In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/optymalizacja-procesow-biznesowych-zgodnie-z-metodyka-six-sigma-poziom-yellow-belt

Optymalizacja procesów biznesowych zgodnie z metodyką six – sigma poziom yellow belt

Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami w oparciu o metodykę Six-Sigma i cykl usprawniania procesów DMAIC, tak aby finalnie organizacja stała się bardziej efektywna i wydajna. Ideą przyświecającą opracowanie tego interaktywnego, opartego na wielu przykładach biznesowych warsztatu było jasne i precyzyjne przedstawienie szczupłego myślenia w procesach, których nadrzędnym celem jest dostarczenie wartości dodanej dla klientów.

Lean to lepsze, wydajniejsze procesy biznesowe dopasowane do uwarunkowań i oczekiwań klientów wewnętrznych definiowanych przez poszczególne departamenty, działy, zespoły świadczące usług w ramach danej organizacji. 

W ramach tego warsztatu wychodzimy poza stereotyp kojarzący koncepcję Lean jedynie z procesami produkcyjnymi. Pokazujemy jak każda praca jest elementem procesu, w którym można zastosować wszystkie zasady i techniki optymalizacyjne. Wiodącym celem warsztatów jest omówienie metod, narzędzi oraz technik szczupłego zarządzania Lean oraz praktyczne przybliżenie metodyki Lean Six-Sigma oraz cyklu DMAIC do realizacji procesów biznesowych.

To bogate kompendium wiedzy na temat większości narzędzi stosowanych w kształtowaniu szczupłej organizacji opartej o konkretne przykłady i argumentację trenera pozwoli Państwa organizacji osiągnąć lepsze wyniki i sprostać dynamicznie zmieniającym się oczekiwaniom.


Uczestnicy szkolenia Optymalizacja procesów biznesowych zgodnie z metodyką six – sigma poziom yellow belt wybrali również:

Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

CELE I KORZYŚCI

Optymalizacja procesów biznesowych zgodnie z metodyką six sigma poziom yellow belt – cele szkolenia:

 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest metodyka Lean Six-Sigma i jakie są jej główne cechy i zastosowania?
 • Zrozumieją na czym polega definicja VoC (Voice of Customer) i CTQ (Critical to Quality)  oraz cykl DMAIC i dlaczego odgrywają tak ważną rolę w odniesieniu do każdego procesu?
 • Jak prowadzić projekty i kontrolować rezultaty usprawnień przy wykorzystaniu podejścia DMAIC?
 • Jak ocenić czy realizowany proces biznesowy jest efektywny?
 • Jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie?
 • Jakie najskuteczniejsze narzędzia zastosować do rozwiązania problemu?
 • Jak wykorzystać statystykę do doskonalenia procesów?
 • W jaki sposób podnosić jakość procesu oraz zmniejszać koszty jego realizacji?
PROGRAM

Optymalizacja procesów biznesowych zgodnie z metodyką six sigma poziom yellow belt – program szkolenia:

Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.

 • Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
 • Omówienie głównych elementów warsztatów.

Najważniejsze elementy metodyki six-sigma.

 • Czym jest metodyka Six-Sigma i podejście Lean?
 • Czym jest jakość i w jaki sposób jest wyznaczana w projektach Six-Sigma?
 • Czynniki wpływające na rezultaty procesu.
 • Poziomy certyfikacji i obszary kompetencji.

Obszary zainteresowania metodyką 6s.

  • W jaki sposób działa podejście 6S?
  • Zespół 6S i jego zintegrowane podejście do jakości.
  • Role i odpowiedzialności zespołu.
  • Porównanie podejścia 6S i re-inżynierii procesowej.
  • Definicja problemu – koncentracja na zrozumieniu złożoności zagadnienia.
  • Sigma procesu – jako element sterowania zmianami.
  • Terminologia sigmy procesu.

  Wykorzystanie głosu klienta (voc) na rzecz wzrostu jakości wyników procesów.

  • Czym jest Głos Klienta (VoC).
  • Wartość postrzegana przez klienta.
  • Całkowita satysfakcja Klienta – jak ja zapewnić w procesach biznesowych i projektach zmian?
  • Narzędzia do śledzenia i pomiaru satysfakcji klienta.
  • Oczekiwania Klienta a zdolność procesów biznesowych do ich zaspokajania.
  • Wpływ miary VoC na strategię biznesową.

  Cykl dmaic – ustawiczne usprawnianie analizowanego procesu.

  • Jak tworzyć diagram powiązań.
  • Diagramy przyczynowo-skutkowe.
  • Jak stworzyć diagram przyczynowo-skutkowy?
  • Sprawdzanie tego „co, powoduje, że”.
  • Analizowanie danych przyczynowo-skutkowych.

  Przegląd podejścia statystycznego do rozwiązywania problemów.

  • Statystyka opisowa vs. ilościowa.
  • Przedstawianie danych przed i po działaniach optymalizacyjnych.
  • Jak podchodzić do weryfikacji jakości danych.
  • Lista czynności kontrolnych na zakończenie procesu optymalizacji.

  Proces osiągania konsensusu.

  • Wskazówki osiągania konsensusu przy podejmowaniu decyzji.
  • Wykresy kontrolne.
  • Wykresy kontrolne dla różnych rodzajów danych.
  • Podsumowanie dotyczące wykresów kontrolnych.
  • Założenia dotyczące wykresu kontrolnego.
  • Jak stworzyć wykres kontrolny dla indywidualnych wartości.

  Techniki kreatywne do rozwiązywania problemów projektu 6s.

  • Bardziej zaawansowane techniki kreatyności: SCAMPER.
  • Bardziej zaawansowane techniki kreatyności: Slice and Dice.
  • Bardziej zaawansowane techniki kreatyności: Idea Box.
  • Bardziej zaawansowane techniki kreatyności: Brute force thinking.
  • Pytania zadawane podczas wywiadu z klientem.

  Metoda 8d – rozwiązywanie problemów. 

  • Wprowadzenie do tematyki rozwiązywania problemów.
  • Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować.
  • Formularz 8D.
  • Metoda rozwiązywania problemów jakościowych 8D.
  • Wykonanie analizy 8D dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów.
  • Dyskusja i konsultacje grupowe oraz indywidualne.

  Dokumentacja projektowa 6s.

  • Schematy blokowe.
  • Rodzaj map użytecznych dla zrozumienia przepływu procesu.
  • Jak tworzyć mapy procesów – notacja opisowa i graficzna.
  • Powszechnie stosowane symbole mapowania.
  • Wykresy częstotliwości i nieprawidłowości w wykresach częstotliwości.
  • Wykres Gantta.
  • Wykresy Pareto.

  Planowanie projektu 6s.

  • Narzędzia planowania.
  • Elementy planu i jego odniesienie z punktu widzenia cyklu DMAIC.
  • Jak stworzyć siatkę projektową ukierunkowaną na wyniki?
  • Matryca priorytetów istotności.

  Zapobieganie problemom – analiza przyczyn i skutków wad fmea.

  • Definicja FMEA -czyli jak praktycznie wykorzystać potencjał narzędzi do diagnozowania sytuacji w procesach i eliminować wady jakościowe.
  • Podstawowe rodzaje analizy FMEA.
  • Zastosowanie analizy dla złożonych problemów.
  • Przegląd korzyści z zastosowania analizy FMEA.
  • Podejście do opracowania analizy FMEA.

  Certyfikacja na poziomie yellow belt (opcjonalnie).

  • Strategia przygotowania do egzaminu.
  • Przykładowe pytania na egzaminie.
  • Omówienie wyników egzaminu próbnego.
  • Egzamin końcowy.

  Podsumowanie warsztatów szkoleniowych i wnioski końcowe.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie poprowadzi:

  Ekspert w zakresie systemów podnoszenia efektywności biznesowej, audytu wewnętrznego i zarządzania projektami, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdycyplinarnymi.

  Doktor Nauk Ekonomicznych w dziedzinie zarządzania projektami i procesami.  Absolwent studiów podyplomowych MBA, Zarządzanie projektami, Zarządzanie jakością oraz Audyt i Kontrola Wewnętrzna.

  Posiada ponad 10 letnią praktykę doradczą w kreowaniu wartości biznesowych
  i zarządzania projektami.
  Pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach w działaniach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności.

  Posiada następujące certyfikaty międzynarodowe: MBA, PRINCE2, MsP, MoP, M_o_R, REQB, IBAQB, PO, PSM I, Agile DSDM, ChM, Master Black Belt, Champion Six- Sigma, Audytor Wiodący systemów ISO 27001 oraz ISO 9001.   

  Jako Menager Zarządzania Problemami/Audytor Wewnętrzny Biura Projektów Asseco Poland wdrażał normy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego ISO/IEC 27001:2007, stworzył system monitorowania postępów prac w projektach i zarządzał ryzykiem wykorzystując metodykę MoR oraz koncepcję kontroli wewnętrznej w projekcie IT w oparciu o procesy PRINCE2.

  Jako Kierownik Wydziału/Kontroler Wewnętrzny w Telekomunikacji Polskiej audytował i kontrolował projekty inwestycyjne i rekomendował wdrażanie zmian w celu maksymalizacji zakładanego wyniku finansowego, uczestniczył w opracowaniu strategii usługowych oraz inicjatyw technologicznych, tworzył polityki jakościowe dla poszczególnych obszarów biznesowych firmy i odpowiadałem jako trener za ich wdrożenie.

  Jako Kierownik Działu w  Departamencie Planowania i Wsparcia Operacyjnego w Telekomunikacji Polskiej odpowiadał za tworzenie analiz benchmarkingowych i rekomendację działań zwiększających potencjał sprzedażowy w Grupie Kapitałowej TP. Kierował projektem Six -Sigma i Lean, którego celem była maksymalizacja rentowności z zaangażowanego kapitału i minimalizacja nakładów inwestycyjnych.

  Jako Specjalista ds. Analiz Rynkowych odpowiadał za tworzenie analiz efektywności poszczególnych kanałów sprzedażowych. Wykorzystywał metody scenariuszowe do planowania budżetu, opracowywał i wdrażał Regionalne Programy Poprawy Jakości obsługi Klientów.

  Jako Koordynator Metodyki ITIL i Zarządzania Projektami Politechniki Gdańskiej zarządzał operacyjnie projektem transformacji procesów IT , koordynował działania związane z podniesieniem efektywności zespołów zaalokowanych do projektów, modelował procesy i wdrażał narzędzia wspomagające proces wytwórczy i utrzymania systemów IT.

  Opinie uczestników:

  • Konkretne przygotowane szkolenie, z dużą dawką przydatnej wiedzy.
  • Wartościowe  szkolenie pogłębiające wiedzę o kontroli jakości.
  • Rzetelny wykładowca, wiedza przekazana w zrozumiały sposób.
  • Szczerze polecam szkolenia realizowane przez wykładowcę– wysoki poziom i kultura osobista.
  • Myślę, że przebyte szkolenie na pewno pokazało mi inne światło na poszczególne obszary audytowanego obszaru jak i zachowań ludzkich. Jest to wiedza, która na pewno pomoże mi w przyszłości odpowiednio podejść do audytu. Bardzo pokazowe przykłady obrazują nam to czego normalnie nie widzimy.
  • Wykładowca przedstawiał informacje w sposób ciekawy a co najważniejsze potrafił przytoczyć przykłady sytuacji mających miejsce również w naszej organizacji. Inspiruje do dalszego kształcenia.
  • Prowadzący w jasny i prosty sposób przekazał wiedzę. Na zajęciach panowała przyjemna atmosfera.
  METODY

  Optymalizacja procesów biznesowych zgodnie z metodyką six sigma poziom yellow belt – metody szkolenia:

  Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera w optymalizacji procesów biznesowych w firmach usługowych. Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące techniki szkoleniowe:

  • prezentacja multimedialna,
  • symulacje biznesowe,
  • konsultacje indywidualne,
  • studia przypadków,
  • dyskusja nad osiągniętymi wynikami. 

  Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału z perspektywy własnej organizacji.

  ADRESACI

  Kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie adresujemy do:

  wyższej i średniej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za kształtowanie kultury organizacyjnej wśród pracowników w szczególności:

  • kierownictwa firmy
  • szefów zespołów
  • specjalistów działów personalnych

  oraz wszystkich osób pragnących pogłębić i rozwinąć swoją wiedzę w tym obszarze.

  ORGANIZACJA

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Optymalizacja procesów biznesowych zgodnie z metodyką six sigma poziom yellow belt:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  94%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel STOK****SKI&SPA
  6782532wieden2-kinowowellness2

  Hotel STOK****SKI&SPA

  ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

   TERMIN:
   MIEJSCE:
   HOTEL:

   CENA: ZŁ (BRUTTO)

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 608 577 231
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

     ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
    • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

     Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.