In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/obowiazki-i-uprawnienia-pracodawcow-w-zwiazku-ze-zmianami-organizacyjnymi-fuzjami-przeksztalceniami-lub-restrukturyzacja-przedsiebiorstwa

Szkolenie Obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku ze zmianami organizacyjnymi fuzjami, przekształceniami lub restrukturyzacją przedsiębiorstwa

– najczęściej popełniane błędy skutkujące roszczeniami ze strony pracowników

Czym są kryteria doboru do zwolnienia?
Jak prawidłowo zredukować  zatrudnienie, tak żeby nie narażać się na odpowiedzialność?
Jak zadbać o uprawnienia pracownicze i nie popełnić błędu w czasie procesu restrukturyzacji?
Jakie działania pracodawcy  podlegają kontroli sądów pracy?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przekazanie pracodawcom i ich przedstawicielom wiedzy i rozwiązań prawnych w zakresie prawidłowego przeprowadzenia zmian organizacyjnych z zachowaniem uprawnień pracowniczych.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Szkolenie wyjaśnia wiele zagadnień związanych z sytuacją pracownika, jego możliwymi roszczeniami w związku z działaniami podejmowanymi przez pracodawcę.

Warsztaty mają pomóc pracodawcom uniknąć błędów popełnianych w czasie przeprowadzania procesu zmian organizacyjnych, przekształceń, restrukturyzacji, włączenia pracodawcy do nowej grupy kapitałowej.

Przywołane zostanie orzecznictwo Sądu Najwyższego i praktyka sądów pracy w zakresie prawidłowości formułowania decyzji pracodawcy, typowania pracownika do zwolnienia czy zmiany treści stosunku pracy według potrzeb pracodawcy.

Szkolenie adresowane jest do osób zarządzających, jak i przełożonych, których działania bezpośrednio wpływają na decyzje podejmowane przez pracodawcę.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiany organizacyjne pracodawcy a sytuacja pracownika

 • redukcja etatów
 • likwidacja stanowiska pracy – pojęcie likwidacji stanowiska pracy
 • pojęcie stanowiska pracy a zakres obowiązków i czynności pracownika
 • pozorna likwidacja stanowiska pracy
 • typowanie pracownika do zwolnienia (wypowiedzenia zmieniającego)
 • pojęcie kryterium a pojęcie przyczyny
 • formułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
 • obowiązek podania kryteriów doboru do zwolnienia w orzecznictwie Sądu Najwyższego
 • kryteria wyboru pracownika do zwolnienia jako element wskazanej przyczyny wypowiedzenia umowy
 • przykładowe kryteria w orzecznictwie SN
 • typowanie do zwolnienia pracowników na stanowiskach kierowniczych
 • zarzut dyskryminacji

2. Opinia (zgoda) innego organu na zmiany organizacyjne a wadliwość wypowiedzenia umowy

3. Zwolnienia grupowe i indywidualne a sytuacja pracownika i obowiązki pracodawcy

 • zastosowanie ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych
 • pojęcie i ustalanie zwolnień grupowych u pracodawcy
 • zastosowanie ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych a wypowiadanie umów zawartych na czas określony – problem podania przyczyny wypowiedzenia
 • zastosowanie ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych a wypowiedzenia warunków pracy i płacy
 • zastosowanie ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych a rozwiązywanie umów za porozumieniem stron, w tym z inicjatywy pracownika
 • zwolnienia indywidualne i pojęcie „wyłącznej” przyczyny niedotyczącej pracownika

4. Obowiązki pracodawcy związane ze współdziałaniem z organizacjami związkowymi – zawarcie porozumienia i jego treść

 • Obowiązki wobec innych organów
 • Prawo do odprawy pieniężnej
  – ustalenie stażu pracy
  – wysokość odprawy i dzień wypłaty
  – ochrona odprawy pieniężnej
  – odprawa pieniężna a inne świadczenia pieniężne (zbieg świadczeń), w tym wynikające z porozumień i pakietów socjalnych
  – odprawa pieniężna a odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków pracy przez pracownika
  – odprawa pieniężna a rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron
  – odprawa pieniężna a wypowiedzenie przez pracodawcę umowy zawartej na czas określony
  – odprawa pieniężna a  rozwiązanie umowy o pracę za siedmiodniowym uprzedzeniem przez pracownika w przypadku przejęcia pracownika przez innego pracodawcę

5.  Skrócenie okresu wypowiedzenia

6. Sytuacja prawna pracowników podlegających szczególnej ochronie a zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracownika (kobiety w ciąży, w wieku przedemerytalnym, działacze związkowi, wypowiedzenie umowy nieobecnemu pracownikowi)

7. Optymalizacja zatrudnienia poprzez zmianę warunków pracy i płacy

 • w drodze wypowiedzenia tzw. Zmieniającego i porozumienia stron
 • zmiana warunków płacowych (obniżenie, modyfikacja wynagrodzenia)
 • zmiana rodzaju pracy (stanowiska pracy)
 • przebudowa stanowisk pracy w zakresie przydzielanych zadań
 • przeniesienie pracownika do innej komórki organizacyjnej, wydziału
 • polecenia wykonywania innej pracy niż umówiona
 • zmiana miejsca świadczenia pracy (delegacja czy art. 42 Kp?)

8. Granice kontroli wypowiedzenia dokonywane przez sąd pracy na skutek odwołania pracownika oraz skutek wyroku przywracającego do pracy i dalsze postępowanie pracodawcy

9.Przejście  zakładu pracy oraz części zakładu pracy na innego pracodawcę a sytuacja prawna pracownika (przepis art. 23 ze zn. 1 Kodeksu pracy)

 • pojęcie zakładu oraz części zakładu
 • przekształcenia organizacyjne podmiotów zatrudniających i zmiany właścicielskie
 • zmiana pracodawcy – zasada automatyzmu
 • tożsamość stosunku pracy
 • wyłączenie zasady automatyzmu
 • odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy w przypadku przejścia na innego pracodawcę
 • sytuacja pracownika po przejściu na nowego pracodawcę – warunki zatrudnienia ( w tym warunki płacowe, rodzaju wykonywanej pracy, systemu o rozkładu czasu pracy)
 • wypowiedzenie umowy z powodu przejścia  zakładu pracy lub jego części lub rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron – zarzuty pracownika
 • obowiązywanie dotychczasowych regulaminów pracy i wynagradzania
 • zakaz konkurencji po przejściu pracownika na nowego pracodawcę
 • wpływ przejścia na funkcjonowanie reprezentacji pracowniczej, w tym związków zawodowych
 • wpływ przejścia zakładu pracy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • obowiązki i uprawnienia nowego pracodawcy pracownika
 • rozwiązanie przez pracownika stosunku pracy w trybie art. 23 a zarzut mobbingu
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.

Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Kierowników Działów
 • Głównych Księgowych
 • Osób pracujących w działach kadrowo-płacowych
 • Pracowników zajmujących się obsługą kadrową firm na zasadzie outsourcingu personalnego
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel STOK****SKI&SPA
6782532wieden2-kinowowellness2

Hotel STOK****SKI&SPA

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.