In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/rola-obserwacji-w-ciaglym-doskonaleniu

rola obserwacji w ciągłym doskonaleniu

– praktyczne wykorzystanie narzędzi i technik optymalizacji do rozwiązywania problemów.  

Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie wykorzystania jednego z kluczowych elementów do diagnozowania sytuacji w procesach jakim jest obserwacja. Ideą przyświecającą opracowanie tego interaktywnego, opartego na wielu przykładach biznesowych warsztatu było jasne i precyzyjne przedstawienie szczupłego myślenia w procesach, których nadrzędnym celem jest dostarczenie wartości i eliminacja strat poprzez wykorzystanie potencjału tkwiącego w obserwacji i determinacji zespołu do osiągania lepszych wyników. Wiodącym celem warsztatów jest omówienie metod, narzędzi oraz technik szczupłego zarządzania Lean oraz praktyczne przybliżenie techniki FMEA, A3 i podejścia 8D.
Nie ma substytutu obserwacji bezpośredniej – zbieranie danych i faktów na miejscu to najbardziej wiarygodne źródło informacji. Poleganie na opiniach, wypowiedziach czy odczuciach, które nie są poparte faktami, prowadzi wprost do niewłaściwych rozwiązań. Niestety, taką naturę zdaje się mieć bardzo wiele podejmowanych w naszym życiu zawodowym decyzji.
Jesteśmy przekonani, że mimo, iż często znamy odpowiedź na wiele problemów, z którymi zmagają się nasi pracownicy, sztuką jest takie pokierowanie ich działaniami, aby sami znaleźli właściwe rozwiązanie. Natychmiastowe „przeskakiwanie” do rozwiązań – najczęstszy grzech w procesie „tradycyjnego zarządzania” – niejednokrotnie sprawia, że wybrany środek zaradczy nie tylko pomija inne, lepsze rozwiązania, ale często w ogóle nie trafia w przyczynę źródłową, oddziałując wyłącznie (często nieskutecznie) na symptomy problemu.


Uczestnicy szkolenia Rola obserwacji w ciągłym doskonaleniu wybrali również:

Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

CELE I KORZYŚCI

rola obserwacji w ciągłym doskonaleniu – cele szkolenia:

Wiodącym celem warsztatów jest omówienie metod, narzędzi oraz technik szczupłego zarządzania Lean oraz praktyczne przybliżenie techniki FMEA, A3 i podejścia 8D.

 

PROGRAM

rola obserwacji w ciągłym doskonaleniu – program szkolenia:

Zasady lean management i wykorzystanie potencjału obserwacji do inicjowania usprawnień procesowych.

Idea Lean w przedsiębiorstwie.
Techniki zbierania, analizy i interpretacji informacji z punktu widzenia eliminacji strat.
Warsztat symulacyjny Lean – droga do szybkich udoskonaleń:

 • Zdefiniowanie obszaru usprawnień
 • Analiza i selekcja kluczowych problemów i praca zespołowa nad analizą scenariuszy zmian
 • Identyfikacja powodów usprawnień
 • Zaplanowanie środków zaradczych
 • Porównanie rezultatów.

Przegląd narzędzi doskonalenia jakości w firmie – analiza fmea.

Zapobieganie problemom – analiza przyczyn i skutków wad FMEA:

 • Definicja FMEA – czyl jak praktycznie wykorzystać potencjał narzędzi do diagnozowania sytuacji w procesach i eliminować wady jakościowe poprzez obserwację.
 • Podstawowe rodzaje analizy FMEA.
 • Zastosowanie analizy dla złożonych problemów.
 • Przegląd korzyści z zastosowania analizy FMEA.

Techniki wspomagające tworzenie analizy FMEA:

 • Diagram Ishikawy
 • Analiza Pareto-Lorentza
 • Burza mózgów
 • 5 x Why
 • Poka Yoke
 • Mierniki pomiaru skuteczności
 • Klient a dostawca w procesie dla zapewnienia jakości
 • Matryca wymagań i kompetencji.

Analiza ryzyka i dotkliwości jego wystąpienia (RPN – Risk Priority Number):

 • Ocena wystąpienia ryzyka.
 • Ocena dotkliwości materializacji ryzyka.

Metodyka opracowania analizy FMEA:

 • Przygotowanie danych wejściowych
 • Formułowanie wad, przyczyn i skutków wad
 • Projektowanie działań doskonalących
 • Standardowy formularz i metryki w analizie FMEA
 • Wykonanie analizy FMEA dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów
 • Dyskusja i konsultacje grupowe, indywidualne.

Metoda 8d – rozwiązywanie problemów.

Wprowadzenie do tematyki rozwiązywania problemów.
Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować.
Metodyka rozwiązywania problemów 8D:

 • D0 – Przygotowanie do procesu 8D
 • D1 – Powołanie zespołu 8D
 • D2 – Opis problemu m.in. przy wykorzystaniu techniki 5W
 • D3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych
 • D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej
 • D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących
 • D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących
 • D7 – Zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom
 • D8 – Podziękowania i uznania dla zespołu 8D.

Wykonanie analizy 8D dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów przy wykorzystaniu zasad obserwacji.
Dyskusja i konsultacje grupowe, indywidualne.

Analiza a3 – wykorzystanie potencjału obserwacji:

 • Wykorzystanie potencjału obserwacji do przygotowania raportu A3
 • Analiza aktualnej sytuacji na miejscu
 • Cele i analiza – identyfikacja przyczyn źródłowych
 • Opracowanie planu działania i nauka wdrażania nowych praktyk
 • Ocena i obserwacja zmian i dalsze doskonalenie.

Podsumowanie warsztatów szkoleniowych:

 • Zakotwiczenie zasad proaktywności i odpowiedzialności
 • Podsumowanie znaczenia roli obserwacji do działań optymalizacyjnych
 • Rozdanie certyfikatów i zakończenie warsztatów.
WYKŁADOWCA

Szkolenie kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie poprowadzi:

Ekspert w zakresie systemów podnoszenia efektywności biznesowej, audytu wewnętrznego i zarządzania projektami, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdycyplinarnymi.

Doktor Nauk Ekonomicznych w dziedzinie zarządzania projektami i procesami.  Absolwent studiów podyplomowych MBA, Zarządzanie projektami, Zarządzanie jakością oraz Audyt i Kontrola Wewnętrzna.

Posiada ponad 10 letnią praktykę doradczą w kreowaniu wartości biznesowych
i zarządzania projektami.
Pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach w działaniach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności.

Posiada następujące certyfikaty międzynarodowe: MBA, PRINCE2, MsP, MoP, M_o_R, REQB, IBAQB, PO, PSM I, Agile DSDM, ChM, Master Black Belt, Champion Six- Sigma, Audytor Wiodący systemów ISO 27001 oraz ISO 9001.   

Jako Menager Zarządzania Problemami/Audytor Wewnętrzny Biura Projektów Asseco Poland wdrażał normy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego ISO/IEC 27001:2007, stworzył system monitorowania postępów prac w projektach i zarządzał ryzykiem wykorzystując metodykę MoR oraz koncepcję kontroli wewnętrznej w projekcie IT w oparciu o procesy PRINCE2.

Jako Kierownik Wydziału/Kontroler Wewnętrzny w Telekomunikacji Polskiej audytował i kontrolował projekty inwestycyjne i rekomendował wdrażanie zmian w celu maksymalizacji zakładanego wyniku finansowego, uczestniczył w opracowaniu strategii usługowych oraz inicjatyw technologicznych, tworzył polityki jakościowe dla poszczególnych obszarów biznesowych firmy i odpowiadałem jako trener za ich wdrożenie.

Jako Kierownik Działu w  Departamencie Planowania i Wsparcia Operacyjnego w Telekomunikacji Polskiej odpowiadał za tworzenie analiz benchmarkingowych i rekomendację działań zwiększających potencjał sprzedażowy w Grupie Kapitałowej TP. Kierował projektem Six -Sigma i Lean, którego celem była maksymalizacja rentowności z zaangażowanego kapitału i minimalizacja nakładów inwestycyjnych.

Jako Specjalista ds. Analiz Rynkowych odpowiadał za tworzenie analiz efektywności poszczególnych kanałów sprzedażowych. Wykorzystywał metody scenariuszowe do planowania budżetu, opracowywał i wdrażał Regionalne Programy Poprawy Jakości obsługi Klientów.

Jako Koordynator Metodyki ITIL i Zarządzania Projektami Politechniki Gdańskiej zarządzał operacyjnie projektem transformacji procesów IT , koordynował działania związane z podniesieniem efektywności zespołów zaalokowanych do projektów, modelował procesy i wdrażał narzędzia wspomagające proces wytwórczy i utrzymania systemów IT.

Opinie uczestników:

 • Konkretne przygotowane szkolenie, z dużą dawką przydatnej wiedzy.
 • Wartościowe  szkolenie pogłębiające wiedzę o kontroli jakości.
 • Rzetelny wykładowca, wiedza przekazana w zrozumiały sposób.
 • Szczerze polecam szkolenia realizowane przez wykładowcę– wysoki poziom i kultura osobista.
 • Myślę, że przebyte szkolenie na pewno pokazało mi inne światło na poszczególne obszary audytowanego obszaru jak i zachowań ludzkich. Jest to wiedza, która na pewno pomoże mi w przyszłości odpowiednio podejść do audytu. Bardzo pokazowe przykłady obrazują nam to czego normalnie nie widzimy.
 • Wykładowca przedstawiał informacje w sposób ciekawy a co najważniejsze potrafił przytoczyć przykłady sytuacji mających miejsce również w naszej organizacji. Inspiruje do dalszego kształcenia.
 • Prowadzący w jasny i prosty sposób przekazał wiedzę. Na zajęciach panowała przyjemna atmosfera.
METODY

Rola obserwacji w ciągłym doskonaleniu – metody szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztat szkoleniowy.
 • Praca zespołowa.
 • Konsultacje indywidualne.
 • Analiza studiów przypadków.
 • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

 W ramach szkolenia zawracamy szczególną uwagę na odpowiednie relacje między ćwiczeniami (80% czasu) a formą wykładu (20% czasu).

 

ADRESACI

Kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie adresujemy do:

wyższej i średniej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za kształtowanie kultury organizacyjnej wśród pracowników w szczególności:

 • kierownictwa firmy
 • szefów zespołów
 • specjalistów działów personalnych

oraz wszystkich osób pragnących pogłębić i rozwinąć swoją wiedzę w tym obszarze.

ORGANIZACJA

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia rola obserwacji w ciągłym doskonaleniu w firmie:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel STOK****SKI&SPA
6782532wieden2-kinowowellness2

Hotel STOK****SKI&SPA

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.