.
 • Sterowanie wdrożeniem i wdrożenie idei ciągłego podnoszenia jakości w przyszłości.
WYKŁADOWCA

Szkolenie kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie poprowadzi:

Ekspert w zakresie systemów podnoszenia efektywności biznesowej, audytu wewnętrznego i zarządzania projektami, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdycyplinarnymi.

Doktor Nauk Ekonomicznych w dziedzinie zarządzania projektami i procesami.  Absolwent studiów podyplomowych MBA, Zarządzanie projektami, Zarządzanie jakością oraz Audyt i Kontrola Wewnętrzna.

Posiada ponad 10 letnią praktykę doradczą w kreowaniu wartości biznesowych
i zarządzania projektami.
Pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach w działaniach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności.

Posiada następujące certyfikaty międzynarodowe: MBA, PRINCE2, MsP, MoP, M_o_R, REQB, IBAQB, PO, PSM I, Agile DSDM, ChM, Master Black Belt, Champion Six- Sigma, Audytor Wiodący systemów ISO 27001 oraz ISO 9001.   

Jako Menager Zarządzania Problemami/Audytor Wewnętrzny Biura Projektów Asseco Poland wdrażał normy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego ISO/IEC 27001:2007, stworzył system monitorowania postępów prac w projektach i zarządzał ryzykiem wykorzystując metodykę MoR oraz koncepcję kontroli wewnętrznej w projekcie IT w oparciu o procesy PRINCE2.

Jako Kierownik Wydziału/Kontroler Wewnętrzny w Telekomunikacji Polskiej audytował i kontrolował projekty inwestycyjne i rekomendował wdrażanie zmian w celu maksymalizacji zakładanego wyniku finansowego, uczestniczył w opracowaniu strategii usługowych oraz inicjatyw technologicznych, tworzył polityki jakościowe dla poszczególnych obszarów biznesowych firmy i odpowiadałem jako trener za ich wdrożenie.

Jako Kierownik Działu w  Departamencie Planowania i Wsparcia Operacyjnego w Telekomunikacji Polskiej odpowiadał za tworzenie analiz benchmarkingowych i rekomendację działań zwiększających potencjał sprzedażowy w Grupie Kapitałowej TP. Kierował projektem Six -Sigma i Lean, którego celem była maksymalizacja rentowności z zaangażowanego kapitału i minimalizacja nakładów inwestycyjnych.

Jako Specjalista ds. Analiz Rynkowych odpowiadał za tworzenie analiz efektywności poszczególnych kanałów sprzedażowych. Wykorzystywał metody scenariuszowe do planowania budżetu, opracowywał i wdrażał Regionalne Programy Poprawy Jakości obsługi Klientów.

Jako Koordynator Metodyki ITIL i Zarządzania Projektami Politechniki Gdańskiej zarządzał operacyjnie projektem transformacji procesów IT , koordynował działania związane z podniesieniem efektywności zespołów zaalokowanych do projektów, modelował procesy i wdrażał narzędzia wspomagające proces wytwórczy i utrzymania systemów IT.

Opinie uczestników:

 • Konkretne przygotowane szkolenie, z dużą dawką przydatnej wiedzy.
 • Wartościowe  szkolenie pogłębiające wiedzę o kontroli jakości.
 • Rzetelny wykładowca, wiedza przekazana w zrozumiały sposób.
 • Szczerze polecam szkolenia realizowane przez wykładowcę– wysoki poziom i kultura osobista.
 • Myślę, że przebyte szkolenie na pewno pokazało mi inne światło na poszczególne obszary audytowanego obszaru jak i zachowań ludzkich. Jest to wiedza, która na pewno pomoże mi w przyszłości odpowiednio podejść do audytu. Bardzo pokazowe przykłady obrazują nam to czego normalnie nie widzimy.
 • Wykładowca przedstawiał informacje w sposób ciekawy a co najważniejsze potrafił przytoczyć przykłady sytuacji mających miejsce również w naszej organizacji. Inspiruje do dalszego kształcenia.
 • Prowadzący w jasny i prosty sposób przekazał wiedzę. Na zajęciach panowała przyjemna atmosfera.
METODY

Lean management – podejście do zarządzania procesami i wykorzystanie zespołu do optymalizacji działań w organizacji – metody szkolenia:

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera w optymalizacji procesów biznesowych w firmach usługowych. Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące techniki szkoleniowe:

 • Prezentacja multimedialna, symulacje biznesowe, konsultacje indywidualne, studia przypadków, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.  

Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału z perspektywy własnej organizacji.

 

ADRESACI

Kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie adresujemy do:

wyższej i średniej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za kształtowanie kultury organizacyjnej wśród pracowników w szczególności:

 • kierownictwa firmy
 • szefów zespołów
 • specjalistów działów personalnych

oraz wszystkich osób pragnących pogłębić i rozwinąć swoją wiedzę w tym obszarze.

ORGANIZACJA

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia lean management:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel STOK****SKI&SPA
6782532wieden2-kinowowellness2

Hotel STOK****SKI&SPA

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.